Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Platon, Kriton

Text und Übersetzung (vollständig)

sagsin.jpg (1095 Byte)

sagdex.jpg (1082 Byte)

[cap.1-5]  
ΣΩ. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν;
ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν.
ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα;
ΚΡ. Ὄρθρος βαθύς.
ΣΩ. Θαυμάζω, ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίουφύλαξ ὑπακοῦσαι.
ΚΡ. Συνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ' ἐμοῦ.
ΣΩ. Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι;
ΚΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι.
ΣΩ. Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι;
ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ' ἂν αὐτὸς ἤθελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καθεύδεις· καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις.
ΣΩ. Καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.
ΚΡ. Καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ' οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.
ΣΩ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι;
ΚΡ. Ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, οὐ σοί, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ' ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ' ἂν ἐνέγκαιμι.
ΣΩ. Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με; ΚΡ. Οὔτοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον, ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων [τῶν ἀγγέλων], ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.
1 SO: Warum bist du so zeitig hergekommen, Kriton? Ist es nicht noch früh?
KR: Allerdings.
SO: Welche Zeit denn?
KR: Kaum Dämmerung.
SO: Es wundert mich, dass der Aufseher des Gefängnisses sich herbeiließ, dir aufzuschließen.
KR: Er kennt mich schon näher, mein Sokrates, von den vielen Besuchen her, die ich hier mache. Auch habe ich ihm schon etwas gegeben.
SO: Bist du eben erst gekommen oder bis zu schon lange da?
KR: Schon ziemlich lange.
SO: Warum hast du mich denn nicht gleich geweckt, sondern sitzt so still neben mir?
KR: Ja nicht, mein Sokrates, beim Zeus! Wäre es ja doch mir selbst viel lieber, nicht so schlaflos und kummervoll zu sein! Vielmehr bewundere ich dich längst, wenn ich sehe, wie gut du schläfst, und ich habe dich absichtlich nicht aufgeweckt, damit du die Zeit noch so gut als möglich zubringen mögest. Auch früher habe ich wohl öfter während deines ganzen Lebens dich glücklich gepriesen um deiner Gemütsart willen, ganz besonders aber während des Unglücks, das dich jetzt betroffen hat, wie leicht und gelassen du es trägst.
SO: Nun, es würde sich denn doch auch übel ausnehmen, meint Kriton, wenn jemand in meinem Alter darüber ungehalten werden wollte, dass er schon sterben müsse.
KR: Auch anderen, meint Sokrates, werden wohl in deinem Alter von solchen Unglücksfällen überrascht, aber ihr Alter schützt sie in keiner Weise davor, dass sie nicht über das Geschick ungehalten werden, das sie betrifft.
SO: Wohl wahr. Aber was bis zu denn so früh schon hergekommen?
KR: Um dir eine traurige Nachricht zu bringen, Sokrates; traurig und schwer nicht für dich, wie ich wohl sehe, aber für mich und alle deine Freunde, und die ich, wie mir scheint, am schwersten von allen ertragen dürfte.
SO: Was für eine denn? Ist vielleicht das Schiff von Delos angekommen, nach dessen Ankunft ich sterben soll?
KR: Angekommen ist es zwar noch nicht, aber ich glaube, dass es heute kommen wird, nach dem, was einige erzählen, die von Sunion gekommen sind und es dort verlassen haben. Nach ihrer Erzählung ist nicht zu zweifeln, dass es heute kommen wird, und so wirst du morgen, mein Sokrates, dein Leben beschließen müssen.
ΣΩ. Ἀλλ', ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω· οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον.
ΚΡ. Πόθεν τοῦτο τεκμαίρῃ;
ΣΩ. Ἐγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.
ΚΡ. Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι.
ΣΩ. Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου, ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός· καὶ κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραί με.
ΚΡ. ῏Ην δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον;
ΣΩ. Ἐδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν· "Ὦ Σώκρατες,
ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο."

ΚΡ. Ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες.
ΣΩ. Ἐναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κρίτων.
2 SO: Nun denn, Kriton, Glück zu! Wenn es den Göttern so lieb ist, so sei es so! - Indessen, ich glaube nicht, dass es heute kommen wird.
(44) KR: Woraus schließt du das?
SO: Ich will es dir sagen. Ich soll ja doch den folgenden Tag, nachdem das Schiff angelangt ist, sterben?
KR: So sagen wenigstens diejenigen, die hierüber zu befehlen haben.
SO: Nun also, ich glaube nicht, dass es schon am heutigen Tag kommen werde, sondern am nächstfolgenden. Ich schließe dies aus einem Traumgesicht, das ich heute Nacht vor einer kleinen Weile gehabt habe, und es ist wohl ein Glück, dass du mich nicht geweckt hast.
KR: Und was war denn dieses Traumgesicht?
SO: Es kam mir vor, als ob ein Weib, schön und wohl gestaltet, mit weißen Kleidern angetan, sich mir nähere, mir rufe und zu mir sage: Sokrates,
kommen sollst du am dritten der Tage zur scholligen Phthia.
(vgl. Hom.Il.9,363)

KR: Wie seltsam dieses Traumgesicht, Sokrates!
SO: Doch wohl verständlich genug, wie mir wenigstens scheint, Kriton.
ΚΡ. Λίαν γε, ὡς ἔοικεν. ἀλλ', ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι· ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός τ' ὤν σε σῴζειν, εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοί, ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.
ΣΩ. Ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι, ὥσπερ ἂν πραχθῇ.
ΚΡ. Ἀλλ' ὁρᾷς δή, ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα νυνί, ὅτι οἷοί τ' εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ᾖ.
ΣΩ. Εἰ γὰρ ὤφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ' εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι, ἵνα οἷοί τ' ἦσαν καὶ ἀγαθὰ τὰ μέγιστα, καὶ καλῶς ἂν εἶχεν. νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε· οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι δὲ τοῦτο, ὅτι ἂν τύχωσι.
3 KR: Überaus, wie es scheint. - Aber nun, du daimonischer Sokrates, auch jetzt noch folge mir und rette dich! Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute, die mich und dich nicht näher kennen, von mir glauben, dass ich es wohl vermocht hätte, dich zu retten, wenn ich nur Geld hätte aufwenden mögen, es aber versäumt habe. Und könnte es nun in der Tat eine schimpflichere Meinung geben als die, dafür angesehen zu werden, dass man Geld höher veranschlage, als seine Freunde? Denn das werden die Leute nicht glauben, dass du, ungeachtet der Mühe, die wir uns gegeben haben, selbst nicht habest von hier weggehen wollen.
SO: Aber was kümmert uns denn, mein trefflicher Kriton, die Meinung der Leute so sehr? Die rechten Leute, denen wir diese Rücksicht in höherem Grade schuldig sind, werden überzeugt sein, dass es so gegangen sei, wie es gegangen ist.
KR: Aber du siehst doch, Sokrates, dass es nötig ist, sich auch um die Meinung der Leute zu kümmern! Denn gerade deine gegenwärtige Lage beweist klar, dass die Leute im Stande sind, nicht etwa nur kleinere Übel zu bewirken, sondern nahezu die größten, wenn ihnen einmal jemand gehässig geworden ist.
SO: O dass doch die Leute, mein Kriton, im Stande wären, die größten Übel zu bewirken, damit sie hin wiederum das auch mit den größten Gütern im Stande wären! Da stünde es ganz gut. Nun aber vermögen sie keines von beidem. Denn sie können weder vernünftig noch unvernünftig machen, sondern sie tun eben, was ihnen der Zufall gerade eingibt.
ΚΡ. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω· τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν, καὶ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παθεῖν; εἰ γάρ τι τοιοῦτον φοβῇ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν· ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείζω. ἀλλ' ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει.
ΣΩ. Καὶ ταῦτα προμηθοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά.
ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ· καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν, ὃ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκοφάντας, ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ' αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἱκανά· ἔπειτα καί, εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν· εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ' αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος, ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω, ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν, ὅτι χρῷο σαυτῷ· πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε, ὅποι ἂν ἀφίκῃ, ἀγαπήσουσί σε· ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
4 KR: Nun, das mag so sein. - Sag mir aber doch einmal, Sokrates, - du trägst doch kein Bedenken meinethalben und der übrigen Freunde wegen, es möchten uns, wenn du dich von hier entfernen würdest, die Sykophanten Ungelegenheiten bereiten, weil wir dich heimlich von hier fortgeschafft hätten, und wir könnten am Ende in die Lage kommen, entweder Hab und Gut oder doch eine starke Geldsumme aufopfern und vielleicht außerdem sonst noch etwas Schlimmes erleiden zu müssen? [45] Denn wenn du etwas von dieser Art befürchtest, so lass es nur sein! Denn für uns ist es doch nicht mehr als billig, dass wir, um dich zu retten, so viel und, wenn es sein müsste, auch noch mehr als das wagen. Folge mir also und handele nicht anders!
SO: Allerdings, meint Kriton, trage ich darüber Bedenken, wie über noch manches andere.
KR: Nun darüber sei nur ohne Furcht! Denn einmal ist die Summe nicht groß, um die gewisse Leute geneigt sind, dich zu retten und von hier wegzuführen. Sodann kennst du diese Sykophanten nicht, eine wie wohlfeile Ware sie sind und wie wenig Geld man bei ihnen nötig hat. Dir aber steht mein Vermögen zur Verfügung, das, wie ich denke, hinreichend ist. Sodann sind, wenn du ja aus Rücksicht auf mich der Ansicht bist, es dürfe von dem Meinigen nichts aufgewendet werden, unsere Gastfreunde hier bereit, das aufzuwenden, und einer hat ausdrücklich zu diesem Zweck eine hinreichende Summe mitgebracht, nämlich der Thebaner Simmias; aber auch Kebes und noch gar viele andere stehen bereit, so dass, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken darf, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen, dass du nämlich, wenn du von hier weggehen solltest, nicht wüsstest, was du mit dir selbst anfangen solltest. Denn überall, wohin du auch kommen magst, wird man dich willkommen heißen. Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und ihr dafür Sicherheit geben werden, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zu leide tun wird.
῎Ετι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος, ὅτι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξουσιν· τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων, οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ συνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα, σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι· ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον, ὡς εἰσῆλθεν ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης, ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὂν καὶ δυνατόν, εἴ τι καὶ μικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα, μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν. ἀλλὰ βουλεύου - μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι - μία δὲ βουλή· τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχθαι, εἰ δ' ἔτι περιμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει. 5 Zudem aber scheint es mir auch nicht recht von dir zu sein, dass du die Absicht hegst, an dir selber Verrat zu üben, während es dir freisteht, dich zu retten. Du verfolgst ja Anschläge gegen dich selbst, wie sie nur etwa deine Feinde verfolgen könnten, und auch verfolgt haben, mit dem Willen, dich zu Grunde zu richten. Außerdem aber wirst du, wie es wenigstens mir vorkommt, auch an deinen eigenen Söhnen zum Verräter, die du versorgen und erziehen könntest, während du sie durch deinen Hingang im Stich lässt, und aus denen nun, soweit es auf dich ankommt, werden wird, was der Zufall aus ihnen macht. Der Zufall aber wird aller Wahrscheinlichkeit nach eben gerade so viel aus ihnen machen, als auch sonst aus Waisen in ihren verlassenen Umständen zu werden pflegt. Ja, entweder darf man keine Kinder zu bekommen suchen, oder auch in den Mühseligkeiten ausharren, die ihre Versorgung und Erziehung mit sich führt. Du aber willst, wie es mir vorkommt, dich lieber für das entscheiden, was das Bequemste ist. Und doch sollte, wer von sich behauptet, dass er sein ganzes Leben lang sich der Sorge um die Tugend widme, sich auch nur für das entscheiden, wofür ein rechtschaffener und mannhafter Mann sich entscheiden würde. Und so schäme ich mich für dich sowohl als für uns, deine Freunde, indem ich fürchte, es möchte das Ansehen haben, als hätte der ganze Handel mit dir infolge einer gewissen Unmännlichkeit von unserer Seite diesen Verlauf genommen, zuerst also schon die Eröffnung des Prozesses vor dem Gerichtshof, dass er eröffnet wurde, obwohl es möglich war, es zu verhindern, dann die Verhandlung des Prozesses selbst, wie sie vor sich gegangen ist, und nun noch gar dieses Ende, gleichsam die lächerliche Schlussszene der ganzen Handlung, - ja es wird das Ansehen haben, als sei das infolge einer gewissen Feigheit und Unmännlichkeit unsererseits von uns gar nicht bemerkt worden, [46] indem weder wir dich gerettet haben, noch du dich selbst, während es doch möglich und ausführbar gewesen wäre, wenn wir nur im geringsten etwas getaugt hätten. Darauf also, Sokrates, gib wohl Acht, dass nicht sowohl dir als uns zum Unheil auch noch Schande erwachse. Nun, entschließe dich! Vielmehr ist es nicht einmal mehr Zeit, sich lange zu entschließen, sondern jetzt gilt es, entschlossen zu sein. Es gibt aber nur einen Entschluss. Denn in der bevorstehenden Nacht muss alles ins Werk gesetzt sein. Wenn wir irgend zaudern, ist es unausführbar und nicht mehr möglich. Nun denn, Sokrates, auf jeden Fall folge mir und handle ja nicht anders!
ΣΩ. Ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη· εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή· ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. τοὺς δὴ λόγους, οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω καὶ τιμῶ, οὕσπερ καὶ πρότερον· ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσθι, ὅτι οὐ μή σοι συγχωρήσω, οὐδ' ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ θανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά; εἰ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν. πότερον καλῶς ἐλέγετο ἑκάστοτε ἢ οὔ, ὅτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν νοῦν, ταῖς δὲ οὔ; ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποθνῄσκειν καλῶς ἐλέγετο, νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεκα λόγου ἐλέγετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληθῶς; ἐπιθυμῶ δ' ἔγωγ' ἐπισκέψασθαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ, εἴ τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὁ αὐτός, καὶ ἐάσομεν χαίρειν ἢ πεισόμεθα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, ὡς ἐγᾦμαι, ἑκάστοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἰομένων τὶ λέγειν, ὥσπερ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς οἱ ἄνθρωποι δοξάζουσιν δέοι τὰς μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦτο πρὸς θεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσθαι; σὺ γάρ, ὅσα γε τἀνθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποθνῄσκειν αὔριον, καὶ οὐκ ἂν σὲ παρακρούοι ἡ παροῦσα συμφορά· σκόπει δή· οὐχ ἱκανῶς δοκεῖ σοι λέγεσθαι, ὅτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων τιμᾶν ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ' οὔ, οὐδὲ πάντων ἀλλὰ τῶν μέν, τῶν δ' οὔ; τί φῄς; ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται;
ΚΡ. Καλῶς.
ΣΩ. Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πονηρὰς μή;
ΚΡ. Ναί.
ΣΩ. Χρησταὶ δὲ οὐχ αἱ τῶν φρονίμων, πονηραὶ δὲ αἱ τῶν ἀφρόνων;
ΚΡ. Πῶς δ' οὔ;
6 Mein lieber Kriton, dein Eifer ist aller Ehre wert, wenn er die rechte Art hätte, wenn nicht, so ist er je größer um so peinlicher. Wir müssen also untersuchen, ob es zulässig sei, diesen Schritt zu tun oder nicht. Denn nicht nur jetzt, sondern jederzeit habe ich es so gehalten, dass ich keiner anderen der mir eigenen Triebfedern Folge leistete, als dem Grundsatz, der sich mir bei genauer Erwägung als der beste darstellte. Die Grundsätze aber, die ich früher aufgestellt habe, kann ich auch jetzt, nachdem mich dieses Geschick betroffen hat, nicht verwerfen, sondern sie erscheinen mir noch so ziemlich als die gleichen, und ich bevorzuge und ehre sie noch ebenso wie früher. Wenn wir also unter den jetzigen Umständen nichts Besseres als sie aufzustellen haben, so musst du wohl wissen, dass ich dir nicht zu Willen sein werde, auch nicht, wenn die Macht der Menge uns wie Kinder mit noch mehr Schreckmitteln als den jetzt gegenwärtigen einschüchtern wollte, indem sie etwa Ketten und Todesstrafen und Vermögenseinziehungen über und schickte. - Wie könnten wir dies nun am angemessensten untersuchen? Wohl so, dass wir zunächst jenen Grundsatz noch einmal aufnehmen, den du hinsichtlich der Meinungen aufstellst, und fragen, ob das, was von uns sonst immer gesagt wurde, richtig sei oder nicht, dass man von den Meinungen zwar einige berücksichtigen müsse, andere aber nicht, oder ob dieser Satz zwar, bevor ich sterben musste, richtig gewesen sei, während es sich jetzt deutlich gezeigt habe, dass er grundlos, nur der Besprechung wegen aufgestellt worden und in Wahrheit nur eine Spielerei und Gerede gewesen sei. Ich meines Teils wünsche nun sehr, mein Kriton, gemeinsam mit dir zu untersuchen, ob mir jener Grundsatz in meinen jetzigen Umständen in etwas anderer Gestalt erscheinen werde, oder noch als der selbe, und ob wir ihn hiernach fahren lassen oder ihm Folge leisten sollen. Es wurde aber doch wohl, wie ich glaube, von denen, deren Wort auf Geltung Anspruch macht, immer derselbe Satz aufgestellt, den auch ich eben jetzt aufgestellt habe, dass man von den Meinungen, die die Menschen hegen, zwar einigen einen hohen Wert beilegen müsse, anderen aber nicht. Nun, bei den Göttern, Kriton, scheint dir dieser Satz nicht richtig zu sein? Du bist ja, wenigstens nach menschlicher Wahrscheinlichkeit, noch nicht so weit, morgen schon sterben zu sollen, (47) und das gegenwärtige Missgeschick sollte dein Urteil nicht irreleiten. Erwäge es denn! Scheint dir der Satz nicht zureichend begründet zu sein, dass man nicht alle Meinungen der Menschen achten dürfe, sondern zwar einige, andere aber nicht? und ebenso nicht die von allen, sondern zwar die von einigen, die von anderen aber nicht? Was meinst du? Wird dieser Satz nicht mit Recht aufgestellt?
KR: Mit Recht.
SO: Und nicht wahr, dass man die rechtschaffenen achten soll, die schlimmen aber nicht?
KR: Ja.
SO: Sind aber nun nicht die der Verständigen rechtschaffen, die der Unverständigen aber schlimm?
KR: Wie anders?
ΣΩ. Φέρε δή, πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ τὸν νοῦν προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου, ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ παιδοτρίβης ὤν;
ΚΡ. Ἑνὸς μόνου.
ΣΩ. Οὐκοῦν φοβεῖσθαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσθαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν.
ΚΡ. Δῆλα δή.
ΣΩ. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον καὶ ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, ᾗ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ, τῷ ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαΐοντι, μᾶλλον ἢ ᾗ σύμπασι τοῖς ἄλλοις.
ΚΡ. Ἔστι ταῦτα.
ΣΩ. Εἶεν. ἀπειθήσας δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν πολλῶν [λόγους] καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, ἆρα οὐδὲν κακὸν πείσεται;
ΚΡ. Πῶς γὰρ οὔ;
ΣΩ. Τί δ' ἔστι τὸ κακὸν τοῦτο, καὶ ποῖ τείνει, καὶ εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειθοῦντος;
ΚΡ. Δῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα· τοῦτο γὰρ διόλλυσι.
ΣΩ. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τἆλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διΐωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ ἡμᾶς ἕπεσθαι καὶ φοβεῖσθαι αὐτὴν ἢ τῇ τοῦ ἑνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ σύμπαντας τοὺς ἄλλους; ᾧ εἰ μὴ ἀκολουθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο τῷ δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν ἐστι τοῦτο;
ΚΡ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
7 SO: Wohlan denn, was für Grundsätze wurden hinwieder in Betreff des folgenden aufgestellt? Ein Mann, der sich mit Leibesübungen beschäftigt und hierin seinen Beruf findet, wird der wohl jedermanns Lob und Tadel und Meinung berücksichtigen, oder nur die jenes einen, der die Eigenschaft hat, Arzt oder Turnlehrer zu sein?
KR: Nur dies einen.
SO: Also nicht wahr, fürchten darf er nur die Tadelsäußerungen dieses einen und wertschätzen nur die Lobsprüche dieses einen, nicht aber der Menge?
KR: Offenbar.
SO: So muss er also handeln, seine Übungen vornehmen, im Essen und Trinken sich halten, wie es dieser eine, der Meister und Sachverständige, meint, und weit mehr, als wie alle übrigen zusammen es meinen.
KR: So ist es.
SO: Nun gut. Wenn er aber diesem einen nicht Folge leistet, seine Meinung und seine Lobsprüche missachtet, achtet aber die der Menge und derjenigen, die nichts davon verstehen - wird ihm daraus nicht Übles erwachsen?
KR: Wie sollte es nicht?
SO: Was ist aber dieses Übel? Wohin zielt es und worauf bei dem, der nicht Folge geleistet hat?
KR: Offenbar auf seinen Körper; den diesen richtet er zu Grunde.
SO: Schön gesagt. Und nicht wahr, auch in den anderen Beziehungen, mein Kriton, ist es so, damit wir nicht alles durchzugehen brauchen? Also auch was das Gerechte und Ungerechte, das Hässliche und Schöne, das Gute und Böse betrifft, die Gegenstand unserer jetzigen Beratung sind, - sollen wir hierin nach der Meinung der Menge uns richten und diese fürchten, oder nach der des einen, wenn es einen hierin Sachverständigen gibt, den man wohl mehr scheuen und fürchten muss als alle anderen zusammen, indem wir, wenn wir diesem nicht folgen, ja das zerrütten und misshandeln werden, was uns sonst durch das Gerechte besser geworden, durch das Ungerechte aber zu Grunde gerichtet worden ist. Oder ist es nicht so?
KR: Ich denke doch wohl, meint Sokrates.
ΣΩ. Φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφθειρόμενον διολέσωμεν πειθόμενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαϊόντων δόξῃ, ἆρα βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν διεφθαρμένου αὐτοῦ; ἔστι δέ που τοῦτο σῶμα· ἢ οὐχί;
ΚΡ. Ναί.
ΣΩ. Ἆρ' οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν μετὰ μοχθηροῦ καὶ διεφθαρμένου σώματος;
ΚΡ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Ἀλλὰ μετ' ἐκείνου ἄρ' ἡμῖν βιωτὸν διεφθαρμένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; ἢ φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὅτι ποτ' ἐστὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τε ἀδικία καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐστίν;
ΚΡ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Ἀλλὰ τιμιώτερον;
ΚΡ. Πολύ γε.
ΣΩ. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον, τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ' ὅτι ὁ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγῇ, εἰσηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν περὶ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐναντίων. "Ἀλλὰ μὲν δή," φαίη γ' ἄν τις, "οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ ἀποκτεινύναι."
ΚΡ. Δῆλα δὴ καὶ ταῦτα· φαίη γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες. ἀληθῆ λέγεις.
ΣΩ. Ἀλλ', ὦ θαυμάσιε, οὗτός τε ὁ λόγος, ὃν διεληλύθαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι ὅμοιος εἶναι καὶ πρότερον· καὶ τόνδε δὲ αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν.
ΚΡ. Ἀλλὰ μένει.
ΣΩ. Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν ἐστιν, μένει ἢ οὐ μένει;
ΚΡ. Μένει.
8 SO: Wohlan denn, wenn wir nun dasjenige an uns, das durch das für uns Gesunde besser, durch das für uns Ungesunde aber zerrüttet wird, dadurch, dass wir der Meinung der Sachverständigen nicht Folge leisten, zu Grunde richten, ist es für uns wohl, wenn dieses zerrüttet ist, noch der Mühe wert zu leben? Es ist das aber doch wohl der Leib? Oder nicht?
KR: Ja.
SO: Nun also, ist es für uns mit einem elenden und zerrütteten Körper noch der Mühe wert zu leben?
KR: Mitnichten.
SO: Aber mit jenem, das durch das Ungerechte misshandelt, durch das Gerechte aber gefördert wird, sollte es, wenn es zerrüttet ist, für uns noch zu leben der Mühe wert sein? Oder glauben wir, dass jenes, worauf die Ungerechtigkeit (48) und die Gerechtigkeit Bezug haben, was es auch nur irgend an uns sein mag, schlechter sei als der Körper?
KR: Mitnichten.
SO: Vielmehr von höherem Wert?
KR: Bei weitem.
SO: Nicht also, mein Bester, haben wir uns so gar sehr um das zu kümmern, was die Menge, sondern was der in Betreff des Gerechten und Ungerechten Sachverständige von uns sagt, jener eine, und die Wahrheit selbst. Und du hast also fürs erste damit nicht das Richtige getroffen, dass du vorschlägst, wir sollten hinsichtlich des Gerechten und Schönen und Guten und des Gegenteils davon uns um die Meinung der Menge bekümmern. - "Aber," könnte wohl einer sagen, "die Menge ist doch im Stande, uns zu töten."
KR: Das ist sie auch offenbar. Wohl könnte das einer sagen, Sokrates.
SO: Ganz richtig. - Nun, mein Bewunderungswürdiger, der Grundsatz, den wir da auseinandergesetzt haben, ist nach meinem Dafürhalten noch ganz der selbe wie in früherer Zeit; so ziehe nun weiter in Erwägung, ob es auch bei dem Folgenden uns noch sein Verbleiben habe oder nicht, dass man nämlich nicht auf das Leben selbst den höchsten Wert legen dürfe, sondern auf das gute Leben?
KR:
Dabei bleibt es allerdings.
SO: Ferner, dass das gut Leben eins und dasselbe sei wie das schön und gerecht Leben, - bleibt es auch dabei oder nicht?
KR: Es bleibt dabei.
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκεπτέον, πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι μὴ ἀφιέντων Ἀθηναίων ἢ οὐ δίκαιον· καὶ ἐὰν μὲν φαίνηται δίκαιον, πειρώμεθα, εἰ δὲ μή, ἐῶμεν. ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκέμματα ᾖ τῶν ῥᾳδίως ἀποκτεινύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ' ἄν, εἰ οἷοί τ' ἦσαν, οὐδενὶ ξὺν νῷ, τούτων τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ', ἐπειδὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ, μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ᾖ, ἢ ὅπερ νυνδὴ ἐλέγομεν, πότερον δίκαια πράξομεν καὶ χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς ἐμὲ ἐνθένδε ἐξάξουσιν καὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές τε καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀληθείᾳ ἀδικήσομεν πάντα ταῦτα ποιοῦντες· κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ' εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ παραμένοντας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας, οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
ΚΡ. Καλῶς μέν μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες, ὅρα δὲ τί δρῶμεν.
ΣΩ. Σκοπῶμεν, ὦ ἀγαθέ, κοινῇ, καὶ εἴ πῃ ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε καί σοι πείσομαι· εἰ δὲ μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ ἐνθένδε ἀκόντων Ἀθηναίων ἐμὲ ἀπιέναι· ὡς ἐγὼ περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι πείσας σε ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος. ὅρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχήν, ἐάν σοι ἱκανῶς λέγηται, καὶ πειρῶ ἀποκρίνεσθαι τὸ ἐρωτώμενον, ᾗ ἂν μάλιστα οἴῃ.
ΚΡ. Ἀλλὰ πειράσομαι.
9 SO: Gehen wir nun von diesen Zugeständnissen aus, so müssen wir die Frage so stellen, ob es gerecht sei oder nicht gerecht, wenn ich den Versuch mache, mich von hier zu entfernen, ohne dass die Athener mich freilassen. Und wenn es uns dann als gerecht erscheint, so wollen wir den Versuch machen, wo nicht, ihn unterlassen. Die Bedenken aber, die du anführst wegen des Aufwandes von Geld, Meinung der Leute, Kinderversorgung, fürchte ich sehr, mein Kriton, möchten in Wahrheit Bedenklichkeiten solcher Leute sein, die leichten Sinnes heute töten und morgen, wenn sie es vermöchten, wieder lebendig machen würden, ohne alle Überlegung - nämlich eben der Menge. Wir aber dürften nach dem Gang unserer Untersuchung wohl nichts weiter in Betracht zu ziehen haben als, wie wir eben sagten, ob wir gerecht handeln, wenn wir denen, die mich von hier wegführen wollen, Geld bezahlen und noch Dank dazu, und wenn wir diese Wegführung teils selbst bewirken, teils an uns bewirken lassen, oder ob wir nicht in Wahrheit ungerecht handeln, wenn wir das alles tun? Und wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes begingen, so dürften wir gegen die Rücksicht, ungerecht zu handeln, es doch ja nicht in Anschlag bringen, ob wir, wenn wir bleiben und uns richtig verhalten, sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
KR: Schön gesagt, mein Sokrates, wie mir scheint; aber sieh nun zu, was wir tun wollen!
SO: Wir wollen es, mein Guter, gemeinsam erwägen, und wenn du irgendwie mir in dem, was ich spreche, zu widersprechen hast, so widersprich nur, und ich werde dir Gehör schenken. Wenn aber nicht, so höre endlich auf, du Glücklicher, mir immer wieder den selben Vorschlag zu machen, dass ich mich gegen den Willen der Athener von hier entfernen solle; wie ich denn einen großen Wert darauf lege, dich ja nicht gegen deinen Willen dazu zu überreden, dies zu tun. Fasse nun aber das, wovon unserer Untersuchung ausgeht, wohl ins Auge, ob es für dich befriedigend bestimmt wird, und versuche, auf meine Fragen zu antworten, (49) wie du es für das Beste hältst.
KR: Nun, ich will es versuchen.
ΣΩ. Οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἑκόντας ἀδικητέον εἶναι, ἢ τινὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ τινὶ δὲ οὔ; ἢ οὐδαμῶς τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; [ὅπερ καὶ ἄρτι ἐλέγετο] ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι αἱ πρόσθεν ὁμολογίαι ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἐκκεχυμέναι εἰσίν, καὶ πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε [γέροντες] ἄνδρες πρὸς ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παίδων οὐδὲν διαφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥσπερ τότε ἐλέγετο ἡμῖν· εἴτε φασὶν οἱ πολλοὶ εἴτε μή, καὶ εἴτε δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπώτερα πάσχειν εἴτε καὶ πρᾳότερα, ὅμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν τυγχάνει ὂν παντὶ τρόπῳ; φαμὲν ἢ οὔ;
ΚΡ. Φαμέν.
ΣΩ. Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν.
ΚΡ. Οὐ δῆτα.
ΣΩ. Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν.
ΚΡ. Οὐ φαίνεται.
ΣΩ. Τί δὲ δή; κακουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ;
ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, ὦ Σώκρατες.
ΣΩ. Τί δέ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασιν, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον;
ΚΡ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει.
ΚΡ. Ἀληθῆ λέγεις.
ΣΩ. Οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ' ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ' αὐτῶν. καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καθομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς· οἶδα γὰρ ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα καὶ δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοκται καὶ οἷς μή, τούτοις οὐκ ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλὰ ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων καταφρονεῖν ὁρῶντας ἀλλήλων τὰ βουλεύματα. σκόπει δὴ οὖν καὶ σὺ εὖ μάλα, πότερον κοινωνεῖς καὶ συνδοκεῖ σοι καὶ ἀρχώμεθα ἐντεῦθεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέποτε ὀρθῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ ἀδικεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν οὔτε κακῶς πάσχοντα ἀμύνεσθαι ἀντιδρῶντα κακῶς, ἢ ἀφίστασαι καὶ οὐ κοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς; ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ πάλαι οὕτω καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ, σοὶ δὲ εἴ πῃ ἄλλῃ δέδοκται, λέγε καὶ δίδασκε. εἰ δ' ἐμμένεις τοῖς πρόσθε, τὸ μετὰ τοῦτο ἄκουε.
ΚΡ. Ἀλλ' ἐμμένω τε καὶ συνδοκεῖ μοι· ἀλλὰ λέγε.
ΣΩ. Λέγω δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλλον δ' ἐρωτῶ· πότερον, ἃ ἄν τις ὁμολογήσῃ τῳ δίκαια ὄντα, ποιητέον ἢ ἐξαπατητέον;
ΚΡ. Ποιητέον.
10 SO: Sagen wir, man dürfe in keiner Weise wissentlich ungerecht handeln, oder man dürfe wohl im einen, nicht aber im anderen Fall ungerecht handeln? Oder ist in keinem Falle das ungerechte Handeln weder gut noch schön, wie wir uns öfter in früherer Zeit darüber verständigt haben, und wie hier auch vorhin erst von uns behauptet worden ist? Oder sind uns alle jene Zugeständnisse von früher her in diesen wenigen Tagen zu Wasser geworden, und wir hätten also, mein Kriton, schon seit langem gar nicht bemerkt, wie wir greise Männer uns trotz unseres Alters in den ernsthaftesten Gesprächen miteinander von Kindern in gar nichts unterscheiden? Oder verhält es sich vielmehr auf jeden Fall noch so, wie sonst von uns behauptet wurde, und es bleibt dabei, dass das ungerechte Handeln, die Leute mögen es nun zugeben oder nicht, und es möge uns ein noch härteres oder auch ein milderes Geschick als das jetzige darüber treffen, dennoch für den, der ungerecht handelt, in jedem Fall ebenso schlimm als schimpflich ist? Behaupten wird das oder nicht?
KR: Wir behaupten es.
SO: Man darf also unter keinen Umständen ungerecht handeln?
KR: Gewiss nicht.
SO: Also auch Ungerechtes, das man erleidet, nicht mit Ungerechtem vergelten, wie die Menge meint, da man ja unter keinen Umständen ungerecht handeln darf?
KR: Offenbar nicht.
SO: Wie aber nun? Schlechtes zufügen, mein Kriton, darf man das oder nicht?
KR: Das darf man doch gewiss nicht, Sokrates.
SO: Wie aber? Schlechtes, dass man erleidet, mit Schlechtem vergelten ist das, wie die Menge sagt, gerecht oder ist es nicht gerecht?
KR: Unter keinen Umständen.
SO: Denn den Leuten Schlechtes zu tun ist sicher ihn nichts verschieden vom ungerechten Handeln.
KR: Du hast Recht.
SO: Also darf man keinem Menschen weder Ungerechtes vergelten noch Schlechtes tun, mag man auch was immer von ihm zu erleiden haben. Und nun sieh zu, mein Kriton, dass du, indem du dieses zugestehst, es nicht gegen deine Meinung zugestehst. Denn ich weiß, dass nur wenige Leute diese Meinung haben und haben werden. Für diejenigen aber, die diese Meinung haben, und diejenigen, die sie nicht haben, ist keine gemeinsame Beratung möglich, sondern sie müssen einander notwendig verachten, wenn sie gegenseitig ihre Willensmeinungen ins Auge fassen. Erwäge also auch du ja recht wohl, ob du gemeinschaftliche Sache mit mir machst und meine Meinung teilst, und wir also bei unseren Beratungen davon ausgehen können, dass es niemals recht sei, weder ungerecht zu handeln, noch Ungerechtes zu vergelten, noch sich gegen Böses, das man erleidet, durch Vergeltung von Bösem zu wehren, - oder ob du abstehen und mit diesem ersten Satz nichts gemein haben willst! Denn ich bin nicht nur schon seit langem, sondern auch jetzt noch dieser Meinung; du aber, wenn du etwa anderer Meinung geworden bist, spricht es aus und belehren ich. Bleibst du aber bei unseren Grundsätzen so höre nun weiter.
KR: Allerdings bleibe ich dabei und teile deine Meinung. Also sprich nur!
SO: Ich spreche also weiter oder frage vielmehr: Muss einer dem, worüber er mit einem anderen übereingekommen ist, dass es gerecht sei, nachkommen, oder darf er ihm untreu werden?
KR: Er muss ihm nachkommen.
ΣΩ. Ἐκ τούτων δὴ ἄθρει. ἀπιόντες ἐνθένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν πότερον κακῶς τινας ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα οὓς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν, οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν, ἢ οὔ;
ΚΡ. Οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι πρὸς ὃ ἐρωτᾷς· οὐ γὰρ ἐννοῶ.
ΣΩ. Ἀλλ' ὧδε σκόπει. εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ' ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο· "Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ, ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται;" τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι "Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν;" ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν;
ΚΡ. Ταῦτα νὴ Δία, ὦ Σώκρατες.
11 SO: Von hier aus fasse es nun genau ins Auge! Wenn wir, ohne des Staates Zustimmung erlangt zu haben, (50) von hier weggehen, handeln wir da schlecht oder nicht gegen irgendwelche, und zwar gerade gegen solche, die es am wenigsten verdienen, und bleiben wir da dem getreu, worüber wir übereingekommen sind, dass es gerecht sei, oder nicht?
KR: Ich weiß auf das, was zu fragst, meint Sokrates, nicht zu antworten. Denn ich verstehe es nicht.
SO: Nun, Erwäge es einmal so! Gesetzt, es kämen in dem Augenblick, da wir im Begriffe wären, von hier auszubrechen, oder wie man es heißen will, die Gesetze und das Gemeinwesen des Staates, träten uns in den Weg und fragten: "Sage mir, Sokrates, was hast du im Sinn zu tun? Ist es etwa anderes, worauf du mit der Tat, die du beabsichtigst, sinnst, als uns, die Gesetze, zu Grunde zu richten, und den Staat, so viel an dir liegt? Oder meinst du, es sei möglich, dass ein Staat noch bestehe, und nicht schon gänzlich zerrüttet sei, in dem die gerichtlichen Entscheidungen keine Kraft haben und von Privatpersonen unwirksam gemacht und untergraben werden?" Was werden wir, mein Kriton, zu diesem und anderem dergleichen sagen? Denn gewiss vieles könnte einer, zumal wenn er ein Redner wäre, zu Gunsten jenes zu Grunde gerichteten Gesetzes vorbringen, das verordnet, dass die von den Gerichten gefällten Entscheidungen in Wirksamkeit treten sollen. Oder werden wir zu Ihnen sagen: "Der Staat hat aber ungerecht gegen uns gehandelt und den Prozess nicht richtig entschieden!" - Wollen wir das sagen oder was sonst?
KR: Das, beim Zeus, Sokrates.

ΣΩ. Τί οὖν ἂν εἴπωσιν οἱ νόμοι· "Ὦ Σώκρατες, ἦ καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε καὶ σοί, ἢ ἐμμενεῖν ταῖς δίκαις, αἷς ἂν ἡ πόλις δικάζῃ;" εἰ οὖν αὐτῶν θαυμάζοιμεν λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν ὅτι· "Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι. φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δι' ἡμῶν ἔλαβε τὴν μητέρα σου ὁ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέν σε; φράσον οὖν, τούτοις ἡμῶν, τοῖς νόμοις τοῖς περὶ τοὺς γάμους, μέμφῃ τι ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν;" "Οὐ μέμφομαι," φαίην ἄν. "Ἀλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου τροφήν τε καὶ παιδείαν, ἐν ᾗ καὶ σὺ ἐπαιδεύθης; ἢ οὐ καλῶς προσέταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν;" "Καλῶς," φαίην ἄν. "Εἶεν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένου τε καὶ ἐξετράφης καὶ ἐπαιδεύθης, ἔχοις ἂν εἰπεῖν πρῶτον μέν, ὡς οὐχὶ ἡμέτερος ἦσθα καὶ ἔκγονος καὶ δοῦλος, αὐτός τε καὶ οἱ σοὶ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, ἆρ' ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ' ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου ἦν τὸ δίκαιον καὶ πρὸς δεσπότην, εἴ σοι ὢν ἐτύγχανεν, ὥστε, ἅπερ πάσχοις, ταῦτα καὶ ἀντιποιεῖν, οὔτε κακῶς ἀκούοντα ἀντιλέγειν οὔτε τυπτόμενον ἀντιτύπτειν οὔτε ἄλλα τοιαῦτα πολλά· πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ἐξέσται σοι, ὥστε, ἐάν σε ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖς ἀπολλύναι δίκαιον ἡγούμενοι εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμᾶς τοὺς νόμους καὶ τὴν πατρίδα καθ' ὅσον δύνασαι ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ φήσεις ταῦτα ποιῶν δίκαια πράττειν, ὁ τῇ ἀληθείᾳ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελόμενος; ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέν σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ πείθειν ἢ ποιεῖν, ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προστάττῃ παθεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάντε τύπτεσθαι ἐάντε δεῖσθαι, ἐάντε εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωθησόμενον ἢ ἀποθανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον, ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἢ πείθειν αὐτήν, ᾗ τὸ δίκαιον πέφυκε,· βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα;" τί φήσομεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἀληθῆ λέγειν τοὺς νόμους ἢ οὔ;
ΚΡ. Ἔμοιγε δοκεῖ.

12 SO: Und nun, wenn die Gesetze sprechen: "aber, Sokrates, ist denn das die Übereinkunft zwischen uns und dir, und nicht vielmehr das, dass du dich bei den Entscheidungen beruhigen wolltest, die einmal der Staat fällt?" - Würden wir uns dann über das, was sie sagen, wundern, so dürften sie vielleicht so fortfahren: "O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln: Sag an, welche Beschwerde hast du gegen uns und den Staat, dass du beabsichtigst, uns zu Grunde zu richten? Haben wir nicht fürs erste dich geboren und hat nicht durch uns dein Vater deine Mutter bekommen und dir das Leben gegeben? Sprich also, hast du an jenen von uns Gesetzen, an denen über die Ehen, etwas zu tadeln, dass sie nicht gut beschaffen wären?" - "Ich habe nichts daran zu tadeln," müsste ich wohl sagen. - "Aber an denen über Ernährung und Erziehung des Geborenen, nachdem denen auch du erzogen worden bist? Oder war es von denen unter uns Gesetzen, die hierüber bestehen, nicht schön, eine Verordnung zu geben, die es deinem Vater zur Pflicht machte, dich in der Musik und Gymnastik zu erziehen?" - "Ganz schön," müsste ich wohl erwidern. - "Gut. Nachdem du aber geboren, aufgenährt und erzogen worden bist, könntest du da wohl fürs erste behaupten, dass du nicht der unsrige seist, unser Erzeugter und Knecht, du selbst ebenso gut wie deine Vorfahren? Und wenn nun dem so ist, meinst du wohl, es bestehe Gleichheit des Rechts zwischen dir und uns, und meinst wohl, das, was wir etwa dir zu tun beabsichtigen, dürftest du von Rechts wegen uns wiedertun? Oder sollte zwar gegenüber deinem Vater und deinem Herrn, wenn du einen gehabt hast, dir keine Gleichheit des Rechts zustehen, so dass du, was du von diesen zu leiden hättest, ihnen etwa auch wiedertun dürftest, dass du also, wenn du gescholten wirst, nicht wieder schelten, noch, wenn du geschlagen wirst, wieder schlagen darfst, (51) und vieles andere dergleichen, - gegen das Vaterland aber und gegen die Gesetze sollte dir das freistehen, so dass, wenn wir beabsichtigten, dich, weil wir es für gerecht halten, zu Grunde zu richten, nun auch du uns, die Gesetze und das Vaterland, soweit es nur in deinen Kräften steht, zu Grunde zu richten beabsichtigen darfst und dabei behaupten, du handeltest mit diesem Tun gerecht, du, der sich in Wahrheit der Tugend befleißigen will? Oder steht es so mit deiner Weisheit, dass es dir entgangen ist, dass teuerer als Mutter und Vater und alle übrigen Vorfahren das Vaterland ist, und ehrwürdiger und heiliger und höher gehalten sowohl bei den Göttern als bei denjenigen Menschen, die Vernunft haben, und dass man ein Vaterland, wenn es zürnt, ehren und ihm nicht noch weit mehr nachgehen und gute Worte bieten muss als einem Vater, und dass man es entweder eines Besseren überzeugen oder, was es gebietet, tun und, wenn es etwas zu leiden auferlegt, es erleiden muss, ohne sich zu streuben, gleichviel ob man Schläge bekommt oder in Fesseln gelegt oder, wenn es zum Krieg ruft, verwundet oder getötet wird, - dass man also das alles tun muss und das Recht es so fordert? Und dass man ja nicht weichen, noch sich zurückziehen, noch seinen Posten verlassen darf, sondern, sowohl im Krieg als vor dem Gericht und überall, so handeln muss, wie es der Staat und das Vaterland fordert, oder sie von dem überzeugen muss, was dem Recht gemäß wäre; dass aber Gewalt brauchen schon gegen Mutter und Vater eine Sünde ist, noch weit mehr aber als gegen diese - gegen das Vaterland?" - Was sollen wir hier zu sagen, mein Kriton? Ist, was die Gesetze sprechen, wahr oder nicht?
KR: Mir wenigstens scheint es so.
ΣΩ. "Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες," φαῖεν ἂν ἴσως οἱ νόμοι, "εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς γάρ σε γεννήσαντες, ἐκθρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες ἁπάντων, ὧν οἷοί τ' ἦμεν, καλῶν σοὶ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν τῷ ἐξουσίαν πεποιηκέναι Ἀθηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασθῇ καὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, ᾧ ἂν μὴ ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι, ὅποι ἂν βούληται. καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων ἐμποδών ἐστιν οὐδ' ἀπαγορεύει, ἐάντε τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν ἰέναι, εἰ μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλις, ἐάντε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, <μὴ> ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ. ὃς δ' ἂν ὑμῶν παραμείνῃ, ὁρῶν, ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε δίκας δικάζομεν καὶ τἇλλα τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῳ ἡμῖν, ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν, ποιήσειν ταῦτα, καὶ τὸν μὴ πειθόμενον τριχῇ φαμεν ἀδικεῖν, ὅτι τε γεννηταῖς οὖσιν ἡμῖν οὐ πείθεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, καὶ ὅτι ὁμολογήσας ἡμῖν πείσεσθαι οὔτε πείθεται οὔτε πείθει ἡμᾶς, εἰ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, προτιθέντων ἡμῶν καὶ οὐκ ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν, ἃ ἂν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέντων δυοῖν θάτερα, ἢ πείθειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα ποιεῖ. 13 SO: "Überlege also, Sokrates," würden dann vielleicht die Gesetze sagen, "ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst. Denn wir, die wir dich erzeugt, aufgenährt, erzogen, und alles Schöne, was wir nur vermocht haben, dir und sämtlichen anderen Bürgern mitgeteilt haben, tun trotzdem jedem Athener der Lust hat, dadurch, dass wir ihm die Freiheit dazu einräumen, kund, dass es ihm, nachdem er unter die Bürger eingereiht ist, und die Verhältnisse im Staat und uns, die Gesetze, kennengelernt hat, wofern sie ihm nicht gefallen, freistehe, das, was sein ist, zu nehmen und fortzugehen, wohin er Lust hat; auch legt keines von uns Gesetzen ein Hindernis in den Weg, noch spricht es, wenn jemand von euch in eine Pflanzstadt gehen - wofern wir und der Staat ihm nicht gefallen - oder anderswohin ziehen und sich dort niederzulassen will, ein Verbot aus, mit seinem Eigentum dahin zu gehen, wohin er will. Wer aber von euch dableibt, während er sieht, auf welche Art wir die Prozesse entscheiden und die übrigen Angelegenheiten des Staates verwalten, von dem behaupteten wir denn, dass er mit uns tatsächlich darüber übereingekommen sei, das, was wir verlangen, zu tun, und von ihm, der nicht gehorcht, behaupten wir, dass er in dreifacher Hinsicht ungerecht handelt: weil er uns nicht gehorcht als seinen Erzeugern und dann als seinen Ernährern, und weil er, obgleich er übereingekommen ist, uns zu gehorchen, doch weder gehorcht noch auch uns eines Besseren überzeugt, wenn wir etwas nicht gut machen, (52) und er, während wir doch nur anbieten und nicht auf harte Weise befehlen, das zu tun, was wir verlangen, während wir ihm vielmehr freistellen, entweder uns anders zu überzeugen oder es zu tun, doch keines von beiden tut."
ταύταις δή φαμεν καὶ σέ, ὦ Σώκρατες, ταῖς αἰτίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις, ἃ ἐπινοεῖς, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναίων σέ, ἀλλ' ἐν τοῖς μάλιστα." εἰ οὖν ἐγὼ εἴποιμι· "Διὰ τί δή;" ἴσως ἄν μου δικαίως καθάπτοιντο λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μάλιστα Ἀθηναίων ἐγὼ αὐτοῖς ὡμολογηκὼς τυγχάνω ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἂν ὅτι· Ὦ Σώκρατες, μεγάλα ἡμῖν τούτων τεκμήριά ἐστιν, ὅτι σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσκομεν καὶ ἡ πόλις· οὐ γὰρ ἄν ποτε τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι διαφερόντως ἤρεσκεν, καὶ οὔτ' ἐπὶ θεωρίαν πώποτ' ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς Ἰσθμόν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος, οὔτε ἄλλην ἀποδημίαν ἐποιήσω πώποτε ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, οὐδ' ἐπιθυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδὲ ἄλλων νόμων ἔλαβεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν καὶ ἡ ἡμετέρα πόλις· οὕτω σφόδρα ἡμᾶς ᾑροῦ καὶ ὡμολόγεις καθ' ἡμᾶς πολιτεύσεσθαι, τά τε ἄλλα καὶ παῖδας ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι τῆς πόλεως. ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιχειρεῖς, τότε ἑκούσης ποιῆσαι. σὺ δὲ τότε μὲν ἐκαλλωπίζου ὡς οὐκ ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεθνάναι σε, ἀλλὰ ᾑροῦ, ὡς ἔφησθα, πρὸ τῆς φυγῆς θάνατον· νῦν δὲ οὔτ' ἐκείνους τοὺς λόγους αἰσχύνῃ, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐντρέπῃ, ἐπιχειρῶν διαφθεῖραι, πράττεις τε, ἅπερ ἂν δοῦλος ὁ φαυλότατος πράξειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς συνθήκας τε καὶ τὰς ὁμολογίας, καθ' ἃς ἡμῖν συνέθου, πολιτεύεσθαι. πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ' αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν φάσκοντές σε ὡμολογηκέναι πολιτεύσεσθαι καθ' ἡμᾶς ἔργῳ ἀλλ' οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληθῆ." τί φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν;
ΚΡ. Ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες.
ΣΩ. "Ἄλλο τι οὖν," ἂν φαῖεν, "ἢ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑπὸ ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηθεὶς οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀναγκασθεὶς βουλεύσασθαι, ἀλλ' ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα, ἐν οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσκομεν ἡμεῖς μηδὲ δίκαιαι ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε Λακεδαίμονα προῃροῦ οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάστοτε φῂς εὐνομεῖσθαι, οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐδὲ τῶν βαρβαρικῶν, ἀλλὰ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ χωλοί τε καὶ τυφλοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι· οὕτω σοι διαφερόντως τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις τε καὶ ἡμεῖς οἱ νόμοι δῆλον ὅτι· τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις; ἐὰν ἡμῖν γε πείθῃ, ὦ Σώκρατες· καὶ οὐ καταγέλαστός γε ἔσῃ ἐκ τῆς πόλεως ἐξελθών.
14 "Und diese Vorwürfe, behaupten wir, werden auch dich, o Sokrates, treffen, wofern du das tun wirst, was du im Sinne hast, und zwar dich nicht im kleinsten Maße unter den Athenern, sondern im größten."
Wenn ich nun erwidern wollte: "Weshalb denn doch?", so würden sie mich wohl mit gutem Recht anfahren und sagen, dass unter den Athenern gerade ich ganz besonders mit ihnen jene Übereinkunft getroffen habe. Sie würden nämlich etwa sagen: "O Sokrates, es stehen uns starke Beweisgründe dafür zu Gebot, dass sowohl wir als dieser Staat dir wohl gefallen haben. Denn du hättest gewiss deine Wohnung nicht ganz vorzugsweise vor allen übrigen Athenern in ihm, wenn er dir nicht ganz vorzugsweise gefiele. Weder zu einem Festzug bist du ja jemals aus der Stadt gekommen, ausgenommen einmal zu den Isthmien, noch irgend anderswohin, wenn es nicht zu einem Feldzug geschah, noch hast du jemals eine Reise gemacht, wie andere junge Leute, noch hat dich auch die Lust angewandelt, einen anderen Staat und andere Gesetze kennenzulernen, sondern wir und unser Staat waren dir ganz genug. So ganz und gar hast du uns dir auserkoren, hast du die Übereinkunft gemacht, uns gemäß als Bürger dieses Staates zu leben, hast auch, um von anderem nicht zu reden, Kinder in ihm erzeugt, als einem Staat, der dir wohlgefiel. Ferner stand es dir in dem Prozess selbst frei, wenn du wolltest, einen Antrag auf Verbannung zu stellen, und somit das, was du jetzt gegen den Willen des Staates beabsichtigst, mit seinem Willen zu tun, du aber hast damals den Spröden gemacht, als wärest du gar nicht unzufrieden, wenn du sterben müsstest, sondern hast, nach dem, was du sagtest, den Tod der Verbannung vorgezogen. Jetzt aber schämst du dich weder jener Worte noch kehrst du dich etwas an uns Gesetzen, indem du uns zu untergraben versuchst und tust, was nur der nichtswürdigste Sklave tun könnte, indem du versuchst auszubrechen, ganz gegen die Verträge und Übereinkünfte, nach denen du als Bürger zu leben versprochen hast. - Für erste also stehe uns eben darüber Rede, ob wir recht haben oder nicht, wenn wir behaupten, dass du durch die Tat, nicht durch bloßes Wort, dahin übereingekommen bist, uns gemäß als Bürger zu leben?" - Was wollen wir hier zu sagen, Kriton, müssen wir es nicht durchaus zugeben?
KR: Notwendig, meint Sokrates.
SO: "Nicht wahr," würden Sie sagen, "du übertrittst also die Verträge und Übereinkünfte mit uns, während du sie doch ungezwungen eingegangen bist, während du nicht getäuscht, noch auch in kurzer Frist zur Fassung deines Entschlusses gezwungen worden bist, sondern siebzig Jahre Zeit dazu hattest, in deren Verlauf es dir frei stand, wegzugehen, wenn wir dir nicht gefielen und die Übereinkünfte dir nicht gerecht zu sein schienen. Du aber hast weder Lakedaimon vorgezogen, noch Kreta, von denen du doch bei jeder Gelegenheit sagst, dass sie nach guten Gesetzen regiert werden, noch irgendeinen anderen der hellenischen und barbarischen Staaten, sondern hast dich aus dieser Stadt weniger entfernt (53) als die Lahmen und Blinden und andere Krüppel. So ganz vorzugsweise unter den übrigen Athenern hast du an diesem Staat Gefallen gefunden und offenbar damit an uns Gesetzen. Denn wem könnte wohl ein Staat ohne Gesetze gefallen? Jetzt aber wolltest du nicht bei dem, worüber wir übereingekommen sind, bleiben? Gewiss doch, wenn du uns Gehör schenkst, o Sokrates, und dann wirst du dich mit deinem Weggehen aus der Stadt auch nicht lächerlich machen."
"Σκόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς καὶ ἐξαμαρτάνων τι τούτων τί ἀγαθὸν ἐργάσῃ σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ σου οἱ ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηθῆναι τῆς πόλεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι δῆλον· αὐτὸς δὲ πρῶτον μέν, ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἔλθῃς, ἢ Θήβαζε ἢ Μέγαράδε - εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι - πολέμιος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων πολιτείᾳ, καὶ ὅσοιπερ κήδονται τῶν αὑτῶν πόλεων ὑποβλέψονταί σε διαφθορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων, καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικασταῖς τὴν δόξαν, ὥστε δοκεῖν ὀρθῶς τὴν δίκην δικάσαι· ὅστις γὰρ νόμων διαφθορεύς ἐστιν, σφόδρα που δόξειεν ἂν νέων γε καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφθορεὺς εἶναι. πότερον οὖν φεύξῃ τάς τε εὐνομουμένας πόλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς κοσμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντι ἆρα ἄξιόν σοι ζῆν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις καὶ ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος - τίνας λόγους, ὦ Σώκρατες; ἢ οὕσπερ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείστου ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὰ νόμιμα καὶ οἱ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; οἴεσθαί γε χρή. ἀλλ' ἐκ μὲν τούτων τῶν τόπων ἀπαρεῖς, ἥξεις δὲ εἰς Θετταλίαν παρὰ τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος; ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία, καὶ ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος, ἢ διφθέραν λαβὼν ἢ ἄλλα, οἷα δὴ εἰώθασιν ἐνσκευάζεσθαι οἱ ἀποδιδράσκοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας· ὅτι δὲ γέρων ἀνήρ, σμικροῦ χρόνου τῷ βίῳ λοιποῦ ὄντος ὡς τὸ εἰκός, ἐτόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιθυμεῖν ζῆν, νόμους τοὺς μεγίστους παραβάς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; ἴσως, ἂν μή τινα λυπῇς· εἰ δὲ μή, ἀκούσῃ, ὦ Σώκρατες, πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ βιώσῃ πάντας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων - τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ, ὥσπερ ἐπὶ δεῖπνον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θετταλίαν; λόγοι δὲ ἐκεῖνοι οἱ περὶ δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν ἔσονται; ἀλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκθρέψῃς καὶ παιδεύσῃς; τί δέ; εἰς Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν θρέψεις τε καὶ παιδεύσεις, ξένους ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτο ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον θρέψονται καὶ παιδεύσονται μὴ συνόντος σοῦ αὐτοῖς; οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ ἐπιμελήσονται αὐτῶν. πότερον ἐὰν μὲν εἰς Θετταλίαν ἀποδημήσῃς, ἐπιμελήσονται, ἐὰν δὲ εἰς Ἅιδου ἀποδημήσῃς, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τι ὄφελος αὐτῶν ἐστιν τῶν σοι φασκόντων ἐπιτηδείων εἶναι, οἴεσθαί γε χρή. 15 "Denn überlege nur, wenn du das übertrittst und dich in etwas dagegen verfehlst, was für Gutes wirst du dir selbst oder deinen Freunden dadurch bereiten? Denn dass deine Freunde in die Gefahr geraten, auch selbst fliehen zu müssen und ihrer Vaterstadt beraubt zu werden oder ihr Vermögen einzubüßen, ist so ziemlich gewiss. Du selbst aber, wenn du vorerst in eine der nächstgelegenen Städte dich begibst, nach Theben oder Megara, - denn beide werden nach guten Gesetzen regiert, - wirst du als Feind ihrer Verfassung kommen, o Sokrates; und alle, denen ihr eigener Staat am Herzen liegt, werden dich argwöhnisch betrachten, indem sie dich für einen Verderber der Gesetze halten, und du wirst nur die deinen Richtern günstige Meinung bestärken, so dass man glauben wird, sie hätten in deinem Prozess recht gerichtet. Denn von dem, der ein Verderber der Gesetze ist, kann man wohl sicher annehmen, dass er auch ein Verderber unverständiger junger Leute sei. Wirst du daher etwa die Staaten mit guten Gesetzen und unter den Menschen die ordentlichsten gar meiden wollen? Aber wenn du das tun willst, wird es dir noch der Mühe wert sein zu leben? Oder willst du dich diesen doch nähern und dich nicht schämen, mit ihnen dich zu unterreden, - aber dann, über welche Gegenstände, o Sokrates? Etwa die hier, darüber dass die Tugend und die Gerechtigkeit für die Menschen den höchsten Wert haben und das Gesetzliche und die Gesetze? Und du meinst nicht, dass dieses Treiben des Sokrates dann widerlich erscheinen werde? Man muss es ja meinen. Allein du wirst dich wohl aus diesen Gegenden entfernen, und nach Thessalien begeben zu den Gastfreunden des Kriton. Denn dort ist die Unordnung und Zügellosigkeit zu Hause, und ohne Zweifel würden sie mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist in irgendeiner Verkleidung, entweder eine Tierhaut umgeworfen, oder wie sich sonst die Ausbrechenden zu verkleiden pflegen, und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt. Dass aber du, ein greiser Mann, dem aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch eine kleine Zeit zum Leben übrig bleibt, dich nicht gescheut hast, so gierig dich ans Leben zu hängen, unter Übertretung der wichtigsten Gesetze, wird wohl niemand darüber etwas sagen? Vielleicht, wenn du niemanden kränkst; im anderen Fall aber wirst du, o Sokrates, vieles, was deiner unwürdig ist, zu hören bekommen. Untertänig daher gegen jedermann und wie ein Knecht wirst du leben, - und dabei was anderes tun, als es dir hier wohlsein lassen in Thessalien, wie einer der zum Schmausen nach Thessalien gereist ist? Jene Reden aber, die über die Gerechtigkeit und die übrige Tugend, wo werden uns die bleiben? (54)
Doch, um deiner Kinder willen wünschst du zu leben, um sie zu versorgen und zu erziehen? - Wieso? Wirst du sie nach Thessalien wegführen, um sie zu versorgen und zu erziehen, und sie zu Fremdlingen machen, damit sie auch diesen Genuss noch von dir haben? Nun, das zwar nicht, - aber werden sie, indem sie hier versorgt werden, wohl besser versorgt und erzogen werden, wenn du nur lebst, obgleich du nicht bei ihnen bist? Denn deine Freunde werden sich ihrer annehmen. Also wie, wenn du nach Thessalien gewandert ist, werden sie sich ihrer annehmen, wenn du aber zum Hades gewandert bist, sollten sie sich ihrer nicht annehmen? Gewiss, wenn anderes diejenigen, die sich für deine Freunde ausgeben, irgendetwas nütze sind, muss man das doch von ihnen glauben."
"Ἀλλ', ὦ Σώκρατες, πειθόμενος ἡμῖν τοῖς σοῖς τροφεῦσι μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ ζῆν μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς Ἅιδου ἐλθὼν ἔχῃς πάντα ταῦτα ἀπολογήσασθαι τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσιν· οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄμεινον εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί, οὔτε ἐκεῖσε ἀφικομένῳ ἄμεινον ἔσται. ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ' ἡμῶν τῶν νόμων ἀλλὰ ὑπ' ἀνθρώπων· ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας, τὰς σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ συνθήκας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους, οὓς ἥκιστα ἔδει, σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ σοι χαλεπανοῦμεν ζῶντι, καὶ ἐκεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ἅιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες, ὅτι καὶ ἡμᾶς ἐπεχείρησας ἀπολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πείσῃ Κρίτων ποιεῖν, ἃ λέγει, μᾶλλον ἢ ἡμεῖς." 16 "So folge denn uns, o Sokrates, deinen Ernährern, und achte weder Kinder noch Leben, noch irgendetwas sonst teurer als das, was gerecht ist, damit du, wenn du in den Hades kommst, dich vor den dort Waltenden über alles dies verantworten kannst. Denn es scheint weder hier oben besser oder gerechter oder frömmer zu sein, dein Vorhaben auszuführen, so wenig für dich als für jemand sonst unter den Deinigen, noch wird es für dich besser sein, wenn du dorthin gelangt bist. Nun, du gehst zwar jetzt hin, wenn du hingehst, als einer, der - nicht von uns Gesetzen, sondern von Menschen - Unrecht erlitten hat; gehst du aber also schmählich fort von hier, nachdem du das Unrecht und die böse Tat erwidert hast, nachdem du deine Übereinkünfte und Verträge mit uns übertreten und denen Böses zugefügt hast, denen du es am wenigsten solltest, nämlich dir selbst, den Freunden, dem Vaterland und uns, so werden nicht nur wir, solange du noch lebst, dir zürnen, sondern auch unsere dortigen Brüder, die Gesetze im Hades, werden dich nicht freundlich aufnehmen, weil sie wissen, dass du schon uns zu Grunde zu richten beabsichtigt hast, so viel an dir lag. Lass dich also nicht von Kriton überreden, zu tun, was er sagt, sondern lieber von uns!"
Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσθι, ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν· ἀλλὰ ἴσθι, ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν, λέγε.
ΚΡ. Ἀλλ', ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω λέγειν.
ΣΩ. Ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται.
17 Glaube mir nur ja, mein lieber Freund Kriton, mir ist, als ob ich das wirklich hörte. Wie es den korybantisch Verzückten ist, als ob sie die Flöten hörten, so klingt auch in mir der Schall dieser Reden und macht, dass ich andere nicht hören kann. Also glaube mir, nach dem, wie es mir jetzt eben ist, wirst du, wenn du etwas dagegen sagen willst, vergeblich reden. Gleichwohl, wenn du meinst, es mit Erfolg tun zu können, so sage es!
KR: Nun, mein Sokrates, ich weiß nichts zu sagen.
SO: So lass es denn, Kriton, und wir wollen so handeln, da uns der Gott so leitet.
zur folgenden Datei Übersetzung nach Georgii neu bearbeitet
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Platon" und "Kriton"
Literatur:
zu "Platon" und "Kriton"
2636
Gigon, O.
Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte
Bern (Francke) 1947

50
Harder, R.
Herodot 1,8,3. Plato und Athen. Platos Kriton.
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960; in: Marg (Hg.): Herodot, WBG 1965 (WdF)

2638
Harder, Richard
Platos Kriton
Berlin (Weidmann) 1934

2635
Platon
Platons Apologie Kriton und die Rahmenpartie des Phaidon : mit einer philosophisch-propaedeutischen Einführung in die Platonlektüre und in die vorsokratische Philosophie
Frankfurt am Main (Hirschgraben) 1952

2634
Platon / Guardini, Romano
Der Tod des Sokrates : eine Interpretation der platonischen Schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon
Godesberg 1947; Mainz,... ( Matthias-Grünewald-Verl. ) 1987

2652
Platon / Kiefer
Platons Apologie, Kriton, ins Deutsche übertagen v. Otto Kiefer
Jena: Diederichs 1925

2633
Platon / Müller, A.
Apologie und Kriton, nebst Abschnitten aus Phaidon / Platon. Eingel. und komment. von Armin Müller Teil: : Text
Münster (Aschendorff, ISBN: 3-402-02224-9)

2651
Platon / Rösiger
Apologie und Kriton. Platons Apologie und Kriton,nebst Abschnitten aus dem Phaidon und Symposion, hrsg. von Ferdinand Rösiger
Leipzig, u.a.: Teubner

2650
Platon / Rufener
Die Werke des Aufstiegs. Apologie, Kriton, Gorgias, Menon. Neu übertr. von Rudolf Rufener
Zürich: Artemis-Verl. 1948

2637
Schindler, P.
Der Lehrer der alten Sprachen (Interpretation von Kriton I und XII)
Stuttgart (Klett) 1950 [S.169-181]

2642
Unruh, Peter
Sokrates und die Pflicht zum Rechtsgehorsam, eine Analyse von Platons "Kriton"
Baden-Baden: Nomos (Studien zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 26) 2000


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/plat/krit43.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 09:41