Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

"Griech. zu paroimM."
21
μεθοδεύεται γυνὴ παρακλήσεσιν, ἐπαίνοις, ἐπαγγελίαις, μάλιστα δέ, ἂν ἐρᾶσθαι δοκῇ.
Eine Frau überlistet man durch Bitten, Lob und Versprechungen, besonders wenn sie sich geliebt glaubt.
Charit.Kall.7,6,10

27
μεθοδεύεται γυνὴ παρακλήσεσιν, ἐπαίνοις, ἐπαγγελίαις, μάλιστα δέ, ἂν ἐρᾶσθαι δοκῇ.
Eine Frau überlistet man durch Bitten, Lob und Versprechungen, besonders wenn sie sich geliebt glaubt.
Charit.Kall.7,6,10

33
Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ.
Eine Schwalbe macht keinen Frühling
Cratin.33

366
μάντις δ’ ἄριστος ὅστις εἰκάζει καλῶς
Der beste Seher ist der, der am besten mutmaßt.
Eur.fr.973N.

477
Μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός.
Den Weisen hass’ ich, der in eigner Sache Tor. – Odi professum sapere, qui sibi non sapit.
Men.Mon.332

478
Μὴ κρῖν’ ὁρῶν τὸ κάλλος, ἀλλὰ τὸν τρόπον.
Nach dem Charakter, nicht nach Schönheit urteile! – Mores in arbitrando, non faciem vide!
Men.Mon.333

479
Μεστὸν κακῶν πέφυκε φορτίον γυνή.
Die Frau ist eine Last, mit Leiden vollgepackt. – Mulier malorum plena semper sarcina est.
Men.Mon.334

480
Μὴ πάντα πειρῶ πᾶσι πιστεύειν ἀεί.
Glaub ja nicht allen alles immerdar! – Credenda cunctis esse cuncta ne putes!
Men.Mon.335

481
Μιμοῦ τὰ σεμνά, μὴ κακῶν μιμοῦ τρόπους.
Das Edle nimm zum Vorbild, nicht der Schlechten Art. – Graves imitatormores, ne imitator malos!
Men.Mon.336

482
Μισθὸς διδάσκει γράμματ’, οὐ διδάσκαλος.
Der Lehrer lehrt das Lesen nicht, es ist der Lohn. – Pretium docet te, non praeceptor, litteras.
Men.Mon.337

483
Μοχθεῖν ἀνάγκη τοὺς θέλοντας εὐτυχεῖν.
Sich abarbeiten muss, wer glücklich leben will. – Laboret is, beatam qui vitam cupit!
Men.Mon.338

484
Μί’ ἐστὶν ἀρετὴ τἄτοπον φεύγειν ἀεί.
Die einzge Tugend: meiden, was abwegig ist. – Numquam non fugere inepta , et hoc virtutis est.
Men.Mon.339

485
Μακάριος, ὅστις οὐσίαν καὶ νοῦν ἔχει.
Glückselig, wer Vermögen und Vernunft besitzt. – Felix, qui mentem cum divitiis possidet.
Men.Mon.340

486
Μὴ φεῦγ’ ἑταῖρον ἐν κακοῖσι κείμενον.
Lass einen Freund in Schwierigkeiten nicht im Stich! – Ne fuge sodalem, cum calamitas ingruit.
Men.Mon.341

487
Μακάριόν ἐστιν υἱὸν εὔτακτον τρέφειν.
Ein Glück ist’s, einen Sohn, der brav ist, großzuziehn.– Felicitas eximia sapiens filius.
Men.Mon.342

488
Μηδέποτε πειρῶ δύο φίλων εἶναι κριτής. – Μηδέποτε σαυτοῦ (σαυτὸν) δυστυχῶν ἀπελπίσῃς.
Versuche nie, zu schlichten zweier Freunde Streit! – Ne recipe amicos inter arbitrium duos! – Verzweifele im Unglück niemals an dir selbst!
Men.Mon.343

489
Μὴ σπεῦδ’, ἃ μὴ δεῖ, μηδ’, ἃ δεῖ, σπεύδειν μένε.
Unnötiges tu nicht, was nötig ist, tu gleich! – Ne agas celeria tarde, aut tarda celeriter!
Men.Mon.344

490
Μὴ τοὺς κακοὺς οἴκτειρε πράττοντας κακῶς.
Bedaure nicht die Schlechten für ihr schlechtes Los! – Malorum ne miserere fortunae malae!
Men.Mon.345

491
Μέγιστον ὀργῆς ἐστι φάρμακον λόγος.
Das beste Mittel gegen Zorn: ein gutes Wort. – Irae remedium maximum est oratio.
Men.Mon.346

492
Μετὰ τὴν δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.
Gleich nach der Gabe altert äußerst schnell der Dank. - Post munera cito consenescit gratia.
Men.Mon.347

493
Μέμνησο πλουτῶν τοὺς πένητας ὠφελεῖν.
Vergiss nicht, dass als Reicher du den Armen hilfst! – Memento dives facere pauperibus bene!
Men.Mon.348

494
Μένει δ’ ἑκάστῳ τοῦθ’, ὅπερ μέλλει, παθεῖν.
Ein jeder muss das leiden, was er leiden soll. – Quod destinatum sorte, non fugies pati.
Men.Mon.349

495
Μακάριος, ὅστις μακαρίοις ὑπηρετεῖ.
Glückselig, wer im Dienste bei Glücksel’gen steht. – Beatus ille, cui beatus imperat.
Men.Mon.350

496
Μακρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει.
Ein langes Leben bietet Leid in großer Zahl. – Mala multa secum longa ferre aetas solet.
Men.Mon.351

497
Μισῶ πονηρόν, χρηστὸν ὅταν εἴπῃ λόγον.
Den Schlechten hass’ ich, wenn ein gutes Wort er spricht. – Cum recta fatur, improbum odi maxime.
Men.Mon.352

498
Μὴ λοιδόρει γυναῖκα μηδὲ νουθέτει.
Schimpf’ eine Frau nicht aus noch weise sie zurecht! – Noli increpare neu monere mulierem!
Men.Mon.353

499
Μέμνησο νέος ὤν, ὡς γέρων ἔσῃ ποτέ.
Bedenke jung schon, dass dereinst ein Greis du bist. – Iuvenis memento te fore aliquando senem!
Men.Mon.354

500
Μήποτε λάβῃς γυναῖκας εἰς συμβουλίαν.
Zieh niemals Frauen zur Beratung mit hinzu! – Consilia versas? Noli admittere mulierem.
Men.Mon.355

501
Μὴ ‘μβαινε δυστυχοῦντι· κοινὴ γὰρ τύχη.
Verhöhne den im Unglück nicht, es trifft auch dich! – Misero cave insultare: Fors hera omnium est.
Men.Mon.356

502
Μακάριος, ὅστις ἔτυχε γενναίου φίλου.
Glückselig ist, wer einen edlen Freund gewinnt. – Generosa amicus mente , felicis bonum.
Men.Mon.357

503
Μὴ σπεῦδε πλουτεῖν, μὴ ταχὺς πένης γένῃ.
Vermeide schnellen Reichtum, sonst verarmst du schnell! – Ditescere properans, inops fies cito.
Men.Mon.358

504
Μέγ’ ἐστὶ κέρδος, εἰ διδάσκεσθαι μάθῃς.
Es ist ein großer Vorteil, wenn du lernen lernst. – Doceri si didiceris, est magnum lucrum.
Men.Mon.359

505
Μισῶ πένητα πλουσίῳ δωρούμενον.
Ich hasse einen Armen, der dem Reichen gibt. – Res pauper est odiosa, donans diviti.
Men.Mon.360

506
Μηδέν ποτε κοινοῦ τῇ γυναικὶ χρήσιμον.
Nie teile etwas Wertvolles mit deiner Frau! – Utile communicato mulieri nihil!
Men.Mon.361

507
Μήποτε γάμει γυναῖκα κοὐκ ἀνοίξεις τάφον.
Nimm nie dir eine Frau, erspare dir dein Grab! – Eris immortalis, si non ducis mulierem.
Men.Mon.362

508
Μεγάλη τυραννὶς ἀνδρὶ πλουσία (τέκνα καὶ) γυνή.
Gar sehr tyrannisiert die reiche Frau den Mann. – Duxisse ditem, servitus magna est viro.
Men.Mon.363

509
Μὴ πρὸς τὸ κέρδος πανταχοῦ πειρῶ βλέπειν.
Gewinnsucht habe nirgendwo allein im Blick! – Noli perpetuo vertere oculos ad lucrum!
Men.Mon.364

510
Μαστιγίας ἔγχαλκος, ἀφόρητον κακόν.
Ein reicher Taugenichts, wie unerträglich schlimm! – Pecuniosus verbero, malum maximum.
Men.Mon.365

511
Μή μοι γένοιθ’, ἃ βούλομ’, ἀλλ’ ἃ συμφέρει.
Nicht was ich will, geschehe mir, doch was mir nützt! – Ne sit mihi, quod cupio, sed quod expedit!
Men.Mon.366

512
Μετὰ δικαίου ἀεὶ διατριβὰς ποιοῦ (Μετὰ δικαίων † τὰς διατριβὰς ποιοῦ).
Mit den Gerechten pflege Umgang immerfort! – Cum iustis semper versare in eodem loco!
Men.Mon.367

866
Μοῖρα καὶ Εἰλείθυια ἡ Καλλονή ἐστι τῇ γενέσει.
Schicksalsgöttin (Moira) und Helferin bei der Geburt (Eileithyia) ist Kallone (Schönheit).
Plat.Symp.206d.

852
μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς.
Streiche mir kein leeres Gefäß ab!
Theokr.eid.15,95


 
Sententiae Graecae:
"Griech. zu Sprichwort" und "Sprichwörter"
Literatur:
zu "Sprichwort" und "Sprichwörter"
2856
Binder, Wilhelm (Hg.)
Medulla proverbiorum Latinorum. Schatzkästlein Lateinischer Sprichwörter..
Stuttgart, J. B. Metzler, 1856

2862
Knecht, Th.
Eile mit Weile - Vom Ursprung und von der Überlieferung griechischer Sprichwörter
Wissenschaft, Klass. Sprachen und Literaturen XXVIII, München 1994, 102-113

2863
Liebs, D.
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, unter Mitarbeit von H.Lehmann und G.Strobel zusammengestellt
München 1982

2854
Otto, A.
Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, gesammelt und erklärt von A.Otto
Leipzig 1890, Ndr. Hildesheim (Olms Verlag) 1965

2865
Walther, H.
Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung, Bd. I-VI
Göttingen 1963ff.

2866
Werner, J. / Flury, P.
Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters
Heidelberg 2/1966


[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Welche Suchbegriffe?      

Zurück
Site-Suche mit Google
bottom © 2000 - 2023 - /dicta/dic_m-my.php - Letzte Aktualisierung: 21.12.2020 - 14:06 >