Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Herodot 1,86-91

Kroisos und Kyros

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 

Übersetzung bearbeitet nach J.Chr.F.Bähr


(1,86) Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν Κροῖσον ἐζώγρησαν, ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα καὶ τεσσερεσκαίδεκα ἡμέρας πολιορκηθέντα, κατὰ τὸ χρηστήριόν τε καταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρχήν. Λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον. Ὁ δὲ συννήσας πυρὴν μεγάλην ἀνεβίβασε ἐπ' αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδῃσι δεδεμένον καὶ δὶς ἑπτὰ Λυδῶν παρ' αὐτὸν παῖδας, ἐν νόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν θεῶν ὅτεῳ δή, εἴτε καὶ εὐχὴν ἐπιτελέσαι θέλων, εἴτε καὶ πυθόμενος τὸν Κροῖσον εἶναι θεοσεβέα τοῦδε εἵνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τίς μιν δαιμόνων ῥύσεται τοῦ μὴ ζώοντα κατακαυθῆναι. Τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα. Τῷ δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι ἐπὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπερ ἐν κακῷ ἐόντι τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος, ὥς οἱ εἴη σὺν θεῷ εἰρημένον, τὸ "μηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον". Ὡς δὲ ἄρα μιν προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐς τρὶς ὀνομάσαι "Σόλων". Καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα κελεῦσαι τοὺς ἑρμηνέας ἐπειρέσθαι τὸν Κροῖσον τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο, καὶ τοὺς προσελθόντας ἐπειρωτᾶν. Κροῖσον δὲ τέως μὲν σιγὴν ἔχειν εἰρωτώμενον, μετὰ δέ, ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν· "Τὸν ἂν ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ἐς λόγους ἐλθεῖν." Ὡς δέ σφι ἄσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτων τὰ λεγόμενα. Λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν καὶ ὄχλον παρεχόντων, ἔλεγε δή, ὡς ἦλθε ἀρχὴν ὁ Σόλων ἐὼν Ἀθηναῖος, καὶ θεησάμενος πάντα τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε (οἷα δὴ εἴπας), ὥς τε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι, τῇ περ ἐκεῖνος εἶπε, οὐδέν τι μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων ἢ <οὐκ> ἐς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον καὶ μάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι ὀλβίους δοκέοντας εἶναι. Τὸν μὲν Κροῖσον ταῦτα ἀπηγέεσθαι, τῆς δὲ πυρῆς ἤδη ἁμμένης καίεσθαι τὰ περιέσχατα. Καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρμηνέων τὰ Κροῖσος εἶπε, μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν ἄλλον ἄνθρωπον, γενόμενον ἑωυτοῦ εὐδαιμονίῃ οὐκ ἐλάσσω, ζώοντα πυρὶ διδοίη, πρός τε τούτοισι δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον, ὡς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν σβεννύναι τὴν ταχίστην τὸ καιόμενον πῦρ καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ τοὺς μετὰ Κροίσου. Καὶ τοὺς πειρωμένους οὐ δύνασθαι ἔτι τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι. Also kamen die Perser in den Besitz von Sardeis und nahmen Kroisos selbst, der dem Orakelspruch zufolge sein eigenes großes Reich zerstört hatte, nach einer Regierung von vierzehn Jahren und nach einer Belagerung von vierzehn Tagen gefangen; die Perser, die ihn ergriffen, führten ihn dann zu Kyros. Dieser ließ einen großen Scheiterhaufen errichten auf den er Kroisos, in Ketten gefesselt, und neben ihm zweimal sieben lydische Knaben bringen ließ; Er hatte die Absicht, diese als Erstlingsopfer irgend einem Gott darzubringen oder wollte ein Gelübde erfüllen oder er ließ auch Kroisos deswegen auf den Scheiterhaufen steigen, weil er vernommen hatte, der sei ein gottesfürchtiger Mann gewesen, um zu sehen, ob denn irgend ein Gott ihn vor dem Schicksal bewahre, lebendig verbrannt zu werden. Dieser habe so gehandelt. Als aber Kroisos auf dem Scheiterhaufen stand, soll ihm inmitten der großen Not, in der er sich befand, das Wort eingefallen sein, das einst Solon wie aus göttlicher Eingebung ihm gesagt hatte, dass niemand unter allen, die da leben, glücklich sei. Als ihm nun dieses Wort in den Sinn kam, habe er sich aufgerafft und nach einer längeren Pause aufseufzend dreimal Solons Namen ausgerufen. Als Kyros dies hörte, habe er durch seine Dolmetscher Kroisos fragen lassen, wen er da anrufe. Diese seien daraufhin an Kroisos herangetreten und hätten ihn gefragt. Kroisos aber habe auf diese Frage eine Zeitlang geschwiegen, nachher aber, als man ihn drängte, gesagt: "Ich gäbe viel darum, wenn sich dieser Mann mit allen Fürsten unterreden könnte!" Da ihnen diese Worte unverständlich waren, fragten sie ihn aufs neue, was er damit sagen wolle; und als sie immer mehr in ihn drangen und ihm zusetzten, erzählte er ihnen, wie einstmals der Athener Solon zu ihm gekommen sei und seinen ganzen Reichtum betrachtet und für nichts geachtet habe, und wie alles, was Solon gesagt hatte, bei ihm so eingetroffen sei, wie jener es gesagt hatte; ja er habe dies nicht weniger in Bezug auf ihn, als auf die ganze Menschheit gesagt, insbesondere aber auch in Bezug auf diejenigen, die sich selbst für glücklich hielten. Dies habe Kroisos erzählt, der Scheiterhaufen aber sei bereits angezündet gewesen und habe an seinen äußersten Rändern gebrannt. Als jedoch Kyros von den Dolmetschern die Worte des Kroisos gehört hatte, habe er seinen Sinn geändert und bedacht, dass er als Mensch einen anderen Menschen, der nicht weniger glücklich gewesen sei als er, lebendig dem Feuer übergeben wolle. Zudem befürchtete er die Vergeltung, indem er erwog, dass nichts im menschlichen Lebe feststehe. Er habe daher befohlen, aufs schleunigste das brennende Feuer zu löschen und den Kroisos und mit ihm die anderen herunterzubringen. Diese aber hätten trotz aller Versuche nicht mehr über das Feuer Herr werden können.
   

 

 

(1,87) Ἐνθαῦτα λέγεται ὑπὸ Λυδῶν Κροῖσον μαθόντα τὴν Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ὥρα πάντα μὲν ἄνδρα σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους δὲ οὐκέτι καταλαβεῖν, ἐπιβώσασθαι τὸν Ἀπόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἴ τί οἱ κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήθη, παραστῆναι καὶ ῥύσασθαί μιν ἐκ τοῦ παρεόντος κακοῦ. Τὸν μὲν δακρύοντα ἐπικαλέεσθαι τὸν θεόν, ἐκ δὲ αἰθρίης τε καὶ νηνεμίης συνδραμεῖν ἐξαπίνης νέφεα καὶ χειμῶνά τε καταρραγῆναι καὶ ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ, κατασβεσθῆναί τε τὴν πυρήν. Οὕτω δὴ μαθόντα τὸν Κῦρον ὡς εἴη ὁ Κροῖσος καὶ θεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαθός, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῆς εἰρέσθαι τάδε· "Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων ἀνέγνωσε ἐπὶ γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον πολέμιον ἀντὶ φίλου ἐμοὶ καταστῆναι;" Ὁ δὲ εἶπε· "Ὦ βασιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονίῃ, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ κακοδαιμονίῃ· αἴτιος δὲ τούτων ἐγένετο ὁ Ἑλλήνων θεὸς ἐπάρας ἐμὲ στρατεύεσθαι. Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας. Ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί κου φίλον ἦν οὕτω γενέσθαι." Da nun, erzählen die Lyder, habe Kroisos, als er den Sinneswandel des Kyros bemerkte und sah, wie jedermann zum Löschen des Feuers herbeieilte, ohne es in den Griff zu bekommen, laut aufgeschrieen und Apollon angerufen, er möge, wenn er ihm je eine angenehme Gabe dargebracht habe, ihm beistehen und ihn aus der gegenwärtigen Gefahr erretten. Unter Tränen habe er den Gott angerufen; da habe sich auf einmal aus heiterem Himmel und bei ganz ruhiger Luft ein Gewölk zusammengezogen, ein Sturm sei losgebrochen und ein heftiger Regenguss niedergegangen, der den brennenden Scheiterhaufen gelöscht habe. Als Kyros daraus erkannt hatte, dass Kroisos ein gottgefälliger und rechtschaffener Mann sei, habe er ihn vom Scheiterhaufen herunterbringen lassen und ihn Folgendes gefragt: "Kroisos! Wer unter den Menschen beredete dich, gegen mein Land zu ziehen und dich statt als mein Freund als mein Feind zu erweisen?" Der aber antwortete: "Ich habe dies zu deinem Glück und zu meinem Unglück getan. Aber schuld daran ist der Gott der Hellenen, der mich verleitete, zu Feld zu ziehen. Denn niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne. Dass es so gekommen ist, das haben die Götter wohl so beschlossen."
   

 

 

(1,88) Ὁ μὲν ταῦτα ἔλεγε, Κῦρος δὲ αὐτὸν λύσας κατεῖσέ τε ἐγγὺς ἑωυτοῦ καὶ κάρτα ἐν πολλῇ προμηθίῃ εἶχε, ἀπεθώμαζέ τε ὁρέων καὶ αὐτὸς καὶ οἱ περὶ ἐκεῖνον ἐόντες πάντες. Ὁ δὲ συννοίῃ ἐχόμενος ἥσυχος ἦν. Μετὰ δὲ ἐπιστραφείς τε καὶ ἰδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ τῶν Λυδῶν ἄστυ κεραίζοντας εἶπε· "Ὦ βασιλεῦ, κότερον λέγειν πρὸς σέ, τὰ νοέων τυγχάνω, ἢ σιγᾶν ἐν τῷ παρεόντι χρή;" Κῦρος δέ μιν θαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν, ὅ τι βούλοιτο. Ὁ δὲ αὐτὸν εἰρώτα λέγων· "Οὗτος ὁ πολλὸς ὅμιλος τί ταῦτα πολλῇ σπουδῇ ἐργάζεται;" Ὁ δὲ εἶπε· "Πόλιν τε τὴν σὴν διαρπάζει καὶ χρήματα τὰ σὰ διαφορέει." Κροῖσος δὲ ἀμείβετο· "Οὔτε πόλιν τὴν ἐμὴν οὔτε χρήματα τὰ ἐμὰ διαρπάζει· οὐδὲν γὰρ ἐμοὶ ἔτι τούτων μέτα· ἀλλὰ φέρουσί τε καὶ ἄγουσι τὰ σά." So sprach er. Kyros aber ließ ihm die Fessel abnehmen, ließ ihn sich in seine Nähe setzen und erwies ihm auch große Teilnahme. Er selbst und alle um ihn blickten mit Bewunderung auf Kroisos, der in Nachdenken versunken und ruhig war. Nach einiger Zeit aber wandte er sich um, und sagte, als er die Perser die Stadt plündern sah: "König, darf ich wohl vor dir aussprechen, was ich gerade denke oder soll ich in der gegenwärtigen Lage schweigen?" Kyros forderte ihn auf, mutig zu sagen, was er wolle. Da fragte ihn Kroisos folgendermaßen: "Womit ist dieser zahlreiche Haufen so eifrig beschäftigt?" Kyros antwortete: "Er plündert deine Stadt und schleppt deine Schätze weg." Da erwiderdete Kroisos: "Nicht meine Stadt, nicht meine Schätze plündert er, denn ich habe keinen Teil mehr daran, sondern dein Gut führen und schleppen sie weg."
   

 

 

(1,89) Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο, τὰ Κροῖσος εἶπε, μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους εἴρετο Κροῖσον, ὅ τι οἱ ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιευμένοισι. Ὁ δὲ εἶπε· "Ἐπείτε με θεοὶ ἔδωκαν δοῦλον σοί, δικαιῶ, εἴ τι ἐνορέω πλέον, σημαίνειν σοί. Πέρσαι, φύσιν ἐόντες ὑβρισταί, εἰσὶ ἀχρήματοι. Ἢν ὦν σὺ τούτους περιίδῃς διαρπάσαντας καὶ κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἐπίδοξα γενέσθαι· ὃς ἂν αὐτῶν πλεῖστα κατάσχῃ, τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον. Νῦν ὦν ποίησον ὧδε, εἴ τοι ἀρέσκει, τὰ ἐγὼ λέγω· κάτισον τῶν δορυφόρων ἐπὶ πάσῃσι τῇσι πύλῃσι φυλάκους, οἳ λεγόντων πρὸς τοὺς ἐκφέροντας τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι, ὥς σφεα ἀναγκαίως ἔχει δεκατευθῆναι τῷ Διί. Καὶ σύ τέ σφι οὐκ ἀπεχθήσεαι βίῃ ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα, καὶ ἐκεῖνοι συγγνόντες ποιέειν σε δίκαια ἑκόντες προήσουσι." Kyros überlegte sich diese Worte des Kroisos und fragte ihn, nachdem er die anderen hatte hinweggehen lassen, was er wohl tun solle bei dem, was hier vor sich gehe. Dieser sagte: "Da mich die Götter dir zum Sklaven gegeben haben, halte ich es für richtig, dir einen Vorteil anzuzeigen, wenn ich einen erblicke. Die Perser, die von Natur aus übermütig sind, besitzen keinen Reichtum; wenn du sie nun großen Schätze wegschleppen und besitzen lässt, hast du von ihnen zu erwarten, dass, wer von ihnen zu größtemBesitz gelangt, sich gegen dich erhebt. Tue darum jetzt Folgendes, wenn dir mein Rat zusagt: Stelle an alle Tore der Stadt von deinen Lanzenträgern Wächter, die die Schätze denjenigen, die sie hinaustragen abnehmen und ihnen sagen sollen, man müsse sie dem Zeus als Zehnten weihen. So wirst du dich nicht mit ihnen verfeinden, wenn du ihnen die Schätze mit Gewalt wegnimmst; und diese werden es willig tun, weil sie einsehen, dass rechtens ist, was du tust."
   

 

 

(1,90) Ταῦτα ἀκούων ὁ Κῦρος ὑπερήδετο, ὥς οἱ ἐδόκεε εὖ ὑποτίθεσθαι· αἰνέσας δὲ πολλὰ καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι, τὰ Κροῖσος ὑπεθήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε· "Κροῖσε, ἀναρτημένου σέο ἀνδρὸς βασιλέος χρηστὰ ἔργα καὶ ἔπεα ποιέειν, αἰτέο δόσιν, ἥντινα βούλεαί τοι γενέσθαι παραυτίκα." Ὁ δὲ εἶπε· "Ὦ δέσποτα, ἐάσας με χαριέαι μάλιστα τὸν θεὸν τῶν Ἑλλήνων, τὸν ἐγὼ ἐτίμησα θεῶν μάλιστα, ἐπειρέσθαι, πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οἱ." Κῦρος δὲ εἴρετο, ὅ τι οἱ τοῦτο ἐπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ οἱ ἐπαλιλλόγησε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ διάνοιαν καὶ τῶν χρηστηρίων τὰς ὑποκρίσις καὶ μάλιστα τὰ ἀναθήματα καὶ ὡς ἐπαρθεὶς τῷ μαντηίῳ ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας. Λέγων δὲ ταῦτα κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος ἐπεῖναί οἱ τῷ θεῷ τοῦτο ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε· "Καὶ τούτου τεύξεαι παρ' ἐμέο, Κροῖσε, καὶ ἄλλου παντός, τοῦ ἂν ἑκάστοτε δέῃ." Ὡς δὲ ταῦτα ἤκουσε ὁ Κροῖσος, πέμπων τῶν Λυδῶν ἐς Δελφοὺς ἐνετέλλετο τιθέντας τὰς πέδας ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν, εἰ οὔ τι ἐπαισχύνεται τοῖσι μαντηίοισι ἐπάρας Κροῖσον στρατεύεσθαι ἐπὶ Πέρσας ὡς καταπαύσοντα τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ' ἧς οἱ ἀκροθίνια τοιαῦτα γενέσθαι, δεικνύντας τὰς πέδας· ταῦτά τε ἐπειρωτᾶν καί, εἰ ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι τοῖσι Ἑλληνικοῖσι θεοῖσι. Als Kyros dies hörte, freute er sich über die Maßen, weil er darin einen guten Rat zu erkennen glaubte. Er billigte es vollkommen und trug seinen Lanzenträgern auf, was Kroisos durchzuführen geraten hatte. Zu Kroisos aber sagte er Folgendes: "Kroisos, du hast dich redlich in Wort und Tat als ein königlicher Mann erwiesen. Erbitte dir daher eine Gabe, die du auf der Stelle gewährt haben willst!" Der aber sagte: "Herr, du wirst mir einen großen Gefallen erweisen, wenn du mir erlaubst, dem Gott der Hellenen, den ich unter den Göttern am meisten geehrt habe, diese Fesseln zu senden und ihn zu fragen, ob es denn bei ihm Sitte sei, diejenigen zu täuschen, die ihm Gutes erweisen." Kyros aber fragte, welcher Vorwurf ihn diese Bitte äußern lasse. Kroisos teilte ihm darauf alle seine früheren Pläne mit, gab ihm die Antworten der Orakel an, insbesondere die Weihegaben, und wie er im Vertrauen auf das Orakel gegen die Perser zu Feld gezogen sei. Diesen Worten verband er noch einmal die Bitte, ihm zu gestatten, den Gott darüber zur Rede zu stellen. Kyros aber lachte und sprach: "Das sollst du, Kroisos, von mir ebenso erhalten wie alles andere, dessen du je bedarfst." Als Kroisos dies hörte, schickte er einige Lyder nach Delphi mit dem Auftrag, die Fesseln an der Schwelle des Tempels niederzulegen und zu fragen, ob sich der Gott gar nicht schäme, durch sein Orakel Kroisos zum Feldzug gegen die Perser verleitet zu haben, weil er angeblich das Reich des Kyros zerstören werde. Dabei sollten sie auf die Fesseln, die ihm als die Erstlingsopfer dieses Reiches zuteil geworden seien. Außerdem sollten sie fragen, ob es bei den hellenischen Göttern Sitte sei, undankbar zu sein.
   

 

 

(1,91) Ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι Λυδοῖσι καὶ λέγουσι τὰ ἐντεταλμένα τὴν Πυθίην λέγεται εἰπεῖν τάδε· "Τὴν πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατά ἐστι ἀποφυγεῖν καὶ θεῷ. Κροῖσος δὲ πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε, ὃς ἐὼν δορυφόρος Ἡρακλειδέων δόλῳ γυναικηίῳ ἐπισπόμενος ἐφόνευσε τὸν δεσπότην καὶ ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν οἱ προσήκουσαν. Προθυμεομένου δὲ Λοξίεω, ὅκως ἂν κατὰ τοὺς παῖδας τοῦ Κροίσου γένοιτο τὸ Σαρδίων πάθος καὶ μὴ κατ' αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἷός τε ἐγένετο παραγαγεῖν Μοίρας. Ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὗται, ἤνυσέ τε καὶ ἐχαρίσατό οἱ· τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίων ἅλωσιν· καὶ τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος, ὡς ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι ἁλοὺς τῆς πεπρωμένης. Δεύτερα δὲ τούτων καιομένῳ αὐτῷ ἐπήρκεσε. Κατὰ δὲ τὸ μαντήιον τὸ γενόμενον οὐκ ὀρθῶς Κροῖσος μέμφεται. Προηγόρευε γάρ οἱ Λοξίης, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν [αὐτὸν] καταλύσειν. Τὸν δὲ πρὸς ταῦτα χρῆν, εὖ μέλλοντα βουλεύεσθαι, ἐπειρέσθαι πέμψαντα, κότερα τὴν ἑωυτοῦ ἢ τὴν Κύρου λέγοι ἀρχήν. Οὐ συλλαβὼν δὲ τὸ ῥηθὲν οὐδ' ἐπανειρόμενος ἑωυτὸν αἴτιον ἀποφαινέτω. [ᾧ] Καὶ τὸ τελευταῖον χρηστηριαζομένῳ εἶπε [τὰ εἶπε] Λοξίης περὶ ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε. Ἦν γὰρ δὴ ὁ Κῦρος οὗτος ἡμίονος· ἐκ γὰρ δυῶν οὐκ ὁμοεθνέων ἐγεγόνεε, μητρὸς ἀμείνονος, πατρὸς δὲ ὑποδεεστέρου· ἡ μὲν γὰρ ἦν Μηδὶς καὶ Ἀστυάγεος θυγάτηρ τοῦ Μήδων βασιλέος, ὁ δὲ Πέρσης τε ἦν καὶ ἀρχόμενος ὑπ' ἐκείνοισι, καὶ ἔνερθε ἐὼν τοῖσι ἅπασι δεσποίνῃ τῇ ἑωυτοῦ συνοίκεε." Ταῦτα μὲν ἡ Πυθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοῖσι, οἱ δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ ἀπήγγειλαν Κροίσῳ. Ὁ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ. Κατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου τε ἀρχὴν καὶ Ἰωνίης τὴν πρώτην καταστροφὴν ἔσχε οὕτω. Als aber die Lyder ankamen und ihre Aufträge ausrichteten, soll Pythia Folgendes erwidert haben: "Dem bestimmten Verhängnis zu entgehen, ist selbst einem Gott nicht möglich; Kroisos aber hat den Frevel seines fünften Ahnen erfüllt, der ein Lanzenträger der Herakliden war, dem Anschlag eines Weibes folgte und seinen Gebieter erschlug, sich damit dessen Würde aneignete, die ihm nicht im geringsten zustand. Obgleich sich nun Loxias Mühe gab, dass das Unglück von Sardeis zur Zeit der Kinder des Kroisos eintrete und nicht auf ihn selbst falle, vermochte er doch nicht, die Moiren abzuwenden; was diese aber davon nachließen, das hat er bewirkt und ihm zu Gefallen getan; denn drei Jahre lang schob er die Einnahme von Sardeis hinaus, und dies soll Kroisos wissen, dass er um diese Zahl von Jahren später, als es das Verhängnis bestimmt hatte, in Gefangenschaft geraten ist. Zum andern hat er ihm geholfen, als er verbrannt werden sollte. Kroisos beschwert sich aber nicht zu Recht über das Orakel, das ihm gegeben wurde; denn Loxias verkündete ihm, er werde, wenn er gegen die Perser zu Felde ziehe, ein großes Reich zerstören; demnach hätte er, wenn er sich gut beraten wollte, erst durch eine neue Gesandtschaft anfragen sollen, ob der Gott darunter seine eigenes Reich oder das des Kyros verstehe. Da er nun den Spruch nicht verstanden und auch nicht nachgefragt habe, solle er sich selbst die Schuld zurechnen! Auch das, was ihm bei seiner letzten Anfrage Loxias hinsichtlich des Maultieres (1,59) sagte, hat er nicht verstanden; denn eben Kyros war dieses Maultier, insofern er von zweien geboren ist, die nicht demselben Volk angehören, von einer vornehmen Mutter und einem niedrigen Vater, seine Mutter war nämlich aus Medien, die Tochter des Mederkönigs Astyages, sein Vater aber war ein Perser und jenen untertan; und obwohl er diesen in alllem nachstand, verband er sich mit siner eigenen Gebieterin." Diese Antwort gab Pythia den Lydern; diese aber überbrachten sie nach Sardeis und verkündeten sie dem Kroisos. Der aber erkannte, als er sie hörte, dass der Fehler bei ihm und nicht bei dem Gott lag. So verhielt es sich also mit dem Reich des Kroisos und der ersten Unterwerfung Ioniens.
   

 

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"
38
Οὐδεὶς οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne.
Herod.1,87

57
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
auf des Messers Schneide
Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11


Literatur:
zu "Herod" und "Kyros"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/herod/hdt01086.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:21