Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Tyrtaios

Tyrt.2D | Tyrt.3aD | Tyrt.3bD | Tyrt.4D | Tyrt.5D | Tyrt.6D | Tyrt.7D | Tyrt.8D | Tyrt.9D | Tyrt.10D | Tyrt.11D

 
 
  Tyrt.2D Tyrt.2D (Üb.: Franyo, Z.)
(2) αὐτὸς γὰρ Κρονίων, καλλιστεφάνου πόσις Ἥρης, Zeus war es selbst, der Kronide, der Gatte der kränzegeschmückten 
 
Ζεὺς Ἠρακλείδαις ἄστυ δέδωκε τόδε·
Hera, welcher die Stadt euch, Herakliden, geschenkt;
  οἷσιν ἅμα προλιπόντες Ἐρινεὸν ἠνεμόεντα Ihnen waren wir einst von Erineos' luftigen Höhen
 
εὐρεῖαν Πέλοπος νῆσον ἀφικόμεθα.
Nieder zu Pelops' weiträumiger Insel gefolgt.
     
  Tyrt.3aD Tyrt.3aD (Üb.: Franyo, Z.)
  Ὧδε γὰρ ἀργυρότοξος ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων So hat der Goldgelockte, der Gott mit dem silbernen Bogen,
 
χρυσοκόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου·
Phoibos Apoll in der reich prunkenden Halle verfügt:
  ἄρχειν μὲν βουλῇ θεοτιμήτους βασιλῆας, „Herrschen sollen im Rate die Könige, götterbegnadet,
 
οἷσι μέλει Σπάρτης ἰσχερόεσσα πόλις,
Denen am Herzen die Stadt Sparta, die ewige, liegt,
5 πρεσβυγενεῖς τε γέροντας. ἔπειτα δὲ δημότας άνδρας Herrschen die würdigen Greise, mit ihnen die Bürger des Volkes,
 
εὐθείην ῥήτρας ἀνταμειβομένους·
Wahrend das gültige Recht, wie es der Satzung entspricht;
  μυθεῖσθαί τε τὰ καλὰ καὶ ἔρδειν πάντα δίκαια, Sollen Geziemendes reden und alles Gerechte erwirken,
 
μηδέ τι βουλεύειν τῇδε πόλει σκολιόν·
Nie unredlichen Rat geben der heimischen Stadt,
  δήμου τε πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἕπεσθαι. Und die Versammlung soll durch den Sieg der Stimmen entscheiden!'
10
Φοῖβος γὰρ περὶ τῶν ὧδ' ἀνέφηνε πόλει.
Phoibos selber hat dies also verkündet der Stadt.
     
  Tyrt.3bD Tyrt.3bD (Üb.: Franyo, Z.)
(4) Φοίβου ἀκούσαντες Πυθωνόθεν οἴκαδ' ἔνεικαν Wie sie das göttliche Wort von Phoibos erfuhren, so brachten
 
μαντείας τε θεοῦ καὶ τελέεντ' ἔπεα·
Sie auch aus Python heim streng zu erfüllenden Spruch:
  ἄρχειν μὲν βουλῆς θεοτιμήτους βασιλῆας, "Herrschen sollen im Rate die Könige, götterbegnadet,
 
οἷσι μέλει Σπάρτης ἱμερόεσσα πόλις,
Denen am Herzen die Stadt Sparta, die liebliche, liegt,
5 πρεσβυγενέας τε γέροντας· ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας Herrschen die würdigen Greise, mit ihnen die Bürger des Volkes,
 
εὐθείαις ῥήτραις ἀνταπαμειβομένους.
Wahrend das gültige Recht, wie es der Satzung entspricht!"
     
  Tyrt.4D Tyrt.4D (Üb.: Stowasser)
(5) ἡμετέρῳ βασιλῃ, θεοῖσι φίλῳ Θεοπόμπῳ, Unserm König Theopompos Heil, dem gottgeliebten Mann,
 
ὃν διὰ Μεσσήνην εἵλομεν εὐρύχορον,
Unter dem das Volk Messenes breites Blachfeld sich gewann,
  Μεσσήνην ἀγαθὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαθὸν δὲ φυτεύειν· Ja, Messenien gut zu pflügen, reich an Obst- und Weinbestand.
 
ἀμφ' αὐτὴν δ' ἐμάχοντ' ἐννέα καὶ δέκ' ἔτη
Neunzehn volle lange Jahre kämpften schon um dieses Land
 5 νωλεμέως αἰεὶ ταλασίφρονα θυμὸν ἔχοντες, Unerbittlich, immerwährend, festausharrend in der Not
 
αἰχμηταὶ πατέρων ἡμετέρων πατέρες·
Unserer Väter Ahnen, schwangen ihre Lanzen [blutigrot].
  εἰκοστῷ δ' οἱ μὲν κατὰ πίονα ἔργα λιπόντες Endlich dann, nach zwei Jahrzehnten ließ der Feind das fette Land,
 
φεῦγον Ἰθωμαίων ἐκ μεγάλων ὀρέων.
Aus Ithomes hohen Bergen hat er sich zur Flucht gewandt.
     
  Tyrt.5D (Üb.: Franyo, Z.)
(6) ὥσπερ ὄνοι μεγάλοις ἄχθεσι τειρόμενοι, So wie die Esel, vom Joch mächtiger Lasten gedrückt,
 
δεσποσύνοισι φέροντες ἀναγκαίης ὕπο λυγρῆς
Tragen auch sie, gebückt von traurigem Zwange, die Hälfte
  ἥμισυ πάνθ' ὅσσων καρπὸν ἄρουρα φέρει. Sämtlicher Früchte des Lands in seine Scheuern dem Herrn.
 
.......
(Sie müssen teilnehmen am Leichenbegängnis der Herren)
(7) δεσπότας οἰμώζοντες, ὁμῶς ἄλοχοί τε καὶ αὐτοί, Klagend um ihre Gebieter, sie selbst und all ihre Frauen,
 
εὖτέ τιν' οὐλομένη μοῖρα κίχοι θανάτου.
Wenn der verderbliche Tod einen der Herren ergriff.
     
  Tyrt.6D und 7D (Üb.: Stowasser, S. 3)
(10) τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα Der schönste Tod von allen ist es, von Feindes Hand
 
ἄνδρ' ἀγαθὸν περὶ ᾗ πατρίδι μαρνάμενον·
Als tapfrer Mann zu fallen im Streit fürs Heimatland;
  τὴν δ' αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς Doch nichts erträgt sich schwerer, als fort ins Elend fliehn,
 
πτωχεύειν πάντων ἔστ' ἀνιηρότατον,
Der reichen Heimat ferne durchs Land als Bettler ziehn,
5 πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι Zur Seit' den grauen Vater, das Mütterlein, [o Qual!|,
 
παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίῃ τ' ἀλόχῳ.
Und mit den kleinen Kindern das ehliche Gemahl.
  ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται, Ihn treibt der harte Mangel; im Zwang der bittern Not
 
χρησμοσύνῃ τ' εἴκων καὶ στυγερῇ πενίῃ,
Fleht er umsonst um Beistand fremd und als Feind bedroht,
  αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ' ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει, Zur Unehr' seiner Ahnen, sein schön Gesicht entstellt,
10
πᾶσα δ' ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται.
Dem aller Schimpf und Schande und Schlechtigkeit gesellt.
  εἰ δ’ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί’ ὤρη Lasst ihn das Land durchstreichen! Man höhnt ihn ins Gesicht,
 
γίνεται οὔτ’ αἰδὼς οὔτ’ ὀπίσω γένεος.
Er findet nirgends Achtung, nicht Rücksicht, Mitleid nicht.
  θυμῷ γῆς πέρι τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων Uns lasst für Land und Kinder mutvoll zum Kampfe gehn,
 
θνῄσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι.
Nicht bang besorgt ums Leben feige zur Seite stehn;
15 ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ’ ἀλλήλοισι μένοντες, Nein, Jungen, sondern streitet zusammen enggedrängt.
 
μηδὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου,
Schmach, wen die Furcht befiele, Schmach, wer ans Fliehen denkt.
  ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν, Ermannt euch kühn und stärket im Herzen euch den Mut
 
μὴ δὲ φιλοψυχεῖτ’ ἀνδράσι μαρνάμενοι·
Und kommt's zu Kampf und Streiten, spart nicht mit euerm Blut.
  τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ’ ἐλαφρά, Verlasst im Streit die Greise, die Alten nicht, die schwer
20
μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς.
Nur mehr die Glieder regen, flieht nicht vor denen her.
  αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα Denn Schimpf und Schande bringt es, wenn vor dem jüngern Mann
 
κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον,
Im ersten Glied gefallen ein Greiser liegen kann,
  ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον, Dem weiß bereits der Scheitel und grau erglänzt das Kinn,
 
θυμὸν ἀποπνείοντ’ ἄλκιμον ἐν κονίῃ,
Den mut'gen Geist verhauchend, gestreckt im Sand dahin.
25 αἱματόεντ’ αἰδοῖα φίλαισ’ ἐν χερσὶν ἔχοντα - Mit seinen blut'gen Händen deckt sterbend er die Scham -
 
αἰσχρὰ τά γ’ ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν,
Fluch, Schande, dem der Anblick vor Augen jemals kam -
  καὶ χρόα γυμνωθέντα· νέοισι δὲ πάντ’ ἐπέοικεν, Den Leib entblößt! Indessen ziert alles den jungen Mann,
 
ὄφρ’ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχῃ,
Solang' er seiner Jugend Blüte genießen kann.
  ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξὶ Er ist den Männern achtbar, liebreizend auch den Frau'n,
30
ζωὸς ἐών, καλὸς δ’ ἐν προμάχοισι πεσών.
Lebendig und im Vorkampf gefallen doch zu schaun.
  ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι (Schreitend mit beiden Füßen, stehe  ein jeder dann 
 
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών.
Fest auf die Erde gestemmt; beiß in die Lippe der Zahn!)
     
  Tyrt.8D (Üb.: Franyo, Z.)
(11) ἀλλ', ῾Ηρακλῆος γὰρ ἀνικήτου γένος ἐστέ, Auf denn! Ihr seid des nie besiegten Herakles Enkel!
 
θαρσεῖτ'· οὔπω Ζεὺς αὐχένα λοξὸν ἔχει·
Mut! Es hat ja noch nie Zeus seinen Nacken gebeugt.
  μηδ' ἀνδρῶν πληθὺν δειμαίνετε, μηδὲ φοβεῖσθε, Fürchtet euch nicht vor der Menge der Feinde, nicht flüchtet im Schrecken;
 
ἰθὺς δ' ἐς προμάχους ἀσπίδ' ἀνὴρ ἐχέτω,
Gleich bis ins erste Glied trage die Tausche der Mann!
ἐχθρὴν μὲν ψυχὴν θέμενος, θανάτου δὲ μελαίνας Hasst das Leben, und grüßt die finsteren Keren des Todes
 
κῆρας ὁμῶς αὐγαῖς ἠελίοιο φίλας.
Freudig, wie ihr das Licht freundlich der Sonne begrüßt.
  ἴστε γὰρ ὡς ῎Αρεος πολυδακρύου ἔργ' ἀίδηλα· Denn ihr kennt ja den Ares, sein tränenschaffendes schlimmes
 
εὖ δ' ὀργὴν ἐδάητ' ἀργαλέου πολέμου,
Handwerk, ihr kennt die Wut einer verderblichen Schlacht.
  καὶ μετὰ φευγόντων τε διωκόντων τ' ἐγένεσθε, Oft schon, Jünglinge, wart ihr Verfolger oder Verfolgte,
 10
ὦ νέοι, ἀμφοτέρων δ' ἐς κόρον ἠλάσατε.
Sattsam habt ihr ja dies, habt ihr auch jenes erlebt.
  οἳ μὲν γὰρ τολμῶσι παρ' ἀλλήλοισι μένοντες Wahrlich, die Wackeren, die sich gedrängt in geschlossenen Reihen
 
ἔς τ' αὐτοσχεδίην καὶ προμάχους ἰέναι,
Wehren und im Gefecht tapfer den Nahkampf bestehn,
  παυρότεροι θνῄσκουσι, σαοῦσι δὲ λαὸν ὀπίσσω· Fallen in minderer Zahl und retten das hintere Fußvolk,
 
τρεσσάντων δ' ἀνδρῶν πᾶσ' ἀπόλωλ' ἀρετή.
Aber den Fliehenden sind Tugend und Ehre dahin!
 15 οὐδεὶς ἄν ποτε ταῦτα λέγων ἀνύσειεν ἕκαστα, Keiner vermöchte die Übel im einzelnen ganz zu beschreiben,
 
ὅσσ', ἢν αἰσχρὰ μάθῃ, γίνεται ἀνδρὶ κακά·
Wie sie den Krieger bedrohen, wenn er Verächtliches tat.
  ἀργαλέον γὰρ ὄπισθε μετάφρενόν ἐστι δαΐζειν Ist es doch bittere Schmach, wenn einer dem fliehenden Krieger
 
ἀνδρὸς φεύγοντος δηίῳ ἐν πολέμῳ·
Rücklings den Nacken mit tief klaffender Wunde zerfetzt;
  αἰσχρὸς δ' ἐστὶ νέκυς κατακείμενος ἐν κονίῃσι Hässlich aber ist auch, wenn einer erschlagen, im Staube
 20
νῶτον ὄπισθ' αἰχμῇ δουρὸς ἐληλάμενος.
Liegt, dein die Spitze des Speers jählings den Rücken durchfuhr.
  ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι Bleibt, wo ihr steht, und stemmt mit wuchtig gespreizten Beinen
 
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών,
Beide Füße ins Feld, beißt in die Lippe den Zahn!
  μηρούς τε κνήμας τε κάτω καὶ στέρνα καὶ ὤμους Oben die Brust und die Schulter und unten die Schenkel, das Schienbein
 
ἀσπίδος εὐρείης γαστρὶ καλυψάμενος·
Decke des ehernen Schilds hohler, geräumiger Bauch.
 25 δεξιτερῇ δ' ἐν χειρὶ τινασσέτω ὄβριμον ἔγχος, Wuchtig schwinge die Rechte den Schaft der gewaltigen Lanze,
 
κινείτω δὲ λόφον δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς·
Drohend flattre am Helm über dem Haupte der Busch.
  ἔρδων δ' ὄβριμα ἔργα διδασκέσθω πολεμίζειν, Nur durch tapfere Tat wird einer das Kämpfen erlernen
 
μηδ' ἐκτὸς βελέων ἑστάτω ἀσπίδ' ἔχων,
Keiner steh' ferne vom Wurf, hält er den Schild in der Hand,
  ἀλλά τις ἐγγὺς ἰὼν αὐτοσχεδὸν ἔγχει μακρῷ Sondern trete heran mit der ragenden Lanze zum Nahkampf
 30
ἢ ξίφει οὐτάζων δήιον ἄνδρ' ἑλέτω,
Oder zücke das Schwert gegen den feindlichen Mann.
  καὶ πόδα πὰρ ποδὶ θεὶς καὶ ἐπ' ἀσπίδος ἀσπίδ' ἐρείσας, Fuß an Fuß mit dem Gegner und Schild zum Schilde sich drängend,
 
ἐν δὲ λόφον τε λόφῳ καὶ κυνέην κυνέῃ
Dass sich der Busch mit dem Busch treffe, der Helm mit dem Helm,
  καὶ στέρνον στέρνῳ πεπλημένος ἀνδρὶ μαχέσθω, Brust an Brust bezwing' er den Feind im Kampfe, den breiten
 
ἢ ξίφεος κώπην ἢ δόρυ μακρὸν ἔχων.
Schwertgriff oder den Schaft haltend des ragenden Speers.
 35 ὑμεῖς δ', ὦ γυμνῆτες, ὑπ' ἀσπίδος ἄλλοθεν ἄλλος Aber ihr Flankier, verbergt euch hinter die Schilde und schleudert
 
πτώσσοντες μεγάλοις βάλλετε χερμαδίοις
Steine von hier und dort gegen die feindliche Schar
  δούρασί τε ξεστοῖσιν ἀκοντίζοντες ἐς αὐτούς, Oder bewerft sie flink mit vielen geglätteten Speeren,
 
τοῖσι πανόπλοισιν πλησίον ἱστάμενοι.
Schließt euch enge dem Wall schwerer Bewaffneter an!
     
  Tyrt.9D (Üb.: Franyo, Z.)
(12) οὔτ' ἂν μνησαίμην οὔτ' ἐν λόγῳ ἄνδρα τιθείην Niemals würd' ich erwähnen den Mann, noch seiner gedenken,
 
οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαιμοσύνης,
Ob er mit hurtigem Fuß oder im Ringen gewinnt,
  οὐδ' εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τε βίην τε, Ob er auch selbst des Kyklopen Kraft und Größe besäße
 
νικῴη δὲ θέων Θρηίκιον Βορέην,
Oder den Boreas gar weit überholte im Lauf;
 5 οὐδ' εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χαριέστερος εἴη, Wär' er dem Tithon selbst an Anmut und Wuchs überlegen,
 
πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρεω μάλιον,
Reicher an Gütern als einst Midas, als Kinyras war,
  οὐδ' εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη, Fürstlicher strahlend als Pelops strahlte, des Tantalos Erbe,
γλῶσσαν δ' ᾿Αδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι,
Und des schmeichelnden Worts kundiger selbst als Adrast;
  οὐδ' εἰ πᾶσαν ἔχοι δόξαν πλὴν θούριδος ἀλκῆς· All das gälte mir nichts, bewährt er sich nicht im Gefechte.
 10
οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμῳ
Kann doch ein Mann nur dann wacker sich zeigen im Krieg,
  εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα, Wenn sein Auge vermag, den blutigen Mord zu ertragen,
 
καὶ δηίων ὀρέγοιτ' ἐγγύθεν ἱστάμενος.
Und sein Mut es ersehnt, nahe zu stehen am Feind.
  ἥδ' ἀρετή, τόδ' ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον Das ist Tugend und Ruhm, das ist bei den Menschen der schönste,
 
κάλλιστόν τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέῳ.
Ist der köstlichste Preis, den sich ein Jüngling erringt.
 15 ξυνὸν δ' ἐσθλὸν τοῦτο πόληί τε παντί τε δήμῳ, Allen gemeinsam ist dieser Stolz, der Stadt und dem Volke,
 
ὅστις ἀνὴρ διαβὰς ἐν προμάχοισι μένῃ
Wenn unwankend ein Mann vorn in der Schlachtreihe steht,
  νωλεμέως, αἰσχρῆς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ λάθηται, Ausharrt, jeden Gedanken an schimpfliches Fliehen vergessend,
 
ψυχὴν καὶ θυμὸν τλήμονα παρθέμενος,
Einsetzt mit duldendem Mut, was ihm das Leben verhieß,
  θαρσύνῃ δ' ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα παρεστώς· Und mit befeuerndem Wort zur Seite sich stellt dem Gefährten.
 20
οὗτος ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμῳ.
Kann doch ein Mann nur so wacker sich zeigen im Krieg.
  αἶψα δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας Rasch dann treibt er zur Flucht die Reihen der feindlichen Männer,
 
τρηχείας· σπουδῇ δ' ἔσχεθε κῦμα μάχης,
Und mit gewaltigem Arm hemmt er die Woge der Schlacht.
  αὐτὸς δ' ἐν προμάχοισι πεσὼν φίλον ὤλεσε θυμόν, Fällt er in vorderster Reihe, verliert er im Kampfe sein Leben
 
ἄστυ τε καὶ λαοὺς καὶ πατέρ' εὐκλείσας,
Seinem Volke, der Stadt, auch seinem Vater zum Ruhm,
 25 πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης Mehrfach die breite Brust durch den ehernen Panzer getroffen
 
καὶ διὰ θώρηκος πρόσθεν ἐληλάμενος.
Und von vorne den Schild grimmig vom Speere durchbohrt:
  τὸν δ' ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι ἠδὲ γέροντες, Dann wehklagen um ihn die Jünglinge neben den Greisen,
 
ἀργαλέῳ δὲ πόθῳ πᾶσα κέκηδε πόλις,
Sehnsucht lastet und Schmerz über der trauernden Stadt.
  καὶ τύμβος καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι Ehren erweisen weithin die Menschen dein Grab und den Kindern
 30
καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος ἐξοπίσω·
Und den Enkeln; man rühmt später das ganze Geschlecht.
  οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ' ὄνομ' αὐτοῦ, Nie vergehen adliger Ruf und Name des Helden;
 
ἀλλ' ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος,
Unter der Erde lebt ewig, unsterblich er fort,
  ὅντιν' ἀριστεύοντα μένοντά τε μαρνάμενόν τε Den, wie er duldenden Muts sich treu im Kampfe bewährte
 
γῆς πέρι καὶ παίδων θοῦρος Ἄρης ὀλέσῃ.
Heimat und Kindern zum Schutz, Ares der grimme erschlug.
 35 εἰ δὲ φύγῃ μὲν κῆρα τανηλεγέος θανάτοιο, Wenn aber einer entrann dem Rachen des grausamen Todes
 
νικήσας δ' αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕλῃ,
Und im Lanzengefecht strahlende Siege errang,
  πάντες μιν τιμῶσιν, ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί, Wird er von allen geehrt, von Jungen wie auch von den Alten;
 
πολλὰ δὲ τερπνὰ παθὼν ἔρχεται εἰς Ἀίδην,
Freude erfährt er zuhauf, bis ihn der Hades empfängt.
  γηράσκων δ' ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτὸν Kommt dann das Alter, so glänzt er im Kreise der Bürger, und keiner
 40
βλάπτειν οὔτ' αἰδοῦς οὔτε δίκης ἐθέλει,
Weigert die Achtung ihm oder missgönnt ihm sein Recht.
  πάντες δ' ἐν θώκοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ' αὐτὸν Alle machen ihm Platz, die Jungen, die Altersgenossen,
 
εἴκουσ' ἐκ χώρης οἵ τε παλαιότεροι.
Selbst die Betagtesten stehn vor dem sich Nahenden auf.
  ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσθαι Jeder versuche es jetzt, so rühmlichen Grat zu ersteigen,
 
πειράσθω θυμῷ μὴ μεθιεὶς πολέμου.
Nimmer im Kampf und Krieg sinken zu lassen den Mut.
     
  Tyrt.10D (Üb.: Franyo, Z.)
(13)  αἴθωνος δὲ λέοντος ἔχων ἐν στήθεσι θυμόν. Aber er hat den Mut des feurigen Löwen im Herzen
     
  Tyrt.11D (Üb.: Franyo, Z.)
(14) 
πρὶν ἀρετῆς πελάσαι τέρμασιν ἢ θανάτου.
Ehe der Tugend Ziel oder den Tod er erreicht.
     
     
zu xap.4    
     
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Tyrtaios"
Literatur:
zu "Tyrtaios"
2383
Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

228
Jaeger, W.
Adel und Arete. Homer. Hesiod und Bauerntum. Sparta. Polis. Tyrtaios.
in: Paideia I, Berlin 1958

1436
Wolf, E.
Vorsokratiker und frühe Dichter [Griechisches Rechtsdenken I],
Frankfurt/M (Klostermann) 1950


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/lyr/lyr_tyrt.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 17:52