top

Stammtafel der griechischen Völkerfamilien

19 Generationen vor und 16 Generationen nach der Zerstörung Troias

Quelle: Fischer / Soetbeer I S.54f. und
19.
> Kadmos          
19.
           
19.
   
Inachos
     
19.
       
19.
  > Tantalos                              
|
                 
18.
> Deukalion          
18.
           
18.
   
Phoroneus
     
18.
       
18.
  > Inachos                              
|
                 
17.
> Danaos          
17.
           
17.
   
Niobe
     
17.
       
17.
                               
______________|______________
               
  (grün) gezählt werden die Generationen vor und nach der Zerstörung Troias                    
|
 
|
               
16.
           
16.
           
16.
 
Pelasgos I.
 
Argos
   
16.
       
16.
                                   
|
               
15.
           
15.
           
15.
     
Kriasos
   
15.
       
15.
                                   
|
               
14.
           
14.
           
14.
     
Phorbas
   
14.
       
14.
                                   
|
               
13.
           
13.
           
13.
     
Triopas
   
13.
       
13.
                               
____________________________|____________________________
           
                               
|
|
 
|
|
           
12.
           
12.
           
12.
 
Pelasgos II.
Messene
 
Agenor
Iasos
12.
       
12.
                               
|
   
|
|
           
11.
           
11.
           
11.
 
Larissa
   
Krotopas
Io
11.
       
11.
                               
|____________________________
|
             
                               
|
|
|
|
             
10.
           
10.
           
10.
 
Achaios
Phthios
Pelasgos III.
Sthenelas
 
10.
       
10.
                               
|
 
|
|
             
9.
           
9.
           
9.
 
Phthios
 
Haimon
Pelasgos IV
 
Pelasgos V.
9.
Danaos
   
9.
                               
|
 
|
   
|
 
|
     
8.
         
8.
           
8.
.
Hellen
 
Thessalos
   
Lykaon
8.
Hypermnestra
   
8.
         
____________________________|______________
                 
|
____________________________|
 
|
     
         
|
   
|
                 
|
|
|
|
 
|
     
7.
Kadmos
     
Amphiktyon
7.
           
7.
     
Graikos
Nyktimos
Peuketios
Oinotros
7.
Abas
   
7.
 
|
           
|
                   
|
     
|
     
 
|
       
____________________________|____________________________
               
Kallisto
   
______________|______________
   
 
|
       
|
|
   
|
               
|
   
|
 
|
   
6.
Polydoros
     
6.
Xuthios
   
Aiolos
     
6.
       
Arkas
 
6.
Akrisios
 
Proitos
 
6.
 
|
     
______________|
|
   
|
           
____________________________|______________
 
|
 
|
   
 
|
     
|
|
|
   
|
           
|
 
|
|
 
|
 
|
   
5.
Labdakos
   
5.
Ion
Achaios
Tektamos
   
Salmoneus
     
5.
   
Aphidas
 
Elatos
Azan
5.
Danae
 
Megapenthes
 
5.
 
|
         
|
   
|
           
|
 
|
|
 
|
 
|
   
4.
Laios
   
Tantalos
 
4.
Asterion
   
Tyro
     
4.
   
Aleus
 
Stymphelos
Kleitor
4.
Perseus
 
Anaxagoras
 
4.
 
|
   
|
   
|
   
|
           
|______________
|
 
______________|______________
|______________
 
 
|
   
|
   
|
   
|
           
|
|
|
 
|
|
|
|
|
 
3.
Oidipus
   
Pelops
 
3.
Minos
   
Neleus
     
3.
   
Kapheus
Lykurgos
Agamedes
3.
Elektryon
Alkaios
Sthenelos
Alektor
Hipponoos
3.
 
|
   
|
   
|
   
|
                   
|
 
|
|
|
 
 
|______________
 
|
   
|
 
______________|______________
             
|
 
Alkmene
 
|
|
|
 
 
|
|
 
|
   
|
 
|
 
|
             
|
 
|
 
|
|
|
 
2.
Polyneikes
Eteokles
 
Atreus
 
2.
Deukalion
 
Nestor
 
Periklymenos
   
2.
       
Kerkyon
2.
Herkules
 
Eurystheus
Iphis
Kapaneus
2.
 
|
|
       
|
______________|______________
|
             
|
 
|____________________________
 
|
 
 
|
|
 
|
   
|
|
|
|
|
             
|
 
|
|
|
 
|
 
1.
Thersander
Laodamas
 
Agamemnon
 
1.
Idomeneus
Antilochos
Thrasymedes
Peisistratos
Penthilos
   
1.
       
|
1.
Antiochos
Tlepolemos
Hyllos
 
Sthenelos
1.
 
|
   
|
           
|
             
Hippothoos
 
|
 
|
 
|
 
2.
Tisamenos
   
|
   
2.
     
Boros
   
2.
       
|
2.
Phylas
 
Kleodaios
 
kylarabes
2
 
|
   
Orestes
           
|
             
|
 
|
 
|
     
3.
Autesion
   
|
   
3.
     
|
   
3.
       
Aipytos
3.
Hippothoos
 
Aristomachos
   
3.
 
|
   
|___________________________________________
     
Andropompos
             
|
 
|
______________|____________________________
 
 
|
   
|
   
|
     
|
             
|
 
|
|
|
 
|
 
4.
Theras
   
Penthilos
 
4.
Tisamenos
     
Melanthos
   
4.
       
Kypselos
4.
Aletes
Temenos
Aristodemos
 
Kresphontes
4.
 
|______________
 
|______________
______________|__________________________________________
|
             
|
 
|
|
|______________
|
 
 
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
             
|
 
|
|
|
|
|
 
5.
Oiolykos
Samos
 
Archelaos
Damasias
Daimenes
Sparton
Leontomenes
Tellis
Kometes
Kodros
   
5.
       
Laias
5.
Ixion
Kisos
Eurysthenes
Prokles
Aipytos
5.
 
|
|______________
|
|
_______________________________________________________________________|_______________________________________________________________________
   
|
 
|
|
|
|
|
 
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
   
|
 
|
|
|
|
|
 
6.
Aigeus
Telemachos
Klytios
Grais
Agorios
Hippotes
Hippotes
Damasichthon
Promethos
Knopos
Nauklos
Androkles
Neleus
Kydrelos
Andraimon
Medon
   
Bukolion
6.
Agelas
Medon
Agis
Soos
Glaukos
6.
 
|
|
               
____________________________|______________
 
|
   
|
 
|
 
|
|
|
 
 
|
|
               
|
|
|
|
 
Akastos
   
|
 
|
 
|
|
|
 
7.
|
Chalkiopeus
       
7.
     
Phrygios
Hippokles
Aipytos
Hegetor
7.
|
   
Phialas
7.
Prymnis
 
Echestratos
Eurypon
Isthmios
7.
 
2
                           
Archippos
   
|
 
|
 
|
|
|
 
8.
|
         
8.
           
8.
 
|
   
Simos
8.
Bakchis
 
Labotas
Prytanis
Dotadas
8.
 
|
                           
Thersippos
   
|
 
|
 
|
|
|
 
9.
|
         
9.
           
9.
 
|
   
Pompos
9.
Agelas
 
Doryssos
Eunomos
Sybotas
9.
 
3
                           
Phorbas
   
|
 
|
 
|
|
|
 
10.
|
         
10.
           
10.
 
|
   
Aiginetes
10.
Eudemos
 
Agesilaos
Polydektes
Phintas
10.
 
|
                           
Megakles
 
______________|
 
|
 
|
|
|______________
 
|
                           
|
 
|
|
 
|
 
|
|
|
|
11.
|
         
11.
           
11.
 
Diognetos
 
Briakas
Polymestor
11.
Aristodemos
 
Archelaos
Charilaos
Androkles
Antiochos
 
|
                           
|
 
|
   
|
 
|
|
 
|
 
4
                           
Pherekles
 
|
   
|
 
|
|
 
|
12.
|
         
12.
           
12.
 
|
 
Aichmis
 
12.
Telestes
 
Teleklos
Nikander
12.
Euphaes
 
|
                           
Ariphron
 
|
       
|
|
   
13.
Euryleon
         
13.
           
13.
 
|
 
Aristokrates
 
13.
   
Alkamenes
Theopompos
 
13.
                               
Thespieus
 
|
       
|
|
   
14.
           
14.
           
14.
 
|
 
Hiketas
 
14.
   
Polydoros
Archidamos
 
14.
                               
Agamestor
 
|
       
|
|
   
15.
           
15.
           
15.
 
|
 
Aristokrates II
 
15.
   
Eurykrates
Zeuxidamos
 
15.
                               
Aischylos
                   
16.
           
16.
           
16.
         
16.
         
16.

 

Zurück

[ Homepage | Klassen | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lat.Textstellen | Griechisch | Griech.Textstellen  | Griech.Online-WörterbuchBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom