Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Lysias 1


Verteidigungsrede in einer Anklage wegen Ermordung des Eratosthenes

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Griechischer Text nach C. Hude | Deutsche Übersetzung nach F. Baur

.

 

Vorherige Datei Folgende Datei

 

(1) Περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς ἐμοὶ δικαστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες· εὖ γὰρ οἶδ' ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην περὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη, ὅστις οὐκ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε. Ich wünsche sehr, ihr Männer, dass ihr als meine Richter in dem vorliegenden Fall ebenso handelt, wie ihr handeln würdet, wenn euch selbst solches widerfahren würde. Denn ich weiß gewiss, dass es, sofern ihr in Sachen anderer ebenso denkt wie in eurer eigenen Sache, keinen unter euch gibt, der über das Vorgefallene nicht entrüstet wäre; vielmehr dürftet ihr alle für Menschen, die so etwas verüben, die gesetzlichen Strafen noch für gering erachten.  
(2) καὶ ταῦτα οὐκ ἂν εἴη μόνον παρ' ὑμῖν οὕτως ἐγνωσμένα, ἀλλ' ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἑλλάδι· περὶ τούτου γὰρ μόνου τοῦ ἀδικήματος καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς ἀσθενεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυναμένους ἀποδέδοται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ βελτίστῳ· οὕτως, ὦ ἄνδρες, ταύτην τὴν ὕβριν ἅπαντες ἄνθρωποι δεινοτάτην ἡγοῦνται. Auch dürfte diese Ansicht ja nicht bloß bei euch, sondern in ganz Griechenland gelten. Denn für dieses Vergehen allein sind in aristokratisch wie in demokratisch regierten Staaten selbst den Schwächsten gegen die Mächtigsten dieselben Rechtsmittel an die Hand gegeben, so dass der Geringste dem Vornehmsten rechtlich gleichgestellt ist. So halten alle Menschen, ihr Richter, dies für den schwersten Frevel. 
(3) περὶ μὲν οὖν τοῦ μεγέθους τῆς ζημίας ἅπαντας ὑμᾶς νομίζω τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἔχειν, καὶ οὐδένα οὕτως ὀλιγώρως διακεῖσθαι, ὅστις οἴεται δεῖν συγγνώμης τυγχάνειν ἢ μικρᾶς ζημίας ἀξίους ἡγεῖται τοὺς τῶν τοιούτων ἔργων αἰτίους· Über das Strafmaß nun, denke ich, werdet ihr alle derselben Ansicht sein und keiner wird diese Sache so leicht nehmen, dass er glaubt, diejenigen, die sich solcher Vergehen schuldig gemacht haben, müssten Verzeihung erlangen oder verdienten doch nur geringe Strafe. 
(4) ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐμοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισεν εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών, καὶ οὔτε ἔχθρα ἐμοὶ καὶ ἐκείνῳ οὐδεμία ἦν πλὴν ταύτης, οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵνα πλούσιος ἐκ πένητος γένωμαι, οὔτε ἄλλους κέρδους οὐδενὸς πλὴν τῆς κατὰ τοὺς νόμους τιμωρίας.  Den Beweis dafür aber glaube ich jetzt führen zu müssen, ihr Richter, dass Eratosthenes mit meiner Frau in Ehebruch lebte, und damit nicht bloß sie verführte, sondern auch meine Kinder beschimpft und an mir selbst gefrevelt hat, indem er sich in mein Haus eindrängte; ebenso dafür, dass es, davon abgesehen, weder eine Feindschaft zwischen mir und ihm gab, noch dass ich des Geldes wegen, um aus arm reich zu werden, oder wegen eines anderen Gewinnes als nur, um die gesetzlich erlaubte Strafe zu vollziehen, so gehandelt habe.

(5) ἐγὼ τοίνυν ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἅπαντα ἐπιδείξω τὰ ἐμαυτοῦ πράγματα, οὐδὲν παραλείπων, ἀλλὰ λέγων τἀληθῆ· ταύτην γὰρ ἐμαυτῷ μόνην ἡγοῦμαι σωτηρίαν, ἐὰν ὑμῖν εἰπεῖν ἅπαντα δυνηθῶ τὰ πεπραγμένα.  So will ich euch denn von Anfang an alle meine Verhältnisse, ohne etwas zu übergehen, ganz der Wahrheit gemäß darlegen. Denn darin sehe ich meine einzige Rettung, wenn es mir gelingt, euch den ganzen Hergang auseinander zu setzen. 
(6) Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην, ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπ' ἐκείνῃ εἶναι, ὅ τι ἂν ἐθέλῃ, ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε, ὡς οἷόν τε ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν, ὥσπερ εἰκὸς ἦν. ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύτην οἰκειότητα μεγίστην εἶναι· Nachdem ich mich nämlich, ihr Männer, entschlossen hatte, zu heiraten und eine Frau in mein Haus genommen hatte, verhielt ich mir ihr gegenüber zunächst so, dass ich ihr weder etwas zu Leide tat, noch zu sehr freie Hand ließ zu tun, was sie wollte, sondern sie so viel als möglich bewachte, und, wie es sich gebührt, mein Auge auf sie gerichtet hielt. Nachdem ich aber ein Kind von ihr hatte, schenkte ich ihr bald mein Vertrauen und überließ ihr alles, was ich hatte, im Glauben, dies sei das beste Band der Gemeinschaft. 
(7) ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, ὦ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη· καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς [ἀγαθὴ] καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα· ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε, ἣ πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται,... In der ersten Zeit nun, ihr Männer, war sie die beste Frau von der Welt: war sie doch eine geschickte, sparsame und alles pünktlich besorgende Haushälterin. Als aber meine Mutter starb, wurde deren Tod die Ursache all meines Unglücks.
(8) ἐπ' ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα χρόνῳ διαφθείρεται· ἐπιτηρῶν γὰρ τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ λόγους προσφέρων ἀπώλεσεν αὐτήν. Denn bei der Beerdigung wurde meine Frau, die in dem Gefolge ging, von diesem Menschen gesehen und bald darauf verführt. Er passte nämlich die Magd, die auf den Markt ging, ab, redete sie an und bestach sie.    
(9) Πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, (δεῖ γὰρ καὶ ταῦθ' ὑμῖν διηγήσασθαι) οἰκίδιον ἔστι μοι διπλοῦν, ἴσα ἔχον τὰ ἄνω τοῖς κάτω κατὰ τὴν γυναικωνῖτιν καὶ κατὰ τὴν ἀνδρωνῖτιν. ἐπειδὴ δὲ τὸ παιδίον ἐγένετο ἡμῖν, ἡ μήτηρ αὐτὸ ἐθήλαζεν· ἵνα δὲ μή, ὁπότε λοῦσθαι δέοι, κινδυνεύῃ κατὰ τῆς κλίμακος καταβαίνουσα, ἐγὼ μὲν ἄνω  διῃτώμην, αἱ δὲ γυναῖκες κάτω. Fürs erste nun, ihr Richter, - denn auch dies muss ich euch mitteilen -, habe ich ein kleines zweistöckiges Haus, dessen obere Hälfte gleich eingerichtet ist wie die unten, nach Frauen- und Männerwohnung abgeteilt. Als wir nun das Kind hatten, stillte es seine Mutter. Damit sie aber nicht, sooft sie baden wollte und die Treppen hätte hinabsteigen müssen, ihre Gesundheit in Gefahr brachte , wohnte ich oben, die Frauen unten.  
(10) καὶ οὕτως ἤδη συνειθισμένον ἦν, ὥστε πολλάκις ἡ γυνὴ ἀπῄει κάτω καθευδήσουσα ὡς τὸ παιδίον, ἵνα τὸν τιτθὸν αὐτῷ διδῷ καὶ μὴ βοᾷ. καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο, καὶ ἐγὼ οὐδέποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ' οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε ᾤμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει. So war es üblich, dass meine Frau hinabging, um unten bei dem Kind zu schlafen und ihm die Brust zu geben, damit es nicht schreie. Dies geschah lange Zeit so und ich fasste nie einen Argwohn, sondern war so einfältig zu glauben, meine Frau sei die sittsamste Frau der ganzen Stadt. 
(11) Προιόντος δὲ τοῦ χρόνου, ὦ ἄνδρες, ἧκον μὲν ἀπροσδοκήτως ἐξ ἀγροῦ, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τὸ παιδίον ἐβόα καὶ ἐδυσκόλαινεν ὑπὸ τῆς θεραπαίνης ἐπίτηδες λυπούμενον, ἵνα ταῦτα ποιῇ· ὁ γὰρ ἄνθρωπος ἔνδον ἦν· ὕστερον γὰρ ἅπαντα ἐπυθόμην.  Im Lauf der Zeit aber, ihr Richter, kam ich einmal unerwartet vom Land und nach dem Essen schrie das Kind und war übel aufgelegt, weil es die Magd absichtlich zu diesem Zweck geärgert hatte. Denn jener Mensch war im Haus; später nämlich erfuhr ich alles.  
(12) καὶ ἐγὼ τὴν γυναῖκα ἀπιέναι ἐκέλευον καὶ δοῦναι τῷ παιδίῳ τὸν τιτθόν, ἵνα παύσηται κλᾶον. ἡ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐκ ἤθελεν, ὡς ἂν ἀσμένη με ἑωρακυῖα ἥκοντα διὰ χρόνου· ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ὠργιζόμην καὶ ἐκέλευον αὐτίκα ἀπιέναι, "ἵνα σύ γε", ἔφη, "πειρᾷς ἐνταῦθα τὴν παιδίσκην· καὶ πρότερον δὲ μεθύων εἷλκες αὐτήν."  Da hieß ich die Frau hinabgehen und dem Kind die Brust geben, damit es aufhöre zu weinen. Sie aber wollte zuerst nicht, vorgeblich weil sie sich freue, mich nach langer Zeit wieder gekommen zu sehen. Als ich nun aber unwillig wurde und sie weggehen hieß, sagte sie: "Nicht wahr, damit du hier das Mädchen verführst. Auch früher schon hast du sie in der Dunkelheit in deine Arme genommen."
(13) κἀγὼ μὲν ἐγέλων, ἐκείνη δὲ ἀναστᾶσα καὶ ἀπιοῦσα προστίθησι τὴν θύραν, προσποιουμένη παίζειν, καὶ τὴν κλεῖν ἐφέλκεται. κἀγὼ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος οὐδ' ὑπονοῶν ἐκάθευδον ἄσμενος, ἥκων ἐξ ἀγροῦ. Darüber lachte ich, sie aber stand auf und schloss beim Hinausgehen, wie im Scherz, die Tür zu und zog den Schlüssel ab. Ohne an etwas dabei zu denken oder Argwohn zu schöpfen, gab ich mich süßem Schlaf hin, da ich vom Land gekommen war. 
(14) ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. ἐρομένου δέ μου, τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι. ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἡγούμην. ἔδοξε δέ μοι, ὦ ἄνδρες, τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι, τοῦ ἀδελφοῦ τεθνεῶτος οὔπω τριάκονθ' ἡμέρας· ὅμως δ' οὐδ' οὕτως οὐδὲν εἰπὼν περὶ τοῦ πράγματος ἐξελθὼν ᾠχόμην ἔξω σιωπῇ. Gegen Tagesanbruch kam sie wieder und öffnete die Tür. Auf meine Frage, warum die Tür in der Nacht geknarrt habe, sagte sie, das Licht sei bei dem Kind ausgegangen; da habe sie es bei den Nachbarn anzünden lassen. Ich schwieg und glaubte, es verhalte sich damit so. Jedoch kam es mir, ihr Richter, so vor, als sei ihr Gesicht geschminkt, obwohl doch ihr Bruder noch nicht dreißig Tage tot war. Trotzdem sagte ich auch so nichts über die Sache, sondern ging stillschweigend hinaus.  
(15) Μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, χρόνου μεταξὺ διαγενομένου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν, προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς ὑποπεμφθεῖσα, ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν, ὡς ἐγὼ ὕστερον ἤκουον· αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι νομίζουσα, ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἐφοίτα παρ' αὐτήν, ἐφύλαττεν, ἕως ἐξηῦρεν, ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον. Hierauf aber verging, ihr Männer, einige Zeit, in der ich meinem Unglück ganz fremd geblieben war. Da kam eine alte Magd zu mir, die mir eine Frau schickte, mit der jener verbotenen Umgang gehabt hatte, wie ich später erfuhr. Weil diese darüber erbittert war und sich gekränkt fühlte, dass er nicht mehr so wie früher zu ihr kam, beobachtete sie ihn so lange, bis sie den Grund dafür herausgefunden hatte. 
(16) προσελθοῦσα οὖν μοι ἐγγὺς ἡ ἄνθρωπος τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς ἐπιτηροῦσα, "Εὐφίλητε", ἔφη, "μηδεμιᾷ πολυπραγμοσύνῃ προσεληλυθέναι με νόμιζε πρὸς σέ· ὁ γὰρ ἀνὴρ ὁ ὑβρίζων εἰς σὲ καὶ τὴν σὴν γυναῖκα ἐχθρὸς ὢν ἡμῖν τυγχάνει. ἐὰν οὖν λάβῃς τὴν θεράπαιναν τὴν εἰς ἀγορὰν βαδίζουσαν καὶ διακονοῦσαν ὑμῖν καὶ βασανίσῃς, ἅπαντα πεύσῃ." "ἔστι δ'", ἔφη,  "Ἐρατοσθένης Ὀῆθεν ὁ ταῦτα πράττων, ὃς οὐ μόνον τὴν σὴν γυναῖκα διέφθαρκεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας πολλάς· ταύτην γὰρ [τὴν] τέχνην ἔχει." Da trat die Magd, die mich in der Nähe meines Hauses abgewartet hatte, zu mir heran und sagte: "Glaube ja nicht, mein Euphiletos, dass ich aus irgend welchem Vorwitz zu dir komme. Denn der Mann, der an dir und deinem Weibe frevelt, ist auch unser Feind. Wenn du nun die Magd, die auf den Markt geht und euch bei Tisch aufwartet, ergreifst und der Folter unterziehst, wirst du alles erfahren. Der Mann, der so handelt, fuhr sie fort, ist Eratosthenes aus Oie, der nicht allein deine Frau, sondern noch viele andere verführt hat; denn das ist sein Gewerbe. 
(17) ταῦτα εἰποῦσα, ὦ ἄνδρες, ἐκείνη μὲν ἀπηλλάγη, ἐγὼ δ' εὐθέως ἐταραττόμην, καὶ πάντα μου εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας, ἐνθυμούμενος μὲν, ὡς ἀπεκλῄσθην ἐν τῷ δωματίῳ, ἀναμιμνῃσκόμενος δέ, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, ἔδοξέ τέ μοι ἡ γυνὴ ἐψιμυθιῶσθαι. ταῦτά μου πάντα εἰς τὴν γνώμην εἰσῄει, καὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας Nach diesen Worten, ihr Männer, entfernte sie sich: mich aber befiel sofort Unruhe. Jetzt kam mir alles in den Sinn und ich war voll Argwohn, als ich einmal daran dachte, wie ich in meinem Schlafgemach eingeschlossen wurde, dann mich daran erinnerte, dass in jener Nacht die innere Tür und das äußere Tor knarrten, was sonst niemals vorgekommen war, ebenso dass meine Frau mir geschminkt zu sein schien. All dies kam mir in den Sinn und ich war voll Argwohn.  
(18) ἐλθὼν δὲ οἴκαδε ἐκέλευον ἀκολουθεῖν μοι τὴν θεράπαιναν εἰς τὴν ἀγοράν, ἀγαγὼν δ' αὐτὴν ὡς τῶν ἐπιτηδείων τινὰ ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ πάντα εἴην πεπυσμένος τὰ γιγνόμενα ἐν τῇ οἰκίᾳ· "σοὶ οὖν", ἔφην, "ἔξεστι δυοῖν ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι, ἢ μαστιγωθεῖσαν εἰς μύλωνα ἐμπεσεῖν καὶ μηδέποτε παύσασθαι κακοῖς τοιούτοις συνεχομένην, ἢ κατειποῦσαν ἅπαντα τἀληθῆ μηδὲν παθεῖν κακόν, ἀλλὰ συγγνώμης παρ' ἐμοῦ τυχεῖν τῶν ἡμαρτημένων. ψεύσῃ δὲ μηδέν, ἀλλὰ πάντα τἀληθῆ λέγε."  Nach Hause gekommen befahl ich der Magd, mir auf den Markt zu folgen, führte sie aber zu einem meiner Bekannten und eröffnete ihr, dass ich alles, was im Haus vorgefallen war, erfahren hatte: "Du kannst nun zwischen beidem frei wählen, ob du lieber ausgepeitscht und in die Mühle geworfen werden willst, ohne je aus diesem Elend herauszukommen, oder ob du den ganzen Sachverhalt angeben und, ohne eine Strafe zu erleiden, von mir Verzeihung für deine Verfehlungen erlangen willst. Lüge aber nicht, sondern sage die volle Wahrheit!"
(19) κἀκείνη τὸ μὲν πρῶτον ἔξαρνος ἦν, καὶ ποιεῖν ἐκέλευεν, ὅ τι βούλομαι· οὐδὲν γὰρ εἰδέναι· ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ἐμνήσθην Ἐρατοσθένους πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπον, ὅτι οὗτος ὁ φοιτῶν εἴη πρὸς τὴν γυναῖκα, ἐξεπλάγη ἡγησαμένη με πάντα ἀκριβῶς ἐγνωκέναι. καὶ τότε ἤδη πρὸς τὰ γόνατά μου πεσοῦσα, καὶ πίστιν παρ' ἐμοῦ λαβοῦσα μηδὲν πείσεσθαι κακόν, Anfangs nun wollte sie leugnen und sagte, ich solle tun, was ich wolle; denn sie wisse nichts. Als ich aber den Eratosthenes vor ihr nannte und sagte, er sei es, der meine Frau besuche, erschrak sie, weil sie glaubte, ich hätte alles genau in Erfahrung gebracht. Da nun fiel sie mir zu Füßen; und nachdem sie von mir das Versprechen erhalten hatte, nicht bestraft zu werden, gab sie an, 
(20) κατηγόρει πρῶτον μὲν, ὡς μετὰ τὴν ἐκφορὰν αὐτῇ προσίοι, ἔπειτα, ὡς αὐτὴ τελευτῶσα εἰσαγγείλειε καὶ ὡς ἐκείνη τῷ χρόνῳ πεισθείη, καὶ τὰς εἰσόδους, οἷς τρόποις προσιεῖτο, καὶ ὡς Θεσμοφορίοις ἐμοῦ ἐν ἀγρῷ ὄντος ᾤχετο εἰς τὸ ἱερὸν μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐκείνου· καὶ τἆλλα τὰ γενόμενα πάντα ἀκριβῶς διηγήσατο. zuerst, dass jener nach dem Leichenbegängnis an sie herangetreten sei, sodann, dass sie selbst ihn zuletzt bei ihr angemeldet habe, und diese sich nach einiger Zeit von ihm habe gewinnen lassen; ferner, auf welche Weise seine Besuche bei ihr stattgefunden hätten und dass sie an den Thesmophorien, während ich auf dem Land war, mit seiner Mutter in den Tempel gegangen sei. Auch alles übrige, was vorfiel, erzählte sie mit genau. 
(21) ἐπειδὴ δὲ πάντα εἴρητο αὐτῇ, εἶπον ἐγώ, "ὅπως τοίνυν ταῦτα μηδεὶς ἀνθρώπων πεύσεται· εἰ δὲ μή, οὐδέν σοι κύριον ἔσται τῶν πρὸς ἔμ' ὡμολογημένων. ἀξιῶ δέ σε ἐπ' αὐτοφώρῳ ταῦτά μοι ἐπιδεῖξαι· ἐγὼ γὰρ οὐδὲν δέομαι λόγων, ἀλλὰ τὸ ἔργον φανερὸν γενέσθαι, εἴπερ οὕτως ἔχει." ὡμολόγει ταῦτα ποιήσειν.  Nachdem sie nun alles angegeben hatte, sagte ich: "Das darf aber kein Mensch erfahren; andernfalls wird keine unserer Abmachungen gültig bleiben. Ich will nämlich, dass du mir diese Angaben auf frischer Tat beweist. Denn ich brauche keine Worte, sondern will den tatsächlichen Beweis haben, ob es sich wirklich so verhält." Sie sagte zu, es so einzurichten.
(22) καὶ μετὰ ταῦτα διεγένοντο ἡμέραι τέτταρες ἢ πέντε, ... ὡς ἐγὼ μεγάλοις ὑμῖν τεκμηρίοις ἐπιδείξω. πρῶτον δὲ διηγήσασθαι βούλομαι τὰ πραχθέντα τῇ τελευταίᾳ ἡμέρᾳ. Σώστρατος ἦν μοι ἐπιτήδειος καὶ φίλος. τούτῳ ἡλίου δεδυκότος ἰόντι ἐξ ἀγροῦ ἀπήντησα. εἰδὼς δ' ἐγώ, ὅτι τηνικαῦτα ἀφιγμένος οὐδένα καταλήψοιτο οἴκοι τῶν ἐπιτηδείων, ἐκέλευον συνδειπνεῖν· καὶ ἐλθόντες οἴκαδε ὡς ἐμέ, ἀναβάντες εἰς τὸ ὑπερῷον ἐδειπνοῦμεν. Hierauf verstrichen vier bis fünf Tage... wie ich euch mit einleuchtenden Beweismitteln aufzeigen werde. Zuerst aber will ich erzählen, was am letzten Tag geschah. Sostratos ist mein vertrauter Freund. Diesem begegnete ich nach Sonnenuntergang, als er vom Feld kam. Da ich nun wusste, dass er, wenn er zu dieser Zeit nach Hause kam, keinen seiner Angehörigen antraf, forderte ich ihn auf, mit mir zu essen. Wir gingen also zu mir nach Hause, stiegen in den oberen Stock und speisten. 
(23) ἐπειδὴ δὲ καλῶς αὐτῷ εἶχεν, ἐκεῖνος μὲν ἀπιὼν ᾤχετο, ἐγὼ δ' ἐκάθευδον. ὁ δ' Ἐρατοσθένης, ὦ ἄνδρες, εἰσέρχεται, καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά με εὐθὺς φράζει, ὅτι ἔνδον ἐστί. κἀγὼ εἰπὼν ἐκείνῃ ἐπιμελεῖσθαι τῆς θύρας, καταβὰς σιωπῇ ἐξέρχομαι, καὶ ἀφικνοῦμαι ὡς τὸν καὶ τόν, καὶ τοὺς μὲν <οὐκ> ἔνδον κατέλαβον, τοὺς δὲ οὐδ' ἐπιδημοῦντας ηὗρον. Als es ihm Zeit zu sein schien, ging er weg, und ich schlief ein. Da kam, ihr Männer, Eratosthenes ins Haus, und die Magd weckte mich alsbald und meldete, dass er im Hause sei. Ich sagte ihr, sie solle die Tür bewachen, stieg leise hinab, ging hinaus, kam zu diesem und jenen und traf die einen draußen an, von anderen fand ich heraus, dass sie nicht nicht einmal in der Stadt waren.   
(24) παραλαβὼν δ' ὡς οἷόν τε ἦν πλείστους ἐκ τῶν παρόντων ἐβάδιζον. καὶ δᾷδας λαβόντες ἐκ τοῦ ἐγγύτατα καπηλείου εἰσερχόμεθα, ἀνεῳγμένης τῆς θύρας καὶ ὑπὸ τῆς ἀνθρώπου παρεσκευασμένης. ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ' ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα. Ich ging nun mit so vielen Anwesenden als möglich weiter. Wir nahmen Fackeln aus dem nächsten Kramladen und traten ins Haus, wo die Tür geöffnet und von der Magd bewacht war. Die Tür des Schlafgemachs aber stießen wir ein, und wir, die wir zuerst eintraten, sahen ihn noch bei der Frau liegen, die später Eintretenden sahen ihn nackt auf dem Lager stehen. 
(25) ἐγὼ δ', ὦ ἄνδρες, πατάξας καταβάλλω αὐτόν, καὶ τὼ χεῖρε περιαγαγὼν εἰς τοὔπισθεν καὶ δήσας ἠρώτων, διὰ τί ὑβρίζει εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν εἰσιών. κἀκεῖνος ἀδικεῖν μὲν ὡμολόγει, ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ' ἀργύριον πράξασθαι. Mit einem Schlag, ihr Männer, streckte ich ihn zu Boden, zog ihm die Hände auf den Rücken, band sie und fragte ihn, wie er dazu komme, mein Haus zu betreten und so zu freveln. Er gestand sein Unrecht ein und bat mich flehentlich, ihn nicht zu töten. sondern Geld von ihm anzunehmen.  
(26) ἐγὼ δ' εἶπον, ὅτι "οὐκ ἐγώ σε ἀποκτενῶ, ἀλλ' ὁ τῆς πόλεως νόμος, ὃν σὺ παραβαίνων περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω, καὶ μᾶλλον εἵλου τοιοῦτον ἁμάρτημα ἐξαμαρτάνειν εἰς τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ εἰς τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ἢ τοῖς νόμοις πείθεσθαι καὶ κόσμιος εἶναι." Darauf sagte ich: "Nicht ich werde dich töten, sondern das Gesetz unserer Stadt, das du übertreten und für geringer erachtet hast als deine Wollust, indem du dich unterstanden hast, gegen mein Weib und meine Kinder solchen Frevel zu begehen, statt den Gesetzen zu gehorchen und in der Zucht zu leben." 
(27) οὕτως, ὦ ἄνδρες, ἐκεῖνος τούτων ἔτυχεν, ὧνπερ οἱ νόμοι κελεύουσι τοὺς τὰ τοιαῦτα πράττοντας, οὐκ εἰσαρπασθεὶς ἐκ τῆς ὁδοῦ, οὐδ' ἐπὶ τὴν ἑστίαν καταφυγών, ὥσπερ οὗτοι λέγουσι· πῶς γὰρ ἄν, ὅστις ἐν τῷ δωματίῳ πληγεὶς κατέπεσεν εὐθύς, περιέστρεψα δ' αὐτοῦ τὼ χεῖρε, ἔνδον δὲ ἦσαν ἄνθρωποι τοσοῦτοι, οὓς διαφυγεῖν οὐκ ἐδύνατο, οὔτε σίδηρον οὔτε ξύλον οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔχων, ᾧ τοὺς εἰσελθόντας ἂν ἠμύνατο. So nun, ihr Männer, hat er die von den Gesetzen über solche Frevler verhängte Strafe erlitten; und nicht ist er von der Straße hereingeschleppt worden, noch an den Herd geflohen, wie diese behaupten. Wie wäre dies auch möglich, da er in dem Schlafgemach geschlagen auf der Stelle niederstürzte, da ich ihm die Hände zurückband und im Zimmer eine Menge Menschen war, durch die er nicht hätte hindurchkommen können, der, der keine Waffe von Eisen oder Holz oder sonst etwas hatte, womit er die Eingetretenen hätte zurückdrängen können. 

(28) ἀλλ', ὦ ἄνδρες, οἶμαι καὶ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι οἱ μὴ τὰ δίκαια πράττοντες οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἐχθροὺς λέγειν ἀληθῆ, ἀλλ' αὐτοὶ ψευδόμενοι καὶ τὰ τοιαῦτα μηχανώμενοι ὀργὰς τοῖς ἀκούουσι κατὰ τῶν τὰ δίκαια πραττόντων παρασκευάζουσι. Πρῶτον μὲν οὖν ἀνάγνωθι τὸν νόμον.

Jedoch glaube ich, ihr Männer, dass ihr selbst wisst, dass diejenigen, die Unrecht tun, nie zugestehen, dass die Gegner die Wahrheit sagen, sondern durch ersonnene Lügen und dergleichen unredliche Mittel in den Zuhörern Erbitterung gegen die zu erregen suchen, die das Recht auf ihrer Seite haben. Zuerst nun lies das Gesetz vor!

ΝΟΜΟΣ

GESETZ

(29) Οὐκ ἠμφεσβήτει, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ὡμολόγει ἀδικεῖν, καὶ ὅπως μὲν μὴ ἀποθάνῃ, ἠντεβόλει καὶ ἱκέτευεν, ἀποτίνειν δ' ἕτοιμος ἦν χρήματα. ἐγὼ δὲ τῷ μὲν ἐκείνου τιμήματι οὐ συνεχώρουν, τὸν δὲ τῆς πόλεως νόμον ἠξίουν εἶναι κυριώτερον, καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην, ἣν ὑμεῖς δικαιοτάτην εἶναι ἡγησάμενοι τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύουσιν ἐτάξατε. Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες.

Er stellte, ihr Männer, nicht in Abrede, sondern gab zu, dass er im Unrecht sei, und bat nur flehentlich, ihn nicht mit dem Tod zu bestrafen; fand sich aber zur Zahlung einer Geldbuße bereit. Ich aber stimmte seinem Strafantrag nicht zu, sondern legte dem Gesetz der Stadt höhere Geltung bei und vollzog an ihm die Strafe, die ihr, weil ihr sie für die gerechteste hieltet, für die festgesetzt habt, die solches verüben. Tretet auf, die ihr dafür Zeugen seid!

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ZEUGEN 

(30) Ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον <τὸν> ἐκ τῆς στήλης τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου.

Lies mir auch das Gesetz auf der Säule des Areopag vor!

ΝΟΜΟΣ

GESETZ

Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ' ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν, διαρρήδην εἴρηται τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῇ ἑαυτοῦ μοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ποιήσηται. Ihr hört, ihr Männer, dass durch den Gerichtshof des Areopag selbst, der das Recht, die Blutgerichtsbarkeit zu üben, von alten Zeiten her hatte und in unserer Zeit wieder erhalten hat, ausdrücklich ausgesprochen ist, denjenigen nicht des Mordes für schuldig zu erklären, der an einem bei seiner Frau ertappten Ehebrecher diese Strafe vollzieht.  

(31) καὶ οὕτω σφόδρα ὁ νομοθέτης ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς, ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ' ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι. Ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον.

Und zwar hat der Gesetzgeber dies bei verheirateten Frauen so entschieden für gerecht gehalten, dass er auch bei Kebsweibern, die doch geringer geachtet sind, dieselbe Strafe hinzufügte. Ist so doch klar, dass er, wenn er eine härtere Strafe als diese gehabt hätte, sie bei Ehefrauen angewendet hätte. Da er aber nun eine noch schärfere Strafe bei diesen nicht ausfindig machen konnte, so wollte er, dass dieselbe auch bei Kebsweibern angewendet würde. Lies mir auch dieses Gesetz vor!

ΝΟΜΟΣ

GESETZ

(32) Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν· ἐὰν δὲ γυναῖκα, ἐφ' αἷσπερ ἀποκτείνειν ἔξεστιν, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι· οὕτως, ὦ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας·  Ihr hört, ihr Männer, dass das Gesetz ausspricht, wenn einer einen freien Mann oder Knaben mit Gewalt schände, so solle er zu doppeltem Schadenersatz verurteilt werden; wenn einer eine Ehefrau schände, bei der man das Recht hat, den Verführer zu töten, so solle ihn dieselbe Strafe treffen. So war also, ihr Männer, der Gesetzgeber der Ansicht, diejenigen, die Gewalt gebrauchten, verdienten eine geringere Strafe als diejenigen, die Überredungskunst anwenden. 
(33) τῶν μὲν γὰρ θάνατον κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην, ἡγούμενος τοὺς μὲν διαπραττομένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι, τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ' οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπ' ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι, ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν. ἀνθ' ὧν ὁ τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. Denn gegen diese erkannte er den Tod, für jene aber setzte er nur doppelten Schadenersatz fest, indem er der Ansicht war, diejenigen, die es mit Gewalt durchsetzen, werden von denjenigen, denen Gewalt angetan wird, gehasst; diejenigen aber, die Überredungskunst anwenden, verderben so sehr die Herzen der Verführten, dass fremde Weiber ihnen mehr angehören als den eigenen Männern, und dass das ganze Haus in ihre Gewalt komme, und man nicht wisse, welchem von beiden die Kinder gehören, dem Ehemann oder dem Buhlen. Dafür nun hat der Gesetzgeber diesen den Tod als Strafe zuerkannt.  
(34) Ἐμοῦ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οἱ μὲν νόμοι οὐ μόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν· ἐν ὑμῖν δ' ἐστί, πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ μηδενὸς ἀξίους εἶναι. Also haben mich die Gesetze, ihr Männer, nicht bloß von aller Schuld freigesprochen, sondern haben mir sogar die Pflicht auferlegt, diese Strafe zu vollziehen. Von euch aber hängt es ab, ob sie Geltung haben oder kraftlos sein sollen.  
(35) ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάσας τὰς πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίθεσθαι, ἵνα, περὶ ὧν ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν, παρὰ τούτους ἐλθόντες σκεψώμεθα, ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην λαμβάνειν παρακελεύονται. Meiner Ansicht nach stellen alle Staaten dazu ihre Gesetze auf, damit wir in Fällen, über die wir in Zweifel sind, uns an sie wenden und sehen, was wir zu tun haben. Diese fordern nun für solche Fälle die Gekränkten auf, solche Genugtuung zu nehmen.
(36)  οἷς ὑμᾶς ἀξιῶ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν· εἰ δὲ μή, τοιαύτην ἄδειαν τοῖς μοιχοῖς ποιήσετε, ὥστε καὶ τοὺς κλέπτας ἐπαρεῖτε φάσκειν μοιχοὺς εἶναι, εὖ εἰδότας ὅτι, ἐὰν ταύτην τὴν αἰτίαν περὶ ἑαυτῶν λέγωσι καὶ ἐπὶ τούτῳ φάσκωσιν εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰκίας εἰσιέναι, οὐδεὶς αὐτῶν ἅψεται. πάντες γὰρ εἴσονται, ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς μοιχείας χαίρειν ἐᾶν δεῖ, τὴν δὲ ψῆφον τὴν ὑμετέραν δεδιέναι· αὕτη γάρ ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει κυριωτάτη. Ich erwarte, dass ihr mit ihnen übereinstimmt; andernfalls würdet ihr die Ehebrecher so straffrei stellen, dass ihr auch Diebe dadurch verleiten würdet, sich als Ehebrecher auszugeben, wenn sie wüssten, dass niemand ihnen etwas anhaben würde, wenn sie sich dieses Vergehens für schuldig erklärten und vorgäben, sie seien zu diesem Zweck in fremde Häuser eingedrungen. Denn alle kämen dann zur Einsicht, dass man sich um die Gesetze gegen Ehebruch nicht zu kümmern brauche, sondern nur eueren Urteilsspruch zu fürchten habe. Denn diesem kommt für alles in der Stadt die letzte Entscheidung zu.  

(37) Σκέψασθε δέ, ὦ ἄνδρες· κατηγοροῦσι γάρ μου, ὡς ἐγὼ τὴν θεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελθεῖν ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ᾡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφθείραντα λαμβάνων· Erwägt nun auch Folgendes, ihr Männer. Ich werde nämlich beschuldigt, der Magd an jenem Tag den Befehl gegeben zu haben, den jungen Mann zu holen. Nun glaubte ich allerdings, ihr Richter, im Recht zu sein, wenn ich den Verführer meine Frau mit jedem Mittel in meine Gewalt bringen würde.
(38) εἰ μὲν γὰρ λόγων εἰρημένων ἔργου δὲ μηδενὸς γεγενημένου μετελθεῖν ἐκέλευον ἐκεῖνον, ἠδίκουν ἄν· εἰ δὲ ἤδη πάντων διαπεπραγμένων καὶ πολλάκις εἰσεληλυθότος εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐμὴν ᾡτινιοῦν τρόπῳ ἐλάμβανον αὐτόν, σώφρον' ἂν ἐμαυτὸν ἡγούμην· Wenn ich ihn freilich hätte holen lassen, solange das Verhältnis bei bloßen Worten blieb und noch nicht zur Tat fortgeschritten war, wäre ich im Unrecht. Wenn ich mich aber seiner mit jedem Mittel bemächtigte, nachdem schon alles geschehen, und er schon oft in mein Haus eingedrungen war, so glaube ich, besonnen gehandelt zu haben.
(39) σκέψασθε δέ, ὅτι καὶ ταῦτα ψεύδονται· ῥᾳδίως δὲ ἐκ τῶνδε γνώσεσθε. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, φίλος ὢν Σώστρατος καὶ οἰκείως διακείμενος ἀπαντήσας ἐξ ἀγροῦ περὶ ἡλίου δυσμὰς συνεδείπνει, καὶ, ἐπειδὴ καλῶς εἶχεν αὐτῷ, ἀπιὼν ᾤχετο.  Nun seht aber, dass auch dies fälschlich behauptet wird. Ihr könnt es leicht an Folgendem erkennen: Wie ich schon früher sagte, begegnete mir um Sonnenuntergang mein Freund und Vertrauter Sostratos, speiste mit mir zu Nacht und entfernte sich, als es ihm Zeit zu sein schien.  
(40) καίτοι πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, ἐνθυμήθητε· [ὅτι] εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐγὼ ἐπεβούλευον Ἐρατοσθένει, πότερον ἦν μοι κρεῖττον αὐτῷ ἑτέρωθι δειπνεῖν ἢ τὸν συνδειπνήσοντά μοι εἰσαγαγεῖν; οὕτω γὰρ ἂν ἧττον ἐτόλμησεν ἐκεῖνος εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν. εἶτα δοκῶ ἂν ὑμῖν τὸν συνδειπνοῦντα ἀφεὶς μόνος καταλειφθῆναι καὶ ἔρημος γενέσθαι, ἢ κελεύειν ἐκεῖνον μένειν, ἵνα μετ' ἐμοῦ τὸν μοιχὸν ἐτιμωρεῖτο; Wenn ich nun aber in jener Nacht dem Eratosthenes hätte nachstellen wollen, so bedenkt doch zuerst, ob es klüger gewesen wäre, selbst irgendwo anders zu speisen oder noch einen Gast mitzubringen! Denn so hätte ja jener weniger wagen sollen, mein Haus zu betreten. Und dann, glaubt ihr, dass ich meinen Tischgenossen fortgelassen hätte, um allein und verlassen zurückzubleiben, oder dass ich ihn vielmehr aufgefordert hätte zu bleiben, um mir bei der Bestrafung des Ehebrechers beizustehen?
(41) ἔπειτα, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἂν δοκῶ ὑμῖν τοῖς ἐπιτηδείοις μεθ' ἡμέραν παραγγεῖλαι, καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς συλλεγῆναι εἰς οἰκίαν <του> τῶν φίλων τῶν ἐγγυτάτω, μᾶλλον ἢ ἐπειδὴ τάχιστα ᾐσθόμην τῆς νυκτὸς περιτρέχειν, οὐκ εἰδὼς ὅντινα οἴκοι καταλήψομαι καὶ ὅντινα ἔξω; καὶ ὡς ῾Αρμόδιον μὲν καὶ τὸν δεῖνα ἦλθον οὐκ ἐπιδημοῦντας (οὐ γὰρ ᾔδειν), ἑτέρους δὲ οὐκ ἔνδον ὄντας κατέλαβον, οὓς δ' οἷός τε ἦν λαβὼν ἐβάδιζον. Überdies, glaubt ihr nicht, ihr Richter, dass ich dann vielmehr noch bei Tage meine Bekannten davon in Kenntnis gesetzt und sie aufgefordert hätte, sich in dem Haus eines der am nächsten wohnenden Freunde zusammenzufinden, als erst unmittelbar, nachdem ich es erfahren hatte, bei Nacht umherzulaufen, ohne zu wissen, wen ich zu Hause treffen, wer ausgegangen sein würde. So aber ging ich zu Harmodios und zu diesem und jenem, die gar nicht in der Stadt waren - ich wusste es ja nicht -; andere traf ich außerhalb des Hauses, und ging mit möglichst vielen 

(42) καίτοι γε εἰ προῄδειν, οὐκ ἂν δοκῶ ὑμῖν καὶ θεράποντας παρασκευάσασθαι καὶ τοῖς φίλοις παραγγεῖλαι, ἵν' ὡς ἀσφαλέστατα μὲν αὐτὸς εἰσῄειν (τί γὰρ ᾔδειν, εἴ τι κἀκεῖνος εἶχε σιδήριον;), ὡς μετὰ πλείστων δὲ μαρτύρων τὴν τιμωρίαν ἐποιούμην; νῦν δ' οὐδὲν εἰδὼς τῶν ἐσομένων ἐκείνῃ τῇ νυκτί, οὓς οἷός τε ἦν παρέλαβον. Καί μοι ἀνάβητε τούτων μάρτυρες.

Hätte ich es aber vorausgewusst, glaubt ihr nicht, dass ich Diener aufgeboten und es den Freunden  gemeldet hätte, um sowohl selbst möglichst sicher eintreten zu können (wie konnte ich denn wissen, ob er nicht auch eine Waffe bei sich hatte?)  als auch um mit möglichst vielen Zeugen die Bestrafung vorzunehmen? So aber, nichts ahnend von dem, was in jener Nacht bevorstand, konnte ich nur die mitnehmen, die ich gerade traf. Ihr Zeugen hierfür, tretet vor!

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ZEUGEN 

(43) Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες· σκέψασθε δὲ παρ' ὑμῖν αὐτοῖς οὕτως περὶ τούτου τοῦ πράγματος, ζητοῦντες, εἴ τις ἐμοὶ καὶ Ἐρατοσθένει ἔχθρα πώποτε γεγένηται πλὴν ταύτης. οὐδεμίαν γὰρ εὑρήσετε. Ihr habt die Zeugen gehört, ihr Richter. Geht nun noch mit euch selbst über diesen Rechtsfall zu Rat und forscht nach, ob zwischen mir und Eratosthenes, abgesehen von der vorliegenden, je eine Feindseligkeit vorgefallen ist. Ihr werdet keine finden.  
(44)  οὔτε γὰρ συκοφαντῶν γραφάς με ἐγράψατο, οὔτε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρησεν, οὔτε ἰδίας δίκας ἐδικάζετο, οὔτε συνῄδει κακὸν οὐδὲν, ὃ ἐγὼ δεδιὼς, μή τις πύθηται, ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, οὔτε εἰ ταῦτα διαπραξαίμην, ἤλπιζόν ποθεν χρήματα λήψεσθαι· ἔνιοι γὰρ τοιούτων πραγμάτων ἕνεκα θάνατον ἀλλήλοις ἐπιβουλεύουσι. Weder hat er mich mit verleumderischen öffentlichen Klagen verfolgt, noch hat er mich aus der Stadt zu vertreiben versucht, noch in Privatsachen Prozesse gegen mich geführt, noch wusste er von mir etwas Schlechtes, aus Furcht vor dessen Bekanntwerden mir an seiner Ermordung hätte liegen können; noch konnte ich hoffen, durch Verübung dieser Tat Geld zu gewinnen. Denn einige bedrohen aus solchen Gründen gegenseitig ihr Leben. 
(45) τοσούτου τοίνυν δεῖ ἢ λοιδορία ἢ παροινία ἢ ἄλλη τις διαφορὰ ἡμῖν γεγονέναι, ὥστε οὐδὲ ἑωρακὼς ἦν τὸν ἄνθρωπον πώποτε πλὴν ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί. τί ἂν οὖν βουλόμενος ἐγὼ τοιοῦτον κίνδυνον ἐκινδύνευον, εἰ μὴ τὸ μέγιστον τῶν ἀδικημάτων ἦν ὑπ' αὐτοῦ ἠδικημένος; So wenig hat also zwischen uns eine Beschimpfung oder Misshandlung oder sonst ein Zwist stattgefunden, dass ich den Menschen nie außer in jener Nacht gesehen habe. Welches Interesse hätte ich nun haben können, mich einer solchen Gefahr auszusetzen, wenn mir nicht von ihm die größte Kränkung widerfahren wäre? 
(46) ἔπειτα παρακαλέσας αὐτὸς μάρτυρας ἠσέβουν, ἐξόν μοι, εἴπερ ἀδίκως ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, μηδένα μοι τούτων συνειδέναι; Überdies, hätte ich denn selbst Zeugen meines Frevels herbeigerufen, während es mir doch möglich war, wenn ich ihn in verbrecherischer Weise hätte umbringen wollen, keinen etwas davon wissen zu lassen? 
(47) Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης· οἱ γὰρ τὰ τοιαῦτα πράττοντες, ὁρῶντες, οἷα τὰ ἆθλα πρόκειται τῶν τοιούτων ἁμαρτημάτων, ἧττον εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτήσονται, ἐὰν καὶ ὑμᾶς ὁρῶσι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας. So glaube ich nun, ihr Richter, keine persönliche Rache für mich selbst geübt, sondern im Namen des ganzen Staates gehandelt zu haben. Denn diejenigen, die solches verüben, werden, wenn sie sehen, was für ein Lohn für solcherlei Vergehen ausgesetzt ist, sich weniger gegen andere verfehlen, wenn sie wissen, dass auch ihr hierüber ebenso urteilt.
(48) εἰ δὲ μή, πολὺ κάλλιον τοὺς μὲν κειμένους νόμους ἐξαλεῖψαι, ἑτέρους δὲ θεῖναι, οἵτινες τοὺς μὲν φυλάττοντας τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ταῖς ζημίαις ζημιώσουσι, τοῖς δὲ βουλομένοις εἰς αὐτὰς ἁμαρτάνειν πολλὴν ἄδειαν ποιήσουσι. Andernfalls wäre es weit besser, die bestehenden Gesetze aufzuheben und andere aufzustellen, die diejenigen, die ihre Frauen bewachen, mit gehörigen Strafen bedrohen, diejenigen aber, die sie verführen wollen, weitgehend straffrei stellen.  
(49) πολὺ γὰρ οὕτω δικαιότερον ἢ ὑπὸ τῶν νόμων τοὺς πολίτας ἐνεδρεύεσθαι, οἳ κελεύουσι μέν, ἐάν τις μοιχὸν λάβῃ, ὅ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσθαι, οἱ δ' ἀγῶνες δεινότεροι τοῖς ἀδικουμένοις καθεστήκασιν ἢ τοῖς παρὰ τοὺς νόμους τὰς ἀλλοτρίας καταισχύνουσι γυναῖκας. Denn dies wäre weit gerechter, als dass den Bürgern von den Gesetzen eine Falle gelegt wird, indem diese ihnen zwar das Recht geben, mit dem ertappten Ehebrecher zu verfahren, wie sie wollen, dagegen die Prozesse gefährlicher für den Beleidigten sind als für die, die gesetzwidrig fremde Frauen schänden.  
(50) ἐγὼ γὰρ νῦν καὶ περὶ τοῦ σώματος καὶ περὶ τῶν χρημάτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κινδυνεύω, ὅτι τοῖς τῆς πόλεως νόμοις ἐπειθόμην. Denn so steht bei mir jetzt Leben, Vermögen und alles andere auf dem Spiel, nur deswegen, weil ich die öffentlichen Gesetze befolgt habe.  
 
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Lysias"
Literatur:
zu "Lysias"
2321
Blass, F.
Die Att. Beredsamkeit, I-III
Leipzig, Teubner 1868-880; 2/1887-1898

2320
Oratores Attici / Müller
Oratores Attici... et fragmenta oratorum Atticorum... graece cum translatione reficta a Carolo Mullero
Paris (F. Didot) II: 1858


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/rhet/lys01.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 09:59