Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Platon, Phaidros

268a-272b

 

Ist die Rhetorik eine Kunst?


Die Analogie in den Methoden von Rhetorik, Medizin, Dichtung, Musik, und Philosophie

 

sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
LI.
LI.
(268a) ΣΩ. Ἐῶμεν δὴ τά γε σμικρά· ταῦτα δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον ἴδωμεν, τίνα καὶ πότ᾽ ἔχει τὴν τῆς τέχνης δύναμιν.

SO. So lassen wir denn das Geringfügige! Das aber wollen wir noch näher bei Licht besehen, welche Bedeutung für die Kunst dies alles hat und in welchem Fall.

ΦΑΙ. Καὶ μάλα ἐρρωμένην, ὦ Σώκρατες, ἔν γε δὴ πλήθους συνόδοις. PH. Eine gar mächtige, mein Sokrates, wenigstens in Versammlungen der Menge.
ΣΩ. Ἔχει γάρ. ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνιε, ἰδὲ καὶ σὺ εἰ ἄρα καὶ σοὶ φαίνεται διεστηκὸς αὐτῶν τὸ ἤτριον ὥσπερ ἐμοί. SO. Da freilich. Aber nun, du Daimonischer, sieh zu, ob dir wohl auch ihr Gewebe so locker erscheint wie mir?
ΦΑΙ. Δείκνυε μόνον. PH. Zeige es nur!
LII. LII.
ΣΩ. Εἰπὲ δή μοι· εἴ τις προσελθὼν τῷ ἑταίρῳ σου Ἐρυξιμάχῳ ἢ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἀκουμενῷ εἴποι ὅτι ἐγὼ ἐπίσταμαι τοιαῦτ᾽ ἄττα σώμασι προσφέρειν, ὥστε θερμαίνειν (b) τ᾽ ἐὰν βούλωμαι καὶ ψύχειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξῃ μοι, ἐμεῖν ποιεῖν, ἐὰν δ᾽ αὖ, κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα πάμπολλα τοιαῦτα· καὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ ἀξιῶ ἰατρικὸς εἶναι καὶ ἄλλον ποιεῖν ᾧ ἂν τὴν τούτων ἐπιστήμην παραδῶ, τί ἂν οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν;
SO. So sag mir einmal: Wenn jemand zu deinem Freund Eryximachos käme oder zu dessen Vater Akumenos und sagte: Ich verstehe mich auf verschiedene Mittel für den Körper, so dass ich ihm, wenn es mir beliebt, Hitze und Abkühlung oder, wenn es mir so gutdünkt, Erbrechen, wenn anders, Abführen verursache und anderes dergleichen mehr, und weil ich dies verstehe, behaupte ich, ein Arzt zu sein und jeden anderen dazu zu machen, dem ich etwa das Verständnis hiervon mitteile, - was, glaubst du, werden jene sagen, wenn sie dies hören?
ΦΑΙ. Τί δ᾽ ἄλλο γε ἢ ἐρέσθαι εἰ προσεπίσταται καὶ οὕστινας δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα τούτων ποιεῖν, καὶ μέχρι ὁπόσου; PH. Was anders als ihn fragen, ob er auch das noch dazu verstehe, bei wem und wann man jedes dieser Mittel anwenden müsse und bis zu welchem Grad.
ΣΩ. Εἰ οὖν εἴποι ὅτι οὐδαμῶς· ἀλλ᾽ ἀξιῶ τὸν ταῦτα (c) παρ᾽ ἐμοῦ μαθόντα αὐτὸν οἷόν τ᾽ εἶναι (ποιεῖν) ἃ ἐρωτᾷς; SO. Wenn er nun sagen würde: das keineswegs, aber ich behaupte, dass derjenige, der jenes bei mir gelernt hat, auch von sich aus im Stande sein wird, das, wonach du fragst, zu leisten?
ΦΑΙ. Εἰπεῖν ἂν οἶμαι ὅτι μαίνεται ἅνθρωπος, καὶ ἐκ βιβλίου ποθὲν ἀκούσας ἢ περιτυχὼν φαρμακίοις ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων τῆς τέχνης. PH. So würde er, galube ich, sagen: Der Mensch ist wahnsinnig; weil er irgendwo in einem Buch gelesen oder sonstwie einige Mittelchen überkommen hat, glaubt er, ein Arzt zu sein, ohne doch etwas von der Kunst zu verstehen.
ΣΩ. Τί δ᾽ εἰ Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ τις λέγοι ὡς ἐπίσταται περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν καὶ περὶ μεγάλου πάνυ σμικράς, ὅταν τε βούληται οἰκτράς, καὶ τοὐναντίον αὖ φοβερὰς καὶ ἀπειλητικὰς ὅσα τ᾽ (d) ἄλλα τοιαῦτα, καὶ διδάσκων αὐτὰ τραγῳδίας ποίησιν οἴεται παραδιδόναι;
SO. Und wie, wenn einer zu Sophokles und Euripides käme und sagte, er verstehe über eine kleine Sache sehr lange Reden zu dichten und über eine große sehr kleine, und, wenn es ihm beliebe, jammervolle und umgekehrt wieder furchtbare und drohende und was dergleichen mehr ist, und glaube, indem er hierin Unterricht erteile, die Abfassung der Tragödie zu lehren?
ΦΑΙ. Καὶ οὗτοι ἄν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι καταγελῷεν εἴ τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι ἢ τὴν τούτων σύστασιν πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ τῷ ὅλῳ συνισταμένην. PH. Auch diese, mein Sokrates, glaube ich, würden lachen, wenn jemand glaubte, die Tragödie sei etwas anderes als eine solche Zusammenfügung jener Stücke, bei der die Teile sowohl unter sich als zu dem Ganzen im rechten Verhältnis stehen.
ΣΩ. Ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἀγροίκως γε οἶμαι λοιδορήσειαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν μουσικὸς ἐντυχὼν ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ εἶναι, ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν τε ὀξυτάτην καὶ βαρυτάτην (e) χορδὴν ποιεῖν, οὐκ ἀγρίως εἴποι ἄν· ὦ μοχθηρέ, μελαγχολᾷς, ἀλλ᾽ ἅτε μουσικὸς ὢν πρᾳότερον ὅτι ὦ ἄριστε, ἀνάγκη μὲν καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα ἁρμονικὸν ἔσεσθαι, οὐδὲν μὴν κωλύει μηδὲ σμικρὸν ἁρμονίας ἐπαΐειν τὸν τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα· τὰ γὰρ πρὸ ἁρμονίας ἀναγκαῖα μαθήματα ἐπίστασαι ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἁρμονικά.
SO. Aber nicht auf derbe Weise, glaube ich, würden sie ihn schmähen, sondern wie ein Musiker, wenn er einem Mann begegnete, der glaubte ein Harmoniekünstler zu sein, weil er etwa eine Saite möglichst hoch und möglichst tief zu stimmen weiß, gewiss nicht auf derbe Weise sagen würde: Du ärmlicher Mensch, du bist verrückt; sondern, da er ein Mann der Musen ist, in sanfterem Ton: Mein Bester, zwar muss derjenige, der ein Harmoniekünstler sein will, notwendig auch dies verstehen; dies verhindert aber nicht, dass derjenige, der deine Fertigkeit besitzt, darum noch nicht das mindeste von der Harmonie versteht; denn du kennst nur die notwendigen Vorkenntnisse der Harmonie, aber nicht die harmonische Kunst.
ΦΑΙ. Ὀρθότατά γε. PH. Sehr richtig.
(269a) ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὁ Σοφοκλῆς τόν σφισιν ἐπιδεικνύμενον τὰ πρὸ τραγῳδίας ἂν φαίη ἀλλ᾽ οὐ τὰ τραγικά, καὶ ὁ Ἀκουμενὸς τὰ πρὸ ἰατρικῆς ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἰατρικά. SO. Und ebenso würde Sophokles von dem, der sich vor ihnen zeigen wollte, sagen, er kenne die Vorkenntnisse der Tragödie aber nicht die tragische Kunst, und Akumenos, er kenne die Vorkenntnisse der Heilkunde, aber nicht die Heilkunst.
ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. PH. Jedenfalls freilich.
LIII. LIII.
ΣΩ. Τί δὲ τὸν μελίγηρυν Ἄδραστον οἰόμεθα ἢ καὶ Περικλέα, εἰ ἀκούσειαν ὧν νυνδὴ ἡμεῖς διῇμεν τῶν παγκάλων τεχνημάτων - βραχυλογιῶν τε καὶ εἰκονολογιῶν καὶ ὅσα ἄλλα διελθόντες ὑπ᾽ αὐγὰς ἔφαμεν εἶναι σκεπτέα -πότερον (b) χαλεπῶς ἂν αὐτούς, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ σύ, ὑπ᾽ ἀγροικίας ῥῆμά τι εἰπεῖν ἀπαίδευτον εἰς τοὺς ταῦτα γεγραφότας τε καὶ διδάσκοντας ὡς ῥητορικὴν τέχνην, ἢ ἅτε ἡμῶν ὄντας σοφωτέρους κἂν νῷν ἐπιπλῆξαι εἰπόντας· ὦ Φαῖδρέ τε καὶ Σώκρατες, οὐ χρὴ χαλεπαίνειν ἀλλὰ συγγιγνώσκειν, εἴ τινες μὴ ἐπιστάμενοι διαλέγεσθαι ἀδύνατοι ἐγένοντο ὁρίσασθαι τί ποτ᾽ ἔστιν ῥητορική, ἐκ δὲ τούτου τοῦ πάθους τὰ πρὸ τῆς τέχνης ἀναγκαῖα μαθήματα ἔχοντες ῥητορικὴν ᾠήθησαν (c) ηὑρηκέναι, καὶ ταῦτα δὴ διδάσκοντες ἄλλους ἡγοῦνταί σφισιν τελέως ῥητορικὴν δεδιδάχθαι, τὸ δὲ ἕκαστα τούτων πιθανῶς λέγειν τε καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι, οὐδὲν ἔργον <ὄν>, αὐτοὺς δεῖν παρ᾽ ἑαυτῶν τοὺς μαθητὰς σφῶν πορίζεσθαι ἐν τοῖς λόγοις. SO. Was aber glauben wir von dem honigsüßen Adrastos oder auch von Perikles, wenn sie von den wunderschönen Kunststücken hörten, die wir jetzt eben durchgegangen sind, von den verschiedenen Arten des Kurzsprechens und der Bildersprache und was wir sonst durchmustern und, wie wir sagten, näher bei Licht betrachten mussten, - würden sie wohl ungehalten wie ich und du mit Derbheit eine so unartige Rede gegen die sagen, die diese Dinge geschrieben haben und als rhetorische Kunst lehren, und nicht vielmehr, da sie ja weiser als wir sind, uns beide dafür strafen und sagen: O Phaidros und Sokrates, man muss nicht ungehalten sein, sondern nachsichtig, wenn Leute dialektisch nicht gebildet und nicht im Stande sind, begriffsmäßig zu bestimmen, was die Rhetorik eigentlich ist, bei diesem Bildungsstand aber, weil sie die notwendigen Vorkenntnisse der Kunst besitzen, glauben, sie hätten die Rhetorik gefunden und, indem sie andere darin unterrichten, der Meinung sind, sie hätten in der Rhetorik einen vollständigen Unterricht gegeben; jede einzelne dieser Kenntnisse aber überzeugungskräftig vorzutragen und zu einem Ganzen zu ordnen, das müssen die Schüler als etwas Belangloses sich von sich selbst bei ihren Reden verschaffen.
ΦΑΙ. Ἀλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύει γε τοιοῦτόν τι εἶναι τὸ τῆς τέχνης ἣν οὗτοι οἱ ἄνδρες ὡς ῥητορικὴν διδάσκουσίν τε καὶ γράφουσιν, καὶ ἔμοιγε δοκεῖς ἀληθῆ εἰρηκέναι· ἀλλὰ δὴ τὴν τοῦ τῷ ὄντι ῥητορικοῦ τε καὶ πιθανοῦ (d) τέχνην πῶς καὶ πόθεν ἄν τις δύναιτο πορίσασθαι; PH. Allerdings. o Sokrates, scheint es mit der Sache der Kunst, die diese Männer als Rhetorik lehren und schriftlich darstellen, so zu stehen, und mir wenigstens scheinst du jedenfalls wahr geredet zu haben. Aber wie und woher denn wird sich jemand die Kunst des wirklichen und überzeugungskräftigen Redens verschaffen können?
ΣΩ. Τὸ μὲν δύνασθαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέλεον γενέσθαι, εἰκός--ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον--ἔχειν ὥσπερ τἆλλα· εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἶναι, ἔσῃ ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην, ὅτου δ᾽ ἂν ἐλλείπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ. ὅσον δὲ αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ᾗ Λυσίας τε καὶ Θρασύμαχος πορεύεται δοκεῖ μοι φαίνεσθαι ἡ μέθοδος.

SO. Was das Können betrifft, mein Phaidros, nämlich dass er ein vollkommener Kämpfer werde, hat es damit wahrscheinlich, vielleicht aber auch notwendig, die selbe Bewandtnis wie mit anderem. Wenn du natürliche Anlage zum Redner hast, wirst du, wenn du noch Wissenschaft und Übung damit verbindest, ein namhafter Redner sein. In dem Maße aber, in dem es dir an einem von beiden fehlt, wirst du ein unvollkommener sein. Soweit aber Kunst dabei ins Spiel kommt, scheint mir der Weg, den Lysias und Thrasymachos einschlagen, nicht der rechte zu sein.

ΦΑΙ. Ἀλλὰ πῇ δή; PH. Aber welcher denn?
(e) ΣΩ. Κινδυνεύει, ὦ ἄριστε, εἰκότως ὁ Περικλῆς πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν γενέσθαι. SO. Perikles, mein Bester, ist doch, wie es scheint, sicher unter allen in der Redekunst der vollkommenste gewesen?
ΦΑΙ. Τί δή;

PH. Wieso?

LIV. LIV.
ΣΩ. Πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι τῶν τεχνῶν, προσδέονται ἀδολεσχίας καὶ μετεωρολογίας φύσεως πέρι· (270a) τὸ γὰρ ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντῃ τελεσιουργὸν ἔοικεν ἐντεῦθέν ποθεν εἰσιέναι. ὃ καὶ Περικλῆς πρὸς τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· προσπεσὼν γάρ, οἶμαι, τοιούτῳ ὄντι Ἀναξαγόρᾳ, μετεωρολογίας ἐμπλησθεὶς καὶ ἐπὶ φύσιν νοῦ τε καὶ διανοίας ἀφικόμενος, ὧν δὴ πέρι τὸν πολὺν λόγον ἐποιεῖτο Ἀναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ. SO. Alles, was irgend von Künsten bedeutend ist, bedarf unter anderem jenes müßigen und überschwänglichen Geredes über die Natur. Denn eben daher scheint sich ihnen das Hochsinnige und allseitig Tatkräftige mitzuteilen, was auch Perikles neben seiner guten Naturanlage sich angeeignet hatte. Indem er nämlich, glaube ich, mit einem Mann dieser Art, dem Anaxagoras, in Berührung kam und dadurch, von jenen überschwänglichen Reden erfüllt, auf das Wesen sowohl der Vernunft als der Unvernunft geleitet wurde, Gegenstände, über die Anaxagoras ja so viele Worte machte, zog er von daher in die Redekunst herüber, was für diese ersprießlich war.
ΦΑΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις; PH. Wie meinst du das?
(b) ΣΩ. Ὁ αὐτός που τρόπος τέχνης ἰατρικῆς, ὅσπερ καὶ ῥητορικῆς. SO. Es ist sicher mit der Redkunst das selbe Verhältnis wie mit der Heilkunst.
ΦΑΙ. Πῶς δή;

PH. Wieso?

ΣΩ. Ἐν ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος μὲν ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις, μὴ τριβῇ μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ ἀλλὰ τέχνῃ, τῷ μὲν φάρμακα καὶ τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώμην ἐμποιήσειν, τῇ δὲ λόγους τε καὶ ἐπιτηδεύσεις νομίμους πειθὼ ἣν ἂν βούλῃ καὶ ἀρετὴν παραδώσειν. SO. In beiden musst du die Natur, und zwar die des Körpers in der einen, die der Seele in der anderen, unterscheiden, wenn du nicht bloß nach Art der gemeinen Übung und gemeiner Erfahrung, sondern nach den Regeln der Kunst jenem mit Hilfe von Arzneien und Nahrungsmitteln Gesundheit und Stärke verschaffen, dieser aber mit Hilfe gebührender Reden und Anweisungen jede beliebige Überzeugung und Tugend mitteilen willst.
ΦΑΙ. Τὸ γοῦν εἰκός, ὦ Σώκρατες, οὕτως.

PH. Aller Wahrscheinlichkeit nach, mein Sokrates, ist es so.

(c) ΣΩ. Ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; SO. Glaubst du nun, dass es möglich sei, die Natur der Seele vernunftmäßig zu begreifen ohne die Natur des Ganzen?
ΦΑΙ. Εἰ μὲν Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι πιθέσθαι, οὐδὲ περὶ σώματος ἄνευ τῆς μεθόδου ταύτης. PH. Nicht einmal den Körper, ohne diesen Weg einzuschlagen, wenigens wenn man dem Asklepiaden Hippokrates einigen Glauben schenken muss.
ΣΩ. Καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει· χρὴ μέντοι πρὸς τῷ Ἱπποκράτει τὸν λόγον ἐξετάζοντα σκοπεῖν, εἰ συμφωνεῖ. SO. Und mit Recht, mein Freund, sagt er dieses. Doch muss man neben dem Hippokrates auch die Vernunft ausforschen und sehen, ob sie mit ihm übereinstimmt.
ΦΑΙ. Φημί. PH. Ich gebe es zu.
LV. LV.
(d)ΣΩ. Τὸ τοίνυν περὶ φύσεως σκόπει, τί ποτε λέγει Ἱπποκράτης τε καὶ ὁ ἀληθὴς λόγος. ἆρ' οὐχ ὧδε δεῖ διανοεῖσθαι περὶ ὁτουοῦν φύσεως; (d) πρῶτον μέν, ἁπλοῦν ἢ πολυειδές ἐστιν, οὗ πέρι βουλησόμεθα εἶναι αὐτοὶ τεχνικοὶ καὶ ἄλλον δυνατοὶ ποιεῖν, ἔπειτα δέ, ἂν μὲν ἁπλοῦν ᾖ, σκοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τίνα πρὸς τί πέφυκεν εἰς τὸ δρᾶν ἔχον ἢ τίνα εἰς τὸ παθεῖν ὑπὸ τοῦ, ἐὰν δὲ πλείω εἴδη ἔχῃ, ταῦτα ἀριθμησάμενον, ὅπερ ἐφ' ἑνός, τοῦτ' ἰδεῖν ἐφ' ἑκάστου, τῷ τί ποιεῖν αὐτὸ πέφυκεν ἢ τῷ τί παθεῖν ὑπὸ τοῦ; SO. So sieh nun zu, was Hippokrates und die wahre Vernunft über die Natur sagen. Muss man nicht die Natur eines jeden Dings so zu begreifen suchen? erstens, ob das, worin wir selbst Künstler sein und worin wir fähig sein wollen, einen anderen dazu zu bilden, einfach oder vielartig ist? Sodann, wenn es einfach ist, muss man nicht sehen, welche Kraft ihm naturgemäß zukommt, um auf etwas tätig zu wirken, oder welche, um von etwas Einwirkungen zu erleiden? Wenn es aber mehrere Arten hat, muss man nicht diese aufzählen und wie dort bei dem einen, so nun bei jeder einzelnen Art betrachten, was einer jeden auszurichten und was einer jeden von welcher Seite her zu leiden naturgemäß zukomme?
ΦΑΙ. Κινδυνεύει, ὦ Σώκρατες. PH. Es scheint so, Sokrates.
ΣΩ. Ἡ γοῦν ἄνευ τούτων μέθοδος ἐοίκοι ἂν ὥσπερ τυφλοῦ πορείᾳ. (e) ἀλλ' οὐ μὴν ἀπεικαστέον τόν γε τέχνῃ μετιόντα ὁτιοῦν τυφλῷ οὐδὲ κωφῷ, ἀλλὰ δῆλον ὡς, ἄν τῴ τις τέχνῃ λόγους διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς τῆς φύσεως τούτου πρὸς ὃ τοὺς λόγους προσοίσει· ἔσται δέ που ψυχὴ τοῦτο.

SO. Ohne dies würde wenigstens der Gang der Untersuchung dem Wandel eines Blinden gleich sein. Gewiss aber darf der, der einen Gegenstand kunstgemäß zu behandeln weiß, weder mit einem Blinden noch mit einem Tauben gleichgestellt werden, sondern offenbar muss der, der einem anderen auf kunstmäßigem Weg Reden an die Hand geben will, diesem das Wesen der Natur dessen gründlich zeigen, wofür dieser seine Reden berrechnen will. Dies aber ist gewiss die Seele.

ΦΑΙ. Τί μήν; PH. Was sonst?
(271a) ΣΩ. Οὐκοῦν ἡ ἅμιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς τοῦτο πᾶσα· πειθὼ γὰρ ἐν τούτῳ ποιεῖν ἐπιχειρεῖ. ἦ γάρ; SO. Muss nun nicht sein ganzer Eifer auf diese von ihm gespannt sein? denn in ihr sucht er Überzeugung zu bewirken. Nicht wahr?
ΦΑΙ. Ναί. PH. Ja.
ΣΩ. Δῆλον ἄρα ὅτι ὁ Θρασύμαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν διδῷ, πρῶτον πάσῃ ἀκριβείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν, πότερον ἓν καὶ ὅμοιον πέφυκεν ἢ κατὰ σώματος μορφὴν πολυειδές· τοῦτο γάρ φαμεν φύσιν εἶναι δεικνύναι. SO. Offenbar also, dass Thrasymachos und wer sonst etwa im Ernst eine Redekunstlehre herausgeben will, zuerst mit aller Gründlichkeit die Seele beschreiben und anschaulich machen muss, ob sie ihrer Natur gemäß einunddasselbe sei, oder ob nach der Gestalt des Körpers vielartig. Denn dies heißt, sagen wir, ihre Natur zeigen.
ΦΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

PH. Jedenfalls freilich

ΣΩ. Δεύτερον δέ γε, ὅτῳ τί ποιεῖν ἢ παθεῖν ὑπὸ τοῦ πέφυκεν. SO. Sodann aber zweitens, was ihr naturgemäß zukommt, welchem Gegenstand anzutun oder was von welchem zu erleiden?
ΦΑΙ. Τί μήν; PH. Was sonst?
(b) ΣΩ. Τρίτον δὲ δὴ διαταξάμενος τὰ λόγων τε καὶ ψυχῆς γένη καὶ τὰ τούτων παθήματα δίεισι πάσας αἰτίας, προσαρμόττων ἕκαστον ἑκάστῳ καὶ διδάσκων οἵα οὖσα ὑφ᾽ οἵων λόγων δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἡ μὲν πείθεται, ἡ δὲ ἀπειθεῖ. SO. Drittens aber, wenn er die Gattungen der Reden und der Seele und deren Befindlichkeiten erörtert hat, wird er auch sämtliche Ursachen durchgehen, indem er jedem jedes anpasst und lehrt, aus welcher Ursache was für eine Seele von welcherlei Reden entweder überzeugt wird oder nicht überzeugt wird.
ΦΑΙ. Κάλλιστα γοῦν ἄν, ὡς ἔοικ᾽, ἔχοι οὕτως. PH. Freilich würde es sich, wie es scheint, so am schönsten machen.
ΣΩ. Οὔτοι μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύμενον ἢ λεγόμενον τέχνῃ ποτὲ λεχθήσεται ἢ γραφήσεται οὔτε τι (c) ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν σὺ ἀκήκοας, τέχνας λόγων πανοῦργοί εἰσιν καὶ ἀποκρύπτονται, εἰδότες ψυχῆς πέρι παγκάλως· πρὶν ἂν οὖν τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι, μὴ πειθώμεθα αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν.

SO. Mitnichten also, mein Lieber, wird das, was auf andere Weise gelehrt oder vorgetragen wird, jemals kunstgemäß vorgetragen oder geschrieben sein, sei es über diesen oder einen anderen Gegenstand. Aber die jetzigen Schreiber von Redekunstlehren, die du gehört hast, sind Schlauköpfe und verheimlichen, dass sie über die Seele gar hübsch unterrichtet sind. Bevor sie also auf diese Art sprechen und schreiben, wollen wir uns ja nicht bereden, dass sie kunstgemäß schreiben.

ΦΑΙ. Τίνα τοῦτον; PH. Auf welche Art denn?
ΣΩ. Αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές· ὡς δὲ δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει τεχνικῶς ἔχειν καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, λέγειν ἐθέλω. SO. Eben das ist zwar nicht so leicht in Worten auszudrücken; indessen will ich sagen, wie man schreiben muss, wenn es möglichst kunstgemäß geschehen soll.
ΦΑΙ. Λέγε δή. PH. So sprich denn!
LVI. LVI.
ΣΩ. Ἐπειδὴ λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, (d) τὸν μέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, καὶ τοῖα καὶ τοῖα, ὅθεν οἱ μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται· τούτων δὲ δὴ οὕτω διῃρημένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα ἔστιν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον.

SO. Da die Kraft der Rede eine Seelenleitung ist, muss derjenige, der ein Redner werden will, notwendig wissen, wie viele Arten die Seele hat. Deren gibt es also so und so viele und so und so beschaffene, daher auch von den Menschen einige so, andere so beschaffen sind. Nachdem aber nun dies eingeteilt ist, gibt es wieder so und so viele Arten von Reden, und jede so oder so beschaffen.

οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὰ τοιάδε εὐπειθεῖς, οἱ δὲ τοιοίδε διὰ τάδε δυσπειθεῖς· δεῖ δὴ ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντα τε καὶ πραττόμενα, (e) ὀξέως τῇ αἰσθήσει δύνασθαι ἐπακολουθεῖν, ἢ μηδὲν εἶναί πω πλέον αὐτῷ ὧν τότε ἤκουεν λόγων συνών. Die so beschaffenen Menschen sind nun durch die so beschaffenen Reden aus der so beschaffenen Ursache zu den so beschaffenen Zwecken leicht zu bereden, die anders beschaffenen aber sind aus diesen Gründen schwer zu bereden. Hat er nun dies gehörig begriffen, muss er das selbe dann betrachten, wie es im wirklichen Leben ist und in Wirkung gesetzt wird, und es mit scharfer Beobachtung verfolgen können. Wo nicht, wird er auch noch nicht mehr davon wissen, als die Worte, die er einst als Schüler gehört hat.
ὅταν δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς ἔχῃ οἷος ὑφ᾽ οἵων πείθεται, παραγιγνόμενόν τε δυνατὸς ᾖ διαισθανόμενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι ὅτι (272a) οὗτός ἐστι καὶ αὕτη ἡ φύσις περὶ ἧς τότε ἦσαν οἱ λόγοι, νῦν ἔργῳ παροῦσά οἱ, ᾗ προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὶ τὴν τῶνδε πειθώ, ταῦτα δ᾽ ἤδη πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι καιροὺς τοῦ πότε λεκτέον καὶ ἐπισχετέον, βραχυλογίας τε αὖ καὶ ἐλεινολογίας καὶ δεινώσεως ἑκάστων τε ὅσα ἂν εἴδη μάθῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν τε καὶ ἀκαιρίαν διαγνόντι, καλῶς τε καὶ τελέως ἐστὶν ἡ τέχνη ἀπειργασμένη, πρότερον δ᾽ οὔ· ἀλλ᾽ ὅτι ἂν αὐτῶν τις (b) ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσκων ἢ γράφων, φῇ δὲ τέχνῃ λέγειν, ὁ μὴ πειθόμενος κρατεῖ. Wenn er aber gehörig zu sagen weiß, was für ein Mensch durch was für Reden überzeugt wird, auch imstande ist, so oft ihm ein solcher vorkommt, ihn genau zu erkennen und sich selbst deutlich zu machen, dass er dieser sei und dass die selbe Natur, von der damals die Rede war, in der Tat ihm nun gegenwärtig sei, jene nämlich, bei der gerade diese Reden auf diese Art zur Überzeugung über diese Gegenstände angewendet werden müssen, - wenn er also dies alles schon innehat und damit nun noch die Erkenntnis der Zeit, wann geredet und wann innegehalten werden müsse, verbindet, wenn er ferner für das Kurzreden und die Sprache des Mitleids und der Steigerung, überhaupt für alle Redearten, die er etwa gelernt hat, die rechte Zeit und die Unzeit zu unterscheiden weiß, dann erst ist seine Kunst in schönem und vollkommenem Maße ausgebildet, eher aber nicht; sondern lässt er es in einem dieser Stücke beim Sprechen oder Lehren oder Schreiben an sich fehlen, behauptet aber doch, kunstgemäß zu sprechen, hat der Recht, der ihm keinen Glauben schenkt.
τί δὴ οὖν; φήσει ἴσως ὁ συγγραφεύς, ὦ Φαῖδρέ τε καὶ Σώκρατες, δοκεῖ οὕτως; μὴ ἄλλως πως ἀποδεκτέον λεγομένης λόγων τέχνης; Und wie nun, wird vielleicht der Schriftsteller sagen, o Phaidros und o Sokrates, scheint euch die sogenannte Lehre der Redkunst so oder anders annehmbar zu sein?
ΦΑΙ. Ἀδύνατόν που, ὦ Σώκρατες, ἄλλως· καίτοι οὐ σμικρόν γε φαίνεται ἔργον. PH. Unmöglich anders, o Sokrates, obwohl sie als eine nicht geringe Arbeit erscheint.
   
Griech Text nach verschiedenen Vorlagen Deutsche Übersetzung nach L.Georgii bearbeitet.
Interpretatio Latina ex recensione R.B.Hirschig
 
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Platon" und "Phaidros"
Literatur:
zu "Platon" und "Phaidros"
2284
Diesendruck, Z.
Struktur und Charakter des Platonischen Phaidros
Wien/ Lpz., Braumüller 1927

2285
Regenbogen, Otto
Bemerkungne zur Deutung des platonischen Phaidros
Misc.Acad.Berol. II 1950, S.198ff. / in: Kleine Schriften, München (Beck) 1961, S. 248-269


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/plat/phaidr268a.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 09:41