Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
286 Ἐὰν δ’ ἔχωμεν χρήμαθ’, ἕξομεν φίλους.
  An Freunden wird’s nicht fehlen, wenn’s an Geld nicht fehlt. – Habebo amicos, si habuero pecuniam.
  Men.Mon.165
279 Ἑαυτὸν οὐδεὶς ὁμολογεῖ κακοῦργος ὤν.
  Von sich gibt keiner zu, dass er ein Schurke ist. – Nemo maleficus se fatetur maleficum.
  Men.Mon.158
5 ἔγγιον γόνυ κνήμης
  Das Hemd ist mir näher als der Rock
  Sen.apocol.10,3
177 εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο | καὶ θαμὰ τοῦτ' ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο·
  Denn wofern du das Wenige nur zum Wenigen fügest, | Aber es häufiger tust, wird bald dir ein Großes erwachsen. (Viele Körner machen einen Haufen.)
  Hes.erg.361f. (vgl.Ov.am.1,8,90; Ov.rem.424)
891 Εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει.
  Wenn jemand hofft, von Gott unbemerkt eine Tat zu begehen, irrt er.
  Pind.Ol.1,64
294 Εἰ θνητὸς εἶ, βέλτιστε, θνητὰ καὶ φρόνει.
  Bist sterblich du, mein Bester, denk auch Sterbliches! – Mortalis quum sis, intra mortalem sape!
  Men.Mon.173
293 Εἰ μὴ φυλάσσεις μίκρ’, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.
  Wer Kleines nicht erhält, verliert das Größre auch. – Maiora perdes, minima ni servaveris.
  Men.Mon.172
357 Εἶα λέγ’, εἴ τι λέγεις.
  Auf sage es, wenn du etwas zu sagen hast! (Mache keine Umstände!)
  Theokr.eid.5,78
289 Εἷς ἐστι δοῦλος οἰκίας ὁ δεσπότης.
  Nur einen Sklaven gibt’s allein im Haus, den Herrn. – Unus familiae servus ipse adeo est herus.
  Men.Mon.168
890 Εἰς σὲ ἅπας ὄρνις ἀνακρέκεται.
  Dir zu Ehren singt jeder Vogel.
  Ant.Pal.9,562
10 εἰώθασι δὲ ἀνθρώποις φύεσθαι δι' ἔρωτα πολλαὶ συμφοραί.
  Es pflegt den Menschen aus der Liebe manches Unheil zu erwachsen.
  Paus.1,10,3
4 ἐκ πολλῆς εὐδίας ἀνάγκη καὶ χειμῶνα γενέσθαι
  nach vielen heiteren Tagen muss es ein Unwetter geben
  Aesop.13
302 Ἐκ τῶν γυναικῶν ὄλλυται κόσμος μέγας.
  Zum Opfer fällt den Frauen eine Menge Schmuck. – Magna ornamenta pereunt propter mulieres.
  Men.Mon.181
854 Ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ γίγνεται.
  Aus den Mühen erwachsen auch die Annehmlichkeiten.
  Xen.hell.6,1,16
270 Ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγάθ’ αὔξεται βροτοῖς.
  Das Gute wächst den Sterblichen aus ihrem Müh’n. – Crescunt labore cuncta bona mortalibus.
  Men.Mon.149
36 ἐλαίῳ πῦρ σβεννύεις
  Du löschst das Feuer mit Öl
  Plut.prov.22
350 ἐλαφρόν, ὅστις πημάτων ἔξω πόδα | ἔχει, παραινεῖν νουθετεῖν τε τὸν κακῶς | πράσσοντα.
  Leicht ist es dem, der außerhalb des Leides seinen Fuß setzt, mit Mahnungen zu raten dem, dem’ s schlecht ergeht.
  Aisch.Prom.263
301 Ἐλεεινότατόν μοι φαίνετ’ ἀτυχία φίλου.
  Am meisten Mitleid, scheint’s, heischt eines Freundes Leid. – Miseria amici mihi suprema est miseria.
  Men.Mon.180
265 Ἐλεύθερον φύλαττε τὸν σαυτοῦ τρόπον.
  Die Freiheit wahre deiner eignen Lebensart! – Te liberum ipse moribus praesta tuis!
  Men.Mon.144
283 Ἐλευθέρου γάρ ἐστι τἀληθῆ λέγειν.
  Die Wahrheit sagen ist des freien Mannes Art. – Perhibere vera semper ingenuum decet. – Quae vera sunt, loqui ingenuum virum decet.
  Men.Mon.162
374 ἕλκος γὰρ πέλει τῆς ἀληθείας φθόνος.
  Denn eine Wunde der Wahrheit ist die Missgunst.
  Apostol.6,1
829 Ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες.
  Lebende hegen die Hoffnung, es hoffen Verstorbene nicht mehr.
  Theokr.eid.4,42
276 Ἔλπιζε τιμῶν τοὺς γονεῖς πρᾶξαι καλῶς.
  Erhoffe, ehrst du deine Eltern, Wohlergehn! – Quisquis parentes bene colit, speret bene.
  Men.Mon.155
263 Ἔλπιζε τιμῶν τοὺς θεοὺς πράξειν καλῶς.
  Erhoffe Wohlergeh’n, wenn du die Götter ehrst! – Spera felicitatem, si deos colas!
  Men.Mon.142
290 Ἐμπειρία γὰρ τῆς ἀπειρίας κρατεῖ.
  Erfahrung überwindet Unerfahrenheit. – Inscitiam etenim vincit experientia.
  Men.Mon.169
282 Ἐν γὰρ γυναιξὶ πίστιν οὐκ ἔξεστ’ ἰδεῖν.
  Bei Frauen lässt sich Treue nämlich nicht erspäh’n. – Vix feminarum in genere reperies fidem.
  Men.Mon.161
297 Ἐν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις.
  Das Schöne formt in tausendfältgen Mühen sich. – Magni est laboris, quicquid est pulchri uspiam.
  Men.Mon.176
271 Ἐν νυκτὶ βουλὴ τοῖς σοφοῖσι γίγνεται.
  Die Weisen überkommt des Nachts ein guter Plan. – A nocte sapiens capere consilium solet.
  Men.Mon.150
3 ἐν οἴνῳ ἀλήθεια (in vino veritas)
  Im Wein (liegt) Wahrheit. (In vino veritas)
  Zenob.4,5 (vulgo)
280 Ἐν πλησμονῇ τοι Κύπρις, ἐν πεινῶσι δ’ οὔ.
  Bei Satten weilet Kypris, nicht bei Hungrigen. – Ad ebrios it non ad impransos Venus.
  Men.Mon.159
264 Ἐν ταῖς ἀνάγκαις χρημάτων κρείττων φίλος.
  In Schwierigkeiten ist ein Freund mehr wert als Geld.– Melior amicus opibus in re turbida.
  Men.Mon.143
268 Ἐν τοῖς κακοῖς δὲ τοὺς φίλους εὐεργέτει.
  Im Unglück aber tue deinen Freunden wohl! – Bene fac amicis, res habent quorum male!
  Men.Mon.147
99 Ἐν ψύλλας δήξει θεὸν ἐπικαλεῖται
  Bei einem Flohbiss ruft er Gott zu Hilfe (in pulicis morsu deum invocat)
  Apostol.7,38
849 ἔνδοι πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ' ἀποκλᾴξας.
  "Daheim sind alle", sagt' der, der die Braut drinnen einschloss. (Scholion: ἀποκλείσας τὴν νύμφην τις "καλῶς τά γε ἔνδον ἡμῖν ἔχει"
  Theokr.eid.15,77
272 Ἔνεγκε λύπην καὶ βλάβην εὐσχημόνως.
  Mit schicklichem Anstand trage Trauer und Verlust! – Damna ac dolores disce generose pati!
  Men.Mon.151
281 Ἔνεισι καὶ γυναιξὶ σώφρονες τρόποι.
  Auch Frauen haben in sich weise Lebensart. – Insunt modesti mores etiam mulieri.
  Men.Mon.160
292 Ἔνιοι δὲ καὶ μισοῦσι τοὺς εὐεργέτας.
  Es hassen manche sogar ihre Wohltäter. – Nonnulli oderunt adeo beneficos sibi.
  Men.Mon.171
284 Ἔνιοι κακῶς φρονοῦσι πράττοντες καλῶς.
  Trotz lasterhaftem Denken geht es manchen gut. – Multi bonis in rebus haud sapiunt bene.
  Men.Mon.163
305 Ἐξ ἡδονῆς γὰρ φύεται τὸ δυστυχεῖν.
  Denn aus der Lust erwächst des Unheils Missgeschick. – Nempe est voluptas mater infortunii.
  Men.Mon.184
6 ἐξουσία δὲ ἔρωτα καταλύει.
  Die Gestattung der Liebe bedeutet ihr Ende.
  6,3,4
69 ἔξω βελῶν
  weit vom Schuss
  Zenon.3,89
895 Ἐπ' ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι.
  Jeder ist in anderem groß.
  Pind.Ol.1,113
266 Ἐπ’ ἀνδρὶ δυστυχοῦντι μὴ πλάσῃς κακόν.
  Vermehre nicht dem Unglücksraben noch sein Leid! – Miseri miseriae ne quid affingas mali!
  Men.Mon.145
260 Ἔπαινον ἕξεις, ἂν κρατῇς, ὧν δεῖ κρατεῖν.
  Lob hast du, wenn du herrschst, worüber zu herrschen gilt. – Laus est, si, quibus est imperandum, tu imperes.
  Men.Mon.139
57 ἐπὶ ξυροῦ ἀκμή
  auf des Messers Schneide
  Hom. Il 10, 173; Herod. 6, 11
291 Ἐπιλανθάνονται πάντες οἱ παθόντες εὖ.
  Vergesslich alle, denen Gutes widerfährt. – Cunctis memoria est fluxa, quis factum bene est. – Beneficii memor esse non quisquam solet.
  Men.Mon.170
868 ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν.
  Der Liebende liebt (begehrt) das Schöne.
  Plat.Symp.204d.
8 ἔργα δὲ χεῖρας ἐλέγχει
  Arbeiten überführen die Hände (opera manuus arguunt)
  Suidas
298 Ἔργοις φιλόπονος ἴσθι, μὴ λόγοις μόνον.
  Sei arbeitsam im Handeln nicht im Reden bloß! – Lass Taten sprechen, führ nicht bloß das große Wort! - Esto opere, non sermone solo industrius!
  Men.Mon.177
269 Ἔργων πονηρῶν χεῖρ’ ἐλευθέραν ἔχε.
  Von schlechten Taten halte deine Hände frei! – Mali facinoris liberam serva manum! – Noli occupare in improbis factis manum!
  Men.Mon.148
7 ἐρῶντος σύμβουλός ἐστιν αὐτὸς ὁ Ἔρως.
  Eines Liebenden Ratgeber ist Eros selbst.
  Charit.Kall.6,1,9
261 Ἔρως δίκαιος καρπὸν εὐθέως φέρει.
  Gerechtes Streben bringt geradewegs Ertrag. – Cupiditas, quae sit iusta, fructum fert statim.
  Men.Mon.140
821 Ἔρως... ἐς ὀστίον ἄχρις ἰάπτει.
  Eros... bis auf den Knochen mir bohret (verwundet mich bis ins Mark).
  Theokr.eid.3,17
277 Ἔρωτα παύει λιμὸς ἢ χαλκοῦ σπάνις.
  Die Liebe stillt der Hunger oder Geldmangel. – Amorem inopia nummi sedat aut fames.
  Men.Mon.156
262 Ἐσθλῷ γὰρ ἀνδρὶ τἆσθλὰ καὶ διδοῖ θεός.
  Dem edlen Mann gibt Gott auch das, was edel ist. – Bonis hominibus quid nisi bona det deus? (D) – Bono viro dat etenim deus, quae sunt bona.
  Men.Mon.141
888 Ἕστι δ' ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά.
  Dem Menschen steht es an, Ziemendes über die Götter zu sagen.
  Pind.Ol.1,35
9 ἔστι γὰρ ἴδιον Ἔρωτος τὸ φιλόκοσμον
  Die Eitelkeit ist immer um die Liebe
  Charit.Kall.6,4,3
822 ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις.
  Auch in dem nichtigen Kuss schon lieget ein süßes Behagen.
  Theokr.eid.3,20
300 Ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ.
  Das Recht besitzt ein Auge, welches alles sieht. – Die Dike hat ein Auge, das nichts übersieht. – Iustitiae est oculus: is nihil non perspicit.
  Men.Mon.179
869 ἔστιν συλλήβδην ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί.
  Die Liebe zielt kurzum auf den dauerhaften Besitz des Guten.
  Plat.Symp.206a.
303 Ἔστιν τι κἀν κακοῖσιν ἡδονῆς μέτρον.
  Es wohnt im Leid auch ein begrenztes Maß an Lust. – Voluptas aliqua inest vel infortunio.
  Men.Mon.182
296 Ἔστιν τὸ τολμᾶν, ὦ φίλ’, ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ.
  Leichtsinn, mein Freund, passt nicht zu einem weisen Mann. – Amice, non sapientis es res temeritas.
  Men.Mon.175
800 ἐσχάτη ἀδικία δοκεῖν δίκαιον εἶναι μὴ ὄντα.
  Die äußerste Ungerechtigkeit ist, gerecht zu scheinen, ohne dass man es ist.
  Plat.Polit.361a
11 εὐεξαπάτητον γὰρ ἄνθρωπος δυστυχῶν.
  Denn leicht zu täuschen ist ein Mensch im Unglück.
  Charit.Kall.7,1,4
20 εὐκαταφρόνητόν ἐστι γυνὴ μόνη καὶ ξένη.
  leicht wird eine Frau verachtet, wenn sie allein und in der Fremde ist
  Charit.Kall.3,2,4
26 εὐκαταφρόνητόν ἐστι γυνὴ μόνη καὶ ξένη.
  leicht wird eine Frau verachtet, wenn sie allein und in der Fremde ist
  Charit.Kall.3,2,4
288 Εὐκαταφρόνητός ἐστι σιγηρὸς τρόπος.
  Gemein ist ein Charakter, über den man schweigt. – Taciturna facile ingenia contemni solent.
  Men.Mon.167
306 Εὐνοῦχος ἄλλο θηρίον τῶν ἐν βίῳ.
  Ein weitres Lebensungetüm ist der Eunuch. – Eunuchus, alia vitam spurcans bestia.
  Men.Mon.185
304 Εὔπειστον ἀνὴρ δυστυχὴς καὶ λυπούμενος.
  Leichtgläubig ist ein Mann im Unglück und im Leid. – Concinnat luctus suspicacem et miseria. (Εὔπιστον)
  Men.Mon.183
299 Εὑρεῖν τὸ δίκαιον πανταχῶς οὐ ῥᾴδιον.
  Zu finden, was gerecht ist, ist durchaus nicht leicht. – Difficile inventu est iustum, ubi ubi quaesiveris.
  Men.Mon.178
278 Εὔτακτον εἶναι τἀλλότρια δειπνοῦντα δεῖ.
  Sich fügen muss, wer fremdes Eigentum verzehrt. – Modestia est servanda cenanti foris.
  Men.Mon.157
274 Εὔτολμος εἶναι κρῖνε, τολμηρὸς δὲ μή.
  Entschlossen zeige Mut, doch nicht Verwegenheit! – Audentiam tibi sume, non audaciam!
  Men.Mon.153
267 Εὐχῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος θεός.
  Der angemessnen Bitte öffnet Gott sein Ohr. – Numquam deus surdescit ad iustas preces.
  Men.Mon.146
295 Εὔχου δ’ ἔχειν τι, κἂν ἔχῃς, ἕξεις φίλους. – (D) ()
  Zu haben wünsche! Hast du, hast du Freunde auch. – Opta aliquid habeas: qui habet, is et amicos habet.
  Men.Mon.174
275 Ἐφόδιον εἰς τὸ γῆρας αἰεὶ κατατίθου.
  Wegzehrung für das Alter sorge stets dir vor! – Bonum senectae compara viaticum!
  Men.Mon.154
285 Ἐχθροῖς ἀπιστῶν οὔποτ’ ἂν πάθοις βλάβην.
  Dem Feind misstrauend bleibst von Schaden du verschont. – Minus dolebis, quo hostibus credes minus.
  Men.Mon.164
287 Ἐχθροῦ παρ’ ἀνδρὸς οὐδέν ἐστι χρήσιμον.
  Von einem Feind kommt niemals etwas Nützliches. – Inimicus homo nil umquam praestat utile.
  Men.Mon.166
273 Ἐχθροὺς ἀμύνου μὴ ‘πὶ τῇ σαυτοῦ βλάβῃ.
  Die Feinde wehre ohne Schaden für dich ab! – Ulciscere hostem, non tamen damno tuo!
  Men.Mon.152
 
Sententiae excerptae:
Literatur:

6 Fund(e)
2856  Binder, Wilhelm (Hg.)
Medulla proverbiorum Latinorum. Schatzkästlein Lateinischer Sprichwörter..
Stuttgart, J. B. Metzler, 1856
2862  Knecht, Th.
Eile mit Weile - Vom Ursprung und von der Überlieferung griechischer Sprichwörter
Wissenschaft, Klass. Sprachen und Literaturen XXVIII, München 1994, 102-113
2863  Liebs, D.
Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, unter Mitarbeit von H.Lehmann und G.Strobel zusammengestellt
München 1982
2854  Otto, A.
Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, gesammelt und erklärt von A.Otto
Leipzig 1890, Ndr. Hildesheim (Olms Verlag) 1965
2865  Walther, H.
Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung, Bd. I-VI
Göttingen 1963ff.
2866  Werner, J. / Flury, P.
Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters
Heidelberg 2/1966

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Welche Datenbank?   Wonach sortiert?   Max. Anzahl Welche Suchbegriffe?        

Zurück
Site-Suche mit Google
bottom © 2000 - 2019 - /dicta/dic_e-eps.php - Letzte Aktualisierung: 30.08.2017 - 21:43 >