Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Polybios

Römische Diplomatie im Verhältnis zum griechischen Osten

Polyb.23,9,1-15 

 

Seite zurückSeite vor

 

deutsche Übersetzung (überarbeitet): H.Drexler
lateinische Übersetzung: Casaubonus
geschichtlicher Zusammenhang

     
     
(1) Anno altero <huius Olympiadis> venerunt Romam legatiab Eumene et Pharnace et Achaeorum gente, item ab iis Lacedaemoniis, qui patria sua erant extorres, nec non ab iis, , qui eam civitatem tenebant; quibus omnibus senatus est datus. (1) Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος ἡ σύγκλητος, παραγενομένων πρέσβεων παρ' Εὐμένους καὶ Φαρνάκου καὶ Φιλίππου καὶ παρὰ τοῦ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνους, ἔτι δὲ παρὰ τῶν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἐκπεπτωκότων καὶ παρὰ τῶν κατεχόντων τὴν πόλιν, ἐχρημάτισε τούτοις.  (1) Im zweiten Jahr (183/182) <dieser Olympiade> kamen Gesandte von Eumenes, Pharnakes, <Philipp>, dem Achaiischen Bund, ferner von den aus Sparta Vertriebenen und von denen, die im Besitz der Stadt waren, und verhandelten mit dem Senat, 
(2) Adfuerunt et legati Rhodiorum querentium de Sinopensium calamitate. (2) ἧκον δὲ καὶ Ῥόδιοι πρεσβεύοντες ὑπὲρ τῆς Σινωπέων ἀτυχίας.  (2) schließlich von den Rhodiern wegen des Unglücks, das Sinope getroffen hatte. 
(3) His igitur et iis, quos Eumenes ac Pharnaces miserant, responsum est a patribus, legatos ad res Sinopensium speculandas et regum controversias cognoscendas missurum senatum. (3) τούτοις μὲν οὖν καὶ τοῖς παρ' Εὐμένους καὶ Φαρνάκου πρεσβεύουσιν ἡ σύγκλητος ἀπεκρίθη διότι πέμψει πρεσβευτὰς τοὺς ἐπισκεψομένους περί τε Σινωπέων καὶ περὶ τῶν τοῖς βασιλεῦσιν ἀμφισβητουμένων.  (3) Diesen und den Gesandten des Eumenes und Pharnakes antwortete der Senat, er werde Gesandte schicken, die sich an Ort und Stelle über Sinope und über die Streitpunkte zwischen den beiden Königen unterrichten würden. 
(4) Cum autem ex Graecia recens Q. Marcius rediisset et statum Macedoniae et Peloponnesi patres edocuisset, non existimabat quidem senatue opus esse, ut alios de iisdem rebus audiret;  (4) τοῦ δὲ Κοίντου Μαρκίου προσφάτως ἐκ τῆς Ἑλλάδος παραγεγονότος καὶ περί τε τῶν ἐν Μακεδονίᾳ καὶ περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ διασεσαφηκότος, οὐκέτι πολλῶν προσεδεήθη λόγων ἡ σύγκλητος,  (4) Da Q. Marcius soeben aus Griechenland zurückgekehrt war und über die Lage in Makedonien und auf der Peloponnes berichtet hatte, bedurfte für den Senat keiner langen Diskussion mehr. 
(5) verumtamen introductis Peloponnesiis Macedonibusque legatis aures quidem illis accomodavit, ceterum et in responsis dandis et in sententiis de rebus ferendis non eorum habuerunt rationem, quae dixissent legati, sed eorum, quae Marcius in renuntiatione legarionis dixerat. (5) ἀλλ' εἰσκαλεσαμένη καὶ τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ Μακεδονίας πρεσβεύοντας διήκουσε μὲν τῶν λόγων, τάς γε μὴν ἀποκρίσεις ἔδωκε καὶ τὴν διάληψιν ἐποιήσατο τῶν πραγμάτων οὐ πρὸς τοὺς τῶν πρεσβευτῶν λόγους, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀποπρεσβείαν ἁρμοσαμένη τοῦ Μαρκίου.  (5) Er lud zwar die Gesandten aus Makedonien und der Peloponnes vor und hörte sich ihre Reden an, traf aber seine Entscheidung nicht auf Grund dieser Reden, sondern im Einklang mit dem Bericht des Marcius über seine Reise. 
(6) Is autem de rege Philippo renuntiaverat, fecisse illum quidem imperata, sed gravate omnia fecisse, ac data occasione quidvis eum adversus Romanos moliturum.  (6) ὃς ὑπὲρ μὲν τοῦ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἀπηγγέλκει, διότι πεποίηκε μὲν τὰ προσταττόμενα, πεποίηκε δὲ τὰ πάντα βαρυνόμενος, καὶ [καθ]ότι λαβὼν καιρὸν πᾶν τι ποιήσει κατὰ Ῥωμαίων.  (6) Was König Philipp betraf, hatte sich Marcius dahin geäußert, dieser habe zwar alle Anordnungen des Senats befolgt, aber mit dem größten Widerstreben; wenn sich ihm die Gelegenheit böte, werde er sich mit allen Mitteln den Römern widersetzen. 
(7) Propterea Philippi legatis respondens senatus Philippum ita laudavit ob ea, quae fecerat, ut cavendum illi in posterum diceret, ne quid adversus populum Romanum faceret.  (7) διὸ καὶ τοῖς μὲν παρὰ τοῦ Φιλίππου πρεσβευταῖς τοιαύτην ἔδωκε τὴν ἀπόκρισιν, δι' ἧς ἐπὶ μὲν τοῖς γεγονόσιν ἐπῄνει τὸν Φίλιππον, εἰς δὲ τὸ λοιπὸν ᾤετο δεῖν προσέχειν αὐτὸν ἵνα μηδὲν ὑπεναντίον φαίνηται πράττων Ῥωμαίοις.  (7) Daher gab der Senat Philipps Gesandten eine Antwort, in der er den König wegen des Geschehenen lobte, ihn aber mahnte, in Zukunft sorgfältig allen Anschein zu vermeiden, als arbeite er den Römern entgegen. 
(8) De rebus Peloponnesi haec rettulerat Marcius: Achaeos nihil ad senatum referre velle, sed sublatis spiritibus id agere, ut omnia per se administrent.  (8) περὶ δὲ τῶν κατὰ Πελοπόννησον ὁ Μάρκιος τοιαύτην ἐπεποίητο τὴν ἀπαγγελίαν διότι, τῶν Ἀχαιῶν οὐ βουλομένων ἀναφέρειν οὐδὲν ἐπὶ τὴν σύγκλητον, ἀλλὰ φρονηματιζομένων καὶ πάντα δι ἑαυτῶν πράττειν ἐπιβαλλομένων,  (8) Hinsichtlich des Peloponnes hatte Marcius berichtet, die Achaier wollten sich in einer Sache an den Senat wenden, sondern in ihrem Dünkel alles selber regeln; 
(9) Hos si in praesentia negligenter solum audirent et significationem quamvis levem darent sibi facta illorum displicere, extemplo Lacedaemonem et Messenen consensuras. (9) ἐὰν παρακούσωσι μόνον αὐτῶν κατὰ τὸ παρὸν καὶ βραχεῖαν ἔμφασιν ποιήσωσιν δυσαρεστήσεως, ταχέως ἡ Λακεδαίμων τῇ Μεσσήνῃ συμφρονήσει.  (9) wenn der Senat daher jetzt lediglich ihre Wünsche unbeachtet lasse und nur ein wenig sein Missfallen zu erkennen gebe, werde es sehr bald zwischen Sparta und Messenien zu einem Einverständnis kommen; 
(10) Id si accideret, cum multis precibus Romam, velut ad perfugium suum, venturos Achaeos, affirmabat.  (10) τούτου δὲ γενομένου μετὰ μεγάλης χάριτος ἥξειν τοὺς Ἀχαιοὺς ἔφη καταπεφευγότας ἐπὶ Ῥωμαίους.  (10) dann würden die Achaier nur zu glücklich sein, an den Senat appellieren zu können. 
(11) Idcirco patres legationi Lacedaemoniorum, cuius princeps erat Serippus, cum exspectatione suspensam civitatem illam vellent relinquere, responderunt se illos antea omni ope adiuvisse, nunc vero ita existimare senatum, ad curam suam id negotium non pertinere.   (11) διότι τοῖς μὲν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπεκρίθησαν τοῖς περὶ Σήριππον, βουλόμενοι μετέωρον ἐᾶσαι τὴν πόλιν, διότι πάντα πεποιήκασιν αὐτοῖς τὰ δυνατά, κατὰ δὲ τὸ παρὸν οὐ νομίζουσιν εἶναι τοῦτο τὸ πρᾶγμα πρὸς αὑτούς.  (11) Demgemäß antwortete der Senat den Gesandten aus Sparta unter Führung des Serippos, um die Stadt im ungewissen zu lassen, sie hätten für Sparta alles getan, was ihnen möglich gewesen sei; zur Zeit ginge sie nach Ihrem Dafürhalten die Sache nichts an. 
(12) Tum vero petentibus Achaeis, ut, si fieri posset, auxilia sibi secundum foederis leges mitterent adversus Messenios; sin hoc nollent, providerent certe, ne quis ex Italia arma frumentumve Messenam importaret.  (12) τῶν δ Ἀχαιῶν παρακαλούντων, εἰ μὲν δυνατόν ἐστιν, βοήθειαν αὐτοῖς πέμψαι κατὰ τὴν συμμαχίαν ἐπὶ τοὺς Μεσσηνίους, εἰ δὲ μή, προνοηθῆναι γ’, ἵνα μηθεὶς τῶν ἐξ Ἰταλίας μήθ ὅπλα μήτε σῖτον εἰς τὴν Μεσσήνην εἰσαγάγῃ,  (12) Als die Achaier sie baten, ihnen, wenn möglich, auf Grund des Bündnisvertrages Hilfe gegen die Messenier zu schicken, wo nicht, dann jedenfalls dafür zu sorgen, dass  niemand aus Italien Waffen oder Getreide nach Messenien liefere, 
(13) neglectis hisce postulatis responderunt,  etiamsi vel Lacedaemonii aut Corinthii aut Argivi ab iis se abiungerent, mirari Achaeos non debere, si nihil ad se eam rem pertinere patres ducerent.  (13) τούτων μὲν οὐδενὶ προσεῖχον, ἀπεκρίθησαν δὲ διότι οὐδ ἂν ὁ Λακεδαιμονίων ἢ Κορινθίων ἢ τῶν Ἀργείων ἀφίστηται δῆμος, οὐ δεήσει τοὺς Ἀχαιοὺς θαυμάζειν ἐὰν μὴ πρὸς αὐτοὺς ἡγῶνται.  (13) gingen sie auf keine dieser Bitten ein, sondern antworteten: Auch wenn Sparta, Korinth oder Argos abfielen, dürften die Achaier sich nicht wundern, wenn die Römer erklärten, das ginge sie nichts an. 
(14) Hoc edito responso, quod instar praeconi fuit, si quis vellet ab Achaeorum concilio recedere, ut per Romanos id sibi sciret licere; legatos Romae detinuerunt, avide exspectantes, quem exitum Achaei habituri essent eorum, quae contra Messenios parabant. (14) ταύτην δὲ τὴν ἀπόκρισιν ἐκθέμενοι, κηρύγματος ἔχουσαν διάθεσιν τοῖς βουλομένοις ἕνεκεν Ῥωμαίων ἀφίστασθαι τῆς τῶν Ἀχαιῶν πολιτείας, λοιπὸν τοὺς πρεσβευτὰς παρακατεῖχον, καραδοκοῦντες τὰ κατὰ τὴν Μεσσήνην, πῶς προχωρήσει τοῖς Ἀχαιοῖς.  (14) Nachdem sie diesen Bescheid erteilt hatten, der so gut wie eine öffentliche Bekanntmachung war, soviel an den Römern läge, könne jeder, der Lust hätte, von den Achaiern abfallen, hielten sie die Gesandten noch zurück, um abzuwarten, wie sich die Dinge in Messenien für die Achaier entwickeln würden. 
(15) Haec in Italia tum quidem gerebantur. (15) καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐν τούτοις ἦν. (15) Das war die Situation in Italien.
     
 
Seite zurückSeite vor
 
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Polybios"
Literatur:
zu "Polybios"
725
Abel, K.
Polybios Buch 14: Res Aegypti
in: Historia 32/1983, 268-286

2762
Herrmann, Joachim (Hg.)
Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u. Z. I: Von Homer bis Plutrach; II: Tacitus, Germania; III: Von Tacitus bis Ausonius; IV: Von Ammianus Marcellinus bis Zosimos.
Berlin, Akademie-Verlag, (Schriften und Quellen der alten Welt, 37,1-37,4) 1992

2760
Lendle, Otto
Einführung in die griechische Geschichtsschreibung. Von Hekataios bis Zosimos
Darmstadt (WBG) 1992

2526
Weber-Schäfer, Peter
Das politische Denken der Griechen : klassische Politik von der Tragödie bis zu Polybios ; die Tragödie, Thukydides, Platons Politeia, Aristoteles, Polybios
München : List, 1969

2761
Zosimos / Veh, Otto
Neue Geschichte, Vorwort von Otto Veh. Beiträge von Rebenich, Stefan. Bearbeitet von Rebenich, Stefan. Übersetzt von Veh, Otto
Stuttgart, Hiersemann, 1990


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/polyb/hist23009.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 09:55