Diese Homepage veabschiedet sich am 30. August 2024 mit einem herzlichen Dankeschön von ihren Freunden und Nutzern.

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodoros epitome III

Der erste und zweite Feldzug gegen Troia

 
sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

Paris, Parisurteil, Helena, Menelaos, Agamemnon, Rüstung, Odysseus, Palamedes, Kinyras, Telephos, Kalchas, Tenes, Philoktetes

 

(1) αὖθις δὲ Ἑλένην Ἀλέξανδρος ἁρπάζει, ὥς τινες λέγουσι κατὰ βούλησιν Διός, ἵνα Εὐρώπης καὶ Ἀσίας εἰς πόλεμον ἐλθούσης ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔνδοξος γένηται, ἤ, καθάπερ εἶπον ἄλλοι, ὅπως τὸ τῶν ἡμιθέων γένος ἀρθῇ. 3,1 Alexandros hingegen raubte Helena, wie einige sagen, nach Zeus' Willen, damit seine Tochter, wenn Europa und Asien in einen Krieg einträten, berühmt würde, oder, wie andere meinen, um das Geschlecht der Halbgötter zu erhöhen.
(2) διὰ δὴ τούτων μίαν αἰτίαν μῆλον περὶ κάλλους Ἔρις ἐμβάλλει Ἥρᾳ καὶ Ἀθηνᾷ καὶ Ἀφροδίτῃ, καὶ κελεύει Ζεὺς Ἑρμῆν εἰς Ἴδην πρὸς Ἀλέξανδρον ἄγειν, ἵνα ὑπ' ἐκείνου διακριθῶσι. αἱ δὲ ἐπαγγέλλονται δῶρα δώσειν Ἀλεξάνδρῳ, Ἥρα μὲν πασῶν προκριθεῖσα βασιλείαν πάντων, Ἀθηνᾶ δὲ πολέμου νίκην, Ἀφροδίτη δὲ γάμον Ἑλένης. ὁ δὲ Ἀφροδίτην προκρίνει καὶ πηξαμένου Φερέκλου ναῦς εἰς Σπάρτην ἐκπλέει. 3,2 Aus einem dieser Gründe also warf Eris als Schönheitspreis einen Apfel für Hera, Athena und Aphrodite hinein. Zeus befahl Hermes, sie auf den Ida zu Alexandros zu führen, damit dieser ein Urteil fälle. Sie versprachen, Alexandros Geschenke zu geben: Hera versprach ihm die Königsherrschaft über alle, wenn er sie allen vorziehe, Athena versprach Sieg im Krieg und Aphrodite die Ehe mit Helena. Der aber gab Aphrodite den Vorzug und segelte mit Schiffen, die Phereklos gebauten hatte, nach Sparta.
(3) ἐφ' ἡμέρας δ' ἐννέα ξενισθεὶς παρὰ Μενελάῳ, τῇ δεκάτῃ πορευθέντος εἰς Κρήτην ἐκείνου κηδεῦσαι τὸν μητροπάτορα Κατρέα, πείθει τὴν Ἑλένην ἀπαγαγεῖν σὺν ἑαυτῷ. ἡ δὲ ἐνναέτη Ἑρμιόνην καταλιποῦσα, ἐνθεμένη τὰ πλεῖστα τῶν χρημάτων, ἀνάγεται τῆς νυκτὸς σὺν αὐτῷ. 3,3 Neun Tage lang war er bei Menelaos Gast; als dieser aber am zehnten Tag nach Kreta abreiste, um Katreus, den Vater seiner Mutter, zu bestatten, überredete Alexandros Helena, mit ihm wegzufahren. Sie ließ die neunjährige Hermione im Stich, brachte den größten Teil ihrer Habe an Bord und segelte mit ihm bei Nacht davon.
(4) Ἥρα δὲ αὐτοῖς ἐπιπέμπει χειμῶνα πολύν, ὑφ' οὗ βιασθέντες προσίσχουσι Σιδῶνι. εὐλαβούμενος δὲ Ἀλέξανδρος μὴ διωχθῇ, πολὺν διέτριψε χρόνον ἐν Φοινίκῃ καὶ Κύπρῳ. ὡς δὲ ἀπήλπισε τὴν δίωξιν, ἧκεν εἰς Τροίαν μετὰ Ἑλένης. 3,4 Hera schickte ihnen aber einen schweren Sturm, von dem sie gezwungen wurden, auf Sidon zuzuhalten. Auf der Hut vor Verfolgung blieb Alexandros lange Zeit in Phoinikien und Kypros. Als er keine Verfolgung mehr befürchtete, kam er mit Helena nach Troia.
(5) ἔνιοι δέ φασιν Ἑλένην μὲν ὑπὸ Ἑρμοῦ κατὰ βούλησιν Διὸς κομισθῆναι κλαπεῖσαν εἰς Αἴγυπτον καὶ δοθεῖσαν Πρωτεῖ τῷ βασιλεῖ τῶν Αἰγυπτίων φυλάττειν, Ἀλέξανδρον δὲ παραγενέσθαι εἰς Τροίαν πεποιημένον ἐκ νεφῶν εἴδωλον Ἑλένης ἔχοντα. 3,5 Einige aber sagen, Helena sei nach Zeus' Willen von Hermes geraubt, nach Aigypten gebracht und dem Proteus, dem König der Aigypter, zur Bewachung übergeben worden. Alexandros aber sei mit einem aus Wolken gefertigtem Phantombild nach Troia gekommen.
(6) Μενέλαος δὲ αἰσθόμενος τὴν ἁρπαγὴν ἧκεν εἰς Μυκήνας πρὸς Ἀγαμέμνονα, καὶ δεῖται στρατείαν ἐπὶ Τροίαν ἀθροίζειν καὶ στρατολογεῖν τὴν Ἑλλάδα. ὁ δὲ πέμπων κήρυκα πρὸς ἕκαστον τῶν βασιλέων τῶν ὅρκων ὑπεμίμνῃσκεν, ὧν ὤμοσαν, καὶ περὶ τῆς ἰδίας γυναικὸς ἕκαστον ἀσφαλίζεσθαι παρῄνει, ἴσην λέγων γεγενῆσθαι τὴν τῆς Ἑλλάδος καταφρόνησιν καὶ κοινήν. ὄντων δὲ πολλῶν προθύμων στρατεύεσθαι, παραγίνονται καὶ πρὸς Ὀδυσσέα εἰς Ἰθάκην. 3,6 Als nun Menelaos den Raub bemerkt hatte, kam er nach Mykene zu Agamemnon und verlangte, ein Heer gegen Troia zusammenzustellen und Soldaten in Griechenland auszuheben. Dieser schickte einen Herold zu jedem König, erinnerte an die Eide, die sie geschworen hatten, und mahnte sie, auf die Sicherheit der eigenen Frauen zu achten, denn die Missachtung Griechenlands, sagte er, treffe alle in gleicher Weise. Viele waren bereit, in den Krieg zu ziehen; auch bei Odysseus in Ithaka wurde man vorstellig.
(7) ὁ δὲ οὐ βουλόμενος στρατεύεσθαι προσποιεῖται μανίαν. Παλαμήδης δὲ ὁ Ναυπλίου ἤλεγξε τὴν μανίαν ψευδῆ, καὶ προσποιησαμένῳ μεμηνέναι παρηκολούθει· ἁρπάσας δὲ Τηλέμαχον ἐκ τοῦ κόλπου τῆς Πηνελόπης ὡς κτενῶν ἐξιφούλκει. Ὀδυσσεὺς δὲ περὶ τοῦ παιδὸς εὐλαβηθεὶς ὡμολόγησε τὴν προσποίητον μανίαν καὶ στρατεύεται. 3,7 Der aber wollte nicht mitziehen und stellte sich wahnsinnig. Palamedes, der Sohn des Nauplios, entlarvte seinen Wahnsinn als vorgetäuscht. Als sich Odysseus rasend gab, folgte er ihm, riss Telemachos von Penelopes Brust und zog das Schwert, als ob er ihn töten wolle. Dadurch, dass Odysseus um seinen Sohn besorgt war, gab er zu, dass der Wahnsinn vorgetäuscht war, und zog mit in den Krieg.
(8) ὅτι Ὀδυσσεὺς λαβὼν αἰχμάλωτον Φρύγα ἠνάγκασε γράψαι περὶ προδοσίας ὡς παρὰ Πριάμου πρὸς Παλαμήδην· καὶ χώσας ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοῦ χρυσὸν τὴν δέλτον ἔρριψεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ. Ἀγαμέμνων δὲ ἀναγνοὺς καὶ εὑρὼν τὸν χρυσόν, τοῖς συμμάχοις αὐτὸν ὡς προδότην παρέδωκε καταλεῦσαι. 3,8 Als Odysseus einen phrygischen Gefangenen gemacht hatte, zwang er ihn, einen verräterischen Brief angeblich von Priamos an Palamedes zu schreiben und ließ ihn im Lager fallen, nachdem er im Zelt des Palamedes eine Goldtafel vergraben hatte. Als Agamemnon den Brief gelesen und das Gold gefunden hatte, übergab er Palamedes seinen Soldaten, damit sie ihn als Verräter steinigten.
(9) ὅτι Μενέλαος σὺν Ὀδυσσεῖ καὶ Ταλθυβίῳ πρὸς <Κινύραν εἰς> Κύπρον ἐλθόντες συμμαχεῖν ἔπειθον· ὁ δὲ Ἀγαμέμνονι μὲν οὐ παρόντι θώρακας ἐδωρήσατο, ὀμόσας δὲ πέμψειν πεντήκοντα ναῦς, μίαν πέμψας, ἧς ἦρχεν ... ὁ Μυγδαλίωνος, καὶ τὰς λοιπὰς ἐκ γῆς πλάσας μεθῆκεν εἰς τὸ πέλαγος. 3,9 Menelaos kam mit Odysseus und Talthybios zu Kinyras nach Kypros; sie wollten ihn überreden mitzukämpfen. Der schenkte Agamemnon, der nicht anwesend war, Brustspanzer und schwor, 50 Schiffe zu schicken, schickte aber nur eines, das... der Sohn des Mygdalion befehligte; die restlichen fertigte er aus Erde und ließ sie ins Meer.
(10) ὅτι θυγατέρες Ἀνίου τοῦ Ἀπόλλωνος Ἐλαίς, Σπερμώ, Οἰνώ, αἱ Οἰνότροφοι λεγόμεναι· αἷς ἐχαρίσατο Διόνυσος ποιεῖν ἐκ γῆς ἔλαιον σῖτον οἶνον. 3,10 Die Töchter des Apollonsohnes Anios, nämlich Elais, Spermo und Oino, wurden die Winzerinnen genannt. Ihnen hatte Dionysos die Gabe verliehen, aus der Erde Öl, Getreide und Wein zu machen.
(11) συνηθροίζετο δὲ ὁ στρατὸς ἐν Αὐλίδι. οἱ δὲ στρατεύσαντες ἐπὶ Τροίαν ἦσαν οἵδε. Βοιωτῶν μὲν ἡγεμόνες δέκα· ἦγον ναῦς μ'. Ὀρχομενίων δ· ἦγον ναῦς λ'. Φωκέων ἡγεμόνες δ· ἦγον ναῦς μ'. Λοκρῶν Αἴας Οἰλέως· ἦγε ναῦς μ'. Εὐβοέων Ἐλεφήνωρ Χαλκώδοντος καὶ Ἀλκυόνης· ἦγε ναῦς μ'. Ἀθηναίων Μενεσθεύς· ἦγε ναῦς ν'. 3,11 Das Heer sammelte sich in Aulis. Folgende nahmen am Zug gegen Troia teil: von den Boiotern 10 Heerführer: sie brachten 40 Schiffe mit. Von den Orchomeniern vier: sie brachten 30 Schiffe mit. Von den Phokern vier Heerführer: sie brachten 40 Schiffe mit. Von den Lokrern kam Aias, der Sohn des Oileus: Er brachte 40 Schiffe mit. Von den Euboiern Elephenor, der Sohn des Chalkodon und der Alkyone: er brachte 40 Schiffe mit. Von den Athenern Menestheus: er brachte 50 Schiffe mit.
(12) Σαλαμινίων Αἴας ὁ Τελαμώνιος· ἦγε ναῦς ιβ'. Ἀργείων Διομήδης Τυδέως καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἦγον ναῦς π'. Μυκηναίων Ἀγαμέμνων Ἀτρέως καὶ Ἀερόπης· ναῦς ρ'. Λακεδαιμονίων Μενέλαος Ἀτρέως καὶ Ἀερόπης· ξ'. Πυλίων Νέστωρ Νηλέως καὶ Χλωρίδος· ναῦς μ'. Ἀρκάδων Ἀγαπήνωρ· ναῦς ζ'. Ἠλείων Ἀμφίμαχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ναῦς μ'. Δουλιχίων Μέγης Φυλέως· ναῦς μ'. Κεφαλλήνων Ὀδυσσεὺς Λαέρτου καὶ Ἀντικλείας· ναῦς ιβ'. Αἰτωλῶν Θόας Ἀνδραίμονος καὶ Γόργης· ἦγε ναῦς μ'. 3,12 Von den Salaminiern Telamons Sohn Aias: er brachte 12 Schiffe mit. Von den Argeiern Tydeus' Sohn Diomedes mit seinen Gefährten: Er brachte 80 Schiffe mit. Von den Mykenern Agamemnon, der Sohn des Atreus und der Aerope: 100 Schiffe. Von den Lakedaimoniern Menelaos, der Sohn des Atreus und der Aerope: 60 Schiffe. Von den Pyliern Nestor, der Sohn des Neleus und der Chloris: 40 Schiffe. Von den Arkadiern Agapenor: sieben Schiffe. Von den Eleiern Amphimachos und seine Gefährten:40 Schiffe. Von den Dulichiern Meges, der Sohn des Phyleus: 40 Schiffe. Von den Kephalleniern Odysseus, der Sohn des Laertes und der Antikleia:12 Schiffe. Von den Aitolern Thoas, der Sohn des Andraimon und der Gorge: er brachte 40 Schiffe mit.
(13) Κρητῶν Ἰδομενεὺς Δευκαλίωνος· μ'. Ῥοδίων Τληπόλεμος Ἡρακλέους καὶ Ἀστυόχης· ναῦς θ'. Συμαίων Νιρεὺς Χαρόπου· ναῦς γ'. Κώων Φείδιππος καὶ Ἄντιφος οἱ Θεσσαλοῦ· λ'. 3,13 Von den Kretern Idomeneus, der Sohn des Deukalion: 40 Schiffe. Von den Rodiern Tlepolemos, der Sohn des Herakles und der Astyoche: neun Schiffe. Von den Symaiern Nireus, der Sohn des Charopos: drei Schiffe. Von den Koern Pheidippos und Antiphos, die Söhne des Thessalos: 30 Schiffe.
(14) Μυρμιδόνων Ἀχιλλεὺς Πηλέως καὶ Θέτιδος· ν'. ἐκ Φυλάκης Πρωτεσίλαος Ἰφίκλου· μ'. Φεραίων Εὔμηλος Ἀδμήτου· ια'. Ὀλιζώνων Φιλοκτήτης Ποίαντος· ζ'. Αἰνιάνων Γουνεὺς Ὠκύτου· κβ'. Τρικκαίων Ποδαλείριος ...· λ'. Ὀρμενίων Εὐρύπυλος ...· ναῦς μ'. Γυρτωνίων Πολυποίτης Πειρίθου· λ'. Μαγνήτων Πρόθοος Τενθρήδονος· μ'. νῆες μὲν οὖν αἱ πᾶσαι ,αιγ, ἡγεμόνες δὲ μγ', ἡγεμόνειαι δὲ λ'. 3,14 Von den Myrmidonen Achilleus, der Sohn des Peleus und der Thetis: 50 Schiffe. Aus für Phylake Protesilaos, der Sohn des Iphiklos: 40 Schiffe. Von den Pheraiern Eumelos, der Sohn des Admetos: 11 Schiffe. Von den Olizonern Philoktetes, der Sohn des Poias: sieben Schiffe. Von den Ainianen Guneus, der Sohn des Okytos: 22 Schiffe. Von den Trikkaiern Podaleirios...: 30 Schiffe. Von den Ormeniern Eurypylos,...: 40 Schiffe. Von den Gyrtoniern Polypeutes, der Sohn des Peirithoos:30 Schiffe. Von den Magneten Prothoos, der Sohn des Tenthredon: 40 Schiffe. Insgesamt also 1013 Schiffe, 43 Heerführer, 30 Kommandaturen.
(15) ὅτι ὄντος ἐν Αὐλίδι τοῦ στρατεύματος, θυσίας γενομένης Ἀπόλλωνι, ὁρμήσας δράκων ἐκ τοῦ βωμοῦ παρὰ τὴν πλησίον πλάτανον, οὔσης ἐν αὐτῇ νεοττιᾶς, τοὺς ἐν αὐτῇ καταναλώσας στρουθοὺς ὀκτὼ σὺν τῇ μητρὶ ἐνάτῃ λίθος ἐγένετο. Κάλχας δὲ εἰπὼν κατὰ Διὸς βούλησιν γεγονέναι αὐτοῖς τὸ σημεῖον τοῦτο, τεκμηράμενος ἐκ τῶν γεγονότων ἔφη δεκαετεῖ χρόνῳ δεῖν Τροίαν ἁλῶναι. 3,15 Das Heer versammelte sich in Aulis. Als Apollon ein Opfer gebracht wurde, setzte sich eine Schlange vom Altar zu der nahen Platane, auf der sich ein Nest befand, schnell in Bewegung. Sie fraß die acht Sperlinge im Nest zusammen mit der Mutter als neuntem, und wurde zu Stein. Kalchas sagte, dieses Zeichen sei nach Zeus' Willen geschehen. Er schloss aus dem Vorfall, dass die Einnahme Troias zehn Jahre erfordere.
(16) καὶ πλεῖν παρεσκευάζοντο ἐπὶ Τροίαν. Ἀγαμέμνων οὖν αὐτὸς ἡγεμὼν τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν, ἐναυάρχει δ' Ἀχιλλεὺς πεντεκαιδεκαέτης τυγχάνων. 3,16 Sie rüsteten sich, nach Troia zu segeln. Agamemnon selbst war der Oberbefehlshaber des gesamten Heeres, der erst fünfzehnjährige Achilleus der Kommandant der Flotte.
(17) ἀγνοοῦντες δὲ τὸν ἐπὶ Τροίαν πλοῦν Μυσίᾳ προσίσχουσι καὶ ταύτην ἐπόρθουν, Τροίαν νομίζοντες εἶναι. βασιλεύων δὲ Τήλεφος Μυσῶν, Ἡρακλέους παῖς, ἰδὼν τὴν χώραν λεηλατουμένην, τοὺς Μυσοὺς καθοπλίσας ἐπὶ τὰς ναῦς συνεδίωκε τοὺς Ἕλληνας καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν, ἐν οἷς καὶ Θέρσανδρον τὸν Πολυνείκους ὑποστάντα. ὁρμήσαντος δὲ Ἀχιλλέως ἐπ' αὐτὸν οὐ μείνας ἐδιώκετο· καὶ διωκόμενος ἐμπλακεὶς εἰς ἀμπέλου κλῆμα τὸν μηρὸν τιτρώσκεται δόρατι. 3,17 Da sie den Weg nach Troia nicht kannten, steuerten sie auf Mysien zu und verwüsteten es in der Annahme, es sei Troia. Telephos, der Sohn des Herakles, herrschte über die Myser. Als er nun das Land geplündert sah, bewaffnete er die Myser, trieb die Griechen auf die Schiffe und tötete viele, unter ihnen auch Thersandros, den Sohn des Polyneikes, der sich ihm entgegengestellt hatte. Als Achilleus gegen ihn anstürmte, hielt er nicht stand und wurde verfolgt. Auf der Verfolgung verfing er sich in einer Weinranke und wurde mit dem Speer an der Hüfte verwundet.
(18) τῆς δὲ Μυσίας ἐξελθόντες Ἕλληνες ἀνάγονται, καὶ χειμῶνος ἐπιγενομένου σφοδροῦ διαζευχθέντες ἀλλήλων εἰς τὰς πατρίδας καταντῶσιν. ὑποστρεψάντων οὖν τῶν Ἑλλήνων τότε λέγεται τὸν πόλεμον εἰκοσαετῆ γενέσθαι· μετὰ γὰρ τὴν Ἑλένης ἁρπαγὴν ἔτει δευτέρῳ τοὺς Ἕλληνας παρασκευασαμένους στρατεύεσθαι, ἀναχωρήσαντας δὲ ἀπὸ Μυσίας εἰς Ἑλλάδα μετὰ ἔτη ὀκτὼ πάλιν εἰς Ἄργος μεταστραφέντας ἐλθεῖν εἰς Αὐλίδα. 3,18 Die Griechen verließen Mysien und stachen in See, als ein heftiger Sturm aufkam. Sie wurden zersprengt und gelangten wieder jeder in seineHeimat. Weil die Griechen damals zurückkehrten, sagt man, habe der Krieg 20 Jahre gedauert. Denn nach dem Raub der Helena hätten die Griechen zwei Jahre gerüstet und dann den Feldzug begonnen; acht Jahre nach ihrer Rückkehr aus Mysien nach Griechenland seien sie dann wieder nach Argos aufgebrochen und nach Aulis gekommen.
(19) συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἐν Ἄργει αὖθις μετὰ τὴν ῥηθεῖσαν ὀκταετίαν, ἐν ἀπορίᾳ τοῦ πλοῦ πολλῇ καθεστήκεσαν, καθηγεμόνα μὴ ἔχοντες, ὃς ἦν δυνατὸς δεῖξαι τὴν εἰς Τροίαν. 3,19 Als sie sich nach den genannten acht Jahren wieder in Argos versammelen, waren sie in großer Verlegenheit wegen des Kurses, denn sie hatten keinen Führer, der ihnen den Weg nach Troia zeigen konnte.
(20) Τήλεφος δὲ ἐκ τῆς Μυσίας, ἀνίατον τὸ τραῦμα ἔχων, εἰπόντος αὐτῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τότε τεύξεσθαι θεραπείας, ὅταν ὁ τρώσας ἰατρὸς γένηται, τρύχεσιν ἠμφιεσμένος εἰς Ἄργος ἀφίκετο, καὶ δεηθεὶς Ἀχιλλέως καὶ ὑπεσχημένος τὸν εἰς Τροίαν πλοῦν δεῖξαι θεραπεύεται ἀποξύσαντος Ἀχιλλέως τῆς Πηλιάδος μελίας τὸν ἰόν. θεραπευθεὶς οὖν ἔδειξε τὸν πλοῦν, τὸ τῆς δείξεως ἀσφαλὲς πιστουμένου τοῦ Κάλχαντος διὰ τῆς ἑαυτοῦ μαντικῆς. 3,20 Aber Telephos, dessen Wunde nicht heilte, kam in Lumpen gehüllt von Mysien nach Argos, weil ihm Apollon gesagt hatte, dass er Heilung erlange, sobald derjenige, der in verwundet habe, sein Arzt werde. Er bat Achilleus um Hilfe. Nachdem er versprochen hatte, den Weg nach Troia zu zeigen, heilte ihn Achilleus, indem er den Rost von seinem peliadischen Eschenspeer abkratze. Geheilt zeigte er nun den Weg. Die Richtigkeit des gewiesenen Kurses bestätigte Kalchas durch seine Sehergabe.
(21) ἀναχθέντων δὲ αὐτῶν ἀπ' Ἄργους καὶ παραγενομένων τὸ δεύτερον εἰς Αὐλίδα, τὸν στόλον ἄπλοια κατεῖχε· Κάλχας δὲ ἔφη οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν αὐτούς, εἰ μὴ τῶν Ἀγαμέμνονος θυγατέρων ἡ κρατιστεύουσα κάλλει σφάγιον Ἀρτέμιδι παραστῇ, διὰ τὸ μηνίειν τὴν θεὸν τῷ Ἀγαμέμνονι, ὅτι τε βαλὼν ἔλαφον εἶπεν· οὐδὲ ἡ Ἄρτεμις, καὶ ὅτι Ἀτρεὺς οὐκ ἔθυσεν αὐτῇ τὴν χρυσῆν ἄρνα. 3,21 Als sie nun von Argos aufgebrochen waren und zum zweiten Mal nach Aulis kamen, hielt Windstille die Fahrt auf. Kalchas sagte, sie könnten nur fahren, wenn Agamemnon seine schönste Tochter der Artemis als Opfer darbringe, denn die Göttin sei zornig auf Agamemnon, weil nach dem Erlegen einer Hirschkuh gesagt hatte: "auch Artemis nicht!", und außerdem zürnte sie, weil Atreus ihr nicht das goldene Lamm geopfert hatte.
(22) τοῦ δὲ χρησμοῦ τούτου γενομένου, πέμψας Ἀγαμέμνων πρὸς Κλυταιμνήστραν Ὀδυσσέα καὶ Ταλθύβιον Ἰφιγένειαν ᾔτει, λέγων ὑπεσχῆσθαι δώσειν αὐτὴν Ἀχιλλεῖ γυναῖκα μισθὸν τῆς στρατείας. πεμψάσης δὲ ἐκείνης Ἀγαμέμνων τῷ βωμῷ παραστήσας ἔμελλε σφάζειν, Ἄρτεμις δὲ αὐτὴν ἁρπάσασα εἰς Ταύρους ἱέρειαν ἑαυτῆς κατέστησεν, ἔλαφον ἀντ' αὐτῆς παραστήσασα τῷ βωμῷ· ὡς δὲ ἔνιοι λέγουσιν, ἀθάνατον αὐτὴν ἐποίησεν. 3,22 Nach diesem Spruch schickte Agamemnon Odysseus und Talthybios zu Klytaimnestra und verlangte nach Iphigeneia, indem er ausrichten ließ, er habe versprochen, sie Achilleus als Lohn für seine Teilnahme am Feldzug zur Frau zu geben. Klytaimnestra schickte sie. Agamemnon stellte sie neben den Altar und wollte sie gerade opfern, da raubte sie Artemis und brachte sie als ihre Priesterin zu den Taurern; neben den Altar aber stellte statt ihrer eine Hirschkuh. Einige sagen, sie habe sie unsterblich gemacht.
(23) οἱ δὲ ἀναχθέντες ἐξ Αὐλίδος προσέσχον Τενέδῳ. ταύτης ἐβασίλευε Τένης ὁ Κύκνου καὶ Προκλείας, ὡς δέ τινες Ἀπόλλωνος· οὗτος ὑπὸ τοῦ πατρὸς φυγαδευθεὶς ἐνταῦθα κατῴκει. 3,23 Sie brachen von Aulis auf und steuerten Tenedos an. Dort herrschte Tenes, ein Sohn des Kyknos und der Prokleia, nach einigen des Apollon. Tenes hatte sich hier angesiedelt, nachdem ihn sein Vater verbannt hatte.
(24) Κύκνος γὰρ ἔχων ἐκ Προκλείας τῆς Λαομέδοντος παῖδα μὲν Τένην, θυγατέρα δὲ Ἡμιθέαν, ἐπέγημε τὴν Τραγάσου Φιλονόμην· ἥτις Τένου ἐρασθεῖσα καὶ μὴ πείθουσα καταψεύδεται πρὸς Κύκνον αὐτοῦ φθοράν, καὶ τούτου μάρτυρα παρεῖχεν αὐλητὴν Εὔμολπον ὄνομα. 3,24 Denn Kyknos hatte von der Prokleia, der Tochter des Laomedon, als Sohn den Tenes, und als Tochter Hemithea. Später heiratete er Philonome, des Tragasos Tochter. Diese verliebte sich in Tenes, und verleumdete ihn, weil sie ihn nicht gewinnen konnte, bei Kyknos, dass er sie entehrt habe. Als Zeugen brachte sie einen Flötenspieler namens Eumolpos bei.
(25) Κύκνος δὲ πιστεύσας, ἐνθέμενος αὐτὸν μετὰ τῆς ἀδελφῆς εἰς λάρνακα μεθῆκεν εἰς τὸ πέλαγος· προσσχούσης δὲ αὐτῆς Λευκόφρυι νήσῳ ἐκβὰς ὁ Τένης κατῴκησε ταύτην καὶ ἀπ' αὐτοῦ Τένεδον ἐκάλεσε. Κύκνος δὲ ὕστερον ἐπιγνοὺς τὴν ἀλήθειαν τὸν μὲν αὐλητὴν κατέλευσε, τὴν δὲ γυναῖκα ζῶσαν εἰς γῆν κατέχωσε. 3,25 Kyknos glaubte ihr, sperrte Tenes mit seiner Schwester in einen Kasten und setzte sie auf dem Meer aus. Der Kasten trieb an der Insel Leukophrys an, Tenes stieg aus, siedelte sich dort an und nannte sie nach sich Tenedos. Kyknos erfuhr später die Wahrheit, steinigte den Flötenspieler und begrub seine Frau lebendig in der Erde.
(26) προσπλέοντας οὖν Τενέδῳ τοὺς Ἕλληνας ὁρῶν Τένης ἀπεῖργε βάλλων πέτρους, καὶ ὑπὸ Ἀχιλλέως ξίφει πληγεὶς κατὰ τὸ στῆθος θνῄσκει, καίτοι Θέτιδος προειπούσης Ἀχιλλεῖ μὴ κτεῖναι Τένην· τεθνήξεσθαι γὰρ ὑπὸ Ἀπόλλωνος αὐτόν, ἐὰν κτείνῃ Τένην. 3,26 Als nun die Griechen vor Tenedos lagen, sah Tenes sie und warf Steine, um sie zurückzudrängen. Er wurde aber von Achilleus mit dem Schwert in die Brust getroffen und starb, obwohl Thetis Achilleus vorher gewarnt hatte, Tenes zu töten. Denn er selbst werde durch Apollon sterben, falls er Tenes töte.
(27) τελούντων δὲ αὐτῶν Ἀπόλλωνι θυσίαν, ἐκ τοῦ βωμοῦ προσελθὼν ὕδρος δάκνει Φιλοκτήτην· ἀθεραπεύτου δὲ τοῦ ἕλκους καὶ δυσώδους γενομένου τῆς τε ὀδμῆς οὐκ ἀνεχομένου τοῦ στρατοῦ, Ὀδυσσεὺς αὐτὸν εἰς Λῆμνον, μεθ' ὧν εἶχε τόξων Ἡρακλείων, ἐκτίθησι κελεύσαντος Ἀγαμέμνονος. ὁ δὲ ἐκεῖ τὰ πτηνὰ τοξεύων ἐπὶ τῆς ἐρημίας τροφὴν εἶχεν.
3,27 Als sie Apollon ein Opfer darbrachten, kroch aus dem Altar eine Wasserschlange und biss den Philoktetes. Die Wunder heilte nicht und verbreitete einen so üblen Geruch, dass ihn das Heer nicht ertrug. Da setzte ihn Odysseus auf Agamemnons Befehl auf Lemnos mit Pfeil und Bogen des Herakles, die in seinem Besitz waren, aus. Durch die Jagd auf Vögel fristete er dort in der Einöde sein Leben.
(28) ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Τενέδου προσέπλεον Τροίᾳ, καὶ πέμπουσιν Ὀδυσσέα καὶ Μενέλαον τὴν Ἑλένην καὶ τὰ χρήματα ἀπαιτοῦντας. συναθροισθείσης δὲ παρὰ τοῖς Τρωσὶν ἐκκλησίας, οὐ μόνον τὴν Ἑλένην οὐκ ἀπεδίδουν ἀλλὰ καὶ τούτους κτείνειν ἤθελον. 3,28 Sie brachen von Tenedos auf, segelten Richtung Troia und schickten Odysseus und Menelaos (voraus), um Helena und ihre Habe einzufordern. Aber die Troer beschlossen in einer Versammlung, nicht nur Helena nicht herauszugeben, sondern diese (Boten) sogar zu töten.
(29) ἀλλὰ τοὺς μὲν ἔσωσεν Ἀντήνωρ, οἱ δὲ Ἕλληνες, ἀχθόμενοι ἐπὶ τῇ τῶν βαρβάρων καταφρονήσει, ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν ἔπλεον ἐπ' αὐτούς. Ἀχιλλεῖ δὲ ἐπιστέλλει Θέτις πρῶτον μὴ ἀποβῆναι τῶν νεῶν· τὸν γὰρ ἀποβάντα πρῶτον πρῶτον μέλλειν τελευτήσειν. πυθόμενοι δὲ οἱ βάρβαροι τὸν στόλον ἐπιπλεῖν, σὺν ὅπλοις ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὥρμησαν καὶ βάλλοντες πέτροις ἀποβῆναι ἐκώλυον. 3,29 Diese rettete Antenor. Die Griechen aber ärgerten sich über die Missachtung durch die Fremden, und segelten mit ihrer gesamten Streitmacht gegen sie. Thetis verbot Achilleus, als erster von Bord zu gehen. Denn wer als erster von Bord gehe, müsse als erster sterben. Als die Fremden erfuhren, dass die Flotte heransegelte, stürmten sie bewaffnet ans Meer und versuchten, die Landung mit Steinwürfen zu verhindern.
(30) τῶν δὲ Ἑλλήνων πρῶτος ἀπέβη τῆς νεὼς Πρωτεσίλαος, καὶ κτείνας οὐκ ὀλίγους τῶν βαρβάρων ὑφ' Ἕκτορος θνῄσκει. τούτου γυνὴ Λαοδάμεια καὶ μετὰ θάνατον ἤρα, καὶ ποιήσασα εἴδωλον Πρωτεσιλάῳ παραπλήσιον τούτῳ προσωμίλει.Ἑρμῆς δὲ ἐλεησάντων θεῶν ἀνήγαγε Πρωτεσίλαον ἐξ Ἅιδου. Λαοδάμεια δὲ ἰδοῦσα καὶ νομίσασα αὐτὸν ἐκ Τροίας παρεῖναι τότε μὲν ἐχάρη, πάλιν δὲ ἐπαναχθέντος εἰς Ἅιδου ἑαυτὴν ἐφόνευσεν. 3,30 Als erster Grieche verließ Protesilaos sein Schiff; nachdem er nicht wenige Feinde getötet hatte, fiel er durch Hektor. Seine Frau Laodameia liebte ihn auch noch nach dem Tod, sie verfertigte ein dem Protesilaos ganz ähnliches Bild und pflegte mit ihm Umgang. Da hatten die Götter Mitleid, und Hermes holte Protesilaos aus dem Hades herauf. Als Laodameia ihn sah und glaubte, er sei aus Troia heimgekehrt, freute sie sich, als er aber in den Hades zurückgebracht wurde, tötete sie sich selbst.
(31) Πρωτεσιλάου δὲ τελευτήσαντος, ἐκβαίνει μετὰ Μυρμιδόνων Ἀχιλλεὺς καὶ λίθον βαλὼν εἰς τὴν κεφαλὴν Κύκνου κτείνει. ὡς δὲ τοῦτον νεκρὸν εἶδον οἱ βάρβαροι, φεύγουσιν εἰς τὴν πόλιν, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐκπηδήσαντες τῶν νεῶν ἐνέπλησαν σωμάτων τὸ πεδίον. καὶ κατακλείσαντες τοὺς Τρῶας ἐπολιόρκουν· 3,31 Nach Protesilaos' Tod ging Achilleus mit den Myrmidonen an Land, traf Kyknos mit einem Stein am Kopf und tötete ihn so. Als die Feinde ihn tot sahen, flohen sie in die Stadt, die Griechen aber sprangen aus den Schiffen, und übersäten die Ebene mit Toten. Sie schlossen die Troer ein und belagerten sie.
(32) ἀνέλκουσι δὲ τὰς ναῦς. μὴ θαρρούντων δὲ τῶν βαρβάρων, Ἀχιλλεὺς ἐνεδρεύσας Τρωίλον ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου Ἀπόλλωνος ἱερῷ φονεύει, καὶ νυκτὸς ἐλθὼν ἐπὶ τὴν πόλιν Λυκάονα λαμβάνει. παραλαβὼν δὲ Ἀχιλλεύς τινας τῶν ἀριστέων τὴν χώραν ἐπόρθει, καὶ παραγίνεται εἰς Ἴδην ἐπὶ τὰς Αἰνείου [τοῦ Πριάμου] βόας. φυγόντος δὲ αὐτοῦ, τοὺς βουκόλους κτείνας καὶ Μήστορα τὸν Πριάμου τὰς βόας ἐλαύνει. 3,32 Ihre Schiffe zogen sie an Land. Weil die Fremden mutlos waren, lauerte Achilleus dem Troilos beim Heiligtum des Apollon von Thymbra auf und tötete ihn, kam in der Nacht zur Stadt und nahm Lykaon gefangen. Mit einigen Helden verwüstete er das Land und begab sich auf den Ida zu den Rindern des [Priamossohnes] Aineias. Weil dieser floh, tötete er die Hirten und den Priamossohn Mestor und trieb die Rinder weg.
(33) αἱρεῖ δὲ καὶ Λέσβον καὶ Φώκαιαν, εἶτα Κολοφῶνα καὶ Σμύρναν καὶ Κλαζομενὰς καὶ Κύμην, μεθ' ἃς Αἰγιαλὸν καὶ Τῆνον, [τὰς ἑκατὸν καλουμένας πόλεις]· εἶτα ἑξῆς Ἀδραμύτιον καὶ Σίδην, εἶτα Ἔνδιον καὶ Λιναῖον καὶ Κολώνην. αἱρεῖ δὲ καὶ Θήβας τὰς Ὑποπλακίας καὶ Λυρνησσόν, ἔτι δὲ καὶ <Ἄντ>ανδρον καὶ ἄλλας πολλάς. 3,33 Er nahm auch Lesbos und Phokaia ein, dann Kolophon, Smyrna, Klazomenai und Kyme. Nach diesen Aigialos und Tenos, [die so genannten hundert Städte,] dann Adramytion und Side, dann Endion, Linaion und Kolone. Er nahm auch die Hypoplakische Thebai und Lyrnessos; ferner Antandros und viele andere Städte.
(34) ἐνναετοῦς δὲ χρόνου διελθόντος παραγίνονται τοῖς Τρωσὶ σύμμαχοι· ἐκ τῶν περιοίκων πόλεων Αἰνείας Ἀγχίσου καὶ σὺν αὐτῷ Ἀρχέλοχος καὶ Ἀκάμας Ἀντήνορος καὶ Θεανοῦς, Δαρδανίων ἡγούμενοι, Θρᾳκῶν Ἀκάμας Εὐσώρου, Κικόνων Εὔφημος Τροιζήνου, Παιόνων Πυραίχμης, Παφλαγόνων Πυλαιμένης Βιλσάτου, 3,34 Als neun Jahre vergangen waren, stellten sich für die Troer Bundesgenossen ein; aus den umliegenden Städten Aineias, der Sohn des Anchises, und mit ihm Archelochos und Akamas, die Söhne Antenors und der Theano; es kamen Heerführer der Dardaner; von den Thrakern Akamas, der Sohn des Eusoros; von den Kikonen Euphemos, der Sohn des Troizenos; von den Paionen Pyraichmes, von den Paphlagonen Pylaimenes, der Sohn des Bisaltes;
(35) ἐκ Ζελίας Πάνδαρος Λυκάονος, ἐξ Ἀδραστείας Ἄδραστος καὶ Ἄμφιος Μέροπος, ἐκ δ' Ἀρίσβης Ἄσιος Ὑρτάκου, ἐκ Λαρίσσης Ἱππόθοος Πελασγοῦ, ἐκ Μυσίας Χρόμιος καὶ Ἔννομος Ἀρσινόου, Ἀλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος Μηκιστέως, Φρυγῶν Φόρκυς καὶ Ἀσκάνιος Ἀρετάονος, Μαιόνων Μέσθλης καὶ Ἄντιφος Ταλαιμένους, Καρῶν Νάστης καὶ Ἀμφίμαχος Νομίονος, Λυκίων Σαρπηδὼν Διὸς καὶ Γλαῦκος Ἱππολόχου.

3,35 aus Zelia Pandaros, der Sohn des Lykaon; aus Adrasteia Adrastos und Amphios, Söhne des Merops; aus Arisbe Asios, der Sohn des Hyrtakos, aus Larissa Hippothoos, der Sohn des Pelasgos; aus Mysien Chromios und Ennomos, Söhne des Arsinoos; von den Alizonen Odios und Epistrophos, die Söhne des Mekisteus; von den Phrygern Phorkys und Askanios, die Söhne des Aretaon; von den Maionen Mesthles und Antiphos, die Söhne des Talaimenes; von den Karern Nastes und Amphimachos, die Söhne des Nomion; von den Lykiern Sarpedon, ein Sohn des Zeus, und Glaukos, der Sohn des Hippolochos.

  Übersetzung: E.Gottwein

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"
Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/epit03.php - Letzte Aktualisierung: 02.05.2021 - 18:45