Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

ΑΡΡΙΑΝΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ

 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

 

ARRIAN

 

Alexanders Anabasis

 

Zweites Buch

2,17,1-4

 

Alexander legt seine Gründe für den Zug nach Ägypten dar
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
 
   
zu cap.2 [Arr. 2, 17,1-4:Textanker ]  
 Ἄνδρες φίλοι καὶ ξύμμαχοι, ἡμῖν οὔτε τὴν ἐπ' Αἰγύπτου πορείαν ἀσφαλῆ ὁρῶ θαλασσοκρατούντων Περσῶν, Δαρεῖόν τε διώκειν ὑπολειπομένους αὐτήν τε ὀπίσω τὴν τῶν Τυρίων πόλιν ἀμφίβολον καὶ Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἐχομένας πρὸς Περσῶν, οὐδὲ τοῦτο ἀσφαλὲς ἔς τε τὰ ἄλλα καὶ μάλιστα δὴ ἐς τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα, Freunde und Mitkämpfer! Ich vermag nicht einzusehen, wie unser Marsch nach Ägypten gesichert vor sich gehen könnte, solange die Perser das Meer beherrschen. Und wie wollen wir ohne Gefahr Dareios verfolgen, wenn wir hinter uns dieses Tyros zurücklassen, dessen Haltung ungeklärt ist, während die Perser Ägypten und Kypern in ihrer Hand haben? Vielmehr muss ein solcher Zustand unter anderem Gefahren selbst in Griechenland heraufbeschwören, denn es steht zu fürchten, 
(2) μή ποτε ἄρα ἐπικρατήσαντες αὖθις τῶν ἐπὶ θαλάσσῃ χωρίων οἱ Πέρσαι, προχωρησάντων ἡμῶν ξὺν τῇ δυνάμει ὡς ἐπὶ Βαβυλῶνά τε καὶ Δαρεῖον, αὐτοὶ ξὺν πλείονι στόλῳ μεταγάγοιεν τὸν πόλεμον ἐς τὴν Ἑλλάδα, Λακεδαιμονίων μὲν ἐκ τοῦ εὐθέος ἡμῖν πολεμούντων, τῆς δὲ Ἀθηναίων πόλεως φόβῳ μᾶλλόν τι ἢ εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἡμᾶς πρὸς τὸ παρὸν κατεχομένης. dass die Perser möglicherweise erneut das Küstengebiet besetzen und, während wir mit unserer Streitmacht nach Babylon und Dareios ziehen, mit einer noch größeren Streitmacht zur See den Krieg nach Griechenland selbst hinübertragen. Dann aber werden die Lakedaimonier ganz offen den Krieg gegen uns beginnen, die wir bis zum Augenblick ja selbst Athen mehr durch Furcht als durch Wohlwollen gegen uns in Schach halten. 
( 3) ἐξαιρεθείσης δὲ Τύρου ἥ τε Φοινίκη ἔχοιτο ἂν πᾶσα καὶ τὸ ναυτικὸν ὅπερ πλεῖστόν τε καὶ κράτιστον τοῦ Περσικοῦ, τὸ Φοινίκων, παρ' ἡμᾶς μεταχωρήσειν εἰκός· οὐ γὰρ ἀνέξονται οὔτε οἱ ἐρέται οὔθ' οἱ ἐπιβάται Φοίνικες ἐχομένων σφίσι τῶν πόλεων αὐτοὶ ὑπὲρ ἄλλων πλέοντες κινδυνεύειν· Κύπρος δὲ ἐπὶ τῷδε ἢ οὐ χαλεπῶς ἡμῖν προσχωρήσει ἢ ἐξ ἐπίπλου εὐμαρῶς ληφθήσεται. Sollte es uns hingegen gelingen, Tyros zu nehmen, so ist wohl damit ganz Phoinikien in unserer Hand, und es ist anzunehmen, dass dann auch der größte und zugleich beste Teil der persischen Flotte, die der Phoiniker, zu uns herüberwechseln wird. Denn die Ruderer und Fußsoldaten der Phoiniker werden nicht mehr länger ertragen, auf dem Meer für andere den Kopf hinhalten zu müssen, wenn ihre Städte erst einmal von uns besetzt sind. Dann aber wird auch Kypern ohne Schwierigkeiten zu uns stoßen, bzw. wir werden es leicht schon beim ersten Anlauf in unsere Hand bringen. 
(4) καὶ ταῖς τε ἐκ Μακεδονίας ναυσὶ καὶ ταῖς Φοινίσσαις πλεόντων ἡμῶν τὴν θάλασσαν καὶ Κύπρου ἅμα προσγενομένης θαλασσοκρατοῖμέν τε ἂν βεβαίως καὶ ὁ ἐς Αἴγυπτον στόλος εὐμαρῶς ἡμῖν ἐν ταὐτῷ γίγνεται. Αἴγυπτον δὲ παραστησαμένοις ὑπέρ τε τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς οἰκείας οὐδὲν ἔτι ὕποπτον ὑπολείπεται, τόν τε ἐπὶ Βαβυλῶνος στόλον μετὰ τοῦ ἐς τὰ οἴκοι ἀσφαλοῦς καὶ ξὺν μείζονι ἅμα ἀξιώσει ποιησόμεθα ἀποτετμημένοι τήν τε θάλασσαν Περσῶν ξύμπασαν καὶ τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Εὐφράτου γῆν. Wenn wir dann auf den makedonischen Schiffen und zugleich den phoinikischen die See befahren und Kypern auf unserer Seite ist, dann beherrschen wir ungestört das Meer. Der Zug nach Ägypten wird unter solchen Umständen für uns eine Kleinigkeit sein. Haben wir aber erst einmal Ägypten in unserer Hand, dann wird es auch in Hinsicht auf Hellas und das ganze Heimatgebiet nichts mehr geben, was wir zu fürchten hätten, und von der Heimat her gesichert, wird unserem Marsch nach Babylon ein viel größerer Ruf vorausgehen, das wir die Perser von jeglichem Meer abgeschnitten haben werden und auch von dem Land, das diesseits des Euphrat liegt. 
Griech Text: Bearbeitung nach mehreren Ausgaben Deutsche Übersetzung nach C.H.Dörner bearbeitet
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Arrian"
Literatur:
zu "Arrian"
902
Arrian / Abicht, K.
Arrians Anabasis erkl.v. K.Abicht, I-II
Leipzig 1871-1875

903
Arrian / Capelle, W.
Alexanders des Großen Siegeszug durch Asien, üb.v. W.Capelle
Leipzig 1871-1875

904
Arrian / Dörner, C.H.
Arrian's von Nicomedien Werke. Taktik und Geschichte der Feldzüge Aöexanders, übersetzt von Christian Heinrich Dörner
Stuttgart (Metzler) 1829-1832

990
Arrian / Dübner - Müller
Arriani Anabsasis et Indica... Reliqua Arriani et scriptorum de rebus Alexandri Magni fragmenta collegit (Pseudo-Callisthenes) ... C.Müller.
Paris (F.Didot) 1846

991
Arrian / Roos, A.G./ Wirth, G.
Flavii Arriani quae exstant omnia, I: Alex.anab. II: Scr.min.et frag
Leipzig (Teubner) 1907-1928; 2/1967

992
Arrian / Wirth, G., Hinüber, O.v.
Arrian, der Alexanderzug, Indische Geschichte, griechisch u. deutsch herausgegeben u. übersetzt, v...
München / Zürich (Artemis) 1985

1023
Meyer, E.
Arrians Geschichte Alexanders des Großen
in: Herm. 33/1898,648ff

2479
Montgomery, Hugo
Gedanke und Tat : zur Erzählungstechnik bei Herodot, Thukydides, Xenophon und Arrian
Lund : Gleerup, 1965


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/arr/an2017.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 10:42