Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Isokrates

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ - Gegen die Sophisten

or.13,1-11

 

Seite zurückSeite vor


Isokrates: Gegen die Sophisten 1-11
deutsche Übersetzung: auf der Basis von A.H.Christian

   
[1] (1) Εἰ πάντες ἤθελον οἱ παιδεύειν ἐπιχειροῦντες ἀληθῆ λέγειν καὶ μὴ μείζους ποιεῖσθαι τὰς ὑποσχέσεις, ὧν ἔμελλον ἐπιτελεῖν, οὐκ ἂν κακῶς ἤκουον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν· νῦν δ' οἱ τολμῶντες λίαν ἀπερισκέπτως ἀλαζονεύεσθαι πεποιήκασιν, ὥστε δοκεῖν ἄμεινον βουλεύεσθαι τοὺς ῥᾳθυμεῖν αἱρουμένους τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατριβόντων. [2] Τίς γὰρ οὐκ ἂν μισήσειεν ἅμα καὶ καταφρονήσειεν πρῶτον μὲν τῶν περὶ τὰς ἔριδας διατριβόντων, οἳ προσποιοῦνται μὲν τὴν ἀλήθειαν ζητεῖν, εὐθὺς δ' ἐν ἀρχῇ τῶν ἐπαγγελμάτων ψευδῆ λέγειν ἐπιχειροῦσιν; Wenn alle, die unterrichten wollen, die Wahrheit sagen und nicht mehr versprechen wollten, als sie später erfüllen, so hätten Sie bei den Ungelehrten keinen schlechten Ruf. Nun aber haben diejenigen, die gar zu unvorsichtig zu prahlen wagen, erreicht, dass die, die es vorziehen, dem Vergnügen nachzuhängen, einen besseren Entschluss zu fassen scheinen als die, die sich mit dem Studium der Wissenschaft beschäftigen. Denn wer sollte nicht erstens diejenigen zugleich hassen und verachten, die sich mit den Streitfragen abgeben, Leute, die zwar vorgeben, sie suchten die Wahrheit, aber gleich am Anfang ihrer Versprechungen zu lügen versuchen?
(2) Οἶμαι γὰρ ἅπασιν εἶναι φανερὸν, ὅτι τὰ μέλλοντα προγιγνώσκειν οὐ τῆς ἡμετέρας φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπέχομεν ταύτης τῆς φρονήσεως, ὥσθ' Ὅμηρος ὁ μεγίστην ἐπὶ σοφίᾳ δόξαν εἰληφὼς καὶ τοὺς θεοὺς πεποίηκεν ἔστιν ὅτε βουλευομένους ὑπὲρ αὐτῶν, οὐ τὴν ἐκείνων γνώμην εἰδὼς ἀλλ' ἡμῖν ἐνδείξασθαι βουλόμενος, ὅτι τοῖς ἀνθρώποις ἓν τοῦτο τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. Ich denke nämlich, es leuchtet allen ein, dass es  unserer Natur nicht zukommt, das Zukünftige vorauszusehen, sondern dass wir von dieser Kenntnis so fern sind, dass Homer, der den größten Ruhm in der Weisheit erlangt hat, sogar die Götter manchmal darüber beraten lässt, nicht weil er ihre Meinung kannte, sondern weil er uns zeigen wollte, dass dies eines von den Dingen ist, die für Menschen unmöglich sind.
[3] (3) Οὗτοι τοίνυν εἰς τοῦτο τόλμης ἐληλύθασιν, ὥστε πειρῶνται πείθειν τοὺς νεωτέρους, ὡς, ἢν αὐτοῖς πλησιάζωσιν, ἅ τε πρακτέον ἐστὶν εἴσονται καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπιστήμης εὐδαίμονες γενήσονται. Καὶ τηλικούτων ἀγαθῶν αὑτοὺς διδασκάλους καὶ κυρίους καταστήσαντες οὐκ αἰσχύνονται τρεῖς ἢ τέτταρας μνᾶς ὑπὲρ τούτων αἰτοῦντες· Diese nun haben sich zu dem Versuch verstiegen, den Jugendlichen einzureden, wenn sie zu ihnen kämen, wüssten sie, was zu tun sei und durch dieses Wissen würden sie glücklich. Und indem sie tun, als könnten sie so große Güter lehren und darüber verfügen, schämen sie sich nicht, drei bis vier Minen dafür zu fordern. 
(4) ἀλλ' εἰ μέν τι τῶν ἄλλων κτημάτων πολλοστοῦ μέρους τῆς ἀξίας ἐπώλουν, οὐκ ἂν ἠμφισβήτησαν, ὡς οὐκ εὖ φρονοῦντες τυγχάνουσιν, σύμπασαν δὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὕτως ὀλίγου τιμῶντες, ὡς νοῦν ἔχοντες διδάσκαλοι τῶν ἄλλων ἀξιοῦσιν γίγνεσθαι. Καὶ λέγουσι μέν, ὡς οὐδὲν δέονται χρημάτων, ἀργυρίδιον καὶ χρυσίδιον τὸν πλοῦτον ἀποκαλοῦντες, μικροῦ δὲ κέρδους ὀρεγόμενοι μόνον οὐκ ἀθανάτους ὑπισχνοῦνται τοὺς συνόντας ποιήσειν. Wohl würden sie, wenn sie irgend ein anderes Gut weit unter Wert verkauften, zugeben, nicht bei gesundem Verstand zu sein, wollen aber, wenn sie die ganze Tugend und Glückseligkeit so niedrig anschlagen, doch als vernünftige Menschen gelten und Lehrer der anderen werden. Und sie sagen zwar, sie bedürften keiner Schätze, und nennen den Reichtum ärmliches Gold und Silber, aber nach kleinem Gewinn strebend versprechen sie, aus ihren Schülern alles, nur nicht, sie unsterblich zu machen. 
(5) Ὃ δὲ πάντων καταγελαστότατον, ὅτι παρὰ μὲν ὧν δεῖ λαβεῖν αὐτούς, τούτοις μὲν ἀπιστοῦσιν, οἷς μέλλουσι τὴν δικαιοσύνην παραδώσειν, ὧν δ' οὐδεπώποτε διδάσκαλοι γεγόνασιν, παρὰ τούτοις τὰ παρὰ τῶν μαθητῶν μεσεγγυοῦνται, πρὸς μὲν τὴν ἀσφάλειαν εὖ βουλευόμενοι, τῷ δ' ἐπαγγέλματι τἀναντία πράττοντες. Das Allerlächerlichste aber ist, dass sie denen, von denen sie ihr Honorar erhalten, misstrauen, obwohl sie ihnen die Gerechtigkeit vermitteln wollen, bei denen aber, deren Lehrer sie nie gewesen sind, die Vorauszahlungen der Schüler hinterlegen, aus wohlbegründeter Sorge für ihre Sicherheit, doch im Widerspruch zu ihren  Versprechungen.
(6) Τοὺς μὲν γὰρ ἄλλο τι παιδεύοντας προσήκει διακριβοῦσθαι περὶ τῶν διαφερόντων· οὐδὲν γὰρ κωλύει τοὺς περὶ ἕτερα δεινοὺς γενομένους μὴ χρηστοὺς εἶναι περὶ τὰ συμβόλαια· τοὺς δὲ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν σωφροσύνην ἐνεργαζομένους πῶς οὐκ ἄλογόν ἐστιν μὴ τοῖς μαθηταῖς μάλιστα πιστεύειν; Οὐ γὰρ δή που περὶ τοὺς ἄλλους ὄντες καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ δίκαιοι περὶ τούτους ἐξαμαρτήσονται, δι' οὓς τοιοῦτοι γεγόνασιν. Wer nämlich etwa anderes lehrt, sollte sich vor denen hüten, die die Bezahlung streitig machen; denn nichts hindert, dass die, welche in anderen Dingen tüchtig geworden sind, bei Verträgen unredlich sind. Ist es aber nicht ungereimt, dass die, welche Tugend und Rechtschaffenheit vermitteln, ihren Schülern nicht am meisten trauen? Denn diese werden doch, wenn sie gegen andere rechtschaffen und ehrlich sind, sich nicht gegen die vergehen, durch die sie es geworden sind.
[4] (7) Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινὲς ἅπαντα ταῦτα συλλογισάμενοι κατίδωσιν τοὺς τὴν σοφίαν διδάσκοντας καὶ τὴν εὐδαιμονίαν παραδιδόντας αὐτούς τε πολλῶν δεομένους καὶ τοὺς μαθητὰς μικρὸν πραττομένους, καὶ τὰς ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν λόγων τηροῦντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων μὴ καθορῶντας, ἔτι δὲ περὶ μὲν τῶν μελλόντων εἰδέναι προσποιουμένους,  Wenn nun manche  Ungelehrten dies alles zusammennehmen, sehen sie: die, die die Weisheit lehren und die Glückseligkeit vermitteln, bedürfen selbst vielerlei und ziehen von ihren Schülern eine Kleinigkeit ein; Widersprüche beobachten sie zwar in den Worten, in den Handlungen aber erkennen sie sie nicht. Ferner geben sie vor, die Zukunft zu kennen,  
(8) περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν δεόντων μήτ' εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δυναμένους, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμονοοῦντας καὶ πλείω κατορθοῦντας τοὺς ταῖς δόξαις χρωμένους ἢ τοὺς τὴν ἐπιστήμην ἔχειν ἐπαγγελλομένους, εἰκότως, οἶμαι, καταφρονοῦσιν καὶ νομίζουσιν ἀδολεσχίαν καὶ μικρολογίαν ἀλλ' οὐ τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν εἶναι τὰς τοιαύτας διατριβάς. können aber über das Gegenwärtige Gehöriges weder sagen noch raten. Vielmehr stimmen häufiger die überein und handeln erfolgreicher, die bloß ihren Vermutungen folgen, als die, die die Wissenschaft zu besitzen vorgeben. So verachten sie diese, ich denke zu Recht, und glauben, solche Vorträge seien leeres Geschwätz und nichtswürdiges Gerede, aber nicht Bildung der Seele.
[5] (9) Οὐ μόνον δὲ τούτοις ἀλλὰ καὶ τοῖς τοὺς πολιτικοὺς λόγους ὑπισχνουμένοις ἄξιον ἐπιτιμῆσαι· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τῆς μὲν ἀληθείας οὐδὲν φροντίζουσιν, ἡγοῦνται δὲ τοῦτ' εἶναι τὴν τέχνην, ἢν ὡς πλείστους τῇ μικρότητι τῶν μισθῶν καὶ τῷ μεγέθει τῶν ἐπαγγελμάτων προσαγάγωνται καὶ λαβεῖν τι παρ' αὐτῶν δυνηθῶσιν· οὕτω δ' ἀναισθήτως αὐτοί τε διάκεινται καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν ὑπειλήφασιν, ὥστε χεῖρον γράφοντες τοὺς λόγους ἢ τῶν ἰδιωτῶν τινὲς αὐτοσχεδιάζουσιν, ὅμως ὑπισχνοῦνται τοιούτους ῥήτορας τοὺς συνόντας ποιήσειν, ὥστε μηδὲν τῶν ἐνόντων ἐν τοῖς πράγμασιν παραλιπεῖν. Aber nicht nur die, sondern auch wer Staatsberedsamkeit zu lehren verspricht, verdient Tadel. Denn auch diese kümmern sich keinesfalls um die Wahrheit und glauben, das sei die Kunst, möglichst viele durch die Kleinheit ihres Entgelds und die Größe ihrer Versprechungen anzulocken und etwas von ihnen bekommen zu können. So dumm aber sind sie selbst und  nehmen auch die anderen dafür, dass sie, obgleich sie ihre Reden schlechter schreiben als manche Ungelehrte aus dem Stehgreif sprechen, dennoch versprechen, ihre Schüler zu so guten Rednern zu machen, dass sie keinen Punkt ihres Gegenstandes übersehen. 
(10) καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως οὐδὲν οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει τῇ τοῦ μαθητοῦ μεταδιδόασιν, ἀλλά φασιν ὁμοίως τὴν τῶν λόγων ἐπιστήμην ὥσπερ τὴν τῶν γραμμάτων παραδώσειν, ὡς μὲν ἔχει τούτων ἑκάτερον οὐδ' ἐξετάσαντες, οἰόμενοι δὲ διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελμάτων αὐτοί τε θαυμασθήσεσθαι καὶ τὴν παίδευσιν τὴν τῶν λόγων πλείονος ἀξίαν δόξειν εἶναι, κακῶς εἰδότες ὅτι μεγάλας ποιοῦσι τὰς τέχνας οὐχ οἱ τολμῶντες ἀλαζονεύεσθαι περὶ αὐτῶν, ἀλλ' οἵτινες ἂν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑκάστῃ, τοῦτ' ἐξευρεῖν δυνηθῶσιν. Und an dieser Fertigkeit räumen sie der Erfahrung und dem Talent des Schülers keinen Anteil ein, sondern behaupten, die Kenntnis der Beredsamkeit auf gleiche Weise zu vermitteln wie die der Buchstaben, ohne zu prüfen, wie es sich mit jedem der beiden verhält. Sie glauben, wegen ihrer übertriebenen Versprechungen würden sie selbst bewundert, und der Unterricht in der Beredsamkeit erscheine wertvoller. Dabei verkennen sie, dass nicht  diejenigen die Künste groß machen, die von ihnen prahlerisch zu reden wagen,  sondern die, welche aufzufinden vermögen. 
[6] (11) ᾿Εγὼ δὲ πρὸ πολλῶν μὲν ἂν χρημάτων ἐτιμησάμην τηλικοῦτον δύνασθαι τὴν φιλοσοφίαν, ὅσον οὗτοι λέγουσιν· ἴσως γὰρ οὐκ ἂν ἡμεῖς πλεῖστον ἀπελείφθημεν, οὐδ' ἂν ἐλάχιστον μέρος ἀπελαύσαμεν αὐτῆς· ἐπειδὴ δ' οὐχ οὕτως ἔχει, βουλοίμην ἂν παύσασθαι τοὺς φλυαροῦντας· ὁρῶ γὰρ οὐ μόνον περὶ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας τὰς βλασφημίας γιγνομένας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας συνδιαβαλλομένους τοὺς περὶ τὴν αὐτὴν διατριβὴν ὄντας. Ich aber würde es höher  als großen Reichtum anschlagen, wenn das Studium der Beredsamkeit so viel vermöchte, als diese sagen; denn vielleicht wären nicht wir am meisten zurückgeblieben, noch hätten wir den geringsten Genuss davon gehabt. Da es sich aber nicht so verhält, sollten sie aufhören, so albern zu schwätzen; denn ich sehe, dass die Schmähungen nicht nur die Schuldigen treffen, sondern auch alle andere in Verruf kommen, die sich eben damit beschäftigen. 
Seite zurückSeite vor  
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Isokrates"
Literatur:
zu "Isorates" und "Sophist"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/isokr/sophist01.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 17:33