Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Simonides

als melischer Dichter

sagsin.jpg (1095 Byte)
sagdex.jpg (1082 Byte)

a) melische Dichtung

Übersicht zur griechischen Lyrik | Zugänge zur Interpretation von Lyrik
a) melische Dichtung
520P | 521P | 522P | 523P | 524P | 526P | 527P | 531P | 542P | 543P | 564P | 567P | 575P | 579 P | 581P | 584P | 586P | 595P | 597P | 598P | 603 P | 53D | 75D | 78D
b) Epigramme
2P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 12P | 13P | 17P | 22aP | 22bP | 25P | 27P | 30P | 31P | 32P | 33P | 34P | 35P | 36P37P | 42P | 43P | 45P | 47P | 48P | 49P | 50P | 51P | 53P | 54P | 56P | 58P | 59P62P | 64P | 65P | 66P | 67P | 68P | 70P | | 72P | 73P | 74P | 75P | 76aP | 76bP | 77P | 78P | 79P | 80P | 82P | 83P | 84P | 85P | 86P | 88P | 129D | 144D | A.P.7,508
griech. Text: Page (Poetae Melici Graeci) und Page (Epigrammata Graeca)

 

520P/9D

Vergänglichkeit

1
2
3
4
5
6
ἀνθρώπων ὀλίγον μὲν 
κάρτος, ἄπρακτοι δὲ μεληδόνες, 
αἰῶνι δ' ἐν παύρῳ πόνος ἀμφὶ πόνῳ· 
ὁ δ' ἄφυκτος ὁμῶς ἐπικρέμαται θάνατος· 
κείνου γὰρ ἴσον λάχον μέρος οἵ τ' ἀγαθοὶ 
ὅστις τε κακός.
Wohl nur klein ist die Kraft des 
Menschen, und sein Sorgen vergebnes Tun,
Und Müh' um Mühn weniges Leben hindurch.
Es bedrohet sie all der nicht zu vermeidende Tod;
Gleichmäßiger Teil an ihm ist den Guten sowohl
Als Bösen verliehn.
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

521P/6D

Auf die Skopaden (Threnos)

1
2
3
4
ἄνθρωπος ἐὼν μή ποτε φάσῃς ὅ τι γίνεται [αὔριον], 
μηδ' ἄνδρα ἰδὼν ὄλβιον ὅσσον χρόνον ἔσσεται· 
ὠκεῖα γὰρ οὐδὲ τανυπτερύγου μυίας 
οὕτως ἁ μετάστασις.
Nie sag' ein Mensch, was werden wird,
Noch den er sieht, wie lang er leben werde;
Die flügelschwingende Mücke
Verändert so schnell sich nicht, wie der Menschen Glück.
 

[Übersetzung: J.G.Herder]

 

 

522P/8D

Ein Ziel

1
2
πάντα γὰρ μίαν ἱκνεῖται δασπλῆτα Χάρυβδιν,
αἱ μεγάλαι τ' ἀρεταὶ καὶ ὁ πλοῦτος.
Alles gelangt zum Einen Ziel, zur grausen Charybdis,
Beide, das große Verdienst wie der Reichtun.
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

523P/7D

1
2
3
4
†οὐδὲ γὰρ οἳ πρότερόν ποτ' ἐπέλοντο,
θεῶν δ' ἐξ ἀνάκτων ἐγένονθ' υἷες ἡμίθεοι,
ἄπονον οὐδ' ἄφθιτον οὐδ' ἀκίνδυνον βίον
ἐς γῆρας ἐξίκοντο τελέσαντες.
Haben ja selber auch einst sie in der Vorzeit
Die Halbgötter, aus Königsblut durch die Götter erzeugt,
Ein unzerstörbarlich gefahr- und mühlos Leben nicht 
Vollendet, bis zum Alter hinanreichend.
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

524P

Unentrinnbar

1
ὁ δ' αὖ θάνατος κίχε καὶ τὸν φυγόμαχον. Der Tod holt auch den, der die Flucht ergreift in der Schlacht.
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

 

526P/10D

Menschenlos

1
2
3
4

οὔτις ἄνευ θεῶν
ἀρετὰν λάβεν, οὐ πόλις, οὐ βροτός.
θεὸς ὁ πάμμητις· ἀπή-
μαντον †δ' οὐδέν ἐστιν ἐν αὐτοῖς.†

...keiner hat ohne die Götter
Höchstes erreicht - kein Staat, kein Mensch!
Gott - Allsinner! Und leidlosgeht's für die Sterblichen nie ab. 

 

[Übersetzung: J.Latacz]

 

 

527P/11D

Keine Sicherheit im Wandel

1
2
3

οὐκ ἔστιν κακὸν
ἀνεπιδόκητον ἀνθρώποις· ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ
πάντα μεταρρίπτει θεός. 

Kein Übel gibt's,
Das nicht zu gewärtigen hat ein Mensch, denn in kürzester Zeit
Alles wirft wieder um der Gott.
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

 

531P/5D

Auf die bei den Thermopylen Gefallenen (Enkomion)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων
εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ' ὁ πότμος,
βωμὸς δ' ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ' οἶκτος ἔπαινος·
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ' εὐρὼς
οὔθ' ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν
Ἑλλάδος εἵλετο· μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας,
Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς
κόσμον ἀέναόν τε κλέος.
Die ihr erlagt an den Thermopylen,
Im Tode gewannt ihr das herrlichst Lob!
Ein Altar ist das Grab euch, Gedächtnis die Trauer
Und die Klage Triumphlied.
Dies Heldenmal deckt nimmer das Moos
Mit Vergessenheit zu
Noch tilgt es die Allverderberin Zeit,
Denn es wohnt ja mit Euch im dunklen Gewölbe
Der Ehrenhort des Hellenengeschlechts,
Mit euch auch Leonidas, Spartas König,
Der das leuchtende Vorbild männlicher Tat
Und unsterblichen Ruhm uns nachließ.
 

[Übersetzung: Geibel (708)]

 

 

542P

(4D

Siegeslied auf den Thessaler Skopas, Kreons Sohn (Skolion)

1
2
3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
ἄνδρ' ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι
χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ
τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον·
....
οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον
νέμεται, καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰ-
ρημένον· χαλεπὸν φάτ' ἐσθλὸν ἔμμεναι.
θεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας, ἄνδρα δ' οὐκ
ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι,
ὃν ἀμήχανος συμφορὰ καθέλῃ·
πράξας γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός,
κακὸς δ' εἰ κακῶς [
[ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ ἄριστοί εἰσιν
[οὓς ἂν οἱ θεοὶ φιλῶσιν.]
 
Wahrhaft ein wackerer Mann zu werden - schwer ist's!
Und an Hand und Fuß, im Geiste auch makellos,
Grad und quadergerecht gefügt zu sein...
....
Aber des Pittakos Wort tönt falsch im Ohr mir;
Gelten kann es nie, wenn's auch ein gelehrter Mann
Sprach. Er meint, es sei schwierig, ehrenhaft zu sein.
Nur ein Gott vermag's; Menschen aber ist's nicht gegönnt,
Jemals anders als schlecht zu sein,
Wenn die Not sie packt und zu Hilflosen macht.
Gut handelt ja jeder, geht es ihm gut,
Und schlimm, wenn's ihm schlimm geht. 
Meistens handeln am besten,
Denen die Götter hold sind. 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
τοὔνεκεν οὔ ποτ' ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι
δυνατὸν διζήμενος κενεὰν ἐς ἄ-
πρακτον ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος βαλέω,
πανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυεδέος ὅσοι
καρπὸν αἰνύμεθα χθονός·
ἐπὶ δ' ὑμὶν εὑρὼν ἀπαγγελέω.
πάντας δ' ἐπαίνημι καὶ φιλέω,
ἑκὼν ὅστις ἔρδῃ
μηδὲν αἰσχρόν· ἀνάγκαι
δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται.
 
Deshalb auch will ich nicht suchen, was doch nimmer
Sich erfüllt, und will vergeblichem leerem Wahn
Nimmer folgen, will nicht vertun des Lebens Zeit,
Den vollkommnen Mann je zu finden, so viele auch
Die geräumige Erde nährt. 
Find' ich dennoch ihn, künde ich's euch sogleich.
So lob ich jeden Mann mir, liebe ihn auch, 
Der nicht aus sich selber
Böses tut. Dem Verhängten
Trotzen auch Götter vergebens. 
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[
[
[οὐκ εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ ἔμοιγε ἐξαρκεῖ,
ὃς ἂν μὴ κακὸς ᾖ] μηδ' ἄγαν ἀπάλαμνος εἰ- δώς γ' ὀνησίπολιν δίκαν,
ὑγιὴς ἀνήρ· οὐ †μὴν† ἐγὼ
μωμήσομαι· τῶν γὰρ ἠλιθίων
ἀπείρων γενέθλα.
πάντα τοι καλά, τοῖσίν
τ' αἰσχρὰ μὴ μέμεικται.
....
....
Tadelsüchtig bin ich gewiss nicht; genügt mir's doch,
Wenn ein Mensch  - nicht zu schlecht, nicht zu linkisch - weiß, was recht
Und dem Staate von Nutzen ist:
Ein gesunder Mann. Warum sollte ich ihn,
Auch jemals schmähn? Ist doch der Toren Geschlecht
Allzeit allverbreitet.
Schön ist alles, dem nicht ein
Hässliches sich gesellte.
   
 

[Übersetzung: Z.Franyó]

 

 

543P/13D

Klage und Trost der Danae

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ὅτε λάρνακι
ἐν δαιδαλέᾳ
ἄνεμός τε †μην† πνέων
κινηθεῖσά τε λίμνα δείματι
ἔρειπεν, οὐκ ἀδιάντοισι παρειαῖς
ἀμφί τε Περσέι βάλλε φίλαν χέρα
εἶπέν τ'· ὦ τέκος οἷον ἔχω πόνον·
σὺ δ' ἀωτεῖς, γαλαθηνῷ
δ' ἤθει κνοώσσεις
ἐν ἀτερπέι δούρατι χαλκεογόμφῳ
[τῷ]δε νυκτιλαμπεῖ,
κυανέῳ δνόφῳ ταθείς·
ἄχναν δ' ὕπερθε τεᾶν κομᾶν
βαθεῖαν παριόντος
κύματος οὐκ ἀλέγεις, οὐδ' ἀνέμου
φθόγγον, πορφυρέᾳ
κείμενος ἐν χλανίδι, πρόσωπον καλόν.
εἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν,
καί κεν ἐμῶν ῥημάτων
λεπτὸν ὑπεῖχες οὖας.
κέλομαι δ', εὗδε βρέφος,
εὑδέτω δὲ πόντος, εὑδέτω δ' ἄμετρον κακόν·
μεταβουλία δέ τις φανείη,
Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο·
ὅττι δὲ θαρσαλέον ἔπος εὔχομαι
ἢ νόσφι δίκας,
σύγγνωθί μοι
   
                    

564P

Meleagros

1
2
3
4
ὃς δουρὶ πάντας
νίκασε νέους, δινάεντα βαλὼν
Ἄναυρον ὕπερ πολυβότρυος ἐξ Ἰωλκοῦ·
οὕτω γὰρ Ὄμηρος ἠδὲ Στασίχορος ἄεισε λαοῖς.
...er, der im Wettkampf
Die Jünglinge alle besiegte; er warf
Den Speer uferweit am Anauros vom traubenreichen
Iolkischen Strand, wie Homer und Stesichoros dem Volke sangen.
 

[Übersetzung: Z.Franyó]

 

 

567P/27D

Auf Orpheus

1
2
3
4
5
τοῦ καὶ ἀπειρέσιοι
πωτῶντ' ὄρνιθες ὑπὲρ κεφαλᾶς,
ἀνὰ δ' ἰχθύες ὀρθοὶ
κυανέου 'ξ ὕδατος ἅλ-
λοντο καλᾷ σὺν ἀοιδᾷ
Zahllos flogen 
über sein Haupt die Vögel,
Fische richteten sich empor
Und sprangen aus der bläulichen Flut
Bei seinem köstlichen Liede.
 

[Übersetzung: H.Rüdiger (in: Wirth)]

 

 

575P

Eros

1
2
σχέτλιε παῖ δολομήδεος Ἀφροδίτας,
τὸν Ἄρηι †δολομηχάνωι τέκεν
Knabe, du Schalk, der belistenden Aphrodite
Und des listenerfahrenen Ares Sohn!
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

579P

Der Tugendberg

1
2
3
4
5
6
7
ἐστί τις λόγος
τὰν Ἀρετὰν ναίειν δυσαμβάτοισ' ἐπὶ πέτραις,
ἐγγὺς δέ μιν θεῶν χῶρον ἁγνὸν ἀμφέπειν·
οὐδὲ πάντων βλεφάροισι θνατῶν
ἔσοπτος, ᾧ μὴ δακέθυμος ἱδρὼς
ἔνδοθεν μόλῃ,
ἵκῃ τ' ἐς ἄκρον ἀνδρείας.
Es sagt ein Wort des Dichters,
Die Tugend sei behaust auf schwer zugänglichem Geklüft,
Und eine selige Schar von flinken Nymphen bilde ihr Gefolge.
Nicht zeigt sie sich dem Auge jedes Sterblichen,
Wenn nagender Schweiß ihm nicht vom Herzen dringt
Und er durch Mannestum den Gipfel nicht erreicht.
 

[Übersetzung: Rüdiger (in: Wirth)]

ἐγγὺς δέ μιν θεῶν Wakefield, †νῦν δέ μιν θοαν† codd. 

581P

Midas' Grab

1
2
3
4
5
6
7
8
τίς κεν αἰνήσειε νόῳ πίσυνος Λίνδου ναέταν Κλεόβουλον,
ἀεναοῖς ποταμοῖσ' ἄνθεσι τ' εἰαρινοῖς
ἀελίου τε φλογὶ χρυσέας τε σελάνας
καὶ θαλασσαίαισι δίναισ' ἀντία θέντα μένος στάλας;
ἅπαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω· λίθον δὲ
καὶ βρότεοι παλάμᾳ θραύοντι· μωροῦ
φωτὸς ἅδε βούλα.
Kann wohl, wer bei hellem Verstand ist, 
Loben den Lindier Kleobulos,
Wenn er den rastlosen Flüssen,
Wenn er den Blumen des Frühlings,
Wenn er dem Sonnenglanz und dem goldenen Monde
Und der Brandung des Meeres
Gleichsetzt ein Gebilde von sterblicher Hand?
Kann doch nicht mit göttlichem Werk sich messen.
Auch den Stein zerbröckelt der Sterblichen Armkraft.
Fort denn mit dem törichten Gedanken! 
 

[Übersetzung: Apelt]

 

 

584P

Hymne an die Freude

1
2
3
4
τίς γὰρ ἁδονᾶς ἄτερ θνα-
τῶν βίος ποθεινὸς ἢ ποί-
α τυραννίς;
τᾶσδ' ἄτερ οὐδὲ θεῶν ζηλωτὸς αἰών.
Welches Leben der Menschen ist denn
ohne Freude begehrenswert,
welche Fülle von Macht?
Ohne diese ist selbst der Götter ewiges Sein nicht erstrebenswert.
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

 

586P

Frühling

1
2
εὖτ' ἀηδόνες πολυκώτιλοι
χλωραύχενες εἰαριναί
Nachtigallen dann, die geschwätzigen
Lenzvögel mit grünem Hals 
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

595P

Windstille

1
2
4
5
οὐδὲ γὰρ ἐννοσίφυλλος ἀήτα
τότ' ὦρτ' ἀνέμων, ἅτις κ' ἀπεκώλυε
κιδναμένα μελιαδέα γᾶρυν
ἀραρεῖν ἀκοαῖσι βροτῶν. 
Denn es bewegte sich nicht zu der Zeit
blätterschüttelnder Wind, | der etwa verhinderte, 
dass die verbreitete liebliche Stimme |
sich vermählte dem sterblichen Ohr.
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

597P

Sommer

1
2
3
ἄγγελε κλυτὰ
ἔαρος ἁδυόδμου
κυανέα χελιδοῖ 
Edle Botin du
Des düftereichen Frühlings, |
Dunkelgebläute Schwalbe.
 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

598P

Schein und Wahrheit

1
τὸ δοκεῖν καὶ τὰν ἀλάθειαν βιᾶται. Und der Schein bezwingt sogar die reine Wahrheit
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

 

603P

Adynaton

1
τὸ γὰρ γεγενημένον οὔκετ' ἄρεκτον ἔσται. Geschehenes nämlich wird nie wieder ungeschehen.
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

53D

Bürgersinn

1
πόλις ἄνδρα διδάσκει   Bürgersinn lehrt den Mann.
 

[Übersetzung: E.Gottwein ]

 

75D

1
2
ὅ τοι Χρόνος ὀξὺς ὀδόντας,
καὶ πάντα ψήχει καὶ τὰ βιαιότατα.
Fürwahr die Zeit hat scharfe Zähne,
zerkleinert alles, sei es noch so hart.
 

[Übersetzung: E.Gottwein ]

 

 

78D

Simonides

1
μνήμην δ' οὔτινά φημι Σιμωνίδῃ ἰσοφαρίζειν. In dem Gedächtnis wird dem Simonides keiner es gleich tun,
2

ὀγδωκονταέτει, παιδὶ Λεωπρέπεος.

Ihm, des Leoprepes Sohn, stehend im achzigsten Jahr 

 

[Übersetzung: G.Thudichum]

 

 

525P

1
ῥεῖα θεοὶ κλέπτουσιν ἀνθρώπων νόον. Mühlos betören Götter Menschensinn.
 

[Übersetzung: E.Gottwein]

 

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Simonides"
Literatur:
zu "Simonides"
1364
Bakchylides / Werner, O.
Simonides, Bacchylides, Gedichte, griechisch und deutsch herausgegeben und übersetzt v. O.Werner
München 1969

2383
Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

2319
Nestle, W.
Vom Mythos zum Logos
Aalen 1966

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/lyr/lyr_simon01.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 17:52