Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

"Griech. zu paroimTH."
375
Θεὸν σέβου καὶ πάντα πράξεις εὐθέως (ἐνθέως).
Verehre Gott, sogleich hast du durchweg Erfolg. – Verehre Gott und alles schaffst du auf der Stell (gotterfüllt). – Deum verere: cuncta sic facies bene!
(Men.Mon.229)

376
Θεὸν προτίμα, δεύτερον δὲ τοὺς γονεῖς.
Vor allem ehre Gott, die Eltern gleich nach ihm! – Post deum habeas parentes proximo loco!
Men.Mon.230

377
Θάλασσα καὶ πῦρ καὶ γυνὴ τρίτον κακόν.
Das dritte Übel ist nach Meer und Brand die Frau. – Tria magna mala sunt: aequor, ignis, femina.
Men.Mon.231

378
Θέλων καλῶς ζῆν μὴ τὰ τῶν φαύλων φρόνει.
Wenn gut du leben willst, zeig nicht der Schlechten Sinn! – Victurus bene, ne mentem pravorum geras!
Men.Mon.232

379
Θησαυρός ἐστι τῶν κακῶν κακὴ γυνή.
Ein Schatz an allem Schlechten ist ein schlechtes Weib. – Ingens mali thesaurus est mulier mala.
Men.Mon.233

380
Θεὸς πέφυκεν, ὅστις οὐδὲν δρᾷ κακόν.
Es ist ein göttlich Wesen, wer nichts Schlechtes tut. – Deus est, qui nihil admisit umquam in se mali.
Men.Mon.234

381
Θησαυρός ἐστι τοῦ βίου τὰ πράγματα.
Des Lebensgutes Schatz erwächst aus Tätigkeit. – Non est thesaurus vitae nisi negotia.
Men.Mon.235

382
Θέλομεν καλῶς ζῆν πάντες, ἀλλ’ οὐ δυνάμεθα.
Gut leben wollen wir alle, doch wir können es nicht. – Bene vivere omnes volumus, at non possumus.
Men.Mon.236

383
Θεὸς συνεργὸς πάντα ποιεῖ ῥᾳδίως.
Wirkt Gott als unser Partner, macht er alles leicht. – Rem facile quamvis peragit adiutor deus.
Men.Mon.237

384
Θεοὶ μέγιστοι τοῖς φρονοῦσιν οἱ γονεῖς.
Die größten Götter sind die Eltern dem, der klug. – Numen parentes maximum prudentibus.
Men.Mon.238

385
Θορύβους ὀχλώδεις φεῦγε καὶ παροινίας.
Der Massen Auflauf meide und die Trunkenheit! – Vulgi tumultus longe fuge et insaniam!
Men.Mon.239

386
Θέλω τύχης σταλαγμὸν ἢ φρενῶν πίθον.
Ein Topfen Glück ist mehr wert als ein Fass Verstand. – Melior fortunae guttula artis urceo.
Men.Mon.240

387
Θεοῦ πέφυκε δῶρον εὐγνώμων τρόπος.
Ein göttliches Geschenk ist einsichtsvolle Art. – Donum divinum est bona mens et mores probi.
Men.Mon.241

388
Θεὸς δὲ τοῖς ἀργοῖσιν οὐ παρίσταται.
Umsonst erhofft der Träge Beistand sich von Gott. – Longe est auxilium numinis ab inertibus.
Men.Mon.242

389
Θνητοὶ γεγῶτες μὴ φρονεῖθ’ ὑπὲρ θεούς.
Als Menschenkinder denkt nicht über Götter nach! – Supra deum ne sapito, mortalis satus!
Men.Mon.243

390
Θεράπευε τὸν δυνάμενον, ἄνπερ νοῦν ἔχῃς. (αἰεί σ’ ὠφελεῖν.)
Dem Mächtigen sei zu Willen, bist du bei Verstand! (Sei immer dem zu Willen, der dir nützen kann!) – Si mens est tibi, coles potentes qui sient.
Men.Mon.244

391
Θυμῷ χαρίζου μηδέν, ἄνπερ νοῦν ἔχῃς.
Dem Zorn sei nicht zu Willen, bist du bei Verstand! – Si mens est tibi, ne cedas iracundiae!
Men.Mon.245

392
Θυσία μεγίστη τῷ θεῷ τό γ’ εὐσεβεῖν.
Das größte Opfer für den Gott ist Frömmigkeit. – Pietate maius nil offertur numini.
Men.Mon.246

393
Θεῷ μάχεσθαι δεινόν ἐστι καὶ τύχῃ.
Mit Gott zu kämpfen ist gefährlich und dem Glück. – Obsistere est difficile fortunae et deo.
Men.Mon.247

394
Θηρῶν ἁπάντων ἀγριωτέρα γυνή.
Als alle wilden Tiere wilder ist die Frau. – Inter feras fera nulla ferior muliere.
Men.Mon.248

395
Θνητὸς πεφυκὼς τοὐπίσω πειρῶ βλέπειν.
Als sterblich Wesen mühe dich zu seh’n, was folgt! – Homo natus id, quod instat, ut videas, age!
Men.Mon.249

396
Θεοῦ γὰρ οὐδεὶς χωρὶς (ἐκτὸς οὐδεὶς) εὐτυχεῖ βροτῶν.
Glückselig Gott allein und sonst kein Sterblicher! – Nullus beatus absque numine est dei.
Men.Mon.250

397
Θεοῦ δὲ πληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βροτός.
Kein Sterblicher springt weiter als des Gottes Schlag. – Haud ullus umquam transilit plagam die.
Men.Mon.251

398
θεὸς δ’ ἁμαρτάνουσιν οὐ παρίσταται.
Ein Gott steht denen, die da freveln, niemals bei. – A peccatore sese numen segregat.
Men.Mon.252

399
Θεὸν ἐπιορκῶν μὴ δόκει λεληθέναι.
Nie, glaub’s nur, bleibt vor Gott ein Meineid unbemerkt. – Deum latere ne putes, quod peieras.
Men.Mon.253

400
Θυμοῦ κρατῆσαι κἀπιθυμίας καλόν.
Den Zorn zu bändigen und die Begier ist schön. – Res pulchra et iram et cupiditatem vincere.
Men.Mon.254

401
Θεῶν ὄνειδος τοὺς κακοὺς εὐδαιμονεῖν.
Ein Vorwurf an die Götter ist der Schurken Glück. – Crimen deorum est improbi felicitas.
Men.Mon.255

893
Θανεῖν δ' οἷσιν ἀνάγκα, τί κέ τις ἀνώνυμον | γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν, | ἁπάντων καλῶν ἄμμορος;
Wenn das Sterben Zwang ist, warum sollte einer ein namenloses Alter im Dunkel sitzend nutzlos verbraten, ohne Anteil an allem Schönen?
Pind.Ol.1,82-84

108
Θεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει
die Götter zu beflecken hat kein Mensch die Macht (violare divos nemo quit mortalium)
Soph.Ant.1044


 
Sententiae Graecae:
"Griech. zu Sprichwort" und "Sprichwörter"
Literatur:
zu "Sprichwort" und "Sprichwörter"
2856
Binder, Wilhelm (Hg.)
Medulla proverbiorum Latinorum. Schatzkästlein Lateinischer Sprichwörter..
Stuttgart, J. B. Metzler, 1856

2862
Knecht, Th.
Eile mit Weile - Vom Ursprung und von der Überlieferung griechischer Sprichwörter
Wissenschaft, Klass. Sprachen und Literaturen XXVIII, München 1994, 102-113

2863
Liebs, D.
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, unter Mitarbeit von H.Lehmann und G.Strobel zusammengestellt
München 1982

2854
Otto, A.
Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, gesammelt und erklärt von A.Otto
Leipzig 1890, Ndr. Hildesheim (Olms Verlag) 1965

2865
Walther, H.
Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung, Bd. I-VI
Göttingen 1963ff.

2866
Werner, J. / Flury, P.
Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters
Heidelberg 2/1966


[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Welche Suchbegriffe?      

Zurück
Site-Suche mit Google
bottom © 2000 - 2023 - /dicta/dic_th-the.php - Letzte Aktualisierung: 21.12.2020 - 14:06 >