Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Dion Chrysostomos
Euboikos, oder: Das Glück des einfachen Lebens
7,1 - 7,24

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)

 

ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΚΟΣ Η ΚΥΝΗΓΟΣ
7,1 - 7,24

deutsche Übersetzung: 1-79: O.Jahn; 80ff: E.Gottwein

   
[cap.1]  
(7,1) Τόδε μὴν αὐτὸς ἰδών, οὐ παρ' ἑτέρων ἀκούσας, διηγήσομαι. ἴσως γὰρ οὐ μόνον πρεσβυτικὸν πολυλογία καὶ τὸ μηδένα διωθεῖσθαι ῥᾳδίως τῶν ἐμπιπτόντων λόγων, πρὸς δὲ τῷ πρεσβυτικῷ τυχὸν ἂν εἴη καὶ ἀλητικόν. αἴτιον δέ, ὅτι πολλὰ τυχὸν ἀμφότεροι πεπόνθασιν, ὧν οὐκ ἀηδῶς μέμνηνται. ἐρῶ δ' οὖν, οἵοις ἀνδράσι καὶ ὅντινα βίον ζῶσι συνέβαλον ἐν μέσῃ σχεδόν τι τῇ Ἑλλάδι.  (7,1) Ich will euch erzählen, was ich selbst gesehen, nicht von andern gehört habe.1 ) Macht doch nicht bloß das Alter redselig, dass man keine Gelegenheit zum Erzählen vorübergehen lässt, sondern auch das Reisen - natürlich, beide lassen vieles erfahren, woran man sich gern erinnert. Ich will euch erzählen, was für Leute ich getroffen habe und wie man leben kann, so zu sagen mitten in Hellas. 
(7,2) ἐτύγχανον μὲν ἀπὸ Χίου περαιούμενος μετά τινων ἁλιέων ἔξω τῆς θερινῆς ὥρας ἐν μικρῷ παντελῶς ἀκατίῳ. χειμῶνος δὲ γενομένου χαλεπῶς καὶ μόλις διεσώθημεν πρὸς τὰ κοῖλα τῆς Εὐβοίας· τὸ μὲν δὴ ἀκάτιον εἰς τραχύν τινα αἰγιαλὸν ὑπὸ τοῖς κρημνοῖς ἐκβαλόντες διέφθειραν, αὐτοὶ δὲ ἀπεχώρησαν πρός τινας πορφυρεῖς ὑφορμοῦντας ἐπὶ τῇ πλησίον χηλῇ, κἀκείνοις συνεργάζεσθαι διενοοῦντο αὐτοῦ μένοντες.  (7,2) Ich setzte von Chios nach der Sommerzeit mit Fischern in einem ganz kleinen Fahrzeug nach dem Festland über. Unterwegs befiel uns ein heftiger Sturm, vor dem wir mit genauer Not unter die Höhlungen von Euböa2 ) kamen, dort ließen sie das Schiff auf die Klippen unter den Abhängen auflaufen und strandeten und gingen zu Purpurfischern, die auf der Landzunge ihr Quartier hatten, wo sie für einige Zeit Arbeit zu finden hofften. 
(7,3) καταλειφθεὶς δὴ μόνος, οὐκ ἔχων, εἰς τίνα πόλιν σωθήσομαι, παρὰ τὴν θάλατταν ἄλλως ἐπλανώμην, εἴ πού τινας ἢ παραπλέοντας ἢ ὁρμοῦντας ἴδοιμι. προεληλυθὼς δὲ συχνὸν ἀνθρώπων μὲν οὐδένα ἑώρων· ἐπιτυγχάνω δὲ ἐλάφῳ νεωστὶ κατὰ τοῦ κρημνοῦ πεπτωκότι παρ' αὐτὴν τὴν ῥαχίαν, ὑπὸ τῶν κυμάτων παιομένῳ, φυσῶντι ἔτι. καὶ μετ' ὀλίγον ἔδοξα ὑλακῆς ἀκοῦσαι κυνῶν ἄνωθεν μόλις πως διὰ τὸν ἦχον τὸν ἀπὸ τῆς θαλάττης.  (7,3) So blieb ich denn allein, und da ich keinen Ort mich zu bergen wusste, ging ich aufs Geratewohl am Strand fort, ob ich etwa vorüberfahrende oder vor Anker liegende Schiffe treffen könnte. Lange Zeit ging ich vorwärts, ohne einen Menschen zu sehen, da stieß ich auf einen Hirsch, der eben vom Abhang herab auf den Strand gestürzt war und von den Wogen umspült noch lebte. Bald darauf glaubte ich auch von oben her Hundegebell undeutlich durch das Meeresgeräusch zu hören. 
(7,4) προελθὼν δὲ καὶ προβὰς πάνυ χαλεπῶς πρός τι ὑψηλὸν τούς τε κύνας ὁρῶ ἠπορημένους καὶ διαθέοντας, ὑφ' ὧν εἴκαζον ἀποβιασθὲν τὸ ζῷον ἁλέσθαι κατὰ τοῦ κρημνοῦ, καὶ μετ' ὀλίγον ἄνδρα, κυνηγέτην ἀπὸ τῆς ὄψεως καὶ τῆς στολῆς, τὰ γένεια ὑγιῆ κομῶντα οὐ φαύλως οὐδὲ ἀγεννῶς ἐξόπισθεν, οἵους ἐπὶ Ἴλιον Ὅμηρός φησιν ἐλθεῖν Εὐβοέας, σκώπτων, ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ καταγελῶν, ὅτι τῶν ἄλλων Ἀχαιῶν καλῶς ἐχόντων οἱ δὲ ἐξ ἡμίσους ἐκόμων. (7,4) Nachdem ich mich mühselig auf eine Anhöhe hinaufgearbeitet hatte, sah ich denn auch Hunde, die in Verwirrung durcheinander liefen, und dachte mir, dass das Tier von ihnen verfolgt den Abhang hinuntergesprungen sei; gleich hernach auch einen Mann, nach Ansehen und Tracht einen Jäger, mit vollem Bart und langen Locken am Hinterhaupt, die ihn gut kleideten, so wie Homer die Euböer vor Troia ziehen lässt - um sie zu verhöhnen, denke ich, dass sie nur halbgelockt , die übrigen Achäer aber hauptumlockt waren.3 ) 
(7, 5) καὶ ὃς ἀνηρώτα με, Ἀλλ' ἦ, ὦ ξεῖνε, τῇδέ που φεύγοντα ἔλαφον κατενόησας; κἀγὼ πρὸς αὐτόν, Ἐκεῖνος, ἔφην, ἐν τῷ κλύδωνι ἤδη· καὶ ἀγαγὼν ἔδειξα. ἑλκύσας οὖν αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάττης τό τε δέρμα ἐξέδειρε μαχαίρᾳ, κἀμοῦ ξυλλαμβάνοντος, ὅσον οἷός τε ἦν, καὶ τῶν σκελῶν ἀποτεμὼν τὰ ὀπίσθια ἐκόμιζεν ἅμα τῷ δέρματι. παρεκάλει δὲ κἀμὲ συνακολουθεῖν καὶ συνεστιᾶσθαι τῶν κρεῶν· εἶναι δὲ οὐ μακρὰν τὴν οἴκησιν. (7, 5) Der Mann nun fragte mich, ob ich etwa einen Hirsch auf der Flucht gesehen habe, worauf ich ihm erwiderte, dass er schon im Meer liege, und ihn zu der Stelle brachte. Er zog ihn aus dem Wasser, enthäutete ihn mit seinem Waidmesser, wobei ich half, so gut ich konnte, und schnitt die Hinterkeulen ab, die er nebst dem Fell mitnahm. Mich lud er ein mitzugehen und das Fleisch zu verzehren, seine Wohnung sei nicht weit entfernt. 
(7,6)  Ἔπειτα ἕωθεν παρ' ἡμῖν, ἔφη, κοιμηθεὶς ἥξεις ἐπὶ τὴν θάλατταν, ὡς τά γε νῦν οὐκ ἔστι πλόιμα. καὶ μὴ τοῦτο, εἶπε, φοβηθῇς. βουλοίμην δ' ἂν ἔγωγε, καὶ μετὰ πέντε ἡμέρας λῆξαι τὸν ἄνεμον· ἀλλ' οὐ ῥᾴδιον, εἶπεν, ὅταν οὕτως πιεσθῇ τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίας ὑπὸ τῶν νεφῶν, ὥς γε νῦν κατειλημμένα ὁρᾷς. καὶ ἅμα ἠρώτα με, ὁπόθεν δὴ καὶ ὅπως ἐκεῖ κατηνέχθην, καὶ εἰ μὴ διεφθάρη τὸ πλοῖον. Μικρὸν ἦν παντελῶς, ἔφην, ἁλιέων τινῶν περαιουμένων, κἀγὼ μόνος ξυνέπλεον ὑπὸ σπουδῆς τινος. διεφθάρη δ' ὅμως ἐπὶ τὴν γῆν ἐκπεσόν.  (7,6)  Morgen, sagte er, wenn du bei uns ausgeschlafen hast, magst du wieder ans Meer gehen, das jetzt noch nicht schiffbar ist. Du kannst dabei ganz unbesorgt sein, ich will nur wünschen, dass der Sturm in fünf Tagen nachlässt; dies ist schwerlich der Fall, wenn die Höhen Euböas so von Wolken eingehüllt sind wie gegenwärtig. Darauf fragte er mich, woher ich komme und wie es weiter hergegangen sei, ob das Schiff nicht gescheitert sei. Es war ein ganz kleiner Fischerkahn, sagte ich, mit dem ich fuhr, weil ich Eile hatte, auch der ist beim Landen zerschellt. 
(7,7) Οὔκουν ῥᾴδιον, ἔφη, ἄλλως· ὅρα γὰρ, ὡς ἄγρια καὶ σκληρὰ τῆς νήσου τὰ πρὸς τὸ πέλαγος. Ταῦτ', εἶπεν, ἐστὶ τὰ κοῖλα τῆς Εὐβοίας λεγόμενα, ὅπου κατενεχθεῖσα ναῦς οὐκ ἂν ἔτι σωθείη· σπανίως δὲ σῴζονται καὶ τῶν ἀνθρώπων τινές, εἰ μὴ ἄρα, ὥσπερ ὑμεῖς, ἐλαφροὶ παντελῶς πλέοντες. ἀλλ' ἴθι καὶ μηδὲν δείσῃς. νῦν μὲν ἐκ τῆς κακοπαθείας ἀνακτήσῃ σαυτόν· εἰς αὔριον δέ, ὅ τι ἂν ᾖ δυνατόν, ἐπιμελησόμεθα, ὅπως σωθῇς, ἐπειδή σε ἔγνωμεν ἅπαξ.  (7,7) Das geht nicht anders, erwiderte er, sieh nur, wie rauh und wild die Meeresküste ist. Das sind die verrufenen Höhlungen von Euböa; ein Schiff, welches hineingerät, ist nicht zu erhalten, nur ganz selten retten sich einige von der Mannschaft, wenn sie nicht etwa so leicht fahren wie ihr. Aber nun komm mit und sei nur unbesorgt. Erst kannst du dich von deinen Beschwerden erholen; morgen, wenn es möglich ist, wollen wir für dein Fortkommen sorgen, da wir nun einmal Bekanntschaft gemacht haben. 
(7,8) δοκεῖς δέ μοι τῶν ἀστικῶν εἶναί τις, οὐ ναύτης οὐδ' ἐργάτης, ἀλλὰ πολλήν τινα ἀσθένειαν τοῦ σώματος ἀσθενεῖν ἔοικας ἀπὸ τῆς ἰσχνότητος. ἐγὼ δὲ ἄσμενος ἠκολούθουν· οὐ γὰρ ἐπιβουλευθῆναί ποτε ἔδεισα, οὐδὲν ἔχων ἢ φαῦλον ἱμάτιον. (7,8) Du scheinst mir ein Städter zu sein, kein Schiffer oder Landmann und, nach deiner Magerkeit zu schließen, bist du leidend. Ich ging herzlich gern mit, Nachstellungen fürchtete ich nicht, da ich nichts als ein schlechtes Kleid hatte. 
(7,9) καὶ πολλάκις μὲν δὴ καὶ ἄλλοτε ἐπειράθην ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, ἅτε ἐν ἄλῃ συνεχεῖ, ἀτὰρ οὖν δὴ καὶ τότε ὡς ἔστι πενία χρῆμα τῷ ὄντι ἱερὸν καὶ ἄσυλον, καὶ οὐδεὶς ἀδικεῖ, πολύ γε ἧττον ἢ τοὺς τὰ κηρύκεια ἔχοντας·  (7,9) Das habe ich auf meinen langen Reisen oft und auch damals erfahren, dass Armut geheiligt ist und sicherern Schutz verleiht als ein Heroldsstab;4 ) 
(7,10) ὡς δὴ καὶ τότε θαρρῶν εἱπόμην. ἦν δὲ σχεδόν τι περὶ τετταράκοντα στάδια πρὸς τὸ χωρίον. ὡς οὖν ἐβαδίζομεν, διηγεῖτό μοι κατὰ τὴν ὁδὸν τὰ αὑτοῦ πράγματα καὶ τὸν βίον, ὃν ἔζη μετὰ γυναικὸς αὐτοῦ καὶ παίδων. Ἡμεῖς γάρ, ἔφη, δύο ἐσμέν, ὦ ξένε, τὸν αὐτὸν οἰκοῦντες τόπον. ἔχομεν δὲ γυναῖκας ἀλλήλων ἀδελφὰς καὶ παῖδας ἐξ αὐτῶν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.  (7,10) so ging ich denn getrost mit ihm. Bis zur Wohnung waren es etwa vierzig Stadien5 ), und unterwegs erzählte er mir im Gehen von seinen Verhältnissen und dem Leben, das er mit Frau und Kindern führte. Wir sind unserer zwei, sagte er, die denselben Platz bewohnen, wir haben einer des anderen Schwester geheiratet und von ihnen Söhne und Töchter.
(7,11) ζῶμεν δὲ ἀπὸ θήρας ὡς τὸ πολύ, μικρόν τι τῆς γῆς ἐπεργαζόμενοι. τὸ γὰρ χωρίον οὐκ ἔστιν ἡμέτερον, οὔτε πατρῷον οὔτε ἡμεῖς ἐκτησάμεθα, ἀλλὰ ἦσαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐλεύθεροι μέν, πένητες δὲ οὐχ ἧττον ἡμῶν, μισθοῦ βουκόλοι, βοῦς νέμοντες ἀνδρὸς μακαρίου τῶν ἐνθένδε τινὸς ἐκ τῆς νήσου, πολλὰς μὲν ἀγέλας καὶ ἵππων καὶ βοῶν κεκτημένου, πολλὰς δὲ ποίμνας, πολλοὺς δὲ καὶ καλοὺς ἀγρούς, πολλὰ δὲ ἄλλα χρήματα, ξύμπαντα δὲ ταῦτα τὰ ὄρη.  (7,11) Unseren Unterhalt haben wir hauptsächlich von der Jagd, doch bebauen wir auch ein kleines Stück Land; das Grundstück ist indessen nicht unser Eigentum, weder väterliches Erbteil noch erkauft. Denn unsere Väter waren Freie, aber so arm wie wir, Hirten, die um Lohn die Rinder eines reichen Mannes hier von der Insel hüteten, der große Herden von Pferden, Rindern und Schafen [, viele schöne Äcker, viele andere Schätze] und dies ganze Gebirge besaß. 
(7,12) οὗ δὴ ἀποθανόντος καὶ τῆς οὐσίας δημευθείσης, φασὶ δὲ καὶ αὐτὸν ἀπολέσθαι διὰ τὰ χρήματα ὑπὸ τοῦ βασιλέως· τὴν μὲν ἀγέλην εὐθὺς ἀπήλασαν, ὥστε κατακόψαι, πρὸς δὲ τῇ ἀγέλῃ καὶ τὰ ἡμέτερα ἄττα βοίδια, καὶ τὸν μισθὸν οὐδεὶς ἀποδέδωκε.  (7,12) Als nach seinem Tode sein Besitztum eingezogen wurde, (es hieß, der Kaiser habe ihn seines Vermögens wegen töten lassen), wurden die Herden gleich zum Verkauf fortgetrieben, mit ihnen auch unsere paar Rinder, und den Lohn zahlte niemand aus. 
(7,13) τότε μὲν δὴ ἐξ ἀνάγκης αὐτοῦ κατεμείναμεν, οὗπερ ἐτύχομεν τὰς βοῦς ἔχοντες, καί τινας σκηνὰς πεποιημένοι καὶ αὐλὴν διὰ ξύλων οὐ μεγάλην οὐδὲ ἰσχυράν, μόσχων ἕνεκεν, ὡς ἂν οἶμαι, πρὸς αὐτό που τὸ θέρος. τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ἐν τοῖς πεδίοις ἐνέμομεν, νομὴν ἱκανὴν ἔχοντες καὶ πολὺν χιλὸν ἀποκείμενον· τοῦ δὲ θέρους ἀπηλαύνομεν εἰς τὰ ὄρη. μάλιστα δ' ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ σταθμὸν ἐποιοῦντο·  (7,13) Da blieben wir denn aus Not hier, wo wir unsere Kühe hüteten und wo wir uns ein paar Hütten eingerichtet hatten und einen kleinen Hof mit Pfählen umzäunt, nicht eben fest, bloß der Kälber wegen und auch nur für den Sommer. Denn im Winter weideten wir in der Ebene, wo es Futter die Menge gab, und trieben im Sommer das Vieh in die Berge. Meistens nehmen wir an diesem Platz unsern Aufenthalt;   
(7,14) τό τε γὰρ χωρίον ἀπόρρυτον, ἑκατέρωθεν φάραγξ βαθεῖα καὶ σύσκιος, καὶ διὰ μέσου ποταμὸς οὐ τραχύς, ἀλλ' ὡς ῥᾷστος ἐμβῆναι καὶ βουσὶ καὶ μόσχοις, τὸ δὲ ὕδωρ πολὺ καὶ καθαρόν, ἅτε τῆς πηγῆς ἐγγὺς ἀναδιδούσης, καὶ πνεῦμα τοῦ θέρους ἀεὶ διαπνέον διὰ τῆς φάραγγος· οἵ τε περικείμενοι δρυμοὶ μαλακοὶ καὶ κατάρρυτοι, ἥκιστα μὲν οἶστρον τρέφοντες, ἥκιστα δὲ ἄλλην τινὰ βλάβην βουσί. (7,14) er hat Abfluss, an beiden Seiten ist eine tiefe, schattige Schlucht, mitten durch geht ein Fluss, nicht reißend, sondern für Kühe und Kälber gut zu passieren, mit reichlichem klarem Wasser, weil die Quelle in der Nähe aufsprudelt, und den ganzen Sommer über zieht der Schlucht wegen ein frischer Wind durch. Die umliegenden waldigen Höhen steigen sanft an, sind gut bewässert und haben keine Stechfliegen noch andere Plagen für das Vieh.
(7,15) πολλοὶ δὲ καὶ πάγκαλοι λειμῶνες ὑπὸ ὑψηλοῖς τε καὶ ἀραιοῖς δένδρεσιν ἀνειμένοι, καὶ πάντα μεστὰ βοτάνης εὐθαλοῦς δι' ὅλου τοῦ θέρους, ὥστε μὴ πολὺν πλανᾶσθαι τόπον. ὧν δὴ ἕνεκα συνήθως ἐκεῖ καθίστασαν τὴν ἀγέλην· καὶ τότε ἔμειναν ἐν ταῖς σκηναῖς, μέχρι ἂν εὕρωσι μισθόν τινα ἢ ἔργον, καὶ διετράφησαν ἀπὸ χωρίου μικροῦ παντελῶς, ὃ ἔτυχον εἰργασμένοι πλησίον τοῦ σταθμοῦ.  (7,15) Unter hohen, einzeln stehenden Bäumen breiten sich viele prächtige Wiesen aus und bringen den ganzen Sommer die schönsten Kräuter in Fülle, dass man nicht weit herumzuziehen braucht. Deshalb zog man mit den Herden gewöhnlich hierher, und damals blieben sie denn notgedrungen in den Hütten, um Arbeit und Lohn zu suchen, und ernährten sich von einem ganz kleinen Stück Land, das sie in der Nähe der Hürde bebauten 
(7,16) τοῦτό τε ἐπήρκεσεν αὐτοῖς ἱκανῶς, ἅτε κόπρου πολλῆς ἐνούσης. καὶ σχολὴν ἄγοντες ἀπὸ τῶν βοῶν πρὸς θήραν ἐτράπησαν, τὸ μὲν αὐτοί, τὸ δὲ καὶ μετὰ κυνῶν. δύο γὰρ τῶν ἑπομένων ταῖς βουσίν, ὡς δὴ μακρὰν ἦσαν οὐχ ὁρῶντες τοὺς νομεῖς, ὑπέστρεψαν ἐπὶ τὸν τόπον καταλιπόντες τὴν ἀγέλην. οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον συνηκολούθουν αὐτοῖς, ὥσπερ ἐπ' ἄλλο τι· καὶ τοὺς μὲν λύκους ὁπότε ἴδοιεν, ἐδίωκον μέχρι τινός, συῶν δὲ ἢ ἐλάφων οὐδὲν αὐτοῖς ἔμελεν.  (7,16) und das des vielen vorhandenen Düngers wegen reichlichen Ertrag gab. Da sie Zeit hatten, so gaben sie sich auch mit der Jagd ab, allein und mit Hunden. Denn zwei von den Hunden, welche die Rinder trieben, hatten, als sie weit weg waren und ihre Hirten nicht sahen, die Herde verlassen und waren an ihren gewohnten Ort zurückgekehrt. Die gingen nun anfangs mit wie auch sonst, und wenn sie Wölfe sahen, so verfolgten sie die eine Strecke weit, um Schweine oder Hirsche aber kümmerten sie sich nicht. 
(7,17) εἰ δέ ποτε ἴδοιεν τῶν ἄρκτων τινα ὀψὲ καὶ πρῴ, συνιστάμενοι ὑλάκτουν τε καὶ ἤμυνον, ὥσπερ ἂν εἰ πρὸς ἄνθρωπον ἐμάχοντο. γευόμενοι δὲ τοῦ αἵματος καὶ συῶν καὶ ἐλάφων καὶ τῶν κρεῶν πολλάκις ἐσθίοντες, ὀψὲ μεταμανθάνοντες κρέασιν ἀντὶ μάζης ἥδεσθαι, τῶν μὲν ἐμπιμπλάμενοι, εἴ ποτε ἁλοίη τι [σίτου], ὁπότε δὲ μή, πεινῶντες, μᾶλλον ἤδη τῷ τοιούτῳ προσεῖχον, καὶ τὸ φαινόμενον ἐδίωκον πᾶν ὁμοίως, καὶ ὀσμῆς ἁμῃγέπῃ καὶ ἴχνους ᾐσθάνοντο, καὶ ἀπέβησαν ἀντὶ βουκόλων τοιοῦτοί τινες ὀψιμαθεῖς καὶ βραδύτεροι θηρευταί.  (7,17) [Sahen sie früh oder spät einen Bären, so stellten sie ihn, verbellten ihn und hielten ihn fern, wie wenn sie einen Menschen abwehrten.] Nachdem sie aber erst von dem Blut und Fleisch der Schweine und Hirsche gekostet hatten, gewöhnten sie sich, lieber Fleisch als Brot zu fressen, und da sie, wenn es Jagdbeute gab, reichliche Kost hatten, sonst aber hungerten, so fingen sie auch an, selbst auf das Wild zu passen, verfolgten, was sich zeigte, lernten Witterung und Fährte und bildeten sich so im Alter noch aus Hirten- zu Jagdhunden aus. 
(7,18) χειμῶνος δὲ ἐπελθόντος ἔργον μὲν οὐδὲν ἦν πεφηνὸς αὐτοῖς, οὔτε εἰς ἄστυ καταβᾶσιν οὔτε εἰς κώμην τινά· φραξάμενοι δὲ τὰς σκηνὰς ἐπιμελέστερον καὶ τὴν αὐλὴν πυκνοτέραν ποιήσαντες, οὕτως διεγένοντο, καὶ τὸ χωρίον ἐκεῖνο πᾶν εἰργάσαντο, καὶ τῆς θήρας ἡ χειμερινὴ ῥᾴων ἐγίγνετο. (7,18) Als aber der Winder kam und sich gar keine Aussicht auf Arbeit zeigte, weder in der Stadt noch in einem Dorf, besserten sie die Hütten ordentlich aus, machten den Hofzaun dichter und hielten sich so hin, indem sie nun das ganze Grundstück anbauten. Die Jagd ging auch im Winter viel besser vonstatten; 
(7,19) τὰ γὰρ ἴχνη φανερώτερα, ὡς ἂν ἐν ὑγρῷ τῷ ἐδάφει σημαινόμενα· ἡ δὲ χιὼν καὶ πάνυ τηλαυγῆ παρέχει, ὥστε οὐδὲν δεῖ ζητοῦντα πράγματα ἔχειν, ὥσπερ ὁδοῦ φερούσης ἐπ' αὐτά, καὶ τὰ θηρία μᾶλλόν τι ὑπομένει ὀκνοῦντα· ἔστι δ' ἔτι καὶ λαγὼς καὶ δορκάδας ἐν ταῖς εὐναῖς καταλαμβάνειν.  (7,19) denn im feuchten Boden drücken sich die Spuren deutlicher ab und der Schnee zeigt sie vollends so klar, dass man gar keine Mühe sie zu suchen hat, sondern geradewegs auf das Wild zugeführt wird [, das eher als sonst ängstlich verharrt. So] kann man auch Hasen und Rehe in ihrem Lager fangen.
(7,20) οὕτως δὴ τὸ ἀπ' ἐκείνου διέμειναν, οὐδὲν ἔτι προσδεηθέντες ἄλλου βίου. καὶ ἡμῖν συνέζευξαν γυναῖκας τοῖς ἀλλήλων υἱέσιν ἑκάτερος τὴν αὑτοῦ θυγατέρα. τεθνήκασι δὲ ἀμφότεροι πέρυσι σχεδόν, τὰ μὲν ἔτη πολλὰ λέγοντες, ἃ βεβιώκεσαν, ἰσχυροὶ δὲ ἔτι [καὶ νέοι] καὶ γενναῖοι τὰ σώματα. τῶν δὲ μητέρων ἡ ἐμὴ περίεστιν.  (7,20) So blieb es denn seit der Zeit, sie verlangten gar nach keiner anderen Lebensweise und jeder gab seine Tochter dem Sohn des anderen zur Frau. Beide sind nun schon seit geraumer Zeit gestorben, in hohen Jahren, wie sie selbst angaben, aber noch kräftig, frisch und stattlich; meine Mutter lebt noch. 
(7,21) ὁ μὲν οὖν ἕτερος ἡμῶν οὐδεπώποτε εἰς πόλιν κατέβη, πεντήκοντα ἔτη γεγονώς· ἐγὼ δὲ δὶς μόνον, ἅπαξ μὲν ἔτι παῖς μετὰ τοῦ πατρός, ὁπηνίκα τὴν ἀγέλην εἴχομεν. ὕστερον δὲ ἧκέ τις ἀργύριον αἰτῶν, ὥσπερ ἔχοντάς τι, κελεύων ἀκολουθεῖν εἰς τὴν πόλιν. ἡμῖν δὲ ἀργύριον μὲν οὐκ ἦν, ἀλλ' ἀπωμοσάμην μὴ ἔχειν· εἰ δὲ μή, δεδωκέναι ἄν.  (7,21) Von uns beiden ist der eine, der jetzt im fünfzigsten Jahr steht, noch nie in die Stadt gekommen; ich nur zweimal, einmal als Kind mit meinem Vater, da wir noch die Herde hatten. Später kam mal einer und verlangte Geld, in der Voraussetzung, dass wir etwas hätten, und hieß mich mit ihm in die Stadt gehen. Wir hatten nun kein Geld und ich schwor ihm zu, dass wir keins hätten, sonst würden wir es ihm geben.
(7,22) ἐξενίσαμεν δὲ αὐτὸν, ὡς ἠδυνάμεθα κάλλιστα, καὶ δύο ἐλάφεια δέρματα ἐδώκαμεν· κἀγὼ ἠκολούθησα εἰς τὴν πόλιν. ἔφη γὰρ ἀνάγκην εἶναι τὸν ἕτερον ἐλθεῖν καὶ διδάξαι περὶ τούτων. εἶδον οὖν, οἷα καὶ πρότερον, οἰκίας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ τεῖχος ἔξωθεν καρτερὸν καὶ οἰκήματά τινα ὑψηλὰ καὶ τετράγωνα ἐν τῷ τείχει, [τοὺς πύργους] καὶ πλοῖα πολλὰ ὁρμοῦντα ὥσπερ ἐν λίμνῃ [ἐν τῷ λιμένι] κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν. (7,22) Wir bewirteten ihn aber, so gut wir konnten, und schenkten ihm zwei Hirschhäute, dann ging ich mit ihm in die Stadt, denn er behauptete, es müsse notwendig einer von uns hinkommen und unsere Verhältnisse klar machen. Da sah ich nun, wie schon das erste Mal, viele große Häuser und eine starke Mauer mit hohen viereckigen Türmen, und viele Schiffe, die im Hafen ruhig wie in einem See vor Anker lagen.6 ) 
(7,23) τοῦτο δὲ ἐνθάδε οὐκ ἔστιν οὐδαμοῦ, ὅπου κατηνέχθης· καὶ διὰ τοῦτο αἱ νῆες ἀπόλλυνται. ταῦτα οὖν ἑώρων καὶ πολὺν ὄχλον ἐν ταὐτῷ συνειργμένον καὶ θόρυβον ἀμήχανον καὶ κραυγήν· ὥστε ἐμοὶ ἐδόκουν πάντες μάχεσθαι ἀλλήλοις. ἄγει οὖν με πρός τινας ἄρχοντας, καὶ εἶπε γελῶν, Οὗτός ἐστιν, ἐφ' ὅν με ἐπέμψατε. ἔχει δὲ οὐδὲν, εἰ μή γε τὴν κόμην καὶ σκηνὴν μάλα ἰσχυρᾶν ξύλων.  (7,23) Die finden sich an der Stelle, wo du an Land kamst, nirgends, und deshalb gehen dort so viele Schiffe zu Grunde. Das alles sah ich und einen großen Menschenhaufen, der sich mit unsäglichem Lärmen und Schreien drängte, ich dachte, sie schlügen sich alle miteinander. Mein Begleiter brachte mich zu einigen Magistratspersonen und sagte lachend: Das ist der, zu dem ihr mich geschickt habt; er hat aber nichts als seinen Lockenkopf und ein festes Blockhaus. 
(7,24) οἱ δὲ ἄρχοντες εἰς τὸ θέατρον ἐβάδιζον, κἀγὼ σὺν αὐτοῖς. τὸ δὲ θέατρόν ἐστιν ὥσπερ φάραγξ κοῖλον, πλὴν οὐ μακρὸν ἑκατέρωθεν, ἀλλὰ στρογγύλον ἐξ ἡμίσους, οὐκ αὐτόματον, ἀλλ' ᾠκοδομημένον λίθοις. ἴσως δέ μου καταγελᾷς, ὅτι σοι διηγοῦμαι σαφῶς εἰδότι ταῦτα. πρῶτον μὲν οὖν πολύν τινα χρόνον ἄλλα τινὰ ἔπραττεν ὁ ὄχλος, καὶ ἐβόων ποτὲ μὲν πρᾴως καὶ ἱλαροὶ πάντες, ἐπαινοῦντές τινας, ποτὲ δὲ σφόδρα καὶ ὀργίλως. (7,24) Die Magistratspersonen gingen dann ins Theater7 ) und ich ging mit ihnen dahin. Das Theater aber ist wie eine hohle Schlucht, aber nicht lang ausgestreckt, vielmehr halbrund, nicht von Natur, sondern aus Steinen aufgebaut. Aber du lachst mich wohl aus, dass ich das so genau beschreibe, da du das gewiss sehr gut kennst. Anfangs trieb das Volk da allerhand Sachen und bald riefen sie alle freundlich und ganz vergnügt, wenn sie mit einem zufrieden waren, dann wieder ganz zornig. 
ἄρκτων st. ἀνθρώπων [textum ab Iahno omissum ipse supplevi]
   
1) Zur Anmerkung zurück Offenbar hatte Dion wirklich genaue, auf eigener Anschauung beruhende Ortskenntnis.
2) Zur Anmerkung zurück Die Höhlungen von Euböa nannte man die geräumige Bucht an der Ostküste der Insel am Vorgebirge Kaphereus, an deren schroffen Küste sich das Meer selbst bei ruhigem Wetter in starker Strömung bricht und bei Sturm den Schiffen sicheren Untergang bringt. 
3) Zur Anmerkung zurück Hom.Il.2,536f.: "dann die Euböa bewohnt | - mit rückwärts fliegendem Haupthaar". "Hauptumlockt " ist das stehende Beiwort der Achaier. 
4) Zur Anmerkung zurück Boten, Herolde, Gesandte waren durch den Heroldsstab, den sie führten, unter den Gottesfrieden gestellt.
5) Zur Anmerkung zurück Vierzig Stadien machen eine geographische Meile
6) Zur Anmerkung zurück Es handelt sich um Karystos, das an einem geschützten Golf liegt und im Altertum für seinen Asbest und seinen Marmor berühmt war.
7) Zur Anmerkung zurück Im Theater fanden gewöhnlich die Volksversammlungen statt.
   
   

 

sagsin.jpg (1095 Byte)

1-24 | 25-49 | 50-74 | 75-99 | 100-124 | 125-152

sagdex.jpg (1082 Byte)

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Dion" und "Chrys"
Literatur:
zu "Dion" und "Chrys"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/dion/diochr0701.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 10:42