Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Herodot 1,34-45

Kroisos und Adrastos

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 

Übersetzung bearbeitet nach J.Chr.F.Bähr


(1,34) Μετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβε ἐκ θεοῦ νέμεσις μεγάλη Κροῖσον, ὡς εἰκάσαι, ὅτι ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον. Αὐτίκα δέ οἱ εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος, ὅς οἱ τὴν ἀληθείην ἔφαινε τῶν μελλόντων γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα. Ἦσαν δὲ τῷ Κροίσῳ δύο παῖδες, τῶν οὕτερος μὲν διέφθαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός, ὁ δὲ ἕτερος τῶν ἡλίκων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος· οὔνομα δέ οἱ ἦν Ἄτυς. Τοῦτον δὴ ὦν τὸν Ἄτυν σημαίνει τῷ Κροίσῳ ὁ ὄνειρος ὡς ἀπολέει μιν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληθέντα. Ὁ δὲ ἐπείτε ἐξηγέρθη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταρρωδήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται μὲν τῷ παιδὶ γυναῖκα, ἐωθότα δὲ στρατηγέειν μιν τῶν Λυδῶν οὐδαμῇ ἔτι ἐπὶ τοιοῦτο πρῆγμα ἐξέπεμπε, ἀκόντια δὲ καὶ δοράτια καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ἀνδρεώνων ἐκκομίσας ἐς τοὺς θαλάμους συνένησε, μή τί οἱ κρεμάμενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ. Nachdem Solon gegangen war, traf Kroisos von der Gottheit her eine schwere Rache, darum vermutlich, weil er sich selbst für den glücklichsten aller Menschen gehalten hatte. Alsbald überkam ihn im Schlaf ein Traum, der ihm in Wahrheit das Unglück verkündete, das ihn hinsichtlich seines Sohnes treffen sollte. Kroisos hatte zwei Söhne, von denen der eine untauglich war, denn er war taub, der andere aber unter seinen Altersgenossen bei weitem in allem der erste, sein Name war Atys. Diesen Atys nun, so bedeutete der Traum dem Kroisos, werde er durch den Wurf einer ehernen Lanzenspitze verlieren. Als Kroisos aus dem Traum erwacht war und die Sache bedachte, geriet er wegen des Traumes in Furcht und entschloss sich, seinem Sohn ein Weib zuzuführen.. Auch ließ er ihn, da er gewohnt war, die Lyder im Feld anzuführen, nicht mehr zu einem solchen Unternehmen ausziehen und ließ Wurfspieße, Lanzen und alles derartige, was Menschen im Krieg verwenden, aus den Männerräumen wegschaffen und in seinen Gemächern zusammenbringen, damit nicht etwas von der Wand, auf seinen Sohn herabfalle.
   

 

 

(1,35) Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας, ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ, γένεος δὲ τοῦ βασιληίου. Παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι, Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε. Ἔστι δὲ παραπλησίη ἡ κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι. Ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε ὁ Κροῖσος, ἐπυνθάνετο, ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη, λέγων τάδε· "Ὤνθρωπε, τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο; Τίνα τε ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν ἐφόνευσας;" Ὁ δὲ ἀμείβετο· "Ὦ βασιλεῦ, Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς, ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος, φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων." Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε· "Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους, ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου. συμφορὴν δὲ ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον." Währens sein Sohn mit der Heirat beschäftigt war, kam nach Sardeis ein Mann, vom Unglück bedrückt, unrein an seinen Händen, ein Phryger von Geburt, aus königlichem Geschlecht. Dieser trat in den Palast des Kroisos und bat ihn nach der Landessitte um Sühnung. Kroisos aber vollzog die Sühne, die bei den Lydern auf ähnliche Weise geschieht wie bei den Hellenen. Als nun Kroisos die üblichen Bräuche vollendet hatte, fragte er ihn, woher und wer er sei mit folgenden Worten: "Wer bist du denn, Fremdling, und woher aus Phrygien bist du gekommen, um Schutz zu suchen an meinem Herd? Welchen Mann oder welches Weib hast du getötet?" Der aber erwiderte: "O König, ich bin der Sohn des Gordias,eines Sohnes des Midas, und heiße Adrastos; ich habe meinen eigenen Bruder wider Willen erschlagen und erscheine nun vor dir, verstoßen von meinem Vater und aller Habe beraubt." Da erwiderte ihm Kroisos mit folgenden Worten: "Du bist Nachkomme von Männern, die meine Freunde sind, und bist zu Freunden gekommen; bleibe hier in meinem Haus, wo es dir an nichts fehlen wird. Am vorteilhaftesten wird es für dich sein, dein Unglück so gelassen wie möglich zu ertragen.
   

 

 

(1,36) Ὁ μὲν δὴ δίαιταν εἶχε ἐν Κροίσου, ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν τῷ Μυσίῳ Ὀλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται μέγα· ὁρμώμενος δὲ οὗτος ἐκ τοῦ ὄρεος τούτου τὰ τῶν Μυσῶν ἔργα διαφθείρεσκε, πολλάκις δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπ' αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκον μὲν κακὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. Τέλος δὲ ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Μυσῶν ἄγγελοι ἔλεγον τάδε "Ὦ βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμῖν ἐν τῇ χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα διαφθείρει. Τοῦτον προθυμεόμενοι ἑλεῖν οὐ δυνάμεθα. Νῦν ὦν προσδεόμεθά σεο τὸν παῖδα καὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας συμπέμψαι ἡμῖν, ὡς ἄν μιν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης." Οἱ μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο, Κροῖσος δὲ μνημονεύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι τάδε· "Παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησθῆτε ἔτι· οὐ γὰρ ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι· νεόγαμός τε γάρ ἐστι καὶ ταῦτά οἱ νῦν μέλει. Λυδῶν μέντοι λογάδας καὶ τὸ κυνηγέσιον πᾶν συμπέμψω καὶ διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι εἶναι ὡς προθυμοτάτοισι συνεξελεῖν ὑμῖν τὸ θηρίον ἐκ τῆς χώρης." So nun lebte er im Haus des Kroisos. Um die selbe Zeit hauste auf dem Mysischen Olymp ein gewaltiger Eber, der vom Gebirge herunterkam und die bebauten Felder der Myser verheerte. Öfter zogen die Myser gegen ihn aus, konnten ihm aber nichts anhaben, sondern hatten vielmehr unter ihm zu leiden. Da kamen endlich Boten der Myser zu Kroisos und sprachen zu ihm: "König, ein riesiger Eber ist im Land erschienen und verheert unsere Felder. Wir können ihn nicht fangen, so sehr wir uns auch mühen. Wir bitten dich daher, deinen Sohn und ausgewählte Jünglinge samt Hunden zusammen mit uns auszusenden, damit wir das Tier aus dem Land schaffen." So baten diese also; Kroisos aber dachte an seinen Traum und sprach zu ihnen folgende Worte: "An meinen Sohn denkt nicht weiter, denn ich kann ihn nicht mit euch schicken. Er ist nämlich neu vermählt und hat jetzt damit zu tun. Indessen will ich euch ausgewählte Lyder mitsamt der Hundemeute mitgeben und ihnen beim Weggehen auftragen, alle Mühe anzuwenden, um mit euch das Tier aus dem Land zu schaffen."
   

 

 

(1,37) Ταῦτα ἀμείψατο. Ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν Μυσῶν ἐπεσέρχεται ὁ τοῦ Κροίσου παῖς ἀκηκοὼς τῶν ἐδέοντο οἱ Μυσοί. Οὐ φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά σφι συμπέμψειν λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ νεηνίης τάδε· "Ὦ πάτερ, τὰ κάλλιστα πρότερόν κοτε καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἦν ἔς τε πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτῶντας εὐδοκιμέειν. Νῦν δὲ ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληίσας ἔχεις, οὔτε τινὰ δειλίην μοι παριδὼν οὔτε ἀθυμίην. Νῦν τε τέοισί με χρὴ ὄμμασι ἔς τε ἀγορὴν καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτῶντα φαίνεσθαι; κοῖος μέν τις τοῖσι πολιήτῃσι δόξω εἶναι, κοῖος δέ τις τῇ νεογάμῳ γυναικί; κοίῳ δὲ ἐκείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; Ἐμὲ ὦν σὺ ἢ μέθες ἰέναι ἐπὶ τὴν θήρην, ἢ λόγῳ ἀνάπεισον, ὅκως μοι ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιεύμενα." Dies gab er zur Antwort. Doch während die Myser damit zufrieden waren, kam Kroisos' Sohn, der von der Bitte der Myser gehört hatte, herein; als sich Kroisos nun weigerte, den Sohn mit den Mysern abzusenden, sagteder junge Mann folgende Worte zu ihm : "Vater, früher war es unsere schönste und edelste Beschäftigung, in den Krieg und auf die Jagd zu ziehen und uns Ruhm zu erwerben; jetzt aber hast du mich von beidem ausgeschlossen, ohne an mir irgend eine Feigheit oder Mutlosigkeit wahrzunehmen. Mit welchen Augen soll ich mich blicken lassen, wenn ich auf den Markt und vom Markt wieder heim gehe? Was werden meine Mitbürger von mir denken, was mein neuvermähltes Weib? Was wird sie von dem Mann halten, mit dem sie zusammen lebt? Lass mich also entweder auf die Jagd gehen oder überzeuge mich mit Gründen, dass es für mich besser ist, wenn es so geschieht!"
   

 

 

(1,38) Ἀμείβεται Κροῖσος τοῖσδε· "Ὦ παῖ, οὔτε δειλίην οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι παριδών τοι ποιέω ταῦτα, ἀλλά μοι ὄψις ὀνείρου ἐν τῷ ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι, ὑπὸ γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. Πρὸς ὦν τὴν ὄψιν ταύτην τόν τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα καὶ ἐπὶ τὰ παραλαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων, εἴ κως δυναίμην ἐπὶ τῆς ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. Εἷς γάρ μοι μοῦνος τυγχάνεις ἐὼν παῖς· τὸν γὰρ δὴ ἕτερον, διεφθαρμένον τὴν ἀκοήν, οὐκ εἶναί μοι λογίζομαι." Darauf erwiderte Kroisos Folgendes: "Sohn, ich tue diese nicht, weil ich Feigheit oder sonst etwas Schlechtes an dir bemerkte; sondern ein Traumgesicht, das im Schlaf zu mir trat, erklärte mir, dein Leben werde von kurzer Dauer sein; durch eine eiserne Lanzenspitze würdest du umkommen. Wegen dieses Traumgesichtes habe ich nun diese deine Heirat beschleunigt und lasse dich nicht mehr zu Unternehmungen ausziehen, aus Wachsamkeit, um dich nach Möglichkeit, solange ich noch lebe, durchzubringen. Denn du bist nun einmal mein einziger Sohn; den andern, der kein Gehör mehr hat, kann ich doch nicht mitrechnen."
   

 

 

(1,39) Ἀμείβεται ὁ νεηνίης τοῖσδε· "Συγγνώμη μέν, ὦ πάτερ, τοι, ἰδόντι γε ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν· τὸ δὲ οὐ μανθάνεις, ἀλλὰ λέληθέ σε τὸ ὄνειρον, ἐμέ τοι δίκαιόν ἐστι φράζειν. Φής τοι τὸ ὄνειρον ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης φάναι ἐμὲ τελευτήσειν. Ὑὸς δὲ κοῖαι μέν εἰσι χεῖρες; κοίη δὲ αἰχμὴ σιδηρέη, τὴν σὺ φοβέαι; Εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι εἶπε τελευτήσειν με ἢ ἄλλου τεό, ὅ τι τούτῳ ἔοικε, χρῆν δή σε ποιέειν τὰ ποιέεις· νῦν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. Ἐπείτε ὦν οὐ πρὸς ἄνδρας ἡμῖν γίνεται ἡ μάχη, μέθες με." Darauf antworte der junge Mann: "Wohl ist es dir, o Vater, zu verzeihen, wenn du nach einem solchen Traumgesicht ein wachsames Auge auf mich hast. Was du aber nicht begreifst und worin der Traum dich getäuscht hat, habe ich das Recht dir anzugeben. Du sagst, der Traum habe dir verkündet, ich würde durch eine eiserne Lanzenspitze umkommen. Welche Hände aber hat ein Eber oder welche eiserne Lanzenspitze, vor der du dich fürchten müsstest? Hätte der Traum dir gesagt, ich würde durch einen Zahn oder etwas ähnliches enden, so hättest du allerdings tun müssen, was du tust; so aber durch eine Lanzenspitze; da wir also nicht gegen Männer kämpfen, lass mich ziehen!"
   

 

 

(1,40) Ἀμείβεται Κροῖσος· "Ὦ παῖ, ἔστι τῇ με νικᾷς γνώμην ἀποφαίνων περὶ τοῦ ἐνυπνίου· ὡς ὦν νενικημένος ὑπὸ σέο μεταγινώσκω μετίημί τέ σε ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην." Kroisos erwiderte: "Mein Sohn, wie du den Traum auslegst, hast du wohl Recht und so muss ich dir nachgeben und meinen Entschluss ändern: ich lasse dich fortziehen auf die Jagd.
   

 

 

(1,41) Εἴπας δὲ ταῦτα ὁ Κροῖσος μεταπέμπεται τὸν Φρύγα Ἄδρηστον, ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει τάδε· "Ἄδρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάθηρα καὶ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω παρέχων πᾶσαν δαπάνην· νῦν ὦν, ὀφείλεις γὰρ ἐμέο προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ χρηστοῖσί με ἀμείβεσθαι, φύλακον παιδός σε τοῦ ἐμοῦ χρηίζω γενέσθαι ἐς ἄγρην ὁρμωμένου, μή τινες κατ' ὁδὸν κλῶπες κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσι φανέωσι ὑμῖν. Πρὸς δὲ τούτῳ καὶ σέ τοι χρεόν ἐστι ἰέναι, ἔνθα ἀπολαμπρυνέαι τοῖσι ἔργοισι· πατρώιόν τε γάρ τοί ἐστι καὶ προσέτι ῥώμη ὑπάρχει." Nach diesen Worten ließ Kroisos den Phryger Adrastos rufen und sagte zu ihm, als er gekommen war, Folgendes: "Adrastos, du warst von einem schweren Unglück, das ich dir jedoch nicht zum Vorwurf mache, getroffen; ich habe dich entsühnt und in mein Haus aufgenommen, wo ich dich mit allem versorge, was du brauchst. Jetzt aber solltest du wohl das Gute, das ich dir vorher erwiesen habe, mir mit Gutem erwidern: ich bitte dich, der Wächter meines Sohnes zu werden, der auf die Jagd ziehen will, damit nicht unterwegs frevelhafte Räuber zu eurem Verderben erscheinen. Überdies steht es dir selbst wohl an, dahin zu gehen, wo du du dich durch Taten auszeichnen kannst; denn dies ist dir angeboren und zudem verfügst du über genug Kraft.
   

 

 

(1,42) Ἀμείβεται ὁ Ἄδρηστος· "Ὦ βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν οὐκ ἤια ἐς ἄεθλον τοιόνδε· οὔτε γὰρ συμφορῇ τοιῇδε κεχρημένον οἰκός ἐστι ἐς ὁμήλικας εὖ πρήσσοντας ἰέναι, οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ τε ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. Νῦν δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις καὶ δεῖ τοι χαρίζεσθαι (ὀφείλω γάρ σε ἀμείβεσθαι χρηστοῖσι), ποιέειν εἰμὶ ἕτοιμος ταῦτα, παῖδά τε σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ φυλάσσοντος εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν." Adrastos erwiderte: "O König, in keinem andern Fall wäre ich zu einem solchen Kampf angetreten; denn für mich, der ich von solchem Unglück getroffen bin, ziemt es sich nicht, unter solche Jünglinge zutreten, die im Glück leben; auch habe ich gar nicht dazu den Willen und würde mich lieber auf alle Weise zurückhalten. Jetzt aber, da du es so sehr verlangst und ich mich dir gefällig erweisen muss (denn ich schulde dir, Gutes zu erwidern), bin ich bereit, dies zu tun; erwarte, dass dein Sohn, den du in meine Obhut gibst, soweit es an dem Wächter liegt, unversehrt zu dir zurückkehrt."
   

 

 

(1,43) Τοιούτοισι ἐπείτε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνίῃσι καὶ κυσί. Ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ ὄρος ἐζήτεον τὸ θηρίον, εὑρόντες δὲ καὶ περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ ἐσηκόντιζον. Ἔνθα δὴ ὁ ξεῖνος, οὗτος δὴ ὁ καθαρθεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ Ἄδρηστος, ἀκοντίζων τὸν ὗν τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. Ὁ μὲν δὴ βληθεὶς τῇ αἰχμῇ ἐξέπλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην, ἔθεε δέ τις ἀγγελέων τῷ Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τήν τε μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἱ. Als dieser Kroisos so erwidert hatte, zogen sie aus, wohl versehen mit ausgewählten Jünglingen und Hunden. Nach ihrer Ankunft auf dem Olympischen Gebirge suchten sie das Tier auf und stellten sich, als sie es gefunden hatten, im Kreis herum auf und schossen ihre Wurfspeere ab. Hier nun war es, wo der fremde Gast, eben derjenige, der vom Mord gesühnt worden war und Adrastos hieß, den Eber, nach dem er zielte, verfehlte und dafür den Sohn des Kroisos traf. Und so erfüllte dieser, von der Spitze des Speeres getroffen, das Wort des Traumes. Sogleich eilte ein Bote zu Kroisos, um ihm den Vorfall zu melden; und als er nach Sardeis gekommen war, berichtete er ihm von dem Kampf und dem Tod seines Sohnes.
   

 

 

(1,44) Ὁ δὲ Κροῖσος τῷ θανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεταραγμένος μᾶλλόν τι ἐδεινολογέετο, ὅτι μιν ἀπέκτεινε, τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάθηρε. Περιημεκτέων δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε μὲν Δία καθάρσιον, μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη, ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν τε καὶ ἑταιρήιον, τὸν αὐτὸν τοῦτον ὀνομάζων θεόν, τὸν μὲν ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνθανε βόσκων, τὸν δὲ ἑταιρήιον, ὡς φύλακον συμπέμψας αὐτὸν εὑρήκοι πολεμιώτατον. Kroisos war ganz außer sich über den Tod seines Sohnes, noch mehr aber beklagte er, dass ihn derjenige getötet hatte, den er selbst vom Mord entsühnt hatte. In diesem heftigen Schmerz über sein Unglück rief er laut den sühnenden Zeus als Zeugen dessen an, was ihm von dem Gastfreund widerfahren war. Er rief ihn unter gleichem Namen weiter als den Gott des gastlichen Herdes und der Freundschaft an: als den Gott des gastlichen Herdes, weil er den Fremden in sein Haus aufgenommen und, ohne es zu ahnen, den Mörder seines Sohnes genährt hatte, als Gott der Freundschaft aber, weil er in dem, den er als Wächter mitgab, den ärgsten Feind fand.
   

 

 

(1,45) Παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ Λυδοὶ φέροντες τὸν νεκρόν, ὄπισθε δὲ εἵπετό οἱ ὁ φονεύς. Στὰς δὲ οὗτος πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ προτείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τήν τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς ἐπ' ἐκείνῃ τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον. Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούων τόν τε Ἄδρηστον κατοικτίρει, καίπερ ἐὼν ἐν κακῷ οἰκηίῳ τοσούτῳ, καὶ λέγει πρὸς αὐτόν· "Ἔχω, ὦ ξεῖνε, παρὰ σέο πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις θάνατον. Εἶς δὲ οὐ σύ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, ἀλλὰ θεῶν κού τις, ὅς μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι." Κροῖσος μέν νυν ἔθαψε, ὡς οἰκὸς ἦν, τὸν ἑωυτοῦ παῖδα· Ἄδρηστος δὲ ὁ Γορδίεω τοῦ Μίδεω, οὗτος δὴ ὁ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος, φονεὺς δὲ τοῦ καθήραντος, ἐπείτε ἡσυχίη τῶν ἀνθρώπων ἐγένετο περὶ τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι, τῶν αὐτὸς ᾔδεε, βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ τύμβῳ ἑωυτόν. Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένθει μεγάλῳ κατῆστο τοῦ παιδὸς ἐστερημένος. Darauf kamen die Lyder und brachten den Leichnam; dahinter folgte der Mörder. Dieser stellte sich dann vor den Leichnam und überantwortete sich Kroisos: mit vorgestreckten Händen forderte er ihn auf, ihn über dem Leichnam hinzuschlachten. Er sprach von seinem früheren Unglück und wie er dazu den vernichtet hätte, der ihn entsühnt hatte, und dass er so nicht mehr leben wolle. Als Kroisos diese Worte hörte, fasste ihn Mitleid mit Adrastos, obgleich er sich selbst in so großem Unglück befand, und sprach zu ihm: Ich habe von dir, o Gastfreund, alle Genugtuung, da du dich selbst zum Tod verurteilst; auch trägst du nur insofern an diesem Unglück Schuld, als du wider Willen gehandelt hast, aber ein Gott, der mir längst, was kommen sollte offenbart hat. Kroisos bestattete daraufnach üblicher Weise seinen Sohn; Adrastos aber, der Sohn des Gordias, des Sohnes des Midas, eben dieser, der der Mörder dessen geworden war, der ihn entsühnt hatte, wartete, bis es um das Grab stiller von Menschen geworden war, und machte darauf, weil er sich für den unglücklichsten von allen Menschen hielt, von denen er Kenntnis hatte, seinem Leben auf dem Grabhügel ein Ende. Kroisos dagegen verlebte zwei Jahre in tiefer Trauer um den Sohn, den er verloren hatte.
   
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"
38
Οὐδεὶς οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne.
Herod.1,87

57
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
auf des Messers Schneide
Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11


Literatur:
zu "Herod" und "Kroisos"
463
Herodotos
Die Novellen und Anekdoten des Herodotos, (deutsch) mit Illustrationen von Werner Klemke
Leipzig, Koehler & Amelang 1968

93
Regenbogen, O.
Geschichte von Solon und Krösus (Kroisos). Eine Studie zur Geistesgeschichte...
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1961


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/herod/hdt01034.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:21