Diese Homepage veabschiedet sich am 30. August 2024 mit einem herzlichen Dankeschön von ihren Freunden und Nutzern.

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodoros epitome II

Pelops und die Pelopiden

 
sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

Tantalos, Broteas, Pelops, Oinomaos, Hippodameia, Myrtilos, Atreus, Thyestes, Agamemnon, Menelasos, Klythaimnestra, Helena

 

(1) ὅτι ὁ Τάνταλος ἐν Ἅιδου κολάζεται, πέτρον ἔχων ὕπερθεν ἑαυτοῦ ἐπιφερόμενον, ἐν λίμνῃ τε διατελῶν καὶ περὶ τοὺς ὤμους ἑκατέρωσε δένδρα μετὰ καρπῶν ὁρῶν παρὰ τῇ λίμνῃ πεφυκότα· τὸ μὲν οὖν ὕδωρ ψαύει αὐτοῦ τῶν γενύων, καὶ ὅτε θέλοι σπάσασθαι τούτου ξηραίνεται, τῶν δὲ καρπῶν ὁπότε βούλοιτο μεταλήψεσθαι μετεωρίζονται μέχρι νεφῶν ὑπ' ἀνέμων τὰ δένδρα σὺν τοῖς καρποῖς. κολάζεσθαι δὲ αὐτὸν οὕτως λέγουσί τινες, ὅτι τὰ τῶν θεῶν ἐξελάλησεν ἀνθρώποις μυστήρια, καὶ ὅτι τῆς ἀμβροσίας τοῖς ἡλικιώταις μετεδίδου. 5,1 Tantalos wurde im Hades so bestraft, dass er über sich einen Felsen hatte, der herabzustürzen drohte, ständig in einem See stand und in Schulterhöhe beiderseits Bäume mit Früchten am See wachsen sah. Das Wasser reicht ihm bis an die Knie; wenn er davon trinken wollte, trocknete es aus; wenn er von den Früchten nehmen wollte, wurden die Bäume mit den Früchten von den Winden bis zu den Wolken emporgehoben. Einige sagen, er werde so bestraft, weil er den Menschen die Geheimnisse der Götter ausgeplaudert und seinen Altersgenossen von der Götterspeise gegeben habe.
(2) ὅτι Βροτέας κυνηγὸς ὢν τὴν Ἄρτεμιν οὐκ ἐτίμα· ἔλεγε δέ, ὡς οὐδ' ὑπὸ πυρός τι πάθοι· ἐμμανὴς οὖν γενόμενος ἔβαλεν εἰς πῦρ ἑαυτόν. 5,2 Der Jäger Broteas versagte Artemis die Verehrung. Er sagte, dass ihm sogar Feuer nichts anhaben könne. Er wurde wahnsinnig und stürzte sich selbst ins Feuer.
(3) ὅτι Πέλοψ σφαγεὶς ἐν τῷ τῶν θεῶν ἐράνῳ καὶ καθεψηθεὶς ὡραιότερος ἐν τῇ ἀναζωώσει γέγονε, καὶ κάλλει διενεγκὼν Ποσειδῶνος ἐρώμενος γίνεται, ὃς αὐτῷ δίδωσιν ἅρμα ὑπόπτερον· τοῦτο καὶ διὰ θαλάσσης τρέχον τοὺς ἄξονας οὐχ ὑγραίνετο. 5,3 Pelops war auf dem Festmahl der Götter geschlachtet und gekocht worden; bei seiner Wiederbelebung wurde er noch schöner. Wegen seiner besonderen Schönheit wurde er ein Liebling des Poseidon, der ihm einen geflügelten Wagen schenkte, dessen Achsen nicht nass wurden, selbst wenn er durch das Meer fuhr.
(4) τοῦ δὲ βασιλεύοντος Πίσης Οἰνομάου θυγατέρα ἔχοντος Ἱπποδάμειαν, καὶ εἴτε αὐτῆς ἐρῶντος, ὥς τινες λέγουσιν, εἴτε χρησμὸν ἔχοντος τελευτῆσαι ὑπὸ τοῦ γήμαντος αὐτήν, οὐδεὶς αὐτὴν ἐλάμβανεν εἰς γυναῖκα· ὁ μὲν γὰρ πατὴρ οὐκ ἔπειθεν αὑτῷ συνελθεῖν, οἱ δὲ μνηστευόμενοι ἀνῃροῦντο ὑπ' αὐτοῦ.
5,4 Oinomaos, der König von Pisa, hatte Hippodameia zur Tochter. Mochte er sie ihn nun lieben, wie einige behaupten, oder einen Orakelspruch haben, dass er durch die Hand dessen sterben müsse, der sie heirate, jedenfalls bekam sie keiner zur Frau. Denn ihr Vater überredete sie nicht, mit ihm zusammenzukommen, andererseits wurden die Freier von ihm getötet.
(5) ἔχων γὰρ ὅπλα τε καὶ ἵππους παρὰ Ἄρεος ἆθλον ἐτίθει τοῖς μνηστῆρσι τὸν γάμον, καὶ τὸν μνηστευόμενον ἔδει ἀναλαβόντα τὴν Ἱπποδάμειαν εἰς τὸ οἰκεῖον ἅρμα φεύγειν ἄχρι τοῦ Κορινθίων ἰσθμοῦ, τὸν δὲ Οἰνόμαον εὐθέως διώκειν καθωπλισμένον καὶ καταλαβόντα κτείνειν· τὸν δὲ μὴ καταληφθέντα ἔχειν γυναῖκα τὴν Ἱπποδάμειαν. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον πολλοὺς μνηστευομένους ἀπέκτεινεν, ὡς δέ τινες λέγουσι δώδεκα· τὰς δὲ κεφαλὰς τῶν μνηστήρων ἐκτεμὼν τῇ οἰκίᾳ προσεπαττάλευε.
5,5 Weil er nämlich Waffen und Pferde von Ares hatte, machte er die Heirat zum Kampfpreis für die Freier. Jeder Freier musste mit Hippodameia im eigenen Wagen bis zum Isthmos von Korinth fliehen; Oinomaos nahm sofort bewaffnet die Verfolgung auf und tötete ihn, wenn er ihn einholte. Wer nicht eingeholt würde, sollte Hippodameia zur Frau haben. Auf diese Weise tötete er viele Freier; zwölf, wie einige berichten. Die Köpfe der Freier schlug er ab und nagelte sie an sein Haus.
(6) παραγίνεται τοίνυν καὶ Πέλοψ ἐπὶ τὴν μνηστείαν· οὗ τὸ κάλλος ἰδοῦσα ἡ Ἱπποδάμεια ἔρωτα ἔσχεν αὐτοῦ, καὶ πείθει Μυρτίλον τὸν Ἑρμοῦ παῖδα συλλαβέσθαι αὐτῷ· ἦν δὲ Μυρτίλος [παρας βάτης εἴτουν] ἡνίοχος Οἰνομάου. 5,6 Auch Pelops stellte sich als Freier ein. Hippodameia sah seine Schönheit, verliebte sie sich in ihren und überredete Myrtilos, den Sohn des Hermes, ihr beizustehen. Myrtilos war der Wagenlenker des Oinomaos.
(7) Μυρτίλος οὖν ἐρῶν αὐτῆς καὶ βουλόμενος αὐτῇ χαρίσασθαι, ταῖς χοινικίσι τῶν τροχῶν τοὺς ἥλους οὐκ ἐμβαλὼν ἐποίησε τὸν Οἰνόμαον ἐν τῷ τρέχειν ἡττηθῆναι καὶ ταῖς ἡνίαις συμπλακέντα συρόμενον ἀποθανεῖν, κατὰ δέ τινας ἀναιρεθῆναι ὑπὸ τοῦ Πέλοπος· ὃ ἐν τῷ ἀποθνήσκειν κατηράσατο τῷ Μυρτίλῳ γνοὺς τὴν ἐπιβουλήν, ἵνα ὑπὸ Πέλοπος ἀπόληται.
5,7 Myrtilos liebte sie und wollte ihr einen Gefallen erweisen. Deswegen steckte er keine Bolzen in die Radachsen und erreichte so, dass Oinomaos beim Wettlauf unterlag: er verfing sich in den Zügeln und wurde zu Tode geschleift. Nach anderen wurde er von Pelops getötet. Noch während er starb, erkannte er die Hinterlist des Myrtilos, verfluchte ihn, er möge durch Pelops' Hand zugrunde gehen.
(8) λαβὼν οὖν Πέλοψ τὴν Ἱπποδάμειαν καὶ διερχόμενος ἐν τόπῳ τινί, τὸν Μυρτίλον ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ, μικρὸν ἀναχωρεῖ κομίσων ὕδωρ διψώσῃ τῇ γυναικί· Μυρτίλος δὲ ἐν τούτῳ βιάζειν αὐτὴν ἐπεχείρει. μαθὼν δὲ τοῦτο παρ' αὐτῆς ὁ Πέλοψ ῥίπτει τὸν Μυρτίλον περὶ Γεραιστὸν ἀκρωτήριον εἰς τὸ ἀπ' ἐκείνου κληθὲν Μυρτῷον πέλαγος· ὁ δὲ ῥιπτούμενος ἀρὰς ἔθετο κατὰ τοῦ Πέλοπος γένους. 5,8 Als Pelops mit Hippodameia und mit Myrtilos unterwegs war, entfernte er sich an einem bestimmten Ort ein wenig, um seiner durstigen Frau Wasser zu holen. Myrtilos aber versuchte unterdessen, sie zu vergewaltigen. Als Pelops dies von ihr erfuhr, warf er Myrtilos an dem Kap Geraistos in das nach jenem benannte Myrtoische Meer. Im Fallen stieß dieser Flüche gegen das Geschlecht des Pelops aus.
(9) παραγενόμενος δὲ Πέλοψ ἐπ' ὠκεανὸν καὶ ἁγνισθεὶς ὑπὸ Ἡφαίστου, ἐπανελθὼν εἰς Πῖσαν τῆς Ἤλιδος τὴν Οἰνομάου βασιλείαν λαμβάνει, χειρωσάμενος τὴν πρότερον Ἀπίαν καὶ Πελασγιῶτιν λεγομένην, ἣν ἀφ' ἑαυτοῦ Πελοπόννησον ἐκάλεσεν.
5,9 Pelops gelangte an den Ozean, wurde von Hephaistos gereinigt, kehrte nach Pisa in Elis zurück und übernahm die Herrschaft des Oinomaos. Er unterwarf das bisher Apia und Pelasgiotis genannte Gebiet und nannte es nach sich Peloponnesos.
(10) ὅτι υἱοὶ Πέλοπος Πιτθεύς, Ἀτρεύς, Θυέστης καὶ ἕτεροι· γυνὴ δὲ Ἀτρέως Ἀερόπη τοῦ Κατρέως, ἥτις ἤρα Θυέστου. ὁ δὲ Ἀτρεὺς εὐξάμενός ποτε τῶν αὑτοῦ ποιμνίων, ὅπερ ἂν κάλλιστον γένηται, τοῦτο θῦσαι Ἀρτέμιδι, λέγουσιν ἀρνὸς φανείσης χρυσῆς ὅτι κατημέλησε τῆς εὐχῆς· 5,10 Die Söhne des Pelops waren: Pittheus, Atreus, Thyestes und andere. Atreus' Frau war Aerope, die Tochter des Katreus. Diese liebte den Thyestes. Einmal gelobte Atreus, das Schönste, was in seiner Schafherde entstünde, der Artemis zu opfern. Als aber ein goldenes Lamm geboren wurde, soll er sich nicht um das Gelübde gekümmert haben.
(11) πνίξας δὲ αὐτὴν εἰς λάρνακα κατέθετο κἀκεῖ ἐφύλασσε ταύτην· ἣν Ἀερόπη δίδωσι τῷ Θυέστῃ μοιχευθεῖσα ὑπ' αὐτοῦ. χρησμοῦ γὰρ γεγονότος τοῖς Μυκηναίοις ἑλέσθαι βασιλέα Πελοπίδην, μετεπέμψαντο Ἀτρέα καὶ Θυέστην. λόγου δὲ γενομένου περὶ τῆς βασιλείας ἐξεῖπε Θυέστης τῷ πλήθει τὴν βασιλείαν δεῖν ἔχειν τὸν ἔχοντα τὴν ἄρνα τὴν χρυσῆν· συνθεμένου δὲ τοῦ Ἀτρέως δείξας ἐβασίλευσε.
5,11 Er erwürgte es, legte es in eine Truhe und bewahrte es dort auf. Aerope gab diese aber Thyestes, mit dem sie Ehebruch beging. Weil ein Orakel den Mykenern auftrug, einen Pelopiden zum König zu wählen, schickten sie nach Atreus und Thyestes Als man sich über die Königsherrschaft beredete, erklärte Thyestes der Versammlung, die Herrschaft müsse der bekommen, der das goldene Lamm habe. Er zeigte, als Atreus zustimmte, das Lamm vor und wurde König.
(12) Ζεὺς δὲ Ἑρμῆν πέμπει πρὸς Ἀτρέα καὶ λέγει συνθέσθαι πρὸς Θυέστην περὶ τοῦ βασιλεῦσαι Ἀτρέα, εἰ τὴν ἐναντίαν ὁδεύσει ὁ Ἥλιος· Θυέστου δὲ συνθεμένου τὴν δύσιν εἰς ἀνατολὰς ὁ Ἥλιος ἐποιήσατο· ὅθεν ἐκμαρτυρήσαντος τοῦ δαίμονος τὴν Θυέστου πλεονεξίαν, τὴν βασιλείαν Ἀτρεὺς παρέλαβε καὶ Θυέστην ἐφυγάδευσεν. 5,12 Zeus aber schickte Hermes zu Atreus und sagte, er solle doch mit Thyestes übereinkommen, dass Atreus König sein solle, wenn Helios seinen Weg in umgekehrter Richtung zurücklege. Nachdem Thyestes zugestimmt hatte, ging Helios im Osten unter. So bezeugte die Gottheit den Betrug des Thyestes, und Atreus übernahm die Herrschaft und verbannte Thyestes.
(13) αἰσθόμενος δὲ τῆς μοιχείας ὕστερον κήρυκα πέμψας ἐπὶ διαλλαγὰς αὐτὸν ἐκάλει· καὶ ψευσάμενος εἶναι φίλος, παραγενομένου τοὺς παῖδας, οὓς εἶχεν ἐκ νηίδος νύμφης, Ἀγλαὸν καὶ Καλλιλέοντα καὶ Ὀρχομενόν, ἐπὶ τὸν Διὸς βωμὸν καθεσθέντας ἱκέτας ἔσφαξε, καὶ μελίσας καὶ καθεψήσας παρατίθησι Θυέστῃ χωρὶς τῶν ἄκρων, ἐμφορηθέντι δὲ δείκνυσι τὰ ἄκρα καὶ τῆς χώρας αὐτὸν ἐκβάλλει.
5,13 Nachdem er aber später den Ehebruch entdeckt hatte, schickte er einen Boten und lud Thyestes zur Versöhnung ein. Er heuchelte Freundschaft und schlachtete nach seiner Ankunft seine Söhne Aglaos, Kallileon und Orchomenos, die er von einer Naiade hatte, obwohl sich diese auf dem Altar des Zeus als Bittflehende niedergelassen hatten. Er zerstückelte sie, kochte sie und setzte sie Thyestes ohne die Gliedmaßen vor. Nach dem Essen zeigte er ihm die Gliedmaßen und vertrieb ihn aus dem Land.
(14) Θυέστης δὲ κατὰ πάντα τρόπον ζητῶν Ἀτρέα μετελθεῖν ἐχρηστηριάζετο περὶ τούτου καὶ λαμβάνει χρησμόν, ὡς εἰ παῖδα γεννήσει τῇ θυγατρὶ συνελθών. ποιεῖ οὖν οὕτω καὶ γεννᾷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Αἴγισθον, ὃς ἀνδρωθεὶς καὶ μαθών, ὅτι Θυέστου παῖς ἐστι, κτείνας Ἀτρέα Θυέστῃ τὴν βασιλείαν ἀποκατέστησεν.
5,14 Thyestes versuchte nun auf alle mögliche Weise, sich an Atreus zu rächen. Er befragte deshalb das Orakel und erhielt als Antwort, dass er ein Kind mit seiner eigenen Tochter zeugen müsse. Er tat so und zeugte mit seiner Tochter den Aigisthos. Als dieser zum Mann geworden war und erfuhr, dass er ein Sohn des Thyestes ist, tötete er Atreus und setzte Thyestes wieder als König ein.
(15) τὸν δ’ Ἀγαμέμνονα τροφὸς μετὰ τοῦ Μενελάου
ἄγει πρὸς Πολυφείδεα, κρατοῦντα Σικυῶνος,
ὃς πάλιν τούτους πέπομφε πρὸς Αἰτωλὸν Οἰνέα.
μετ' οὐ πολὺ Τυνδάρεως τούτους κατάγει πάλιν,
οἳ τὸν Θυέστην μὲν αὐτὸν Ἥρας βωμῷ φυγόντα
ὁρκώσαντες διώκουσιν οἰκεῖν τὴν Κυθηρίαν.
οἱ δὲ Τυνδάρεω γαμβροὶ γίνονται θυγατράσιν,
ὁ Ἀγαμέμνων μὲν λαβὼν σύνευνον Κλυταιμνήστραν,
κτείνας αὐτῆς τὸν σύζυγον Τάνταλον τὸν Θυέστου
σὺν τέκνῳ πάνυ νεογνῷ, Μενέλαος Ἑλένην.> (Tzetz.Chil.1,456-462)
5,15 Den Agamemnon brachte die Amme mit Menelaos
zu Polypheides, der über Sikyon herrschte;
der wieder schickte sie zu dem Aitoler Oineus.
Nicht viel später führte Tyndareos sie wieder zurück.
Thyestes floh zum Altar der Hera; sie ließen ihn schwören,
in Kythereia Wohnung zu nehmen.
Sie werden durch seine Töchter Tyndareos' Schwiegersöhne.
Agamemnon nimmt zur Bettgenossin Klytaimnestra,
nachdem er ihren Ehemann Tantalos, den Sohn des Thyestes, getötet
mit ihrem neugeborenen Kind. Menelaos heiratete Helena.
(16) Ἀγαμέμνων δὲ βασιλεύει Μυκηναίων καὶ γαμεῖ Τυνδάρεω θυγατέρα Κλυταιμνήστραν, τὸν πρότερον αὐτῆς ἄνδρα Τάνταλον Θυέστου σὺν τῷ παιδὶ κτείνας, καὶ γίνεται αὐτῷ παῖς μὲν Ὀρέστης, θυγατέρες δὲ Χρυσόθεμις, Ἠλέκτρα, Ἰφιγένεια. Μενέλαος δὲ Ἑλένην γαμεῖ καὶ βασιλεύει Σπάρτης, Τυνδάρεω τὴν βασιλείαν δόντος αὐτῷ. 5,16 Agamemnon herrschte über die Mykener und heiratete des Tyndareos Tochter Klytaimnestra, nachdem er ihren früheren Mann Tantalos, den Sohn des Thyestes zusammen mit ihrem Kind getötet hatte. Ihm wurde als Sohn Orestes geboren, als Töchter Chrysothemis, Elektra und Iphigeneia. Menelaos heiratete Helena und herrschte über Sparta, nachdem ihm Tyndareos die Macht übergeben hatte.
  Übersetzung: E.Gottwein

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/epit02.php - Letzte Aktualisierung: 02.05.2021 - 18:38