Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Isokrates

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ - Gegen die Sophisten

13,12-22

 

Seite zurückSeite vor


Isokrates: Gegen die Sophisten 12-22
deutsche Übersetzung auf der Basis von A.H.Christian

   
[7] (12) Θαυμάζω δ', ὅταν ἴδω τούτους μαθητῶν ἀξιουμένους, οἳ ποιητικοῦ πράγματος τεταγμένην τέχνην παραδείγμα φέροντες λελήθασιν σφᾶς αὐτούς. Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν πλὴν τούτων, ὅτι τὸ μὲν τῶν γραμμάτων ἀκινήτως ἔχει καὶ μένει κατὰ ταὐτὸν, ὥστε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρώμενοι διατελοῦμεν, τὸ δὲ τῶν λόγων πᾶν τοὐναντίον πέπονθεν· τὸ γὰρ ὑφ' ἑτέρου ῥηθὲν τῷ λέγοντι μετ' ἐκεῖνον οὐχ ὁμοίως χρήσιμόν ἐστιν, ἀλλ' οὗτος εἶναι δοκεῖ τεχνικώτατος, ὅστις ἂν ἀξίως μὲν λέγῃ τῶν πραγμάτων, μηδὲν δὲ τῶν αὐτῶν τοῖς ἄλλοις εὑρίσκειν δύνηται. Ich wundere mich aber, wenn ich sehe, dass man die für würdig hält, Schüler zu haben, die, ohne es zu ahnen, für etwas, das von dem freien geistigen Schaffen ausgeht, eine Kunst, die in ihren Bestandteilen und Gesetzen feststeht, als Beispiel anführen. Denn wer außer ihnen weiß nicht, dass die Buchstaben unveränderlich sind und immer dieselben bleiben, so dass wir beständig die gleichen (Zeichen) für das gleiche (Lautgebilde) gebrauchen, dass es aber mit der Beredsamkeit gerade die entgegengesetzte Bewandtnis hat. Denn was von dem einen gesagt wurde, ist für den, der nach ihm spricht, nicht eben so anwendbar, sondern der gilt als gewandtester, der dem Gegenstand  gerecht wird und aufzufinden vermag, was  von dem, was die anderen sagen, ganz verschieden ist.
(13) Μέγιστον δὲ σημεῖον τῆς ἀνομοιότητος αὐτῶν· τοὺς μὲν γὰρ λόγους οὐχ οἷόν τε καλῶς ἔχειν, ἢν μὴ τῶν καιρῶν καὶ τοῦ πρεπόντως καὶ τοῦ καινῶς ἔχειν μετάσχωσιν, τοῖς δὲ γράμμασιν οὐδενὸς τούτων προσεδέησεν. Ὥσθ' οἱ χρώμενοι τοῖς τοιούτοις παραδείγμασιν πολὺ ἂν δικαιότερον ἀποτίνοιεν ἢ λαμβάνοιεν ἀργύριον, ὅτι πολλῆς ἐπιμελείας αὐτοὶ δεόμενοι παιδεύειν τοὺς ἄλλους ἐπιχειροῦσιν. Der beste Beweis ihrer Unähnlichkeit aber ist Folgendes: Die Reden können nämlich nicht gut sein, wenn in ihnen nicht die Umstände und Angemessenheit und die Neuheit berücksichtigt ist, bei den Buchstaben ist nichts davon erforderlich. Daher würden die, welche solche Beispiele gebrauchen, mit weit größerem Recht selbst eine Geldstrafe zahlen als Geld bekommen, weil sie selbst noch großer Bildung bedürfen, sich aber trotzdem unterfangen, die anderen zu unterrichten.
[8] (14) Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον κατηγορεῖν τῶν ἄλλων ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμαυτοῦ δηλῶσαι διάνοιαν, ἡγοῦμαι πάντας ἄν μοι τοὺς εὖ φρονοῦντας συνειπεῖν, ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν φιλοσοφησάντων ἰδιῶται διετέλεσαν ὄντες, ἄλλοι δέ τινες οὐδενὶ πώποτε συγγενόμενοι τῶν σοφιστῶν καὶ λέγειν καὶ πολιτεύεσθαι δεινοὶ γεγόνασιν. Αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἄλλων ἔργων ἁπάντων ἐν τοῖς εὐφυέσιν ἐγγίγνονται καὶ τοῖς περὶ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνασμένοις· Wenn ich aber nicht nur andere tadeln, sondern auch meine Ansicht aussprechen soll, so glaube ich, werden mir alle Vernünftigen zustimmen, dass viele, die sich mit den Wissenschaften befassten, fortwährend ungelehrt blieben, manche andere aber, die nie bei einem Sophisten in die Schule gingen, im Reden und in der Staatsverwaltung tüchtig geworden sind. Denn die Fertigkeit im Reden und in allen anderen Geschäften wird denjenigen zu Teil, die gute Anlagen besitzen und die durch Übung Erfahrung erwerben; 
(15) ἡ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν τοιούτους τεχνικωτέρους καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν εὐπορωτέρους ἐποίησεν· οἷς γὰρ νῦν ἐντυγχάνουσι πλανώμενοι, ταῦτ' ἐξ ἑτοιμοτέρου λαμβάνειν αὐτοὺς ἐδίδαξεν, τοὺς δὲ καταδεεστέραν τὴν φύσιν ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγαθοὺς ἢ λόγων ποιητὰς οὐκ ἂν ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς δ' ἂν αὑτῶν προαγάγοι καὶ πρὸς πολλὰ φρονιμωτέρως διακεῖσθαι ποιήσειεν. der Unterricht aber pflegt solche Menschen gewandter und im Erfinden geschickter zu machen; denn er lehrt sie das, worauf sie jetzt nur auf Um- und Irrwegen kommen, auf leichtere Weise zu erhalten. Die aber, welche weniger gute Talente haben, wird er zwar nicht zu guten Rednern oder Bearbeitern von Reden bilden, aber sie weiter bringen als sie von Natur sind und in vielen Dingen verständiger machen. 
[9] (16) Βούλομαι δ' ἐπειδήπερ εἰς τοῦτο προῆλθον, ἔτι σαφέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτῶν. Φημὶ γὰρ ἐγὼ τῶν μὲν ἰδεῶν, ἐξ ὧν τοὺς λόγους ἅπαντας καὶ λέγομεν καὶ συντίθεμεν, λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην οὐκ εἶναι τῶν πάνυ χαλεπῶν, ἤν τις αὑτὸν παραδιδῷ μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑπισχνουμένοις ἀλλὰ τοῖς εἰδόσιν τι περὶ αὐτῶν· τὸ δὲ τούτων ἐφ' ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων ἃς δεῖ προελέσθαι καὶ μείξασθαι πρὸς ἀλλήλας καὶ τάξασθαι κατὰ τρόπον, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐνθυμήμασι πρεπόντως ὅλον τὸν λόγον καταποικῖλαι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὐρύθμως καὶ μουσικῶς εἰπεῖν, Ich will aber, da ich auf diesen Punkt gekommen bin, noch deutlicher darüber sprechen. Ich behaupte nämlich, die Kenntnis von den Motiven, auf denen alle Reden, die gesprochenen und die geschriebenen, beruhen, zu erlangen, gehöre nicht unter die sehr schwierigen Dinge, wenn man sich nicht denen anvertraut, die leichtsinnige Versprechungen machen, sondern denen, welche etwas davon verstehen; welche davon man aber bei jedem Gegenstand wählen und miteinander verbinden und richtig anordnen soll, ferner dass man die passenden Verhältnisse nicht verfehle, sondern die ganze Rede auf eine angemessene Weise mit mannigfaltigen Gedanken ausstatte, und der Sprache durch die Wörter Rhythmus und Wohlklang verleihe, 
(17) ταῦτα δὲ πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι καὶ ψυχῆς ἀνδρικῆς καὶ δοξαστικῆς ἔργον εἶναι, καὶ δεῖν τὸν μὲν μαθητὴν, πρὸς τῷ τὴν φύσιν ἔχειν οἵαν χρὴ, τὰ μὲν εἴδη τὰ τῶν λόγων μαθεῖν, περὶ δὲ τὰς χρήσεις αὐτῶν γυμνασθῆναι, τὸν δὲ διδάσκαλον τὰ μὲν οὕτως ἀκριβῶς οἷόν τ' εἶναι διελθεῖν, ὥστε μηδὲν τῶν διδακτῶν παραλιπεῖν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τοιοῦτον αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν dies erfordere viel Sorgfalt und sei die Sache eines erstarkten und urteilsfähigen Geistes, und es müsse der Schüler, außer dass er die nötigen Talente besitzt, die verschiedenen Arten der Rede kennen und in ihrem Gebrauch sich üben, der Lehrer aber imstande sein, sie so gründlich durchzugehen, dass er nichts, was gelehrt werden kann, übergeht, im übrigen aber sich selbst als ein solches Muster erweisen, 
(18) ὥστε τοὺς ἐκτυπωθέντας καὶ μιμήσασθαι δυναμένους εὐθὺς ἀνθηρότερον καὶ χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας. Καὶ τούτων μὲν ἁπάντων συμπεσόντων τελείως ἕξουσιν οἱ φιλοσοφοῦντες· καθ' ὃ δ' ἂν ἐλλειφθῇ τι τῶν εἰρημένων, ἀνάγκη ταύτῃ χεῖρον διακεῖσθαι τοὺς πλησιάζοντας. dass bei denen, die sich nach ihm gebildet haben und ihn nachahmen können, sogleich sichtbar wird, dass sie blühender und anmutiger als die anderen sprechen. Und wenn dies alles zusammentrifft, so werden die, die sich dem Studium der Beredsamkeit widmen, vollkommen werden; insofern aber etwas von dem Genannten fehlt, müssen die Schüler darin ungenügend ausgestattet sein.
[10] (19) Οἱ μὲν οὖν ἄρτι τῶν σοφιστῶν ἀναφυόμενοι καὶ νεωστὶ προσπεπτωκότες ταῖς ἀλαζονείαις, εἰ καὶ νῦν πλεονάζουσιν, εὖ οἶδ' ὅτι πάντες ἐπὶ ταύτην κατενεχθήσονται τὴν ὑπόθεσιν. [11] Λοιποὶ δ' ἡμῖν εἰσὶν, οἱ πρὸ ἡμῶν γενόμενοι καὶ τὰς καλουμένας τέχνας γράψαι τολμήσαντες, οὓς οὐκ ἀφετέον ἀνεπιτιμήτους· οἵτινες ὑπέσχοντο δικάζεσθαι διδάξειν, ἐκλεξάμενοι τὸ δυσχερέστατον τῶν ὀνομάτων, ὃ τῶν φθονούντων ἔργον ἦν λέγειν, ἀλλ' οὐ τῶν προεστώτων τῆς τοιαύτης παιδεύσεως, Die Sophisten nun, die erst kürzlich auftraten und neulich auf diese Prahlereien verfielen, werden alle, auch wenn sie jetzt zahlreich sind, wie ich wohl weiß, unter diese Darstellung einbegriffen sein. Es bleiben uns noch die übrig, die vor uns gelebt haben und sich erdreisteten, die so genannten Lehrbücher zu schreiben, die ich nicht ohne Tadel auslassen darf, da sie versprachen, vor Gericht streiten  zu lehren, indem sie den gehässigsten Ausdruck wählten, den neidische Menschen gebrauchen sollten, aber nicht die, die einen solchen Unterricht leiten,
(20) καὶ ταῦτα τοῦ πράγματος, καθ' ὅσον ἐστὶ διδακτὸν, οὐδὲν μᾶλλον πρὸς τοὺς δικανικοὺς λόγους ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὠφελεῖν δυναμένου. Τοσούτῳ δὲ χείρους ἐγένοντο τῶν περὶ τὰς ἔριδας καλινδουμένων, ὅσον οὗτοι μὲν τοιαῦτα λογίδια διεξιόντες, οἷς, εἴ τις ἐπὶ τῶν πράξεων ἐμμείνειεν, εὐθὺς ἂν ἐν πᾶσιν εἴη κακοῖς, ὅμως ἀρετὴν ἐπηγγείλαντο καὶ σωφροσύνην περὶ αὐτῶν, ἐκεῖνοι δ' ἐπὶ τοὺς πολιτικοὺς λόγους παρακαλοῦντες, ἀμελήσαντες τῶν ἄλλων τῶν προσόντων αὐτοῖς ἀγαθῶν πολυπραγμοσύνης καὶ πλεονεξίας ὑπέστησαν εἶναι διδάσκαλοι. zumal da die Sache, soweit sie gelehrt werden kann, den gerichtlichen Reden  nicht mehr als allen anderen nützen kann. Und sie waren um so einfältiger als die, die sich den Rechtstreitigkeiten herumtummeln, als sie, obgleich sie so elende Reden halten, dass einer, wollte er ihnen  im Handeln folgen, sogleich vollständig scheitern würde, doch von ihnen Tugend und Besonnenheit versprachen, jene aber, indem sie zur Staatsberedsamkeit ermunterten, ohne Beachtung der übrigen damit verbundenen Vorzüge sich als Lehrer der Streit- und Gewinnsucht ankündigten. 
(21) Καίτοι τοὺς βουλομένους πειθαρχεῖν τοῖς ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας ταύτης προσταττομένοις πολὺ ἂν θᾶττον πρὸς ἐπιείκειαν ἢ πρὸς ῥητορείαν ὠφελήσειεν. Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν, ὡς ἔστιν δικαιοσύνη διδακτόν· ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι τοιαύτην εἶναι τέχνην, ἥτις τοῖς κακῶς πεφυκόσιν πρὸς ἀρετὴν σωφροσύνην ἂν καὶ δικαιοσύνην ἐμποιήσειεν· οὐ μὴν ἀλλὰ συμπαρακελεύσασθαί γε καὶ συνασκῆσαι μάλιστ' ἂν οἶμαι τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν ἐπιμέλειαν. Und doch dürften jene, die die Vorschriften dieses Unterrichts in der Redekunst befolgen wollen, weit eher zur Rechtlichkeit als zur Beredsamkeit nützlich sein. Niemand glaube, ich behaupte, Gerechtigkeit könne gelehrt werden; denn ich bin der Meinung, es gebe überhaupt keine solche Kunst, welche denen, die von Natur geringe Anlagen zur Tugend haben, Mäßigung und Gerechtigkeit einflößen könnte. Das jedoch glaube ich, dass die sorgfältige Beschäftigung mit der Staatsberedsamkeit am meisten zur Aufmunterung dazu und zur Übung darin beiträgt.
[12] (22) Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ τὰς μὲν τῶν ἄλλων ὑποσχέσεις διαλύειν, αὐτὸς δὲ μείζω λέγειν τῶν ἐνόντων, ἐξ ὧνπερ αὐτὸς ἐπείσθην οὕτω ταῦτ' ἔχειν, ῥᾳδίως οἶμαι καὶ τοῖς ἄλλοις φανερὸν καταστήσειν. Damit es aber nicht scheine, ich mache die Versprechungen der anderen zunichte, sage aber selbst mehr, als an der Sache ist, so glaube ich, es leicht mit denselben Gründe, mit denen ich mich selbst überzeugte, dass es sich so verhält, auch den anderen begreiflich zu machen.
Seite zurückSeite vor
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Isokrates"
Literatur:
zu "Isorates"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/isokr/sophist12.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 17:33