Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Aischines, or. 2: Truggesandtschaft 
(172-178)

Αἰσχίνης

Περὶ τῆς Παραπρεσβείας

 

Textvorlagen: lateinisch: Müller - deutsch: Bremi

 
[50] (171...) νῦν δ' αὐτὰ πόρρωθεν ἀρξάμενος μικρῷ δίειμι σαφέστερον. [50] (171...) Ich will jetzt etwas weiter in die Vergangenheit zurückgehen und dies mit einiger Ausführlichkeit entwickeln.
(172) πρότερον ἡ πόλις ἡμῶν εὐδόξησε μετὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν, καὶ τῶν τειχῶν ὑπὸ τῶν βαρβάρων πεπτωκότων, εἰρήνης δ' ὑπαρχούσης πρὸς Λακεδαιμονίους, διέμεινεν ἡμῖν τὸ τῆς δημοκρατίας πολίτευμα. συνταραχθέντες δὲ ὑπό τινων, καὶ καταστάντες πρὸς Λακεδαιμονίους εἰς πόλεμον, πολλὰ καὶ παθόντες κακὰ καὶ ποιήσαντες, Μιλτιάδου τοῦ Κίμωνος προκηρυκευσαμένου πρὸς Λακεδαιμονίους, ὄντος προξένου, σπονδὰς πεντηκονταετεῖς ἐποιησάμεθα, ἐχρησάμεθα δὲ ἔτη τριακαίδεκα. (172) Früher war unsere Stadt berühmt nach der Seeschlacht bei Salamis gegen den Perserkönig, und wiewohl die Mauern durch die Barbaren zerstört waren, hatten wir doch Frieden mit den Lakedaimoniern und es blieb uns die Volksherrschaft. Aber durch einige in Verwirrung gebracht und in Kriege mit den Lakedaimoniern verwickelt, litten und taten wir viel Übles und machten dann, indem wir den Miltiades, den Sohn des Kimon,1 ) ihren Gastfreund, zu den Lakedaimoniern als Gesandten schickten, einen fünfzigjährigen Waffenstillstand, welchen wir 13 Jahre beobachteten. 
(173) ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐτειχίσαμεν μὲν τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸ βόρειον τεῖχος ᾠκοδομήσαμεν, ἑκατὸν δὲ τριήρεις πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις ἐναυπηγησάμεθα, τριακοσίους δ' ἱππέας προσκατεσκευασάμεθα, καὶ τριακοσίους Σκύθας ἐπριάμεθα, καὶ τὴν δημοκρατίαν βεβαίως εἴχομεν. (51) Παρεμπεσόντων δ' εἰς τὴν πολιτείαν ἡμῶν οὐκ ἐλευθέρων ἀνθρώπων καὶ τοῖς τρόποις οὐ μετρίων, πάλιν πρὸς Λακεδαιμονίους δι' Αἰγινήτας εἰς πόλεμον κατέστημεν, (173) In dieser Zeit versahen wir den Peiraieus mit einer Mauer, führten auch die nördliche Mauer auf und bauten 100 Dreirudrer zu den vorhandenen, rüsteten auch 300 Reiter aus und erkauften 300 skythische Bogenschützen, und so war unsere Volksherrschaft in voller Kraft. [51] Da sich aber gemeine Menschen, ohne Mäßigung in ihren Sitten, in unsere Staatsverwaltung eindrängten, so gerieten wir wieder in Krieg mit den Aigineten.2 )  
(174) κἀνταῦθα οὐκ ὀλίγα βλαβέντες, τῆς μὲν εἰρήνης ἐπεθυμήσαμεν, Ἀνδοκίδην δ' ἐκπέμψαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμπρέσβεις, εἰρήνην ἔτη τριάκοντα ἠγάγομεν, ἣ τὸν δῆμον ὑψηλὸν ἦρεν· χίλια μὲν γὰρ τάλαντα ἀνηνέγκαμεν νομίσματος εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ἑκατὸν δὲ τριήρεις ἑτέρας ἐναυπηγησάμεθα καὶ νεωσοίκους ᾠκοδομήσαμεν, χιλίους δὲ καὶ διακοσίους ἱππέας κατεστήσαμεν καὶ τοξότας ἑτέρους τοσούτους, καὶ τὸ μακρὸν τεῖχος τὸ νότιον ἐτειχίσθη, καὶ τὸν δῆμον οὐδεὶς ἐνεχείρησε καταλῦσαι. (174) Und als wir dabei nicht wenig Schaden litten, wünschten wir sehnlich den Frieden und schickten den Andokides und seinen Mitgesandten zu den Lakedaimoniern und hatten so dreißig Jahre lang Frieden,3 ) der das Volk mächtig erhob. Denn wir legten tausend Talente gemünzten Geldes in die Burg nieder, bauten hundert andere Dreirudrer, richteten Schiffswerften auf, stellten zwölfhundert Reiter und ebenso viele Bogenschützen dazu auf, auch die lange südliche Mauer wurde aufgebaut und niemand unternahm es, die Demokratie zu zerstören. 
(175) πάλιν δὲ εἰς πόλεμον διὰ Μεγαρέας πεισθέντες καταστῆναι, καὶ τὴν χώραν τμηθῆναι προέμενοι καὶ πολλῶν ἀγαθῶν στερηθέντες, εἰρήνης ἐδεήθημεν, καὶ ἐποιησάμεθα διὰ Νικίου τοῦ Νικηράτου. καὶ πάλιν ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἑπτακισχίλια τάλαντα ἀνηνέγκαμεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν διὰ τὴν εἰρήνην ταύτην, τριήρεις δ' ἐκτησάμεθα πλωίμους καὶ ἐντελεῖς οὐκ ἐλάττους ἢ τριακοσίας, φόρος δ' ἡμῖν κατ' ἐνιαυτὸν προσῄει πλέον ἢ χίλια καὶ διακόσια τάλαντα, καὶ Χερρόνησον καὶ Νάξον καὶ Εὔβοιαν εἴχομεν, πλείστας δ' ἀποικίας ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις ἀπεστείλαμεν. (175) Da wir aber wieder aus Veranlassung der Megareer überredet wurden, uns in einen Krieg zu verwickeln und unser Gebiet der Verheerung preisgeben mussten und vieler Güter beraubt wurden, fühlten wir das Bedürfnis nach Frieden und schlossen ihn durch Nikias, den Sohn des Nikeratos.4 ) Und wiederum legten wir in dieser Zeit siebentausend Talente, begünstigt durch diesen Frieden in die Burg nieder, erwarben uns nicht weniger als dreihundert segelfertige und ausgerüstete Dreirudrer, und unsere jährliche Einnahme überstieg zwölfhundert Talente. Wir hatten auch die Chersones, Naxos und Euboia inne und sandten während dieser Zeit sehr viele Kolonien aus. 
(176) καὶ τοσαῦτ' ἔχοντες τἀγαθά, πάλιν πόλεμον πρὸς Λακεδαιμονίους ἐξηνέγκαμεν πεισθέντες ὑπ' Ἀργείων, καὶ τελευτῶντες ἐκ τῆς τῶν ῥητόρων ἁψιμαχίας εἰς φρουρὰν τῆς πόλεως καὶ τοὺς τετρακοσίους καὶ τοὺς ἀσεβεῖς τριάκοντα ἐνεπέσομεν, οὐκ εἰρήνην ποιησάμενοι, ἀλλ' ἐκ προσταγμάτων ἠναγκασμένοι. πάλιν δὲ σωφρόνως πολιτευθέντες, καὶ τοῦ δήμου κατελθόντος ἀπὸ Φυλῆς, Ἀρχίνου καὶ Θρασυβούλου προστάντων τοῦ δήμου, καὶ τὸ μὴ μνησικακεῖν πρὸς ἀλλήλους ἔνορκον ἡμῖν καταστησάντων, ὅθεν σοφωτάτην ἅπαντες τὴν πόλιν ἡγήσαντο εἶναι, (176) Allein im Besitz von so vielen Gütern fingen wir wegen der Argiver, durch sie überredet, mit den Lakedaimoniern Krieg an 5 )  und wurden zuletzt durch das Gezänk der Volksredner so weit gebracht, dass wir unsere Stadt durch Bewaffnete bewacht sahen 6 ) und unter die Gewalt der Vierhundert 7 ) und der ruchlosen Dreißig gerieten, nachdem wir den Frieden nicht selbst machen durften, sondern durch Befehle dazu gezwungen wurden. Wir bekamen dann wieder eine vernünftige Staatsverfassung, als die Volkspartei von Phylai aus wieder eingesetzt wurde, unter Anführung des Archinos und Thrasybulos, die uns durch einen Eid zu einer gegenseitigen Vergessenheit aller Unbilden verpflichteten, weshalb die Stadt überall den Ruf der Weisheit erhielt:
(177) κἀνταῦθα ἀναφύντος τοῦ δήμου καὶ πάλιν ἐξ ἀρχῆς ἰσχύσαντος, ἄνθρωποι παρέγγραπτοι γεγενημένοι πολῖται, καὶ τὸ νοσοῦν τῆς πόλεως ἀεὶ προσαγόμενοι, καὶ πόλεμον ἐκ πολέμου πολιτευόμενοι, ἐν μὲν εἰρήνῃ τὰ δεινὰ τῷ λόγῳ προορώμενοι, καὶ τὰς ψυχὰς τὰς φιλοτίμους καὶ λίαν ὀξείας ἐρεθίζοντες, ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ὅπλων οὐχ ἁπτόμενοι, ἐξετασταὶ δὲ καὶ ἀποστολεῖς γιγνόμενοι, παιδοποιούμενοι δὲ ἐξ ἑταιρῶν, ἄτιμοι δ' ἐκ συκοφαντίας, εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους τὴν πόλιν καθιστᾶσι, τὸ μὲν τῆς δημοκρατίας ὄνομα οὐ τοῖς ἤθεσιν, ἀλλὰ τῇ κολακείᾳ θεραπεύοντες, καταλύοντες δὲ τὴν εἰρήνην, ἐξ ἧς ἡ δημοκρατία σῴζεται, συναγωνιζόμενοι δὲ τοῖς πολέμοις, ἐξ ὧν ὁ δῆμος καταλύεται.  (177) Und als damals das Volk sich emporhob und wieder von neuem Kraft erhielt, wurden Menschen gegen die Gesetze als Bürger eingeschrieben, die sich stets an die krankhaften Teile der Stadt haltend Krieg auf Krieg anzuzetteln suchen, im Frieden die Gefahr durch ihre Reden andeuten, und die ehrsüchtigen und allzu hitzigen Geister reizen, im Krieg aber die Waffen nicht anrühren, Exetasten und Apostolen 8 ) zu werden suchen, und von Dirnen Kinder erzeugen. Diese durch hämische Anklägerei ehrlos gewordenen Menschen bringen unsern Staat in die äußerste Gefahr, indem sie dem Namen der Volksherrschaft nicht durch ihre Sitten, sondern durch Schmeichelei dienen, den Frieden zerstören, durch den die Volksherrschaft erhalten wird, und an Kriegen arbeiten, durch welche die Demokratie vernichtet wird.   
(178) οὗτοι νῦν ἐπ' ἐμὲ συστραφέντες ἥκουσι [...] Diese vereinigen sich jetzt alle, um mich anzugreifen. [...]

(171...) Quae altius repetita paulo dilucidius explanabo.

(172)  Primum nostra urbs gloriam consecuta est post navale contra Persam proelium ad Salaminem gestum, cum moenibus a barbaris dirutis et pace cum Lacedaemoniis constituta libertatem civitatis retinuimus. Post a quibusdam concitati belloque contra Lacedaemonios suscepto multis malis et datis et acceptis interceptione Cimonis, Miltiadis filii, cui hospitium erat cum Lacedaemoniis, foedus annorum quinnquaginta percuissmus, eoque tredecim annos sumus usi.

(173) Hoc tempore Piraeum muro cinximus et septentrionalem murum exstruximus et praeter eas, quas ante habueramus, centum triremes aedificavimus et trecentos equites nostris copiis adiunximus, trecentos idem Scythas safittarios mercati sumus et populare imperium constanter retinuimus. Cum autem inter rem publicam nostram homines non ingenui nec moderati irruissent, rursus Aeginetis bellum intulimus.

(174) In eoque non mediocribus affecti damnis pacem expetivimus Andocide cum collegis misso ad Lacedaemonios et pacem triginta annos servavimus, quae magnifice populum extulit. Nam mille talenta signatae pecuniae in arcem rettulimus et centum alias triremes fabricati sumus et navalia exstruximus et equites mille ducentos comparavimus et alios totidem sagittarios. erectus item est longus murus australis neque quisquam statum popularem evertere est aggressus. 

(175) Rursus cum persuasum nobis esset, ut bellum adversus Megarenses susciperemus, agros nostros vastari passi, multis bonis amissis, pacem petivimus atque fecimus per Niciam Nicerati filium. Sic iterum hoc tempore septem milia talentûm ob pacis istius commoda in arcem rettulimus et triremes expeditas atque integras non pauciores trecentis comparavimus, item tributi nomine quotannis mille ducenta talenta et amplius nobis fuere pensitata; tenuimus Chersonesum, Naxum Euboeam plurimasque colonias iis temporibus deduximus. 

(176) Et cum tot bonis afflueremus, propter Argivos bellum intulimus Lacedaemoniis, Argivis obsecuti, donec tandem per oratorum velitationes eo pervenimus, ut praesidium urbi imponeretur, et quandringenti ac post impii triginta tyranni rerum potirentur, pace non ultro facta, sed vi nobis imperata. Rursus bene moderata re publica usi sumus populo e Phyle reducto, Archino et Thrasybulo populi partes defendentibus, oblivione iniuriarum iure iurando sancita, unde omnes civitatem nostram sapientissimam iudicarunt. 

(177) Tunc populo recreato atque iterum viribus aucto, cives adulterini  et fraude in album civitatis relati subinde laborantem urbis partem sibi conciliarunt et bellum ex bello severunt. Nam in pace verbis pericula amplificabant et praemonebant atque animos liberales et nimis celeres exstimulabant, in bellis autem arma non attingebant, quamvis et censores essent et classium praefecti, qui quidem liberos e scortis suscipiebant et ob calumniandi studium infames erant. Hi igitur nostram urbem in extrema pericula coniciunt, cum popularis imperii nomen non moribus sed assentatione colant et pacem turbent, qua popularis status conservatur, atque iis navent operam, qui populum bellis opprimunt.

   
1) Zur Anmerkung zurück Eher sollte es heißen "Kimon, den Sohn des Miltiades"  (vgl. Thuk.1,112ff.)
2) Zur Anmerkung zurück Kriege gegen die Aigineten gab es 491-481 (Herod.6,87-93), 458-456 (Thuk.1,105) und 431 (Thuk.2,27). Hier dürfte letzterer gemeint sein.
3) Zur Anmerkung zurück Im Jahr 445. Dieser Frieden hielt allerdings nur vierzehn Jahre. Vgl. Thuk.1,115.
4) Zur Anmerkung zurück Der auf 50 Jahre abgeschlossene Nikiasfrieden (Thuk.5,14-20) beendet 421den Archidamischen Krieg, den ersten Abschnitt des  Peloponnesischen Krieges (431-404). 
5) Zur Anmerkung zurück abweichend davon Thuk.5,47; Thuk.5,61.
6) Zur Anmerkung zurück Angespielt wird entweder auf die spartanische Besetzung Athens nach Abschluss des Peloponnesischen Krieges oder auf die Besetzung von Dekeleia durch Agis (413), wodurch die Athener ihre Stadt besonders bewachen mussten. (Thuk.7,19)
7) Zur Anmerkung zurück Im Jahr 411. Vgl. Tuk.8,63
8) Zur Anmerkung zurück Exetasten ("Untersucher"), überprüfen, um Betrug zu vermeiden, ob die von den Heerführern gemeldete Zahl soldberechtigter Soldaten zutreffend ist. Apostolen ("Entsender") sind Beamte, die für die Entsendung von Flotten zuständig sind. 
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Aischin"
Literatur:
zu "Aischines"
1081
Aischines / Bremi
Aischines der Redner, übersetzt von J.H.Bremi
Stuttgart (Metzler) 1829
booklooker
zvab

1082
Aischines / Fischer, J.F.
Socratici dialogi tres. Graece cum varietate lectionis et indice verb
Leipzig 1753
booklooker
zvab

1083
Aischines / Weidner, A.
In Ktesiphontem oratio. Rec.explic. A.Weidner
Leipzig 1872
booklooker
zvab

2321
Blass, F.
Die Att. Beredsamkeit, I-III
Leipzig, Teubner 1868-880; 2/1887-1898
booklooker
zvab

2320
Oratores Attici / Müller
Oratores Attici... et fragmenta oratorum Atticorum... graece cum translatione reficta a Carolo Mullero
Paris (F. Didot) II: 1858
booklooker
zvab


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/aischin/aischin2.172.php - Letzte Aktualisierung: 21.12.2020 - 20:15