Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Apollodoros 3,1,1,1 - 3,3,2,1

Das Geschlecht des Agenor: Kretische Mythen

 
sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

 

 

(3,1,1,1) ἐπεὶ δὲ τὸ Ἰνάχειον διερχόμενοι γένος τοὺς ἀπὸ Βήλου μέχρι τῶν Ἡρακλειδῶν δεδηλώκαμεν, ἐχομένως λέγωμεν καὶ τὰ περὶ Ἀγήνορος. ὡς γὰρ ἡμῖν λέλεκται, δύο Λιβύη ἐγέννησε παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Βῆλον καὶ Ἀγήνορα. (3,1) Nachdem wir im Durchgang durch das Geschlecht des Inachos die Nachkommen des Belos bis zu den Herakliden aufgezeigt haben, wollen wir uns sogleich der Geschichte des Agenor zuwenden; denn wie wir usgeführt haben, hatte Libye zwei Söhne von Poseidon geboren: Belos und Agenor.
(3,1,1,2) Βῆλος μὲν οὖν βασιλεύων Αἰγυπτίων τοὺς προειρημένους ἐγέννησεν, Ἀγήνωρ δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν Φοινίκην γαμεῖ Τηλέφασσαν καὶ τεκνοῖ θυγατέρα μὲν Εὐρώπην, παῖδας δὲ Κάδμον καὶ Φοίνικα καὶ Κίλικα. τινὲς δὲ Εὐρώπην οὐκ Ἀγήνορος ἀλλὰ Φοίνικος λέγουσι. (3,1,1,3) ταύτης Ζεὺς ἐρασθείς, †ῥόδου ἀποπλέων, ταῦρος χειροήθης γενόμενος, ἐπιβιβασθεῖσαν διὰ τῆς θαλάσσης ἐκόμισεν εἰς Κρήτην. (3,2) Belos, der König der Aigypter, hatte die zuvor Genannten gezeugt. Agenor aber kam nach Phoinikien, heiratete Telephassa und zeugte als Tochter Europe und als Söhne Kadmos, Phoinix und Kilix. Andere geben der Europe nicht den Agenor, sondern den Phoinix zum Vater. Zeus entbrannte für sie, verwandelte sich in einen zahmen Stier, ließ sie aufsitzen und trug sie durch das Meer nach Kreta.
ἡ δέ, ἐκεῖ συνευνασθέντος αὐτῇ Διός, ἐγέννησε Μίνωα, Σαρπηδόνα, Ῥαδάμανθυν· καθ' Ὅμηρον δὲ Σαρπηδὼν ἐκ Διὸς καὶ Λαοδαμείας τῆς Βελλεροφόντου. (3,1,1,4) ἀφανοῦς δὲ Εὐρώπης γενομένης ὁ πατὴρ αὐτῆς Ἀγήνωρ ἐπὶ ζήτησιν ἐξέπεμψε τοὺς παῖδας, εἰπὼν μὴ πρότερον ἀναστρέφειν, πρὶν ἂν ἐξεύρωσιν Εὐρώπην. συνεξῆλθε δὲ ἐπὶ τὴν ζήτησιν αὐτῆς Τηλέφασσα ἡ μήτηρ καὶ Θάσος ὁ Ποσειδῶνος, ὡς δὲ Φερεκύδης φησὶ Κίλικος. (3,3) Hier feierte er sein Beilager mit ihr, und sie gebar den Minos, Sarpedon und Rhadamanthys. Nach Homer ist Sarpedon jedoch ein Sohn des Zeus mit Laodameia, der Tochter des Bellerophontes. Als Europe verschwunden war, sandte Agenor seine Söhne aus, sie zu suchen; er verbot ihnen zurückzukehren, bevor sie Europe gefunden hätten. Mit diesen ging auch ihre Mutter Telephassa auf die Suche, auch Thasos, ein Sohn des Poseidon oder, nach Pherekydes, des Kilix.
(3,1,1,5) ὡς δὲ πᾶσαν ποιούμενοι ζήτησιν εὑρεῖν ἦσαν Εὐρώπην ἀδύνατοι, τὴν εἰς οἶκον ἀνακομιδὴν ἀπογνόντες ἄλλος ἀλλαχοῦ κατῴκησαν, Φοῖνιξ μὲν ἐν Φοινίκῃ, Κίλιξ δὲ Φοινίκης πλησίον, καὶ πᾶσαν τὴν ὑφ' ἑαυτοῦ κειμένην χώραν ποταμῷ σύνεγγυς Πυράμῳ Κιλικίαν ἐκάλεσε· (3,1,1,6) Κάδμος δὲ καὶ Τηλέφασσα ἐν Θρᾴκῃ κατῴκησαν. ὁμοίως δὲ καὶ Θάσος ἐν Θρᾴκῃ κτίσας πόλιν Θάσον κατῴκησεν. (3,4) Weil sie trotz aller Nachforschungen Europe nicht finden konnten, verloren sie jede Hoffnung auf Heimkehr und ließen sich, der eine da, der andere dort, nieder. Phoinix in Phoinikien, in der Nähe vonPhoinikien Kilix, der den ganzen ihm unterstehenden Landstrich unweit des Flusses Pyramos Kilikien nannte. Kadmos und Telephassa siedelten in Thrakien. Ebenso baute Thasos in Thrakien eine Stadt Thasos und siedelte dort.
(3,1,2,1) Εὐρώπην δὲ γήμας Ἀστέριος ὁ Κρητῶν δυνάστης τοὺς ἐκ ταύτης παῖδας ἔτρεφεν. οἱ δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν· ἴσχουσι γὰρ ἔρωτα παιδός, ὃς ἐκαλεῖτο Μίλητος, Ἀπόλλωνος δὲ ἦν καὶ Ἀρείας τῆς Κλεόχου. (3,1,2,2) τοῦ δὲ παιδὸς πρὸς Σαρπηδόνα μᾶλλον οἰκείως ἔχοντος πολεμήσας Μίνως ἐπροτέρησεν. (3,5) Aber der kretische Herrscher Asterios heiratete Europe und zog ihre gemeinsamen Kinder groß. Als diese herangewachsen waren, bekamen sie Streit miteinander. Sie verliebten sich nämlich in einen Knaben namens Miletos, einen Sohn des Apollon und der Areia, einer Tochter des Kleochos. Da sich der Knabe aber vorzugsweise an Sarpedon hielt, begann Minos Krieg und gewann die Oberhand.
οἱ δὲ φεύγουσι, καὶ Μίλητος μὲν Καρίᾳ προσσχὼν ἐκεῖ πόλιν ἀφ' ἑαυτοῦ ἔκτισε Μίλητον, Σαρπηδὼν δὲ συμμαχήσας Κίλικι πρὸς Λυκίους ἔχοντι πόλεμον, ἐπὶ μέρει τῆς χώρας, Λυκίας ἐβασίλευσε. (3,1,2,3) καὶ αὐτῷ δίδωσι Ζεὺς ἐπὶ τρεῖς γενεὰς ζῆν. ἔνιοι δὲ αὐτοὺς ἐρασθῆναι λέγουσιν Ἀτυμνίου τοῦ Διὸς καὶ Κασσιεπείας, καὶ διὰ τοῦτον στασιάσαι. Ῥαδάμανθυς δὲ τοῖς νησιώταις νομοθετῶν, αὖθις φυγὼν εἰς Βοιωτίαν Ἀλκμήνην γαμεῖ, καὶ μεταλλάξας ἐν Ἅιδου μετὰ Μίνωος δικάζει. (3,6) Jene flohen. Miletos landete in Karien und gründete dort die nach ihm benannte Stadt Miletos. Sarpedon aber leistete Kilix, der mit den Lykiern Krieg führte, gegen Abtretung eines Teils des Gebietes, Waffenhilfe und wurde so König von Lykien. Ihm vergönnte es Zeus, drei Menschenalter zu durchlaufen. Andere behaupten, sie hätten aus Liebe zu Atymnios, einem Sohn des Zeus und der Kassiepeia, Streit bekommen. Rhadamanthys gab den Inselbewohnern Gesetze, floh dann wieder nach Boiotien und heiratete Alkmene. Nach seinem Tod war er mit Minos Richter in der Unterwelt.
(3,1,2,4) Μίνως δὲ Κρήτην κατοικῶν ἔγραψε νόμους, καὶ γήμας Πασιφάην τὴν Ἡλίου καὶ Περσηίδος, ὡς Ἀσκληπιάδης φησί, Κρήτην τὴν Ἀστερίου θυγατέρα, παῖδας μὲν ἐτέκνωσε Κατρέα, Δευκαλίωνα, Γλαῦκον, Ἀνδρόγεων, (3,1,2,5) θυγατέρας δὲ Ἀκάλλην, Ξενοδίκην, Ἀριάδνην, Φαίδραν, ἐκ Παρείας δὲ νύμφης Εὐρυμέδοντα, Νηφαλίωνα, Χούσην, Φιλόλαον, ἐκ δὲ Δεξιθέας Εὐξάνθιον. (3,7) Minos wurde als König von Kreta dessen Gesetzgeber. Er heiratete Pasiphaë, die Tochter des Helios und der Perseïs, oder, wie Asklepiades sagt, Krete, die Tochter des Asterios. Als Söhne zeugte er Katreus, Deukalion, Glaukos und Androgeos, als Töchter Akalle, Xenodike, Ariadne und Phaidra; von der Nymphe Pareia aber Eurymedon, Nephalion, Chyses und Philolaos, von Dexithea aber Euxanthios.
(3,1,3,1) Ἀστερίου δὲ ἄπαιδος ἀποθανόντος Μίνως βασιλεύειν θέλων Κρήτης ἐκωλύετο. φήσας δὲ παρὰ θεῶν τὴν βασιλείαν εἰληφέναι, τοῦ πιστευθῆναι χάριν ἔφη, ὅ τι ἂν εὔξηται, γενέσθαι. καὶ Ποσειδῶνι θύων ηὔξατο ταῦρον ἀναφανῆναι ἐκ τῶν βυθῶν, καταθύσειν ὑποσχόμενος τὸν φανέντα. τοῦ δὲ Ποσειδῶνος ταῦρον ἀνέντος αὐτῷ διαπρεπῆ τὴν βασιλείαν παρέλαβε, τὸν δὲ ταῦρον εἰς τὰ βουκόλια πέμψας ἔθυσεν ἕτερον. [θαλασσοκρατήσας δὲ πρῶτος πασῶν τῶν νήσων σχεδὸν ἐπῆρξεν]. (3,8) Nach dem kinderlosen Tod des Asterios hinderte man Minos in seiner Absicht, über Kreta zu herrschen. Er versicherte aber, von den Göttern die Herrschaft erhalten zu haben, und behauptete, um sich Glauben zu verschaffen, worum er auch bete, es werde erfüllt werden. Jetzt opferte er dem Poseidon und bat ihn, einen Stier aus den Fluten steigen zu lassen, den er ihm nach seinem Erscheinen zu opfern versprach. Poseidon ließ wirklich einen ausgezeichneten Stier erscheinen und Minos bekam die Herrschaft. Den Stier aber reihte er unter seine Herde und opferte einen anderen. [Als Beherrscher des Meeres dehnte er als erster seine Herrschaft über fast alle Inseln aus.]
(3,1,4,1) ὀργισθεὶς δὲ αὐτῷ Ποσειδῶν, ὅτι μὴ κατέθυσε τὸν ταῦρον, τοῦτον μὲν ἐξηγρίωσε, Πασιφάην δὲ ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν. ἡ δὲ ἐρασθεῖσα τοῦ ταύρου συνεργὸν λαμβάνει Δαίδαλον, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων, πεφευγὼς ἐξ Ἀθηνῶν ἐπὶ φόνῳ. (3,9) Doch Poseidon zürnte ihm, weil er den Stier nicht geopfert hatte, machte diesen wild und richtete es so ein, dass Pasiphaë Verlangen nach ihm ergriff. In ihrer Liebe zu dem Stier gewann sie Daidalos als Helfer, in Baumeisterr, der wegen eines Mordes aus Athen geflohen war.
(3,1,4,2) οὗτος ξυλίνην βοῦν ἐπὶ τροχῶν κατασκευάσας, καὶ ταύτην λαβὼν καὶ κοιλάνας ἔνδοθεν, ἐκδείρας τε βοῦν τὴν δορὰν περιέρραψε, καὶ θεὶς ἐν ᾧπερ εἴθιστο ὁ ταῦρος λειμῶνι βόσκεσθαι, τὴν Πασιφάην ἐνεβίβασεν. (3,1,4,3) ἐλθὼν δὲ ὁ ταῦρος ὡς ἀληθινῇ βοῒ συνῆλθεν. (3,10) Dieser verfertigte eine hölzerne Kuh auf Rädern, machte sie inwendig hohl , zog einer Kuh die Haut ab, nähte diese über die nachgebildete, stellte diese sodann auf die Wiese, auf der der Stier zu weiden pflegte, und steckte Pasiphaë hinein. Da kam der Stier und besprang sie wie eine richtige Kuh.
ἡ δὲ Ἀστέριον ἐγέννησε τὸν κληθέντα Μινώταυρον. οὗτος εἶχε ταύρου πρόσωπον, τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός· Μίνως δὲ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ κατά τινας χρησμοὺς κατακλείσας αὐτὸν ἐφύλαττεν. (3,1,4,4) ἦν δὲ ὁ λαβύρινθος, ὃν Δαίδαλος κατεσκεύασεν, οἴκημα καμπαῖς πολυπλόκοις πλανῶν τὴν ἔξοδον. (3,11) Sie gebar hierauf den Asterios, den sogenannten Minotauros. Dieser hatte das Gesicht eines Ochsen, alles sonst war menschlich. Minos schloss ihn nach verschiedenen Orakelsprüchen in das Lybyrinth und ließ ihn bewachen. Das Lybyrinth aber, das Daidalos errichtet hatte, war ein Gebäude, das mit dem Gewirr seiner Krümmungen den Ausgang nicht mehr finden ließ.
τὰ μὲν οὖν περὶ Μινωταύρου καὶ Ἀνδρόγεω καὶ Φαίδρας καὶ Ἀριάδνης ἐν τοῖς περὶ Θησέως ὕστερον ἐροῦμεν.
(3,2,1,1) Κατρέως δὲ τοῦ Μίνωος Ἀερόπη καὶ Κλυμένη καὶ Ἀπημοσύνη καὶ Ἀλθαιμένης υἱὸς γίνονται. χρωμένῳ δὲ Κατρεῖ περὶ καταστροφῆς τοῦ βίου ὁ θεὸς ἔφη ὑπὸ ἑνὸς τῶν τέκνων τεθνήξεσθαι.
(3,12) Das weitere Geschehen um Minotauros, Androgeos, Phaidra und Ariadne werden wir im Zusammenhang mit Theseus erzählen.
Von Katreus, dem Sohn des Minos, stammen Aerope, Klymene, Apemosyne und als Sohn Althaimenes. Als Katreus beim Orakelüber sein Lebensende anfragte, antwortete der Gott, er werde durch eines seiner Kinder ums Leben kommen.
(3,2,1,2) Κατρεὺς μὲν οὖν ἀπεκρύβετο τοὺς χρησμούς, Ἀλθαιμένης δὲ ἀκούσας, καὶ δείσας μὴ φονεὺς γένηται τοῦ πατρός, ἄρας ἐκ Κρήτης μετὰ τῆς ἀδελφῆς Ἀπημοσύνης προσίσχει τινὶ τόπῳ τῆς Ῥόδου, καὶ κατασχὼν Κρητινίαν ὠνόμασεν. (3,2,1,3) ἀναβὰς δὲ ἐπὶ τὸ Ἀταβύριον καλούμενον ὄρος ἐθεάσατο τὰς πέριξ νήσους, κατιδὼν δὲ καὶ Κρήτην, καὶ τῶν πατρῴων ὑπομνησθεὶς θεῶν, ἱδρύετο βωμὸν Ἀταβυρίου Διός. (3,13) Katreus suchte den Spruch zu verheimlichen; doch hörte Althaimenes davon; aus Furcht, der Mörder seines Vaters zu wrden, verließ er mit seiner Schwester Apemosyne Kreta und landete an einem Platz auf Rhodos, den er in Besitz nahm und Kretinia nannte. Als er den sogenannten atabyrischen Berg bestieg, fiel sein Blick auf die Inseln ringsum; er erblickte auch Kreta, gesdachte der Götter seines Vaterlandes und errichtete dem atabyrischen Zeus einen Altar.
μετ' οὐ πολὺ δὲ τῆς ἀδελφῆς αὐτόχειρ ἐγένετο. (3,2,1,4) Ἑρμῆς γὰρ αὐτῆς ἐρασθείς, ὡς φεύγουσαν αὐτὴν καταλαβεῖν οὐκ ἠδύνατο (περιῆν γὰρ αὐτοῦ τῷ τάχει τῶν ποδῶν), κατὰ τῆς ὁδοῦ βύρσας ὑπέστρωσε νεοδάρτους, ἐφ' αἷς ὀλισθοῦσα, ἡνίκα ἀπὸ τῆς κρήνης ἐπανῄει, φθείρεται. καὶ τῷ ἀδελφῷ μηνύει τὸ γεγονός· ὁ δὲ σκῆψιν νομίσας εἶναι τὸν θεόν, λὰξ ἐνθορὼν ἀπέκτεινεν. (3,14) Nicht viel später wurde er zum Mörder seiner Schwester. Hermes hatte sich nämlich in sie verliebt und breitete, weil er sie auf ihrer Flucht nicht einholen konnte (denn sie war zu Fuß schneller als er), ein frisch abgezogenes Fell auf den Weg, auf dem sie, als sie von der Quelle zurückkehrte, ausglitt und von ihm vergewaltigt wurde. Sie offenbarte den Vorfall ihrem Bruder; er aber hielt den Gott für eine Ausrede, sprang auf sie los und tötete sie mit einem Fußtritt.
(3,2,2,1) Ἀερόπην δὲ καὶ Κλυμένην Κατρεὺς Ναυπλίῳ δίδωσιν εἰς ἀλλοδαπὰς ἠπείρους ἀπεμπολῆσαι. τούτων Ἀερόπην μὲν ἔγημε Πλεισθένης καὶ παῖδας Ἀγαμέμνονα καὶ Μενέλαον ἐτέκνωσε, Κλυμένην δὲ γαμεῖ Ναύπλιος, καὶ τέκνων πατὴρ γίνεται Οἴακος καὶ Παλαμήδους. (3,2,2,2) Κατρεὺς δὲ ὕστερον γήρᾳ κατεχόμενος ἐπόθει τὴν βασιλείαν Ἀλθαιμένει τῷ παιδὶ παραδοῦναι, καὶ διὰ τοῦτο ἦλθεν εἰς Ῥόδον. (3,15) Die Aerope und Klymene übergab Katreus dem Nauplios, damit er sie in fremde Länder verkaufe. Von diesen ehelichte Pleisthenes die Aerope und zeugte mit ihr die Söhne Agamemnon und Menelaos. Klymene heiratete Nauplios und wurde Vater von Oiax und Palamedes. Später wünschte Katreus, als er in die Jahre gekommen war, die Herrschaft seinem Sohn Althaimenes zu übergeben und kam deswegen nach Rhodos.
ἀποβὰς δὲ τῆς νεὼς σὺν τοῖς ἥρωσι κατά τινα τῆς νήσου τόπον ἔρημον ἠλαύνετο ὑπὸ τῶν βουκόλων, λῃστὰς ἐμβεβληκέναι δοκούντων (3,2,2,3) καὶ μὴ δυναμένων ἀκοῦσαι λέγοντος αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν διὰ τὴν κραυγὴν τῶν κυνῶν, ἀλλὰ βαλλόντων κἀκείνων, παραγενόμενος Ἀλθαιμένης ἀκοντίσας ἀπέκτεινεν ἀγνοῶν Κατρέα. μαθὼν δὲ ὕστερον τὸ γεγονός, εὐξάμενος ὑπὸ χάσματος ἐκρύβη. (3,16) Er verließ mit seinen Helden das Schiff an einer einsamen Stelle der Insel und wurde von den Rinderhirten verfolgt, die meinten, Räuber seien eingefallen, und ihn wegen dem Gebell der Hunde nicht verstehen konnten, als er die Wahrheit aufzeigen wollte. Sie warfen nach ihm und als Althaimenes dazukam, tötete er Katreus, ohne ihn zu kennen, mit einem Speerwurf. Als er später erkannte, was geschehen war, wurde er auf ein Gebet hin von einem Erdspalt verschlungen.
(3,3,1,1) Δευκαλίωνι δὲ ἐγένοντο Ἰδομενεύς τε καὶ Κρήτη καὶ νόθος Μόλος. Γλαῦκος δὲ ἔτι νήπιος ὑπάρχων, μῦν διώκων εἰς μέλιτος πίθον πεσὼν ἀπέθανεν. ἀφανοῦς δὲ ὄντος αὐτοῦ Μίνως πολλὴν ζήτησιν ποιούμενος περὶ τῆς εὑρέσεως ἐμαντεύετο. (3,17) Deukalions Kinder waren Idomeneus und Krete, und ein außerehelicher Sohn Molos. Glaukos starb noch als Kind, als er einer Maus nachlief und in ein Honigfass fiel. Als er verschwunden war, ließ Minos ihn ausgedehnt suchen und befragte wegen seiner Auffindung das Orakel.
(3,3,1,2) Κούρητες δὲ εἶπον αὐτῷ τριχρώματον ἐν ταῖς ἀγέλαις ἔχειν βοῦν, τὸν δὲ τὴν ταύτης χρόαν ἄριστα εἰκάσαι δυνηθέντα καὶ ζῶντα τὸν παῖδα ἀποδώσειν.(3,3,1,3) συγκληθέντων δὲ τῶν μάντεων Πολύιδος ὁ Κοιρανοῦ τὴν χρόαν τῆς βοὸς εἴκασε βάτου καρπῷ, καὶ ζητεῖν τὸν παῖδα ἀναγκασθεὶς διά τινος μαντείας ἀνεῦρε. (3,18) Die Kureten erklärten ihm, er habe eine dreifarbige Kuh unter seinen Herden, und wer den besten Vergleich für deren Farbe fände, werde auch den Knaben wieder lebendig herbeischaffen. Als aber die Seher zusammengerufen waren, verglich Polyïdos, der Sohn des Koiranos, die Farbe der Kuh mit der Frucht eines Brombeerstrauches; er wurde gezwungen, den Knaben zu suchen und fand ihn aufgrund eines Orakels.
λέγοντος δὲ Μίνωος, ὅτι δεῖ καὶ ζῶντα ἀπολαβεῖν αὐτόν, ἀπεκλείσθη σὺν τῷ νεκρῷ. (3,3,1,4) ἐν ἀμηχανίᾳ δὲ πολλῇ τυγχάνων εἶδε δράκοντα ἐπὶ τὸν νεκρὸν ἰόντα· τοῦτον βαλὼν λίθῳ ἀπέκτεινε, δείσας μὴ κἂν αὐτὸς τελευτήσῃ, εἴ τι τὸ σῶμα πάθοι. ἔρχεται δὲ ἕτερος δράκων, καὶ θεασάμενος νεκρὸν τὸν πρότερον ἄπεισιν, εἶτα ὑποστρέφει πόαν κομίζων, καὶ ταύτην ἐπιτίθησιν ἐπὶ πᾶν τὸ τοῦ ἑτέρου σῶμα· ἐπιτεθείσης δὲ τῆς πόας ἀνέστη. (3,19) Da aber Minos sagte, er müsse seinen Sohn wieder lebendig haben, wurde jener mit dem Leichnam zusammengesperrt. Als er so in großer Verlegenheit war, sah er eine Schlange auf den Leichnam losgehen. Diese tötete er durch einen Steinwurf, aus Furcht, selbst sterben zu müssen, wenn ihm etwas zustoße. Nun erschien aber eine zweite Schlange, sah, dass die frühere tot war, entfernte sich wieder und kam bald mit einem Kraut zurück, das sie auf den ganzen Körper der ersten legte. Sobald das Kraut aufgelegt war, stand diese auf.
(3,3,1,5) θεασάμενος δὲ Πολύιδος καὶ θαυμάσας, τὴν αὐτὴν πόαν προσενεγκὼν τῷ τοῦ Γλαύκου σώματι ἀνέστησεν.
(3,3,2,1) ἀπολαβὼν δὲ Μίνως τὸν παῖδα οὐδ' οὕτως εἰς Ἄργος ἀπιέναι τὸν Πολύιδον εἴα, πρὶν ἢ τὴν μαντείαν διδάξαι τὸν Γλαῦκον· ἀναγκασθεὶς δὲ Πολύιδος διδάσκει. καὶ ἐπειδὴ ἀπέπλει, κελεύει τὸν Γλαῦκον εἰς τὸ στόμα ἐμπτύσαι· καὶ τοῦτο ποιήσας Γλαῦκος τῆς μαντείας ἐπελάθετο.

(3,20) Polyïdos staunte bei dem Anblick, legte das selbe Kraut auf den Leichnam des Glaukos, und - dieser stand auf.
Minos nahm den Knaben zurück, ließ aber den Polyïdos nicht so ohne weiteres nach Argos zurückkehren, erst sollte er den Glaukos die Wahrsagekunst lehren. Polyïdos sah sich gezwungen und lehrte sie ihn. Als er sich aber einschiffte, befahl er Glaukos, ihm in den Mund zu spucken. Glaukos tat es und hatte damit die Wahrsagekunst wieder vergessen.

τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν τῆς Εὐρώπης ἀπογόνων μέχρι τοῦδέ μοι λελέχθω. (3,21) So viel sei von mir über die Nachkommen der Europe ausgeführt.
  Übersetzung als Bearbeitung von Ch.G.Moser

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Apollod"


Literatur:
zu "Apollod"
2653
Alpers, Klaus
Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
booklooker
zvab

785
Apollodor
Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
Leipzig (Teubner) 1854
booklooker
zvab

2656
Apollodor / Jacoby, Felix
Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
booklooker
zvab

2655
Apollodor / Simpson, Michael
Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
Univ. of Massachusetts Press, 1976
booklooker
zvab

2654
Apollodor / Wagner, Richardvs
Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
booklooker
zvab

2645
Apollodor / Brodersen (Hg.)
Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
Darmstadt /WBG) 2004
booklooker
zvab

2646
Apollodor / Dräger (Hg.)
Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
Artemis & Winkler Verlag, 2006
booklooker
zvab

2647
Apollodor / Heyne
Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
Göttingen: Dieterich 1783
booklooker
zvab

2643
Apollodor / Mader
Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
booklooker
zvab

2644
Apollodor / Moser
Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
booklooker
zvab

3689
Frazer, Sir J.G.
Apollodorus
London (Loeb series) 1921
booklooker
zvab

786
Huys, M.
125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
booklooker
zvab

4590
Ioannes ab Arnim (Hg.)
Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
Stuttgart, Teubner1979
booklooker
zvab

3110
Lefèvre, Eckard
Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
in: Zetemata 74, München 1978
booklooker
zvab

787
Newman, H. / Newman, J.O.
A genealogical Chart of Greek Mythology
Chapel Hill / London 2003
booklooker
zvab


Bibliothek
Epitome
Stammbaumtafeln
0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/apollod/apollod30101.php - Letzte Aktualisierung: 30.04.2021 - 16:14