Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Simonides

als Epigrammatiker

sagsin.jpg (1095 Byte)
sagdex.jpg (1082 Byte)

5.

a) melische Dichtung

Übersicht zur griechischen Lyrik | Zugänge zur Interpretation von Lyrik
a) melische Dichtung
520P | 521P | 522P | 523P | 524P | 526P | 527P | 531P | 542P | 543P | 564P | 567P | 575P | 579 P | 581P | 584P | 586P | 595P | 597P | 598P | 603 P | 53D | 75D | 78D
b) Epigramme
2P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 12P | 13P | 17P | 22aP | 22bP | 25P | 27P | 30P | 31P | 32P | 33P | 34P | 35P | 36P37P | 42P | 43P | 45P | 47P | 48P | 49P | 50P | 51P | 53P | 54P | 56P | 58P | 59P62P | 64P | 65P | 66P | 67P | 68P | 70P | | 72P | 73P | 74P | 75P | 76aP | 76bP | 77P | 78P | 79P | 80P | 82P | 83P | 84P | 85P | 86P | 88P | 129D | 144D | A.P.7,508
griech. Text: Page (Poetae Melici Graeci) und Page (Epigrammata Graeca)

 

65P/124D

Der Kampf um Thyrea

1
Οἵδε τριακόσιοι, Σπάρτα πατρί, τοῖς συναρίθμοις Wir drei Hunderte hier, o heimische Sparta, der Gleichzahl
2
Ἰναχίδαις Θυρέαν ἀμφὶ μαχεσσάμενοι,
Von Inachiden zum Kampf Thyrea's wegen gestellt,
3 αὐχένας οὐ στρέψαντες, ὅπᾳ ποδὸς ἴχνια πρᾶτον Wandten den Nacken nicht um, und wohin wir die Spuren der Füße
4
ἁρμόσαμεν, ταύτᾳ καὶ λίπομεν βιοτάν.
Erstlich gesetzt, allda ließen das Leben wir auch.
5 ἄρσενι δ' ᾿Οθρυάδαο φόνῳ κεκαλυμμένον ὅπλον Aber die Waffe, bedeckt mit Othryades' männlichem Blute,
6
καρύσσει· "Θυρέα, Ζεῦ, Λακεδαιμονίων."
Ruft laut: Thyrea, Zeus, ist der Lakonen Besitz.
7 αἰ δέ τις ᾿Αργείων ἔφυγεν μόρον, ἦς ἀπ' ᾿Αδράστου· Wenn ein Argeier der Schickung entfloh, der war von Adrastos;
8
Σπάρτᾳ δ' οὐ τὸ θανεῖν, ἀλλὰ φυγεῖν θάνατος.
Spartern ist Totsein nicht, Fliehen ist ihnen der Tod.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (98)]
 
 

66P/125D

Anakreons Grab (I)

1
Ἡμερὶ πανθέλκτειρα, μεθυτρόφε μῆτερ ὀπώρας, Zaubrisches Rebengewächs, rauschnährende Mutter des Herbstes,
2
οὔλης ἣ σκολιὸν πλέγμα φύεις ἕλικος,
Die du das krause Geflecht schlängelnder Ranken erzeugst,
3 Τηίου ἡβήσειας Ἀνακρείοντος ἐπ' ἄκρῃ Mögest du frisch auf der Säule des teischen Mannes Anakreion
4
στήλῃ καὶ λεπτῷ χώματι τοῦδε τάφου,
Und hier über des Grabs lockerem Hügel gedeihn, 
5 ὡς ὁ φιλάκρητός τε καὶ οἰνοβαρὴς φιλόκωμος Dass er, des Lauteren Freund, und ein trunkener Freund des Gelages,
6
παννύχιος κρούων τὴν φιλόπαιδα χέλυν
Welcher den Knaben zu Lieb nächtlich die Kithara schlägt,
7 κἠν χθονὶ πεπτηὼς κεφαλῆς ἐφύπερθε φέροιτο Auch in die Erde gesunken umher noch über dem Haupte
8
ἀγλαὸν ὡραίων βότρυν ἀπ' ἀκρεμόνων
Hell an dem reifenden Ast trage der Traube Gewächs,
9 καί μιν ἀεὶ τέγγοι νοτερὴ δρόσος, ἧς ὁ γεραιὸς Und stets feuchte der Tau ihn beträufele, minder erlabend
10
λαρότερον μαλακῶν ἔπνεεν ἐκ στομάτων.
Als vom Greise der Hauch zärtlicher Lippen entquoll.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (100)]
 

67P/126D

Anakreons Grab (II)

1
Οὗτος Ἀνακρείοντα, τὸν ἄφθιτον εἵνεκα Μουσέων Hier den Anakreon hält, den unsterblichen musenbeschützten
2
ὑμνοπόλον, πάτρης τύμβος ἔδεκτο Τέω,
Sangkunstpfleger, das Grab heimischer Teos umfasst,
3 ὃς Χαρίτων πνείοντα μέλη, πνείοντα δ' Ἐρώτων Welcher das Lied mit dem Hauche der Chariten und der Eroten
4
τὸν γλυκὺν ἐς παίδων ἵμερον ἡρμόσατο.
Auf den verlangenden Reiz lieblicher Knaben gewandt;
5 μοῦνον δ' εἰν Ἀχέροντι βαρύνεται, οὐχ ὅτι λείπων Der nur Eins schwer trägt an den Acheron: nicht von der Sonne
6
ἠέλιον Λήθης ἐνθάδ' ἔκυρσε δόμων,
Nun in der Lethe Haus drunten geschieden zu sein,
7 ἀλλ' ὅτι τὸν χαρίεντα μετ' ἠιθέοισι Μεγιστέα Nein, dass von dem Megistos, dem lieblichen unter den Knaben,
8
καὶ τὸν Σμερδίεω Θρῇκα λέλοιπε πόθον.
Und von dem Smerdieas thrakischen Reizen er schied.
9 μολπῆς δ' οὐ λήγει μελιτερπέος, ἀλλ' ἔτ' ἐκεῖνον Aber des süßen Gesanges vergaß er nicht, sondern dem Toten
10
βάρβιτον οὐδὲ θανὼν εὔνασεν εἰν ᾿Αίδῃ.
Schlief in dem Aides auch seine Theorbe nicht ein.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (100)]
 
 

68P/80D

Tod im Schiffbruch

1
Ἠερίη Γεράνεια, κακὸν λέπας, ὤφελεν Ἴστρον Luftiger Fels Geraneia, du tückischer, fern auf den Istros
2
τῆλε καὶ ἐκ Σκυθέων μακρὸν ὁρᾶν Τάναιν
Solltest aus Skythien du und auf den Tanais sehn,
3 μηδὲ πέλας ναίειν Σκειρωνικὸν οἶδμα θαλάσσης Und nicht wohnen so nah dem skeironischen Schwalle des Meeres,
4
ἄγκεα νειφομένης ἀμφὶ Μεθουριάδος.
Um Talbuchten der schnellen Methurias her.
5 νῦν δ' ὁ μὲν ἐν πόντῳ κρυερὸς νέκυς, οἱ δὲ βαρεῖαν Jetzt liegt frostig im Meer der Gestorbene, aber ein leeres
6
ναυτιλίην κενεοὶ τῇδε βοῶσι τάφοι.
Grab ist der Unglücksfahrt lauter Verkündiger hier.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (38)]
 
 

70P/130D

Auf Timarchos (Der sterbende Sohn)

1
Αἰαῖ, νοῦσε βαρεῖα, τί δὴ ψυχαῖσι μεγαίρεις Widrige Krankheit, ach! was neidest du menschlichen Seelen,
2
ἀνθρώπων ἐρατῇ πὰρ νεότητι μένειν;
Lieblichem Lebenslenz bleibend vereinet zu sein?
3 ἣ καὶ Τίμαρχον γλυκερῆς αἰῶνος ἄμερσας Du, die auch den Timarchos getrennt vom wonnigen Dasein,
4
ἠίθεον, πρὶν ἰδεῖν κουριδίην ἄλοχον.
Jugendlich, eh ein holdblühendes Weib er gesehn.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (36)]
 

71P/136D

Ruhm der Tapferkeit

1
Αἰδὼς καὶ Κλεόδημον ἐπὶ προχοῇσι Θεαίρου Den Kleodemos auch hat, dort, wo stets fließend Theaeros
2
ἀενάου στονόεντ' ἤγαγεν εἰς θάνατον
Mündet, die Ehre geführt in den bejammerten Tod,
3 Θρηικίῳ κύρσαντα λόχῳ· πατρὸς δὲ κλεεννὸν Da er auf lauernde Thrakier traf; und es wurde des Vaters
4
Διφίλου αἰχμητὴς υἱὸς ἔθηκ' ὄνομα.
Diphilos Name berühmt durch den heroischen Sohn.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (41)]
 

72P/135D

In der Fremde begraben

1
Σῶμα μὲν ἀλλοδαπὴ κεύθει κόνις, ἐν δέ σε πόντῳ, Staub zwar bedeckt in der Fremde die Glieder dir, aber verschlagen
2
Κλείσθενες, Εὐξείνῳ μοῖρ' ἔκιχεν θανάτου
In der euxeinischen Flut fasste das Todesgeschick,
3 πλαζόμενον· γλυκεροῦ δὲ μελίφρονος οἴκαδε νόστου Kleisthenes, dich; du verfehltest nach Haus der beseligend süßen
4
ἤμπλακες οὐδ' ἵκευ Χῖον ἐπ' ἀμφιρύτην.
Heimkehr, und sahst nicht Chios' umflossenes Land. 
 
[Übersetzung: G.Thudichum (40)]
 
 

73P/134D

1
Ἐνθάδε Πυθώνακτα κασίγνητόν τε κέκευθε Hier ist's, wo den Pythonax vereint mit dem Bruder die Erde
2
γαῖ', ἐρατῆς ἥβης πρὶν τέλος ἄκρον ἰδεῖν.
Einschließt, eh sie das Ziel lieblicher Jugend gesehn.
3 μνῆμα δ' ἀποφθιμένοισι πατὴρ Μεγάριστος ἔθηκεν Aber den Toten das Denkmal hat Megaristos, ihr Vater,
4
ἀθάνατον θνητοῖς παισὶ χαριζόμενος.
Zur unsterblichen Gunst sterblichen Kindern gesetzt.
 
[Übersetzung: G.Thudichum (44)]
 
 

74P/128D

Der sterbende Sohn

1
Φῆ ποτε Πρωτόμαχος, πατρὸς περὶ χεῖρας ἔχοντος, So sprach Protomachos vom Arme des Vaters umschlungen,
2
ἡνίκ' ἀφ' ἱμερτὴν ἔπνεεν ἡλικίην·
Eh er dahin sein süß jugendlich Leben verhaucht:
3 "Ὦ Τιμηνορίδη, παιδὸς φίλου οὔποτε λήσῃ "O Timanors Sohn, nie wird dir enden die Sehnsucht
4
οὔτ' ἀρετὴν ποθέων οὔτε σαοφροσύνην."
Nach des geliebten Sohns Mut und bedächtigem Geist."
 
[Übersetzung: G.Thudichum (30)]
Protomachos st. Timarchos
 
sagsin.jpg (1095 Byte)
sagdex.jpg (1082 Byte)
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Simonides"
Literatur:
zu "Simonides"
1364
Bakchylides / Werner, O.
Simonides, Bacchylides, Gedichte, griechisch und deutsch herausgegeben und übersetzt v. O.Werner
München 1969

2383
Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

2319
Nestle, W.
Vom Mythos zum Logos
Aalen 1966

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/lyr/lyr_simon06.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 17:52