Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Herodot 1,206-214: Tomyris - Kyros' Tod

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 

 


(1,205)  Ἦν δέ, τοῦ ἀνδρὸς ἀποθανόντος, γυνὴ τῶν Μασσαγετέων βασίλεια· Τόμυρίς οἱ ἦν οὔνομα. Ταύτην πέμπων ὁ Κῦρος ἐμνᾶτο, τῷ λόγῳ θέλων γυναῖκά μιν ἔχειν. Ἡ δὲ Τόμυρις, συνιεῖσα οὐκ αὐτήν μιν μνώμενον ἀλλὰ τὴν Μασσαγετέων βασιληίην, ἀπείπατο τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ μετὰ τοῦτο, ὥς οἱ δόλῳ οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ τὸν Ἀράξην ἐποιέετο ἐκ τοῦ ἐμφανέος ἐπὶ τοὺς Μασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας τε ζευγνὺς ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρατῷ καὶ πύργους ἐπὶ πλοίων τῶν διαπορθμευόντων τὸν ποταμὸν οἰκοδομεόμενος. 

Es war aber ein Weib Königin der Massageten, nachdem ihr Mann gestorben war, ihr Name war Tomyris. Zu dieser sandte Kyros und warb um sie, dem Vorgeben nach, wie wenn er sie zu seinem Weib haben wollte. Tomyris aber, welche wohl merkte, dass er nicht um sie werbe, sondern um das Königtum der Massageten, wies seinen Antrag ab. Darauf rückte Kyros, als ihm die List nicht geglückt war, an den Araxes und begann ganz offen einen Feldzug gegen die Massageten, indem er eine Brücke über den Fluss anlegte, um sein Heer über den Fluss zu setzen, und  Türme auf den Schiffen, die über den Fluss fahren sollten, bauen ließ. 
(1,206) Ἔχοντι δέ οἱ τοῦτον τὸν πόνον πέμψασα ἡ Τόμυρις κήρυκα ἔλεγε τάδε· "Ὦ βασιλεῦ Μήδων, παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις· οὐ γὰρ ἂν εἰδείης εἴ τοι ἐς καιρὸν ἔσται ταῦτα τελεόμενα· παυσάμενος δὲ βασίλευε τῶν σεωυτοῦ καὶ ἡμέας ἀνέχεο ὁρέων ἄρχοντας τῶν περ ἄρχομεν. Οὐκ ὦν ἐθελήσεις ὑποθήκῃσι τῃσίδε χρᾶσθαι, ἀλλὰ πάντως μᾶλλον ἢ δι' ἡσυχίης εἶναι· σὺ δὲ εἰ μεγάλως προθυμέαι Μασσαγετέων πειρηθῆναι, φέρε, μόχθον μὲν τὸν ἔχεις ζευγνὺς τὸν ποταμὸν ἄφες, σὺ δὲ ἡμέων ἀναχωρησάντων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τριῶν ἡμερέων ὁδὸν διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην. Εἰ δ' ἡμέας βούλεαι ἐσδέξασθαι μᾶλλον ἐς τὴν ὑμετέρην, σὺ τὠυτὸ τοῦτο ποίεε." Ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Κῦρος συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους, συναγείρας δὲ τούτους ἐς μέσον σφι προετίθεε τὸ πρῆγμα, συμβουλευόμενος ὁκότερα ποιῇ. Τῶν δὲ κατὰ τὠυτὸ αἱ γνῶμαι συνεξέπιπτον κελευόντων ἐσδέκεσθαι Τόμυρίν τε καὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἐς τὴν χώρην. Als er mit dieser Arbeit beschäftigt war, schickte Tomyris einen Herold und ließ ihm Folgendes sagen: "König der Meder, lass ab von dem, was du jetzt so eifrig betreibst, denn du dürftest nicht wissen, ob es wirklich zum Nutzen enden wird. Lass ab und beherrsche dein Volk und sieh ruhig zu, dass wir über die herrschen, über die wir gebieten. Du wirst nun wohl diesem Rat nicht folgen wollen, sondern alles eher tun, als in Ruhe bleiben. Wenn dich aber so sehr gelüstet, es mit den Massageten zu versuchen, wohlan, spare dir die  Mühe, die du hast, über den Fluss eine Brücke zu schlagen; gehe herüber in dieses Land, nachdem wir von dem Fluss eine Strecke von drei Tagesreisen zurückgegangen sind; willst du aber lieber uns in dem Land aufnehmen, so tue du das selbe." Als Kyros dies gehört hatte, berief er die Ersten unter den Persern zusammen und legte ihnen dann, nachdem er sie versammelt hatte, die Sache vor, um mit ihnen zu beraten, was er tun solle. Ihre Ansichten fielen aber einstimmig dahin aus, dass sie ihm anrieten die Tomyris und ihr Heer in seinem Lande zu erwarten. 
(1,207,1) Παρεὼν δὲ καὶ μεμφόμενος τὴν γνώμην ταύτην Κροῖσος ὁ Λυδὸς ἀπεδείκνυτο ἐναντίην τῇ προκειμένῃ γνώμῃ, λέγων τάδε· "Ὦ βασιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι ὅτι, ἐπεί με Ζεὺς ἔδωκέ τοι, τὸ ἂν ὁρέω σφάλμα ἐὸν οἴκῳ τῷ σῷ, κατὰ δύναμιν ἀποτρέψειν. Τὰ δέ μοι παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε. (2) Εἰ μὲν ἀθάνατος δοκέεις εἶναι καὶ στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἂν εἴη πρῆγμα γνώμας ἐμὲ σοὶ ἀποφαίνεσθαι· εἰ δ' ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος καὶ σὺ εἶς καὶ ἑτέρων τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε ὡς κύκλος τῶν ἀνθρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων, περιφερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν. (3)  Ἤδη ὦν ἐγὼ γνώμην ἔχω περὶ τοῦ προκειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν ἢ οὗτοι. Εἰ γὰρ ἐθελήσομεν ἐσδέξασθαι τοὺς πολεμίους ἐς τὴν χώρην, ὅδε τοι ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνι. (4)  Ἑσσωθεὶς μὲν προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν· δῆλα γὰρ δὴ ὅτι νικῶντες Μασσαγέται οὐ τὸ ὀπίσω φεύξονται ἀλλ' ἐπ' ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι. Νικῶν δὲ οὐ νικᾷς τοσοῦτον ὅσον εἰ διαβὰς ἐς τὴν ἐκείνων νικῶν Μασσαγέτας ἕποιο φεύγουσι· τὠυτὸ γὰρ ἀντιθήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους ἐλᾷς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. (5) Χωρίς τε τοῦ ἀπηγημένου αἰσχρὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν Κῦρόν γε τὸν Καμβύσεω γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης. Νῦν ὦν μοι δοκέει διαβάντας προελθεῖν ὅσον ἂν ἐκεῖνοι ὑπεξίωσι, ἐνθεῦτεν δὲ τάδε ποιεῦντας πειρᾶσθαι ἐκείνων περιγενέσθαι. (6) Ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι, Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν τε Περσικῶν ἄπειροι καὶ καλῶν μεγάλων ἀπαθέες. Τούτοισι ὦν τοῖσι ἀνδράσι τῶν προβάτων ἀφειδέως πολλὰ κατακόψαντας καὶ σκευάσαντας προθεῖναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα, πρὸς δὲ καὶ κρητῆρας ἀφειδέως οἴνου ἀκρήτου καὶ σιτία παντοῖα· ποιήσαντας δὲ ταῦτα, ὑπολειπομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρότατον, τοὺς λοιποὺς αὖτις ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν ποταμόν. (7) Ἢν γὰρ ἐγὼ γνώμης μὴ ἁμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ τρέψονται [τε] πρὸς αὐτὰ καὶ ἡμῖν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις ἔργων μεγάλων." Aber der Lyder Kroisos, der zugegen war, missbilligte diese Ansicht, und legte eine andere, dieser entgegengesetzte in folgenden Worten vor: "König! Ich habe schon früher dir versprochen, da Zeus mich in deine Hände gegeben hat, alles Schlimme, was deinem Haus droht, wenn ich es gewahr werde, nach Kräften von dir abzuwenden. Mein Leiden, so bitter es auch war, ist mir zur Lehre geworden. Wenn du ein Unsterblicher zu sein glaubst, und über ein solches Heer zu gebieten wähnst, so wäre es wohl nicht nötig, meine Ansicht dir darzulegen. Hast du aber erkannt, dass auch du ein Mensch bist und über solche herrschst, die auch Menschen sind, so erkenne vor allem auch, dass ein Kreislauf der menschlichen Dinge besteht, der in seinem Umlauf nicht die selben Menschen stets das Glück genießen lässt. Nun habe ich über die vorliegende Sache gerade die umgekehrte Ansicht als die Perser. Wollen wir nämlich die Gegner in unserem Lande abwarten, so liegt darin für dich die Gefahr, dass du im Fall einer Niederlage dazu auch noch deine ganze Herrschaft verlierst. Denn es ist offenbar, dass die Massageten als Sieger nicht zurückfliehen, sondern gegen deine Länder ziehen werden. Bist du dagegen Sieger, so ist der Sieg nicht einmal so groß, als er im Fall eines Übergangs über den Fluss sein wird, wenn du als Sieger ihnen auf der Flucht folgst: denn ich nehme hier gleichmäßig dasselbe an, wie in jenem Fall, dass du nämlich nach einem Siege über die Gegner geradezu auf die Herrschaft der Tomyris losgehst. Aber auch außer dem eben Bemerkten wäre es schmählich und unerträglich, dass ein Kyros, des Kambyses Sohn, einem Weibe weiche und vor ihm sich aus dem Lande zurückziehe. Meine Ansicht geht nun dahin, dass wir über den Fluss setzen und so weit vorrücken, als jene etwa zurückweichen, und dass wir dann über jene Herr zu werden versuchen, indem wir es also anfangen. Wie ich erfahre sind die Massageten unkundig der persischen Güter und haben von all den Herrlichkeiten noch nichts gekostet. Lass also viele Schafe abschlachten und zurecht machen, ohne zu sparen, und lass solchen Männern in unserem Lager ein Mahl vorsetzen, lass überdies auch Krüge mit ungemischtem Wein und mancherlei Speisen reichlich herbeischaffen. Ist dies geschehen, so lass den schwächsten Teil des Heeres dort zurück und ziehe mit den übrigen Truppen wieder zurück an den Fluss. Denn wenn ich mich in meiner Ansicht nicht irre, so werden jene, wenn sie die vielen guten Dinge erblickt haben, sich denen zuwenden, und uns wird es dannnicht fehlen, großeTaten zu vollbringen. 
(1,208) Γνῶμαι μὲν αὗται συνέστασαν. Κῦρος δὲ μετεὶς τὴν προτέρην γνώμην, τὴν Κροίσου δὲ ἑλόμενος, προηγόρευε Τομύρι ἐξαναχωρέειν ὡς αὐτοῦ διαβησομένου ἐπ' ἐκείνην. Ἡ μὲν δὴ ἐξανεχώρεε κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα. Κῦρος δὲ Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας ἐσθεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύσῃ, τῷ περ τὴν βασιληίην ἐδίδου, καὶ πολλὰ ἐντειλάμενός οἱ τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἢν ἡ διάβασις ἡ ἐπὶ Μασσαγέτας μὴ ὀρθωθῇ, ταῦτα ἐντειλάμενος καὶ ἀποστείλας τούτους ἐς Πέρσας αὐτὸς διέβαινε τὸν ποταμὸν καὶ ὁ στρατὸς αὐτοῦ.  Diese Meinungen standen nun gegenüber. Kyros aber ließ die frühere Ansicht fallen und entschied sich für die des Kroisos. ; er forderte Tomyris auf, sich zurückzuziehen, da er gegen sie über den Fluss rücken werde. Diese nun zog sich zurück, wie sie anfangs versprochen hatte. Kyros aber befahl den Kroisos in die Hände seines Sohnes Kambyses, desselben, dem er das Königtum übergab, und gebot ihm dringend, Kroisos zu ehren und gut zu behandeln, wenn der Übergang gegen die Massageten nicht gut ausfalle. Mit diesem Auftrag schickte er beide zurück nach Persien und überschritt den Fluss, er selbst und sein Heer.
(1,209) Ἐπείτε δὲ ἐπεραιώθη τὸν Ἀράξην, νυκτὸς ἐπελθούσης εἶδε ὄψιν εὕδων ἐν τῶν Μασσαγετέων τῇ χώρῃ τοιήνδε· ἐδόκεε ὁ Κῦρος ἐν τῷ ὕπνῳ ὁρᾶν τῶν Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπει δὲ τῷ Ἀρσάμεος, ἐόντι ἀνδρὶ Ἀχαιμενίδῃ, ἦν τῶν παίδων Δαρεῖος πρεσβύτατος, ἐὼν τότε ἡλικίην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ οὗτος κατελέλειπτο ἐν Πέρσῃσι· οὐ γὰρ εἶχέ κω ἡλικίην στρατεύεσθαι. Ἐπεὶ ὦν δὴ ἐξηγέρθη ὁ Κῦρος, ἐδίδου λόγον ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος. Ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι ἡ ὄψις, καλέσας Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον εἶπε· "Ὕστασπες, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ ἥλωκε· ὡς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα, ἐγὼ σημανέω. Ἐμέο θεοὶ κήδονται καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπιφερόμενα· ἤδη ὦν ἐν τῇ παροιχομένῃ νυκτὶ εὕδων εἶδον τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὤμων πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν Ἀσίην, τῇ δὲ τὴν Εὐρώπην ἐπισκιάζειν. Οὐκ ὦν ἔστι μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος ταύτης οὐδεμία τὸ μὴ ἐκεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί. Σὺ τοίνυν τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας καὶ ποίεε ὅκως, ἐπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι καταστήσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον." Als er nun über den Araxes gegangen und die Nach angebrochen war, sah er, während er im Lande der Massageten schlief, folgenden Traum: Kyros glaubte im Traum, den ältesten Sohn des Hystaspes zu erblicken mit Flügeln an seinen Schultern; mit dem einen von ihnen überschattete er Asien, mit dem anderen Europa. Unter den Söhnen des Hystaspes, des Sohnes des Arsames aus dem Stamme der Achaimeniden war aber Dareios der älteste, der damals ungefähr zwanzig Jahre alt war und in Persien zurückgeblieben war, weil er noch nicht das Alter hatte, um mit ins Feld zu ziehen. Als nun Kyros erwacht war, dachte er bei sich über den Traum nach, und da ihm derselbe von Bedeutung zu sein schien, ließ er Hystaspes rufen, nahm ihn allein zur Seite und sprach: "Hystaspes, dein Sohn ist in bösen Anschlägen wider mich und meine Herrschaft ertappt worden. Ich weiß dies bestimmt und will es dir angeben. Für mich sorgen die Götter und zeigen mir alles vorher an, was mir widerfahren soll. In der vorausgegangenen Nacht sah ich Schlaf deinen ältesten Sohn; der hatte an seinen Schultern Flügel und überschattete mit dem einen Asien, mit dem anderen Europa. Nach diesem Traumgesicht ist es nun gar nicht anders möglich, als dass er einen Anschlag gegen mich plant. Darum begib dich aufs schnellste zurück nach Persien und sorge, dass du mir, wenn ich nach Unterwerfung dieses Volkes dorthin zurückkehre, deinen Sohn zur Untersuchung stellst.
(1,210) Κῦρος μὲν δοκέων οἱ Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε τάδε· τῷ δὲ ὁ δαίμων προέφαινε ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτῃ μέλλοι, ἡ δὲ βασιληίη αὐτοῦ περιχωρέοι ἐς Δαρεῖον. Ἀμείβεται δὴ ὦν ὁ Ὑστάσπης τοῖσδε· "Ὦ βασιλεῦ, μὴ εἴη ἀνὴρ Πέρσης γεγονὼς ὅστις τοι ἐπιβουλεύσει, εἰ δ' ἔστι, ἀπόλοιτο ὡς τάχιστα· ὃς ἀντὶ μὲν δούλων ἐποίησας ἐλευθέρους Πέρσας εἶναι, ἀντὶ δὲ ἄρχεσθαι ὑπ' ἄλλων ἄρχειν ἁπάντων. Εἰ δέ τίς τοι ὄψις ἀπαγγέλλει παῖδα τὸν ἐμὸν νεώτερα βουλεύειν περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσθαι αὐτῷ τοῦτο ὅ τι σὺ βούλεαι." Ὑστάσπης μὲν τούτοισι ἀμειψάμενος καὶ διαβὰς τὸν Ἀράξην ἤιε ἐς Πέρσας φυλάξων Κύρῳ τὸν παῖδα Δαρεῖον.  Diese Worte sprach Kyros in dem Glauben, Dareios stelle ihm nach, während die Gottheit ihm offenbaren wollte, dass er selbst an eben dieser Stelle sterben  und sein Königreich an Dareios übergeben werde. Hystaspes erwiderte darauf Folgendes: Möchte doch kein Perser geboren sein, der Anschläge gegen dich plant! Wenn es aber einen solchen gibt, so möge er alsbald des Todes sein; denn du hast die Perser aus Sklaven zu freien Männern gemacht, so dass sie nun über alle herrschen, statt von anderen beherrscht zu werden. Wenn aber ein Traumgesicht dir verkündet, dass mein Sohn Aufruhr gegen dich stiften will, so übergebe ich ihn dir, damit du mit ihm machst, was du willst. Nach dieser Antwort ging Hystaspes über den Araxes zurück in das Land der Perser, um seinen Sohn Dareios dem Kyros zu bewachen. 
(1,211) Κῦρος δὲ προελθὼν ἀπὸ τοῦ Ἀράξεω ἡμέρης ὁδὸν ἐποίεε τὰς Κροίσου ὑποθήκας. Μετὰ δὲ ταῦτα Κύρου τε καὶ Περσέων τοῦ καθαροῦ [τοῦ] στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπίσω ἐπὶ τὸν Ἀράξην, λειφθέντος δὲ τοῦ ἀχρηίου, ἐπελθοῦσα τῶν Μασσαγετέων τριτημορὶς τοῦ στρατοῦ τούς τε λειφθέντας τῆς Κύρου στρατιῆς ἐφόνευε ἀλεξομένους καὶ τὴν προκειμένην ἰδόντες δαῖτα, ὡς ἐχειρώσαντο τοὺς ἐναντίους, κλιθέντες ἐδαίνυντο, πληρωθέντες δὲ φορβῆς καὶ οἴνου ηὗδον. Οἱ δὲ Πέρσαι ἐπελθόντες πολλοὺς μέν σφεων ἐφόνευσαν, πολλῷ δ' ἔτι πλέονας ἐζώγρησαν, καὶ ἄλλους καὶ τὸν τῆς βασιλείης Τομύριος παῖδα, στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ οὔνομα ἦν Σπαργαπίσης. Kyros aber rückte von dem Araxes eine Tagesreise vorwärts und befolgte den Rat des Kroisos. Darauf zog er mit dem rüstigen Teil seines Heeres zurück zum Araxes und ließ den unbrauchbaren Teil zurück, gegen den der dritte Teil des Heeres der Massageten heranrückte und die von dem Heer des Kyros zurückgelassenen ungeachtet der Gegenwehr erschlug. Als sie dann das Mahl vor sich bereitet sahen, ließen sie sich nach dem Sieg über ihre Gegner nieder und schmausten. Dann schliefen sie von Speise und Wein gesättigt.  Da fielen die Perser über sie her und töteten viele von ihnen, noch mehr aber nahmen sie lebendig gefangen, unter anderen besonders auch den Sohn der Königin Tomyris, der Spargapises hieß und Feldherr der Massageten war.
(1,212) Ἡ δέ, πυθομένη τά τε περὶ τὴν στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ περὶ τὸν παῖδα, πέμπουσα κήρυκα παρὰ Κῦρον ἔλεγε τάδε· "Ἄπληστε αἵματος Κῦρε, μηδὲν ἐπαρθῇς τῷ γεγονότι τῷδε πρήγματι, εἰ ἀμπελίνῳ καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι μαίνεσθε οὕτως ὥστε κατιόντος τοῦ οἴνου ἐς τὸ σῶμα ἐπαναπλέειν ὑμῖν ἔπεα κακά, τοιούτῳ φαρμάκῳ δολώσας ἐκράτησας παιδὸς τοῦ ἐμοῦ, ἀλλ' οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν. Νῦν ὦν ἐμέο εὖ παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν λόγον· ἀποδούς μοι τὸν παῖδα ἄπιθι ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος, Μασσαγετέων τριτημορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας. Εἰ δὲ ταῦτα οὐ ποιήσεις, ἥλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μασσαγετέων δεσπότην, ἦ μέν σε ἐγὼ καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω." Als diese erfuhr, wie es ihrem Heer und ihrem Sohn ergangen war, sendete sie einen Herold zu Kyros und ließ ihm sagen: "Kyros, unersättlich an Blut, erhebe dich nicht zu sehr über diesen Vorfall, wenn du durch die Frucht der Rebe, mit der ihr euch voll trinkt und dann so rast, dass euch, wenn der Wein in euren Körper geht, böse Worte hochkommen, wenn du mit einem solche Mittel meinen Sohn überwältigt hast, aber nicht durch Waffengewalt. Nun gebe ich dir einen guten Rat, und nimm du ihn an: Gib mir meinen Sohn zurück und ziehe dann ohne Schaden aus diesem Land heim, nachdem du dem dritten Teil des Heeres der Massageten so schrecklich zugesetzt hast. Willst du dies aber nicht tun, so schwöre ich dir bei Helios, dem Herrn der Massageten: Ich will dich, so unersättlich du auch bist, mit Blut sättigen. 
(1,213) Κῦρος μὲν ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνενειχθέντων ἐποιέετο λόγον. Ὁ δὲ τῆς βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπίσης, ὥς μιν ὅ τε οἶνος ἀνῆκε καὶ ἔμαθε ἵνα ἦν κακοῦ, δεηθεὶς Κύρου ἐκ τῶν δεσμῶν λυθῆναι ἔτυχε, ὡς δὲ ἐλύθη τε τάχιστα καὶ τῶν χειρῶν ἐκράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν.  Als Kyros diese Worte hinterbracht wurden, beachtete er sie nicht. Spargapises aber, der Sohn der Königin Tomyris, erlangte, als ihn der Wein verlassen und er erkannt hatte, in welch schlimmer Lage er sich befand, durch seine Bitte von Kyros, dass er von seinen Fesseln befreit wurde. Sobald er aber befreit war und über seine Hände verfügen konnte, nahm er sich selbst das Leben.
(1,214) Καὶ δὴ οὗτος μὲν τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾷ. Τόμυρις δέ, ὥς οἱ Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς δύναμιν συνέβαλε Κύρῳ. Ταύτην τὴν μάχην, ὅσαι δὴ βαρβάρων ἀνδρῶν μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσθαι. Καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον. Καὶ δὴ καὶ πυνθάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον. Πρῶτα μὲν γὰρ λέγεται αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν, μετὰ δέ, ὥς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῇσι αἰχμῇσί τε καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι. Χρόνον τε δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους καὶ οὐδετέρους ἐθέλειν φεύγειν· τέλος δὲ οἱ Μασσαγέται περιεγένοντο. Ἥ τε δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτῃ διεφθάρη καὶ δὴ καὶ αὐτὸς Κῦρος τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ πάντα ἑνὸς δέοντα τριήκοντα ἔτεα. Dieser endete also so. Tomyris aber sammelte, als Kyros nicht auf sie hörte, ihre ganze Streitmacht und führte sie gegen Kyros zu einer Schlacht, die unter allen, die je unter Barbaren stattfanden, nach meinem Urteil die gewaltigste war und, wie ich höre, sich so zugetragen hat: Anfangs hätten nämlich die Heere in einiger Entfernung voneinander gestanden und hätten mit Bogen aufeinander geschossen; danach aber, als sie die Pfeile verschossen hatten, stürzten sie aufeinander und stritten mit Speeren und Dolchen; lange Zeit hätten beide im Kampf Stand gehalten, da kein Teil fliehen wollte. Endlich gewannen jedoch die Massageten die Oberhand. Hier ging der größere Teil des persischen Heeres zu Grunde, und Kyros selbst endete, nach einer Regierung von insgesamt neunundzwanzig Jahren. 
 Ἀσκὸν δὲ πλήσασα αἵματος ἀνθρωπηίου Τόμυρις ἐδίζητο ἐν τοῖσι τεθνεῶσι τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν, ὡς δὲ εὗρε, ἐναπῆκε αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν· λυμαινομένη δὲ τῷ νεκρῷ ἐπέλεγε τάδε· "Σὺ μὲν ἐμὲ ζώουσάν τε καὶ νικῶσάν σε μάχῃ ἀπώλεσας παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ· σὲ δ' ἐγώ, κατά περ ἠπείλησα, αἵματος κορέσω." Τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Κύρου τελευτὴν τοῦ βίου πολλῶν λόγων λεγομένων ὅδε μοι ὁ πιθανώτατος εἴρηται. Da ließ Tomyris einen Schlauch mit Menschenblut füllen und den Leichnam des Kyros unter den gefallenen Persern aufsuchen. Als sie ihn dann gefunden hatte, steckte sie sein Haupt in den Schlauch und sprach, indem sie den Toten schmähte, folgende Worte: "Du hast mich, da ich noch lebe und Sieger über dich bin, dadurch zugrunde gerichtet, dass du meinen Sohn mit List gefangen hast. Ich aber will dich nun, wie ich angedroht habe, mit Blut sättigen." Unter den vielen Angaben, die über das Ende des Kyros verbreitet sind, habe ich diese Angabe als die glaubwürdigste berichtet. 
Übersetzung nach: J.Chr.F.Bähr
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"
38
Οὐδεὶς οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne.
Herod.1,87

57
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
auf des Messers Schneide
Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11


Literatur:
zu "Herod" und "Masseg"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/herod/hdt01206.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:21