Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Herodot 7,8-11

Xerxes' Entscheidung für den Krieg. 
I.: Der Kronrat der Perser: Xerxes - Mardonios - Artabanos

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

(8) Pacata Aegypto Xerxes, cum in eo esset, ut exercitum moderaretur adversus Athenas ducendum, conventum convocavit primariorum Persarum sententias illorum sciscitaturus et in medio omnium, ipse quae vellet, expositurus.  (7,8) Ξέρξης δὲ μετὰ Αἰγύπτου ἅλωσιν ὡς ἔμελλε ἐς χεῖρας ἄξεσθαι τὸ στράτευμα τὸ ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, σύλλογον ἐπίκλητον Περσέων τῶν ἀρίστων ἐποιέετο, ἵνα γνώμας τε πύθηταί σφεων καὶ αὐτὸς ἐν πᾶσι εἴπῃ τὰ θέλει. Als Xerxes nach der Unterwerfung Ägyptens den Feldzug gegen Athen unternehmen wollte, berief er eine außerordentliche Versammlung des persischen Adels, um dessen Meinungen zu erfahren und selbst seine Absichten darzulegen.
(1) Qui ut convenere, haec apud eos verba rex facit: "Viri Persae, non ego primus hunc apud vos morem introduco, sed utar a maioribus accepto (1) Ὡς δὲ συνελέχθησαν, ἔλεγε Ξέρξης τάδε· Ἄνδρες Πέρσαι, οὔτ' αὐτὸς κατηγήσομαι νόμον τόνδε ἐν ὑμῖν τιθείς, παραδεξάμενός τε αὐτῷ χρήσομαι·  Als sie sich versammelt hatten, sagte Xerxes: "Perser, nicht ich will diese Regel bei euch festsetzen und  einführen, sondern übernehme sie und will sie so anwenden. 
(2) Ut enim a maioribus natu audio, numquam adhuc otiosi sedimus, ex quo hoc imperium a Medis in nos translatum est, postquam Astyagem Cyrus devicit; sed deus ita nos ducit, et nobis ductum eius sequentibus multa prospere cedunt.  (2) ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν πρεσβυτέρων, οὐδαμά κω ἠτρεμίσαμεν, ἐπείτε παρελάβομεν τὴν ἡγεμονίην τήνδε παρὰ Μήδων, Κύρου κατελόντος Ἀστυάγεα· ἀλλὰ θεός τε οὕτω ἄγει καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν πολλὰ ἐπέπουσι συμφέρεται ἐπὶ τὸ ἄμεινον.  Wie ich nämlich von den Älteren erfahre, waren wir nie untätig, seit wir diese Vorherrschaft von den Medern übernommen haben, nachdem Kyros Astyages entmachtet hatte. So führt uns ein Gott und uns selbst erweisen sich unsere vielfältigen Bemühungen als Erfolg.
(3) Iam Cyri quidem et Cambysis et patris mei Darii res gestas, et quos illi populos Persis adquisiverint, quid opus est ut apud bene gnaros commemorem? (3) Τὰ μέν νυν Κῦρός τε καὶ Καμβύσης πατήρ τε ὁ ἐμὸς Δαρεῖος κατεργάσαντο καὶ προσεκτήσαντο ἔθνεα, ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι.  Welche Völker nun Kyros, Kambyses und mein Vater Dareios unterworfen und dazugewonnen haben, wisst ihr wohl und muss man euch nicht herzählen.
(4) Ego vero, ex quo hanc sedem accepi, in hoc meam curam intendo, ne his, qui ante me in hac dignitate fuere, sim inferior, neque minorem Persis potentiam adquiram. Atque hoc ipsum dum curo, reperio viam et gloria nos augendi et terra non minore nec deteriore quam haec, quam possidemus, immo feraciore, simul vero etiam ultionem et poenas sumendi de his, qui eas commeruerunt.  (4) Ἐγὼ δὲ ἐπείτε παρέλαβον τὸν θρόνον τοῦτον, ἐφρόντιζον, ὅκως μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων ἐν τιμῇ τῇδε μηδὲ ἐλάσσω προσκτήσομαι δύναμιν Πέρσῃσι. Φροντίζων δὲ εὑρίσκω ἅμα μὲν κῦδος ἡμῖν προσγινόμενον χώρην τε τῆς νῦν ἐκτήμεθα οὐκ ἐλάσσω οὐδὲ φλαυροτέρην παμφορωτέρην δέ, ἅμα δὲ τιμωρίην τε καὶ τίσιν γινομένην.  Seit ich aber diesen Thron übernommen hatte, überlegte, wie ich, wie ich nicht hinter denen  zurückbliebe, die vor mir diese Würde bekleideten, und nicht weniger Macht den Persern dazugewänne. Diese Überlegung zeigt mir, dass uns sowohl Ruhm zu teil wird, als auch ein ebenso bedeutendes und gutes Land wie unser jetziges, überaus fruchtbar; dass uns zugleich aber auch Rache und Genugtuung zuteil wird.   
(5) Itaque vos hodie convocavi, ut quae agere constitui, vobiscum communicem. Ponte iuncturus sum Hellespontum et exercitum per Europam ducturus in Graeciam, quo ab Atheniensibus poenas repetam malorum omnium, quibus Persas et patrem meum affecerunt.  (5) Διὸ ὑμέας νῦν ἐγὼ συνέλεξα, ἵνα, τὸ νοέω πρήσσειν, ὑπερθέωμαι ὑμῖν· μέλλω ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν διὰ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα Ἀθηναίους τιμωρήσωμαι, ὅσα δὴ πεποιήκασι Πέρσας τε καὶ πατέρα τὸν ἐμόν.  Deswegen habe ich euch jetzt versammelt, um eich meine Pläne vorzulegen: Ich will den Hellespont überbrücken und mein Heer durch Europa gegen Griechenland führen, damit ich die Athener für alles bestrafe, was sie den Persern und meinem Vater angetan haben. 
(6) Vidistis iam Darium quoque expeditionem parare adversus hos homines. At ille e vita ecessit, neque ei contigit capere poenas. Ego vero, illius causa reliquorumque Persarum non prius sum quieturus, quam Athenas subactas igne cremavero; hos homines, qui priores me patremque meum iniuriis lacessiverunt;  (6)  Ὡρᾶτε μέν νυν καὶ <πατέρα τὸν ἐμὸν> Δαρεῖον ἰθύοντα στρατεύεσθαι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους· ἀλλ' ὁ μὲν τετελεύτηκε καὶ οὐκ ἐξεγένετό οἱ τιμωρήσασθαι. Ἐγὼ δὲ ὑπέρ τε ἐκείνου καὶ τῶν ἄλλων Περσέων οὐ πρότερον παύσομαι, πρὶν ἢ ἕλω τε καὶ πυρώσω τὰς Ἀθήνας, οἵ γε ἐμὲ καὶ πατέρα τὸν ἐμὸν ὑπῆρξαν ἄδικα ποιεῦντες.  Ihr habt ja gesehen, wie auch mein Vater Dareios geradewegs gegen diese Leute ziehen wollte. Aber der ist jetzt tot, ohne dass ihm Rache zuteil wurde. Ich aber werde nicht ruhen, bis für ihn und die anderen Perser Athen genommen und niedergebrannt habe. Haben sie doch gegen mich und meinen Vater mit dem Unrecht begonnen!
(7) primum quidem incursione facta cum Aristagora Milesio, servo nostro, et sacris lucis templisque crematis: deinde vero, qualia sunt, quibus nos acceperunt, quum Dati et Artapherne ducibus terram eorum ingressi sumus! quae satis nostis omnes. Igitur his quidem de causis bellum illis inferre constitui. Simul vero, rem recte mecum reputans, maxima in hoc ipso commoda reperio haec: si et hosce et eorum vicinos, qui Pelopis Phrygis terram incolunt, subegerimus, terram Persicam aetheri Iovis faciemus conterminam.  (7) Πρῶτα μὲν ἐς Σάρδις ἐλθόντες ἅμα Ἀρισταγόρῃ τῷ Μιλησίῳ, δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ, ἀπικόμενοι ἐνέπρησαν τά τε ἄλσεα καὶ τὰ ἱρά, δεύτερα δὲ ἡμέας οἷα ἔρξαν ἐς τὴν σφετέρην ἀποβάντας, ὅτε Δᾶτίς τε καὶ Ἀρταφρένης ἐστρατήγεον, <τὰ> ἐπίστασθέ κου πάντες. Τούτων μὲν δὴ εἵνεκα ἀνάρτημαι ἐπ' αὐτοὺς στρατεύεσθαι. Ἀγαθὰ δὲ ἐν αὐτοῖσι τοσάδε ἀνευρίσκω λογιζόμενος· εἰ τούτους τε καὶ τοὺς τούτοισι πλησιοχώρους καταστρεψόμεθα, οἳ Πέλοπος τοῦ Φρυγὸς νέμονται χώρην, γῆν τὴν Περσίδα ἀποδέξομεν τῷ Διὸς αἰθέρι ὁμουρέουσαν·  Erstens zogen sie mit unserem Sklaven Aristagoras aus Milet nach Sardeis und zündeten die Haine und Tempel an. Was ssie zweitens uns antaten, als Datis und Artaphrenes gegen sie zogen, wisst ihr doch alle. Deswegen also halte ich daran fest, gegen sie zu ziehen. An Vorteil zeigt  mir meine Überlegung dabei so viel: Wenn wir diese unterworfen haben und ihre Nachbarn, die das Land des Phrygers Pelops bewohnen, haben wir erreicht, dass Persien nur noch an Zeus' Luftreich angrenzt. 
(8) neque enim ullam terram sol adspiciet, quae nostrae sit finitima; sed ego vobiscum, universa peragrata Europa, ex omnibus terris unam faciam. (8) οὐ γὰρ δὴ χώρην γε οὐδεμίαν κατόψεται ἥλιος ὁμουρέουσαν τῇ ἡμετέρῃ, ἀλλά σφεας πάσας ἐγὼ ἅμα ὑμῖν μίαν χώρην θήσω, διὰ πάσης διεξελθὼν τῆς Εὐρώπης.  denn die Sonne wir kein Land erblicken, das an unseres angrenzt, sondern mit euch werde ich alle Länder zu einem vereinigen, indem ich ganz Europa durchquere.
(9) Quippe ita se rem habere audio, nullam inter homines civitatem, nullum populum inter mortales reliquum esse, qui adversus nos in aciem progredi valeat, quando hos, quos dixi, subegerimus. Ita et his, qui male de nobis meruerunt, et insonstibus pariter servile iugum impositum fuerit.  (9) Πυνθάνομαι γὰρ ὧδε ἔχειν, οὔτε τινὰ πόλιν ἀνδρῶν οὐδεμίαν οὔτε ἔθνος οὐδὲν ἀνθρώπων ὑπολείπεσθαι, τὸ ἡμῖν οἷόν τε ἔσται ἐλθεῖν ἐς μάχην, τούτων τῶν κατέλεξα ὑπεξαραιρημένων. Οὕτω οἵ τε ἡμῖν αἴτιοι ἕξουσι δούλιον ζυγὸν οἵ τε ἀναίτιοι. Denn wie ich erfahre, wir es so sein: Keine Stadt von Männern, kein Menschenvolk wird übrig bleiben, das sich uns zum Kampf stellen kann, wenn die ausgeschaltet sind, die ich genannt habe. So werden das Joch der Knechtschaft die tragen, die es uns schulden, und auch die Unschuldigen. 
Vos vero hoc si feceritis, gratum mihi feceritis: cum tempus vobis indicavero, quo convenire oporteat, prompte unumquemque vestrum adesse oportebit. Quisquis vero cum exercitu advenerit optime instructo, eum ego muneribus donabo, quae apud nos honorificentissima habentur.   Ὑμεῖς δ' ἄν μοι τάδε ποιεῦντες χαρίζοισθε· (10) ἐπεὰν ὑμῖν σημήνω τὸν χρόνον, ἐς τὸν ἥκειν δεῖ, προθύμως πάντα τινὰ ὑμέων χρήσει παρεῖναι· ὃς ἂν δὲ ἔχων ἥκῃ παρεσκευασμένον στρατὸν κάλλιστα, δώσω οἱ δῶρα τὰ τιμιώτατα νομίζεται εἶναι ἐν ἡμετέρου.  Ihr aber seid mir mit folgendem zu Diensten: Sobald ich die Zeit angebe, zu der ihr da sein müsst, muss sich jeder von euch  bereitwillig einfinden. dem aber, der mit dem bestgerüsteten Heer da ist, werde ich Geschenke geben, die bei uns als die ehrenvollsten gelten. 
(11) Haec igitur ita facienda sunt. Ne vero vobis videar meum unius sequi velle consilium, in medium vobis hanc rem propono iubeqoque, ut, quisquis vestrum voluerit, suam promat sententiam." His dictis Xerxes finem fecit loquendi.  (11) Ποιητέα μέν νυν ταῦτά ἐστι οὕτω. Ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβουλέειν ὑμῖν δοκέω, τίθημι τὸ πρῆγμα ἐς μέσον, γνώμην κελεύων ὑμέων τὸν βουλόμενον ἀποφαίνεσθαι." Ταῦτα εἴπας ἐπαύετο. Diese Befehle sind so auszuführen. Damit ich euch aber keine einsamen Beschlüsse zu fassen scheine, stelle ich die Sache zur Diskussion. Jeder der will, soll seine Ansicht darlegen." Mit diesen Worten endete er. 
 
(1) Post illum Mardonius talem sermonem est exorsus: "Domine, tu Persarum omnium praestantissimus, non solum eorum, qui fuerunt, sed futurorum omnium es; qui cum cetera praeclare verissimeque exposueris, tum Ionas Europam habitantes non passurus sis  irridere nobis, homines ea re indignos.  (7,9,1) Μετ' αὐτὸν δὲ Μαρδόνιος ἔλεγε· "Ὦ δέσποτα, οὐ μοῦνον εἶς τῶν γενομένων Περσέων ἄριστος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐσομένων, ὃς τά τε ἄλλα λέγων ἐπίκεο ἄριστα καὶ ἀληθέστατα καὶ Ἴωνας τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικημένους οὐκ ἐάσεις καταγελάσαι ἡμῖν, ἐόντας ἀναξίους.  Nach ihm sprach Mardonios: Herr, du bist nicht nur von allen früheren Persern der beste, sondern auch von den zukünftigen. Unter allem sonst hast du besonders darin das Beste und Wahrste getroffen, dass du die in Europa wohnenden Ionier uns nicht Hohn lachen lässt. Sie sind es nicht wert. 
(2) Etenim mira atque misera res esset, si Sacas et Indos et Aethiopas et Assyrios, et alios multos magnosque populos, non quod iniuriam Persis intulissent, sed quod nos nostram augere voluimus potentiam, subegerimus servosque habeamus, Graecos autem, qui iniuriis nos lacessiverunt, impune abire pateremur.  (2) Καὶ γὰρ δεινὸν ἂν εἴη πρῆγμα, εἰ Σάκας μὲν καὶ Ἰνδοὺς καὶ Αἰθίοπάς τε καὶ Ἀσσυρίους ἄλλα τε ἔθνεα πολλὰ καὶ μεγάλα, ἀδικήσαντα Πέρσας οὐδέν, ἀλλὰ δύναμιν προσκτᾶσθαι βουλόμενοι, καταστρεψάμενοι δούλους ἔχομεν, Ἕλληνας δὲ ὑπάρξαντας ἀδικίης οὐ τιμωρησόμεθα.  Es wäre ja auch schlimm, wenn wir die Saken, Inder, Aithiopen, Assyrer und viele andere mächtige Völker, obwohl sie den Persern kein Unrecht zugefügt haben, nur um unsere Macht zu mehren, unterwerfen und zu Sklaven haben, an den Griechen aber, die mit dem Unrecht begonnen haben, keine Rache nähmen.
(3) quid tandem metuentes? quemnam multitudinis concursum? quam pecuniarum vim? Novimus sane illorum pugnae genus; novimus etiam, quam imbecilles eorum sint vires: filiosque eorum subactos habemus, hos, qui in nostra terra sedes habent, et Iones et Aeolenses et Dorienses nominantur.  (3) Τί δείσαντες; κοίην πλήθεος συστροφήν; κοίην δὲ χρημάτων δύναμιν; Τῶν ἐπιστάμεθα μὲν τὴν μάχην, ἐπιστάμεθα δὲ τὴν δύναμιν ἐοῦσαν ἀσθενέα· ἔχομεν δὲ αὐτῶν παῖδας καταστρεψάμενοι, τούτους οἳ ἐν τῇ ἡμετέρῃ κατοικημένοι Ἴωνές τε καὶ Αἰολέες καὶ Δωριέες καλέονται.  Aus Angst wovor? vor welcher Volksmenge? vor welcher Finanzmacht? Kennen wir doch ihre Kampfweise und wissen, dass sie schwach sind. Wir haben ihre Söhne unterworfen, die in unserem Land siedeln und Ionier, Aioler und Dorer heißen. 
(4) Atque etiam ipse ego periculum horum hominum feci, adversus illos a patre tuo in expeditionem missus; ubi, cum usque in Macedoniam duxissem exercitum et propemodum ad ipsas pervenissem Athenas, nemo mihi in aciem occurrit. Quamquam ceteroquin quidem consuerunt, ut audio, Graeci inconsultissime bella sua administrare, stolida pervicacia et sinistra mente.  (4)  Ἐπειρήθην δὲ καὶ αὐτὸς ἤδη ἐπελαύνων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους ὑπὸ πατρὸς τοῦ σοῦ κελευσθείς, καί μοι μέχρι Μακεδονίης ἐλάσαντι καὶ ὀλίγον ἀπολιπόντι ἐς αὐτὰς Ἀθήνας ἀπικέσθαι οὐδεὶς ἠντιώθη ἐς μάχην. Καίτοι <γε> ἐώθασι Ἕλληνες, ὡς πυνθάνομαι, ἀβουλότατα πολέμους ἵστασθαι ὑπό τε ἀγνωμοσύνης καὶ σκαιότητος·  Ich versuchte ja auch selbst schon, auf Geheiß deines Vaters gegen diese Leute  zu ziehen: auf dem ganzen Weg nach Makedonien, als ich fast schon Athen erreicht hatte, trat mir keiner zum Kampf entgegen. Indes treten die Griechen, wie ich erfahre, aus Unverstand und Ungeschick gewöhnlich ganz planlos in den Krieg ein:
(5) Postquam enim sibi invicem bellum indixerunt, pulcherrimam et apertissimam quaerunt planitiem, in quam descendant manus conserturi. Quo fit, ut etiam victores magno cum detrimento discedant; de victis autem ne verbum quidem dico, nam internecione delentur.  (5) ἐπεὰν γὰρ ἀλλήλοισι πόλεμον προείπωσι, ἐξευρόντες τὸ κάλλιστον χωρίον καὶ λειότατον, ἐς τοῦτο κατιόντες μάχονται, ὥστε σὺν κακῷ μεγάλῳ οἱ νικῶντες ἀπαλλάσσονται· περὶ δὲ τῶν ἑσσουμένων οὐδὲ λέγω ἀρχήν· ἐξώλεες γὰρ δὴ γίνονται.  Sobald sie einander den Krieg angekündigt haben, suchen sie den schönsten und ebensten Ort aus. Dort ziehen sie hin und kämpfen, so dass die Sieger nur mit hohen Verlusten davonkommen. Von den Verlierern rede ich gleich gar nicht. Denn sie gehen ganz zu Grunde. 
(6) Quos oportebat, cum sint homines eadem lingua utentes, per praecones et nuntios et alia quavis ratione, quam proelio, lites suas componere; sin omnino proelio sibi decernendum putant, oportebat locum pugnae capere, in quo utrique superatu essent difficillimi, et ibi belli fortunam temptare. (6) Τοὺς χρῆν, ἐόντας ὁμογλώσσους, κήρυξί τε διαχρεωμένους καὶ ἀγγέλοισι καταλαμβάνειν τὰς διαφορὰς καὶ παντὶ μᾶλλον ἢ μάχῃσι· εἰ δὲ πάντως ἔδεε πολεμέειν πρὸς ἀλλήλους, ἐξευρίσκειν χρῆν, τῇ ἑκάτεροί εἰσι δυσχειρωτότατοι, καὶ ταύτῃ πειρᾶν.  Da sie die gleiche Sprache sprechen, müssten sie durch Herolde und Boten ihre Streitigkeiten schlichten, auf jede Art eher als im Kampf. Geht es aber wirklich nicht ohne gegenseitigen Krieg, müssten sie herausfinden, wo jeder am wenigsten verwundbar ist, und dort antreten. 
(7) Quamvis igitur tam perniciosa ratione belli gerendi utantur Graeci, tamen, cum ego usque in Macedoniam duxissem exercitum, ideo non magis induxerunt in animum, ut in aciem contra me descenderent. At tibin', o rex, ausurus est quisquam in aciem occurrere, multitudinem navesque cunctas ex universa Asia coactas ducenti? (7) Τρόπῳ τοίνυν οὐ χρηστῷ Ἕλληνες διαχρεώμενοι ἐμέο ἐλάσαντος μέχρι Μακεδονίης <γῆς> οὐκ ἦλθον ἐς τούτου λόγον ὥστε μάχεσθαι. Σοὶ δὲ δὴ μέλλει τίς, ὦ βασιλεῦ, ἀντιώσεσθαι πόλεμον προφέρων, ἄγοντι καὶ πλῆθος τὸ ἐκ τῆς Ἀσίης καὶ νέας τὰς ἁπάσας;  Trotz dieser untauglichen Kampfweise kamen die Griechen also bei meinem Feldzug bis Makedonien nicht einmal auf die Idee zu kämpfen. Wer also, o König, sollte dir zum Krieg entgegen treten, wenn du die Volksmassen Asiens und die gesamte Flotte heranführst?
(8) Equidem ita sentio, eo audaciae non progressuram esse rem Graecorum. Sin me fefellerit opinio mea, si illi vecordia elati in aciem adversus nos sint descensuri, didicerint esse nos viros bello fortissimos.  (8) Ὡς μὲν ἐγὼ δοκέω, οὐκ ἐς τοῦτο θάρσεος ἀνήκει τὰ Ἑλλήνων πρήγματα· εἰ δὲ ἄρα ἔγωγε ψευσθείην γνώμῃ καὶ ἐκεῖνοι ἐπαρθέντες ἀβουλίῃ ἔλθοιεν ἡμῖν ἐς μάχην, μάθοιεν ἂν, ὥς εἰμεν ἀνθρώπων ἄριστοι τὰ πολέμια.  Nach meiner Meinung werden sich die Griechen nicht zu so viel Dreistigkeit versteigen. Sollte ich mich aber täuschen und sie aus Torheit den Kampf gegen uns suchen, dürften sie erfahren, dass wir unter allen Menschen am kriegstüchtigsten sind. 
(9) Quare intemptatum nihil relinquamus: nam sua sponte nihil fit, sed omnia hominibus conando contingunt." (9)  Ἔστω δ' ὦν μηδὲν ἀπείρητον· αὐτόματον γὰρ οὐδέν, ἀλλ' ἀπὸ πείρης πάντα ἀνθρώποισι φιλέει γίνεσθαι." Nichts soll also unversucht bleiben! Denn von nichts kommt nichts; und unter den Menschen gewinnt gewöhnlich nur, wer wagt.

 

(1) In hunc modum postquam Xerxis sententiam Mardonius mollivit, dicendi finem fecit. Silentium tenentibus ceteris Persis nec audentibus sententiam promere contrariam ei, quae proposita erat, Artabanus, Hystaspis filius, patruus Xerxis, eoque fidentior, haec fecit verba: "Rex, nisi sententiae dictae sunt invicem oppositae, fieri non potest, ut eligatur optima. sed oportet ea, quae sit prolata, uti: verum illud, contrariae sie dictae fuerint, tunc demum fieri potest; quemadmodum sincerum aurum non per se ipsum dignoscimus, sed dum illud iuxta aliud aurum atterimus, ita id, quod melius est, discernimus.  (7,10,1) Μαρδόνιος μὲν τοσαῦτα ἐπιλεήνας τὴν Ξέρξεω γνώμην ἐπέπαυτο. Σιωπώντων δὲ τῶν ἄλλων Περσέων καὶ οὐ τολμώντων γνώμην ἀποδείκνυσθαι ἀντίην τῇ προκειμένῃ, Ἀρτάβανος ὁ Ὑστάσπεος, πάτρως ἐὼν Ξέρξῃ, τῷ δὴ καὶ πίσυνος ἐών, ἔλεγε τάδε· "Ὦ βασιλεῦ, μὴ λεχθεισέων μὲν γνωμέων ἀντιέων ἀλλήλῃσι οὐκ ἔστι τὴν ἀμείνω αἱρεόμενον ἑλέσθαι, ἀλλὰ δεῖ τῇ εἰρημένῃ χρᾶσθαι· λεχθεισέων δὲ ἔστι, ὥσπερ τὸν χρυσὸν τὸν ἀκήρατον αὐτὸν μὲν ἐπ' ἑωυτοῦ οὐ διαγινώσκομεν, ἐπεὰν δὲ παρατρίψωμεν ἄλλῳ χρυσῷ, διαγινώσκομεν τὸν ἀμείνω.  Mardonios redete Xerxes mit all diesen Worten nach dem Mund und schwieg dann. Auch die übrigen Perser schwiegen. Sie wagten keine Gegenrede. Artabanos aber, der Sohn des Hystaspes und Onkel des Xerxes, sagte genau darauf vertrauend folgendes: "König, wenn keine entgegengesetzte Reden geäußert werden, kann man keine bessere wählen, sondern muss die geäußerte umsetzen. Andernfalls aber ist es möglich, wie wir das reine Gold für sich allein nicht erkennen; wenn wir esaber an anderem Gold reiben, erkennen wir das bessere. 
(2) Ego vero etiam patri tuo Dario, meo fratri, suaseram, ne Scythis bellum inferret, hominibus nusquam incolentibus. At ille sperans se nomades istos Scythas subacturum, mihi non paruit. Sed expeditione suscepta, amissis exercitus sui multis fortibus viris rediit.  (2) Ἐγὼ δὲ καὶ πατρὶ τῷ σῷ, ἀδελφεῷ δὲ ἐμῷ Δαρείῳ ἠγόρευον μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ Σκύθας, ἄνδρας οὐδαμόθι γῆς ἄστυ νέμοντας· ὁ δέ, ἐλπίζων Σκύθας τοὺς νομάδας καταστρέψεσθαι, ἐμοί τε οὐκ ἐπείθετο, στρατευσάμενός τε πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῆς στρατιῆς ἀποβαλὼν ἀπῆλθε.  Auch deinem Vater, meinem Bruder Dareios riet ich ab, gegen die Skythen zu ziehen, Leute die nirgends in der Welt eine Stadt bewohnen. Der aber folgte mir in der Hoffnung, das Nomadenvolk der Skythen zu unterwerfen, nicht und kam von dem Feldzug nur unter Verlust vieler tapferer Männer zurück. 
(3) Tu vero, rex, bellum illaturus es viris multo quam Scythae praestantioribus, qui et terra et mari fortissimi esse dicuntur. Quo in consilio quodnam insit periculum, aequum est, ut ego tibi exponam: iuncto, ais, Hellesponto ducturum te esse per Europam exercitum in Graeciam.  (3) Σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, μέλλεις ἐπ' ἄνδρας στρατεύεσθαι πολλὸν ἔτι ἀμείνονας ἢ Σκύθας, οἳ κατὰ θάλασσάν τε ἄριστοι καὶ κατὰ γῆν λέγονται εἶναι· τὸ δὲ αὐτοῖσι ἔνεστι δεινόν, ἐμέ σοι δίκαιόν ἐστι φράζειν. "Ζεύξας φὴς τὸν Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν διὰ τῆς Εὐρώπης ἐς τὴν Ἑλλάδα.  Du aber, König, willst gegen Männer ziehen, die viel tapferer sind als Skythen, die zu Land und zu Wasser die tapfersten sein sollen. Welches Risiko damit verbunden ist, darf ich dir sagen: Du willst, wie du sagst, den Hellespont überbrücken und dein Heer durch Europa nach Griechenland führen. 
(4) Atqui acciderit etiam, ut vel terra vel mari vincamur, aut etiam utrimque. Dicuntur enim fortes hi esse viri; ac potest id etiam hinc aestimari, quod tantas copias, quantae cum Dati et Artapherne Atticam invaserunt, soli Athenienses perdiderunt.  (4) Καὶ δὴ καὶ συνήνεικε ἤτοι κατὰ γῆν ἢ <καὶ> κατὰ θάλασσαν ἑσσωθῆναι, ἢ καὶ κατ' ἀμφότερα· - οἱ γὰρ ἄνδρες λέγονται εἶναι ἄλκιμοι, πάρεστι δὲ καὶ σταθμώσασθαι, εἰ στρατιήν γε τοσαύτην σὺν Δάτι καὶ Ἀρταφρένει ἐλθοῦσαν ἐς τὴν Ἀττικὴν χώρην μοῦνοι Ἀθηναῖοι διέφθειραν· -  Und doch hat es schon manchmal eine Niederlage zu Land oder zu Wasser oder sogar in beidem gesetzt - denn die Männer sollen wehrhaft sein; man kann es auch daraus ermessen, dass die Athener allein das riesige Heer, das unter Datis und Artaphrenes nach Attika kam, vernichtet haben. 
(5) quodsi non utrimque res illis successerit, at hoc sane, rex, verendum est, ne conscensis navibus pugna navali superiores navigent in Hellespontum et pontem illum dissolvant. Ego vero non mea quadam propria prudentia haec ita conicio; sed qualis tandem fuit illa calamitas, quae parum abfuit, ut nos affligeret, cum pater tuus, iuncto Bosporo Thracio et ponte super Istrum posito Scytharum in terram transiit! (5) οὐκ ὦν ἀμφοτέρῃ σφι ἐχώρησε· ἀλλ' ἢν τῇσι νηυσὶ ἐμβάλωσι καὶ νικήσαντες ναυμαχίῃ πλέωσι ἐς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ ἔπειτα λύσωσι τὴν γέφυραν, τοῦτο δή, βασιλεῦ, γίνεται δεινόν. ᾿Εγὼ δὲ οὐδεμιῇ σοφίῃ οἰκηίῃ αὐτὸς ταῦτα συμβάλλομαι, ἀλλ' οἷόν κοτε ἡμέας ὀλίγου ἐδέησε καταλαβεῖν πάθος, ὅτε πατὴρ <ὁ> σός, ζεύξας Βόσπορον τὸν Θρηίκιον, γεφυρώσας δὲ ποταμὸν Ἴστρον, διέβη ἐπὶ Σκύθας.  Nun ist es ihnen nicht in beiden Fällen gelungen; aber wenn sie deine Schiffe angreifen und nach einem Seesieg zum Hellespont segeln und dann die Brücken abbrechen, so wird dies, o König, wirklich gefährlich. Ich schließe dies keineswegs aus eigener Einsicht, sondern daraus, dass uns fast ein solches Unglück getroffen hätte, als dein Vater, als er den thrakischen Bosporos überbrückte und gegen die Skythen über die Donau setzte. 
(6)  (6) Τότε παντοῖοι ἐγένοντο Σκύθαι δεόμενοι Ἰώνων λῦσαι τὸν πόρον, τοῖσι ἐπετέτραπτο ἡ φυλακὴ τῶν γεφυρέων τοῦ Ἴστρου· καὶ τότε γε Ἱστιαῖος, ὁ Μιλήτου τύραννος, εἰ ἐπέσπετο τῶν ἄλλων τυράννων τῇ γνώμῃ μηδὲ ἠναντιώθη, διέργαστο ἂν τὰ Περσέων πρήγματα.  Damals baten die Skythen die Ionier, denen die Bewachung der Brücke über die Donau anvertraut war, wie sie nur konnten, den Übergang abzubrechen; wäre damals Histiaios, der Herrscher von Milet, der Meinung der übrigen Herrscher gefolgt und hätte sich nicht widersetzt, wäre es um die Macht der Perser geschehen gewesen. 
(7)  (7) Καίτοι καὶ λόγῳ ἀκοῦσαι δεινόν, ἐπ' ἀνδρί γε ἑνὶ πάντα τὰ βασιλέος πρήγματα γεγενῆσθαι. Σὺ ὦν μὴ βούλεο ἐς κίνδυνον μηδένα τοιοῦτον ἀπικέσθαι μηδεμιῆς ἀνάγκης ἐούσης, ἀλλὰ ἐμοὶ πείθεο·  In der Tat ist es arg, auch nur zu hören, dass die ganze Macht des Königs an einem einzigen Mann hing. Wolle du dich nun nicht ohne Notwendigkeit in eine solche Gefahr stürzen, sondern folge mir:
(8)  (8) νῦν μὲν τὸν σύλλογον τόνδε διάλυσον· αὖτις δέ, ὅταν τοι δοκέῃ, προσκεψάμενος ἐπὶ σεωυτοῦ προαγόρευε, τά τοι δοκέει εἶναι ἄριστα.  Entlasse jetzt diese Versammlung; später aber eröffne uns, wenn es dir gefällt und du es dir zuvor überlegt hast, was dir am besten zu sein scheint. 
(9)  (9) Τὸ γὰρ εὖ βουλεύεσθαι κέρδος μέγιστον εὑρίσκω ἐόν· εἰ γὰρ καὶ ἐναντιωθῆναί τι θέλει, βεβούλευται μὲν οὐδὲν ἧσσον εὖ, ἕσσωται δὲ ὑπὸ τῆς τύχης τὸ βούλευμα· ὁ δὲ βουλευσάμενος αἰσχρῶς, εἴ οἱ ἡ τύχη ἐπίσποιτο, εὕρημα εὕρηκε, ἧσσον δὲ οὐδέν οἱ κακῶς βεβούλευται. Ὁρᾷς τὰ ὑπερέχοντα ζῷα, ὡς κεραυνοῖ ὁ θεὸς οὐδὲ ἐᾷ φαντάζεσθαι, τὰ δὲ σμικρὰ οὐδέν μιν κνίζει· ὁρᾷς δὲ ὡς ἐς οἰκήματα τὰ μέγιστα αἰεὶ καὶ δένδρεα τὰ τοιαῦτα ἀποσκήπτει τὰ βέλεα. Φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν.  Denn gut zu planen halte ich für den größten Gewinn. Denn mag auch ein Hindernis auftreten, war die Planung trotzdem gut, und der Plan scheiterte nur am Zufall. Wer aber schlecht geplant hat, tut, wenn er Erfolg hat, zwar einen Glücksfund, seine Planung aber war trotzdem schlecht. Du siehst, wie die Gottheit die hochragenden Tiere mit dem Blitz trifft und sich nicht groß tun lässt, die kleinen sie aber nicht reizen? Du siehst, wie sie immer auf die größten Häuser und solche Bäume ihre Geschosse schleudert. Denn die Gottheit pflegt alles, was hervorragt, zu beschneiden. 
(10)  (10) Οὕτω δὲ καὶ στρατὸς πολλὸς ὑπὸ ὀλίγου διαφθείρεται κατὰ τοιόνδε· ἐπεάν σφι ὁ θεὸς φθονήσας φόβον ἐμβάλῃ ἢ βροντήν, δι' ὧν ἐφθάρησαν ἀναξίως ἑωυτῶν.  So wird auch ein großes Heer von einem kleinen in folgender Weise vernichtet: wenn sie die Gottheit aus Neid scheucht oder schreckt, wodurch sie ihrer selbst unwürdig zugrunde gehen. 
(11)  (11) Οὐ γὰρ ἐᾷ φρονέειν μέγα ὁ θεὸς ἄλλον ἢ ἑωυτόν. ᾿Επειχθῆναι μέν νυν πᾶν πρῆγμα τίκτει σφάλματα, ἐκ τῶν ζημίαι μεγάλαι φιλέουσι γίνεσθαι· ἐν δὲ τῷ ἐπισχεῖν ἔνεστι ἀγαθά, εἰ μὴ παραυτίκα δοκέοντα εἶναι, ἀλλ' ἀνὰ χρόνον ἐξεύροι τις ἄν. Σοὶ μὲν δὴ ταῦτα, ὦ βασιλεῦ, συμβουλεύω. Σὺ δέ, ὦ παῖ Γωβρύεω Μαρδόνιε, παῦσαι λέγων λόγους ματαίους περὶ Ἑλλήνων οὐκ ἐόντων ἀξίων φλαύρως ἀκούειν.  Denn die Gottheit lässt keinen andern groß denken als sich selbst. Übereilung nun bringt bei jedem Tun Fehler hervor, aus denen gern große Schäden erwachsen. Aber in der Zurückhaltung liegt das Heil, das man, wenn es auch nicht sofort so scheint, doch mit der Zeit erkennen düörfte. Dies also, o König, ist mein Rat. Du aber, Mardonios, Sohn des Gobryas, höre auf, nichtige Reden über die Hellenen zu führen, die es nicht verdienen, in schlechtem Ruf zu stehen.  
(12) (12)  Ἕλληνας γὰρ διαβάλλων ἐπαείρεις αὐτὸν βασιλέα στρατεύεσθαι· αὐτοῦ δὲ τούτου εἵνεκα δοκέεις μοι πᾶσαν προθυμίην ἐκτείνειν. Μή νυν οὕτω γίνηται. Διαβολὴ γάρ ἐστι δεινότατον, ἐν τῇ δύο μέν εἰσι οἱ ἀδικέοντες, εἷς δὲ ὁ ἀδικεόμενος.  Denn durch die Verleumdung der Hellenen reizt du den König selbst zu einem Feldzug und genau darauf scheint mir all dein Eifer abzuzielen. Und doch sollte dies nicht geschehen; denn Verleumdung ist sehr schlimm, insofern es zwei sind, die Unrecht tun, und einer, der Unrecht erleidet. 
(13) (13) Ὁ μὲν γὰρ διαβάλλων ἀδικέει οὐ παρεόντος κατηγορέων, ὁ δὲ ἀδικέει ἀναπειθόμενος πρὶν ἢ ἀτρεκέως ἐκμάθῃ· ὁ δὲ δὴ ἀπεὼν τοῦ λόγου τάδε ἐν αὐτοῖσι ἀδικέεται, διαβληθείς τε ὑπὸ τοῦ ἑτέρου καὶ νομισθεὶς πρὸς τοῦ ἑτέρου κακὸς εἶναι. ᾿Αλλ' εἰ δὴ δεῖ γε πάντως ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους στρατεύεσθαι, φέρε, βασιλεὺς μὲν αὐτὸς ἐν ἤθεσι τοῖσι Περσέων μενέτω, ἡμέων δὲ ἀμφοτέρων παραβαλλομένων τὰ τέκνα στρατηλάτεε αὐτὸς σὺ ἐπιλεξάμενός τε ἄνδρας, τοὺς ἐθέλεις, καὶ λαβὼν στρατιὴν, ὁκόσην τινὰ βούλεαι·  Der Verleumder nämlich tut Unrecht, da er einen Abwesenden anklagt, aber auch der andere tut Unrecht, da er glaubt, ehe Genaues erfahren hat. Der aber, der bei der Rede nicht dabei ist, erleidet darin Unrecht, dass er von dem einen verleumdet und von dem anderen für schlecht gehalten wird. Wenn aber nun durchaus ein Feldzug gegen jene Männer stattfinden soll, wohlan, so bleibe der König selbst im Perserland; wir beide aber wollen unsere Kinder dransetzen; führe du selbst das Heer, nachdem du die Männer ausgewählt, die du willst, und ein Heer hast, so groß du es nur wünschst. 
(14) (14) καὶ ἢν μέν, τῇ σὺ λέγεις, ἀναβαίνῃ βασιλέι τὰ πρήγματα, κτεινέσθων οἱ ἐμοὶ παῖδες, πρὸς δὲ αὐτοῖσι καὶ ἐγώ· ἢν δέ, τῇ ἐγὼ προλέγω, οἱ σοὶ ταῦτα πασχόντων, σὺν δέ σφι καὶ σύ, ἢν ἀπονοστήσῃς.  Und wenn dem König die Sache so ausgeht, wie du sagst, sollen meine Söhne getötet werden und ich mit ihnen; wenn aber so, wie ich es vorhersage, sollen deine dies erleiden und mit ihnen auch du, wenn du zurückgekehrt bist.
(15) (15) Εἰ δὲ ταῦτα μὲν ὑποδύνειν οὐκ ἐθελήσεις, σὺ δὲ πάντως στράτευμα ἀνάξεις ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀκούσεσθαί τινά φημι τῶν αὐτοῦ τῇδε ὑπολειπομένων Μαρδόνιον, μέγα τι κακὸν ἐξεργασάμενον Πέρσας, ὑπὸ κυνῶν τε καὶ ὀρνίθων διαφορεόμενον ἤ κου ἐν γῇ τῇ Ἀθηναίων ἤ σέ γε ἐν τῇ Λακεδαιμονίων, εἰ μὴ ἄρα καὶ πρότερον κατ' ὁδόν, γνόντα ἐπ' οἵους ἄνδρας ἀναγινώσκεις στρατεύεσθαι βασιλέα." Willst du aber darauf nicht eingehen, sondern unbedingt ein Heer gegen Griechenland führen, so wird, wie ich behaupte, noch mancher von denen, die hier zurückbleiben, hören, dass Mardonios großes Leid über die Perser brachte und dass du von Hunden und Vögeln irgendwo im Land der Athener oder der Lakedaimonier, wenn nicht schon vorher unterwegs, zerrissen wurdest, nachdem du erkannt hast, was das für Männer sind, gegen die du den Großkönig in den Krieg zu ziehen überreden willst." 

 

  (7,11,1) Ἀρτάβανος μὲν ταῦτα ἔλεξε· Ξέρξης δὲ θυμωθεὶς ἀμείβεται τοῖσδε· "Ἀρτάβανε, πατρὸς εἶς τοῦ ἐμοῦ ἀδελφεός· τοῦτό σε ῥύσεται μηδένα ἄξιον μισθὸν λαβεῖν ἐπέων ματαίων· (2) καί τοι ταύτην τὴν ἀτιμίην προστίθημι, ἐόντι κακῷ τε καὶ ἀθύμῳ, μήτε συστρατεύεσθαι ἔμοιγε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα αὐτοῦ τε μένειν ἅμα τῇσι γυναιξί. Ἐγὼ δὲ καὶ ἄνευ σέο, ὅσα περ εἶπα, ἐπιτελέα ποιήσω. (3) Μὴ γὰρ εἴην ἐκ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπεος τοῦ Ἀρσάμεος τοῦ Ἀριαράμνεω τοῦ Τείσπεος τοῦ Κύρου τοῦ Καμβύσεω τοῦ Τείσπεος τοῦ Ἀχαιμένεος γεγονώς, μὴ τιμωρησάμενος Ἀθηναίους, εὖ ἐπιστάμενος ὅτι, εἰ ἡμεῖς ἡσυχίην ἄξομεν, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνοι, ἀλλὰ καὶ μάλα στρατεύσονται ἐπὶ τὴν ἡμετέρην, εἰ χρὴ σταθμώσασθαι τοῖσι ὑπαργμένοισι ἐξ ἐκείνων, οἳ Σάρδις τε ἐνέπρησαν καὶ ἤλασαν ἐς τὴν Ἀσίην. (4) Οὐκ ὦν ἐξαναχωρέειν οὐδετέροισι δυνατῶς ἔχει, ἀλλὰ ποιέειν ἢ παθεῖν πρόκειται ἀγών, ἵνα ἢ τάδε πάντα ὑπὸ Ἕλλησι ἢ ἐκεῖνα πάντα ὑπὸ Πέρσῃσι γένηται· τὸ γὰρ μέσον οὐδὲν τῆς ἔχθρης ἐστί. (5) Καλὸν ὦν προπεπονθότας ἡμέας τιμωρέειν ἤδη γίνεται, ἵνα καὶ τὸ δεινὸν, τὸ πείσομαι, τοῦτο μάθω ἐλάσας ἐπ' ἄνδρας τούτους, τούς γε καὶ Πέλοψ ὁ Φρύξ, ἐὼν πατέρων τῶν ἐμῶν δοῦλος, κατεστρέψατο οὕτω ὡς καὶ ἐς τόδε αὐτοί τε ὥνθρωποι καὶ ἡ γῆ αὐτῶν ἐπώνυμοι τοῦ καταστρεψαμένου καλέονται." Dies sagte Artabanos, Xerxes aber erzürnte und antwortete so: "Artabanos, du bist ein Bruder meines Vaters: dies wird dich vor dem verdienten Lohn für so nichtige Reden bewahren. Doch erlege ich dir, weil du feige und mutlos bist die Schmach auf, dass du nicht mit mir gegen Griechenland ziehst, sondern mit den Frauen hier bleibst. Ich werde auch ohne dich alles, was ich gesagt habe, ausführen; denn ich möchte von Dareios abstammen, von Hystaspes, Arsames, Ariaramnes, Teispes, Kyros, Kambyses, von Teispes, von Achaimenes, wenn ich nicht die Athener bestrafe; weiß ich doch gut, dass jene, auch wenn wir ruhig bleiben, es nicht bleiben, sondern sogar gegen unser Land ziehen, wenn man dies aus ihren bisherigen Taten schließen darf, da sie ja Sardeis anzündeten und gegen Asien zogen. Daher kann keiner von beiden nachgeben, sondern der Kampf geht jetzt darum zu handlen oder zu verlieren: entweder muss dies alles hier den Griechen zufallen oder all jenes den Persern; denn eine mittlere Lösung des Streites gibt es nicht. Daher müssen uns jetzt, für das, was wir bereits vorher erlitten haben, rächen, damit ich auch erkenne, was ich Schreckliches erleide, wenn ich gegen diese Männer ziehe, die doch schon der Phryger Pelops, ein Sklave meiner Väter, so unterworfen hat, dass bis heute die Menschen selbst  und ihr Land nach dem benannt sind, der sie unterworfen hat.  
    (Üb. nach J.Chr.F.Bähr)
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"
38
Οὐδεὶς οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
niemand ist so töricht, den Krieg dem Frieden vorzuziehen; denn in dem einen begraben die Söhne die Väter, in dem andern aber die Väter ihre Söhne.
Herod.1,87

57
ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
auf des Messers Schneide
Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11


Literatur:
zu "Herod" und "Kronrat"
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/herod/hdt07008.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:21