Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Dionysios aus Halikarnassos

Die Mechanismen der Tyrannis 

Dion.Halik.4,42,1-4,43-3


Dion.Halik.4,42,1-4,43-3
Deutsche Übersetzung nach G.J.Schaller, Lateinische Übersetzung: Kiessling

   
Seite zurückSeite vor  [cap.16]  
(4,42,1) Ἐπεὶ δ' ἐγκρατῶς ἤδη κατέχειν ὑπελάμβανε τὴν ἀρχήν, παρασκευάσας ἐκ τῶν ἑταίρων τοὺς πονηροτάτους δι' ἐκείνων ἦγεν εἰς ἐγκλήματα καὶ θανάτου δίκας πολλοὺς τῶν ἐπιφανῶν· πρώτους μὲν τοὺς ἐχθρῶς διακειμένους πρὸς αὐτόν, οἷς οὐκ ἦν βουλομένοις Τύλλιον ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκπεσεῖν· ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων, οὓς ὑπελάμβανε βαρεῖαν ἡγεῖσθαι τὴν μεταβολὴν καὶ οἷς πολὺς πλοῦτος ἦν.   (1) Sobald er nun das Reich schon fest zu besitzen glaubte, las er sich von seinen Freunden die nichtswürdigsten aus, durch die er viele der Vornehmen auf Leben und Tod anklagte. Zuerst die, welche ihm abgeneigt waren und den Tullus nicht aus dem Reich drängen wollten; sodann andere, von denen er argwöhnte, dass ihnen die Veränderung missfalle, und die Reichsten.  
(2) οἱ δ' ὑπάγοντες αὐτοὺς ὑπὸ τὰς δίκας ἄλλους ἐπ' ἄλλαις ψευδέσιν αἰτίαις, μάλιστα δ' ἐπιβουλεύειν αἰτιώμενοι τῷ βασιλεῖ, κατηγόρουν ἐπ' αὐτῷ δικαστῇ. ὁ δὲ τῶν μὲν θάνατον κατεδίκαζε, τῶν δὲ φυγήν, καὶ τὰ χρήματα τούς τ' ἀναιρουμένους καὶ τοὺς ἐξελαυνομένους ἀφαιρούμενος τοῖς μὲν κατηγόροις μικράν τινα μοῖραν ἀπέθυεν, αὐτὸς δὲ τὰ πλείω κατεῖχεν. (2) Ihre Ankläger brachten vor Gericht gegen die einen wie die anderen erlogene Beschuldigungen vor, am meisten aber klagten sie sie wegen Meuterei gegen den König an und machten ihn selbst zum Richter über die Klagen. Er aber verurteilte einige zum Tod und andere zur Verbannung, zog das Vermögen der Hingerichteten und der Verbannten ein, gab einen kleinen Teil davon den Anklägern, aber behielt das meiste selbst. 
(3) ἔμελλον δ' ἄρα πολλοὶ τῶν δυνατῶν, πρὶν ἁλῶναι τὰς ἐπαγομένας σφίσι δίκας, εἰδότες, ὧν ἕνεκεν ἐπεβουλεύοντο, καταλείψειν τῷ τυράννῳ τὴν πόλιν ἑκόντες καὶ πολλῷ πλείονες ἐγένοντο τῶν ἑτέρων. ἦσαν δέ τινες, οἳ καὶ κρύφα διεφθάρησαν ὑπ' αὐτοῦ κατ' οἰκίας τε καὶ ἐπ' ἀγρῶν ἀναρπαζόμενοι, λόγου ἄξιοι ἄνδρες, ὧν οὐδὲ τὰ σώματα ἐφάνη.  (3) Daher wollten viele Mächtige eher, als vor den Gerichten herumgeschleppt und verurteilt zu werden, weil sie auch die Ursachen kannten, weswegen man ihnen nachstellte, die Stadt dem Tyrannen freiwillig überlassen - und sie waren weit mehr als die anderen. Manche wurden da insgeheim von ihm umgebracht, entweder in ihren Häusern oder auf den Feldern  aus dem Weg geräumt, bemerkenswerte Männer, von denen nicht einmal mehr der Leichnam zum Vorschein kam. 
(4) ἐπεὶ δὲ διέφθειρε τὸ κράτιστον τῆς βουλῆς μέρος θανάτοις τε καὶ ἀειφυγίαις, ἑτέραν βουλὴν αὐτὸς κατεστήσατο παραγαγὼν ἐπὶ τὰς τῶν ἐκλιπόντων τιμὰς τοὺς ἰδίους ἑταίρους. καὶ οὐδὲ τούτοις μέντοι τοῖς ἀνδράσιν οὔτε πράττειν ἐπέτρεπεν οὐδὲν οὔτε λέγειν, ὅ τι μὴ κελεύσειεν αὐτός.  (4) Nachdem er nun den besten Teil des Senats entweder durch Hinrichtung oder durch ewige Verbannung weggeschafft hatte, schuf er selbst einen anderen Senat indem er seine Freunde in die frei gewordenen Ehrenstellen  einsetzte. Doch aus diesen Männern erlaubte er, ohne seine Zustimmung weder etwas zu tun, noch zu sagen, 
(5) ὥσθ' ὁπόσοι κατελείφθησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ βουλευταὶ τῶν ἐπὶ Τυλλίου καταλεγέντων, διάφοροι τοῖς δημοτικοῖς τέως ὄντες καὶ τὴν μεταβολὴν τῆς πολιτείας ἐπὶ τῷ σφετέρῳ νομίζοντες ἀγαθῷ γενήσεσθαι· τοιαύτας γὰρ αὐτοῖς ὑπέτεινεν ὁ Ταρκύνιος ὑποσχέσεις ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων· τότε μαθόντες, ὅτι τῶν κοινῶν οὐδενὸς ἔτι μετεῖχον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν παρρησίαν ἅμα τοῖς δημοτικοῖς ἀφῃρέθησαν, ὠδύροντο μὲν καὶ τὰ μέλλοντα τῶν παρόντων δεινότερα ὑπώπτευον, στέργειν δὲ τὰ παρόντα ἠναγκάζοντο δύναμιν οὐκ ἔχοντες κωλύειν τὰ πραττόμενα. (5) Und so gewahrten nun alle Senatoren, die von denen, die Tullius in den Rat gewählt hatte, noch übrig waren, die bisher mit den Plebeiern uneins gewesen waren und geglaubt hatten, die Änderung der Staatsform gereiche ihnen zum Vorteil, - denn diese Versprechungen spiegelte ihnen Tarquinius vor, indem er sie täuschte und betrog, - sie gewahrten nun, dass auch sie keinen Teil mehr an der Verwaltung des Gemeinwesens hatten, sondern zusammen mit den Plebeiern die Freiheit verloren hatten. Sie trauerten zwar und befürchteten für die Zukunft noch Schlimmeres, mussten sich aber in die gegenwärtige Lage fügen, weil es ihnen an der Macht fehlte, 
(4,43,1) Ταῦτα δ' ὁρῶντες οἱ δημοτικοὶ δίκαια πάσχειν αὐτοὺς ὑπελάμβανον καὶ ἐπέχαιρον ὑπ' εὐηθείας, ὡς ἐκείνοις μόνοις τῆς τυραννίδος βαρείας ἐσομένης, σφίσι δ' αὐτοῖς ἀκινδύνου. ἧκε δὲ κἀκείνοις οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔτι πλείω τὰ χαλεπά. τούς τε γὰρ νόμους τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας, καθ' οὓς ἐξ ἴσου τὰ δίκαια παρ' ἀλλήλων ἐλάμβανον καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῶν πατρικίων ὡς πρότερον ἐβλάπτοντο περὶ τὰ συμβόλαια, πάντας ἀνεῖλε· καὶ οὐδὲ τὰς σανίδας, ἐν αἷς ἦσαν γεγραμμένοι, κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ ταύτας καθαιρεθῆναι κελεύσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς διέφθειρεν.  (1) Als die Plebeier dies sahen, glaubten sie, jene litten zu recht und freuten sich einfältig, als würde nur jenen die Tyrannei lästig und für sie selbst gefahrlos werden. Aber auch sie traf nicht lange Zeit danach das Übel noch härter. Denn er hob alle von Tullius gegebenen Gesetze auf, wonach sie gleiche Rechte gegeneinander empfingen und von den Patriziern nicht mehr wie zuvor bei Verträgen übervorteilt wurden. Und nicht einmal die Tafeln, auf denen sie geschrieben waren, ließ er, sondern befahl, auch dies vom Markt wegzuholen und ließ sie zerbrechen. 
(2) ἔπειτα κατέλυσε τὰς ἀπὸ τῶν τιμημάτων εἰσφορὰς καὶ εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τρόπον ἀποκατέστησε· καὶ ὁπότε δεήσειεν αὐτῷ χρημάτων, τὸ ἴσον διάφορον ὁ πενέστατος τῷ πλουσιωτάτῳ κατέφερε. τοῦτο τὸ πολίτευμα πολὺ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους ἀπανήλωσεν ἐπὶ τῆς πρώτης εὐθὺς εἰσφορᾶς ἀναγκαζομένου κατὰ κεφαλὴν ἑκάστου δραχμὰς δέκα εἰσφέρειν. συνόδους τε συμπάσας, ὅσαι πρότερον ἐγίνοντο κωμητῶν ἢ φρατριαστῶν ἢ γειτόνων ἔν τε τῇ πόλει καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἐφ' ἱερὰ καὶ θυσίας ἅπασι κοινὰς προεῖπε μηκέτι συντελεῖν, ἵνα μὴ συνιόντες εἰς ταὐτὸ πολλοὶ βουλὰς ἀπορρήτους μετ' ἀλλήλων ποιῶνται περὶ καταλύσεως τῆς ἀρχῆς.  (2) Nachher hob er die Besteuerung nach Vermögensklassen auf und führte den uranfänglichen Brauch wieder ein. Sooft er Geld brauchte, trug der Ärmste so viel als der Reiche bei. Dieses Verfahren richtete viele Plebeier zu Grunde, weil gleich bei der ersten Einsammlung jeder kopfweise zehn Drachmen liefern musste. Alle Zusammenkünfte, die vorher unter den Dorfleuten, unter den Kurienbewohnern und Nachbarn, in der Stadt und auf dem Land, des Gottesdienstes und der gemeinschaftlichen Opfer wegen stattfanden, verbot er für immer, damit nicht viele an einem Ort sich versammelten und untereinander geheime Pläne, die Regierung zu stürzen, schmiedeten. 
(3) ἦσαν δ' αὐτῷ πολλαχῇ διεσπαρμένοι κατόπται τινὲς καὶ διερευνηταὶ τῶν λεγομένων τε καὶ πραττομένων λεληθότες τοὺς πολλούς, οἳ συγκαθιέντες εἰς ὁμιλίαν τοῖς πέλας καὶ ἔστιν ὅτε κατὰ τοῦ τυράννου λέγοντες αὐτοί, πεῖραν τῆς ἑκάστου γνώμης ἐλάμβανον· ἔπειθ', οὓς αἴσθοιντο τοῖς καθεστηκόσι πράγμασιν ἀχθομένους, κατεμήνυον πρὸς τὸν τύραννον· αἱ δὲ τιμωρίαι κατὰ τῶν ἐλεγχθέντων ἐγίνοντο πικραὶ καὶ ἀπαραίτητοι. (3) Auch hatte er vielerorts von der Masse unbemerkt Spitzel und Aufpasser für alles, was man sagte und machte, verteilt, die sich in die Gesellschaft nahestehender Personen einmischten, sich manchmal selbst gegen den Tyrannen äußerten und so die Gesinnung eines jeden erprobten. Dann zeigten sie die, von denen sie merkten, dass die mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden waren, beim Tyrannen an; die Bestrafung der Überführten war hart und unvermeidlich. 
   

 

 
(1) Ubi vero existimavit se iam regnum satis firmum habere, nequissmo quoque sodalium subornato illorum opera multos viros illustres criminibus obnoxios in capitis iudicium arcessivit. Primum quidem eos, qui alieno animo a se erant, quique Tullium regno expulsum aegre ferebant, deinde alios, quibus arbitrabatur rerum mutationem molestam esse, quique divitiis affluebant. 

(4,42,1) Ἐπεὶ δ' ἐγκρατῶς ἤδη κατέχειν ὑπελάμβανε τὴν ἀρχήν, παρασκευάσας ἐκ τῶν ἑταίρων τοὺς πονηροτάτους δι' ἐκείνων ἦγεν εἰς ἐγκλήματα καὶ θανάτου δίκας πολλοὺς τῶν ἐπιφανῶν· πρώτους μὲν τοὺς ἐχθρῶς διακειμένους πρὸς αὐτόν, οἷς οὐκ ἦν βουλομένοις Τύλλιον ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκπεσεῖν· ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων, οὓς ὑπελάμβανε βαρεῖαν ἡγεῖσθαι τὴν μεταβολὴν καὶ οἷς πολὺς πλοῦτος ἦν.  

(2) Qui vero illos in ius vocabant, alios aliorum falsorum criminum insimulantes, praecipue vero insidiarum in regem structarum, apud ipsum regem iudicem eos accusabant. Is vero alios morte, alios exilio damnabat; et occisorum atque expulsorum bona occupans delatoribus exiguam quandam portionem dabat, maiorem vero sibi ipse retinebat.  (2) οἱ δ' ὑπάγοντες αὐτοὺς ὑπὸ τὰς δίκας ἄλλους ἐπ' ἄλλαις ψευδέσιν αἰτίαις, μάλιστα δ' ἐπιβουλεύειν αἰτιώμενοι τῷ βασιλεῖ, κατηγόρουν ἐπ' αὐτῷ δικαστῇ. ὁ δὲ τῶν μὲν θάνατον κατεδίκαζε, τῶν δὲ φυγήν, καὶ τὰ χρήματα τούς τ' ἀναιρουμένους καὶ τοὺς ἐξελαυνομένους ἀφαιρούμενος τοῖς μὲν κατηγόροις μικράν τινα μοῖραν ἀπέθυεν, αὐτὸς δὲ τὰ πλείω κατεῖχεν.
(3) Quapropter multi viri potentes, antquam iniquis iudiciis oppressi rei peragerentur, cognita insidiarum causa sponte urebem tyranno relinquebant, quorum longe maior quam reliquorum fuit numerus; nonnulli etiam clam ab eo sublati sunt, in suis ipsorum aedibus correpti et ex agris abrepti, viri non contemnendi, quorum ne cadavera quidem apparuerunt.  (3) ἔμελλον δ' ἄρα πολλοὶ τῶν δυνατῶν, πρὶν ἁλῶναι τὰς ἐπαγομένας σφίσι δίκας, εἰδότες, ὧν ἕνεκεν ἐπεβουλεύοντο, καταλείψειν τῷ τυράννῳ τὴν πόλιν ἑκόντες καὶ πολλῷ πλείονες ἐγένοντο τῶν ἑτέρων. ἦσαν δέ τινες, οἳ καὶ κρύφα διεφθάρησαν ὑπ' αὐτοῦ κατ' οἰκίας τε καὶ ἐπ' ἀγρῶν ἀναρπαζόμενοι, λόγου ἄξιοι ἄνδρες, ὧν οὐδὲ τὰ σώματα ἐφάνη. 
(4) Itaque cum senatus praestantissimam partem morte et exilio perpetuo sustulisset, novum senatum ipse constituit amicis suis in deficientium honores substitutis. Sed ne his quidem quidquam facere aut dicere iniussu sui permittebat.  (4) ἐπεὶ δὲ διέφθειρε τὸ κράτιστον τῆς βουλῆς μέρος θανάτοις τε καὶ ἀειφυγίαις, ἑτέραν βουλὴν αὐτὸς κατεστήσατο παραγαγὼν ἐπὶ τὰς τῶν ἐκλιπόντων τιμὰς τοὺς ἰδίους ἑταίρους. καὶ οὐδὲ τούτοις μέντοι τοῖς ἀνδράσιν οὔτε πράττειν ἐπέτρεπεν οὐδὲν οὔτε λέγειν, ὅ τι μὴ κελεύσειεν αὐτός. 
(5) Quare, quotquot senatores supererant de numero eorum, qui a Tullio rege in senatum lecti erant, cum antea cum plebe simultates exercuissent et rei publicae formam suo commodo mutatam arbitrarentur (talibus enim pollicitationibus Tarquinius eos deceperat, ipsisque imposuerat) tunc animadvertentes se penitus a rei publicae administratione remotos, quin etiam sibi omnem libertatem aeque ac plebeiis ereptam esse, lugebant quidem et graviora in posterum susoicabantur, in praesenti tamen rerum fortuna acquiescere cogebantur, quod vires non haberent, quibus acta impedirent.  (5) ὥσθ' ὁπόσοι κατελείφθησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ βουλευταὶ τῶν ἐπὶ Τυλλίου καταλεγέντων, διάφοροι τοῖς δημοτικοῖς τέως ὄντες καὶ τὴν μεταβολὴν τῆς πολιτείας ἐπὶ τῷ σφετέρῳ νομίζοντες ἀγαθῷ γενήσεσθαι· τοιαύτας γὰρ αὐτοῖς ὑπέτεινεν ὁ Ταρκύνιος ὑποσχέσεις ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων· τότε μαθόντες, ὅτι τῶν κοινῶν οὐδενὸς ἔτι μετεῖχον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν παρρησίαν ἅμα τοῖς δημοτικοῖς ἀφῃρέθησαν, ὠδύροντο μὲν καὶ τὰ μέλλοντα τῶν παρόντων δεινότερα ὑπώπτευον, στέργειν δὲ τὰ παρόντα ἠναγκάζοντο δύναμιν οὐκ ἔχοντες κωλύειν τὰ πραττόμενα.
(1) Cum autem haec plebeii viderent, iusta eos pati existimabant et stulte exsultabant, quasi illis solis tyrannis gravis futura esset, sibi vero nullum periculum inde impenderet. At non multo post illis quoque longe plura infortunia acciderunt. Leges enim a Tullio latas, ex quibus aequo iure inter se cives disceptabant neque a patriciis, ut ante in contractibus  pebeii laedebantur, omnes sustulit. Et ne tabulas quidem, in quibus scriptae erant, reliquit, sed has quoque ex foro summoveri iussas abolevit.  (4,43,1) Ταῦτα δ' ὁρῶντες οἱ δημοτικοὶ δίκαια πάσχειν αὐτοὺς ὑπελάμβανον καὶ ἐπέχαιρον ὑπ' εὐηθείας, ὡς ἐκείνοις μόνοις τῆς τυραννίδος βαρείας ἐσομένης, σφίσι δ' αὐτοῖς ἀκινδύνου. ἧκε δὲ κἀκείνοις οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔτι πλείω τὰ χαλεπά. τούς τε γὰρ νόμους τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας, καθ' οὓς ἐξ ἴσου τὰ δίκαια παρ' ἀλλήλων ἐλάμβανον καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῶν πατρικίων ὡς πρότερον ἐβλάπτοντο περὶ τὰ συμβόλαια, πάντας ἀνεῖλε· καὶ οὐδὲ τὰς σανίδας, ἐν αἷς ἦσαν γεγραμμένοι, κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ ταύτας καθαιρεθῆναι κελεύσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς διέφθειρεν. 
(2) Deinde tributa, quae ex censu ferebantur, sustulit et pristinum morem revocavit; et quotiens pecunia ei opus fuisset, tantum pauperrimus quisque quantum dives conferebat. Hox institutum magnam plebeiae multitudinis partem absumpsit, quae statim in prima pecuniae collatione cogebatur viritim decem drachmas conferre. Praeterea coetus omnes paganorum et curialium et vicinorum, qui ante fiere solebant vel in urbe vel in agris sacrorum et sacrificiorum communium causa, inposterum vetuit, ne in unum locum coeuntes multi inter se occulta consilia inirent de evertenda tyrannide.  (2) ἔπειτα κατέλυσε τὰς ἀπὸ τῶν τιμημάτων εἰσφορὰς καὶ εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τρόπον ἀποκατέστησε· καὶ ὁπότε δεήσειεν αὐτῷ χρημάτων, τὸ ἴσον διάφορον ὁ πενέστατος τῷ πλουσιωτάτῳ κατέφερε. τοῦτο τὸ πολίτευμα πολὺ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους ἀπανήλωσεν ἐπὶ τῆς πρώτης εὐθὺς εἰσφορᾶς ἀναγκαζομένου κατὰ κεφαλὴν ἑκάστου δραχμὰς δέκα εἰσφέρειν. συνόδους τε συμπάσας, ὅσαι πρότερον ἐγίνοντο κωμητῶν ἢ φρατριαστῶν ἢ γειτόνων ἔν τε τῇ πόλει καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἐφ' ἱερὰ καὶ θυσίας ἅπασι κοινὰς προεῖπε μηκέτι συντελεῖν, ἵνα μὴ συνιόντες εἰς ταὐτὸ πολλοὶ βουλὰς ἀπορρήτους μετ' ἀλλήλων ποιῶνται περὶ καταλύσεως τῆς ἀρχῆς. 
(3) Passim autem speculatores dispersos et plebi incognitos  habebat, qui scrutabantur et ea, quae dicebantur, et ea, quae fiebant. Et se aliorum colloquiis inmiscentes et interdum ipsimet tyranno maledicentes singulorum animos pertemptebant: deinde, quos cognovissent rerum praesentem statum aegre ferre, eos ad tyrannum deferrebant, quorum, qui convicti essent, poenas acerbas et certas luebant. (3) ἦσαν δ' αὐτῷ πολλαχῇ διεσπαρμένοι κατόπται τινὲς καὶ διερευνηταὶ τῶν λεγομένων τε καὶ πραττομένων λεληθότες τοὺς πολλούς, οἳ συγκαθιέντες εἰς ὁμιλίαν τοῖς πέλας καὶ ἔστιν ὅτε κατὰ τοῦ τυράννου λέγοντες αὐτοί, πεῖραν τῆς ἑκάστου γνώμης ἐλάμβανον· ἔπειθ', οὓς αἴσθοιντο τοῖς καθεστηκόσι πράγμασιν ἀχθομένους, κατεμήνυον πρὸς τὸν τύραννον· αἱ δὲ τιμωρίαι κατὰ τῶν ἐλεγχθέντων ἐγίνοντο πικραὶ καὶ ἀπαραίτητοι.

Seite zurückSeite vor

 
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Dion" und "Halik"
Literatur:
zu "Dion" und "Halik"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/DionHal/Halik04042.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 10:42